Kort verslag behandeling Wet Natuurbescherming van 25 juni 2015 in Tweede Kamer

hierbij een kort verslag van de belangrijkste punten en amendementen voor de wijzigingen die werden ingediende door de diverse fracties.  Het debat startte om 14.30 uur en werd rond 20.30 uur afgesloten. De bespreking in de Tweede Kamer was na de behandeling in de commissie vergadering van vorige week, de finale discussie in de Kamer. De stemming over het wetsvoorstel inclusief de wijzigingsvoorstellen vindt naar verwachting volgende week woensdag 1 juli plaats rond […]

Lees verder

Heeft u een teek opgelopen? Dan bent u nodig!

Innatoss Laboratories uit Oss werkt aan een nieuwe test voor de ziekte van Lyme, die sneller werkt dan huidige methoden. Om te bewijzen dat de test werkt, worden er in heel Nederland mensen gezocht die recent een teek hebben opgelopen. Bent of kent u zo iemand? Meldt u dan en werk mee aan verbetering van de diagnostiek. Jaarlijks vinden er in Nederland meer dan een miljoen tekenbeten plaats. Zo’n twintigduizend […]

Lees verder

Ieder jaar tot 1750 verloren gezonde levensjaren door klachten na Lyme

Nederland is het eerste land ter wereld waar de ziektelast van de ziekte van Lyme is bepaald. De ziektelast is een maat voor het aantal verloren gezonde levensjaren door een ziekte. Jaarlijks krijgen 25.000 mensen de ziekte van Lyme in Nederland, in totaal leidt dat ieder jaar tot 1750 verloren gezonde levensjaren. Een minderheid van de patiënten houdt langdurig klachten, toch veroorzaken juist die langdurige klachten de meeste verloren gezonde […]

Lees verder

Provincies mogen afwijken van lijst met toegestane middelen om dieren te doden

Het Besluit beheer en schadebestrijding dieren bevat een lijst met toegestane middelen om dieren zoals ganzen te vangen of te doden. Het nekbreekapparaat van het bedrijf V&T Faunabeheer uit Leerdam staat niet op deze lijst. Provincies zijn echter bevoegd om van deze lijst af te wijken, mits het middel geen onnodig lijden veroorzaakt. De werking van het apparaat is bekeken door een dierenarts. Op welke manier die beoordeling moet plaatsvinden, […]

Lees verder

Ook provincies voor afschaffen afschotplan

Bron: IPO De regels voor de jacht verminderen en meer inspraak voor maatschappelijke organisaties bij faunabeheer, dat stellen de VVD en PvdA vandaag voor tijdens het Wetgevingsoverleg Natuurbeschermingswet in de Tweede Kamer. De Natuurbeschermingswet is het sluitstuk van de decentralisatie van het natuurbeleid van rijk naar provincies. In de Wet wordt geregeld dat provincies verantwoordelijk zijn voor het natuurbeleid en de uitvoering daarvan. De regeringspartijen willen dat jagers bij de jacht niet […]

Lees verder

VVD en PvdA dienen een reparatievoorstel in voor de jacht op de wildsoorten.

Op 15 juni vond van 13.00 tot 22.00 uur de vergadering plaats van de vaste Kamercommissie van Economische Zaken over het wetsvoorstel voor de nieuwe wet Natuurbescherming. Eerst  was ’s-morgens de initiatiefnota van de PvdD verworpen in het overleg van de vaste Kamercommissie EZ. Nadat in 2014 de Wet Natuurbescherming controversieel was verklaard, zijn er diverse wijzigingsnota’s (3) verschenen, waarin de Staatsecretaris aangaf dat de jacht op de wildsoorten weer terug […]

Lees verder

Initiatiefnota PvdD voor afschaffing wildlijst verworpen.

Jagers mogen niet meer zelf beslissen hoeveel dieren er in een gebied worden geschoten. Ze moeten binnen de Faunabeheereenheid afspraken maken met alle daarin samenwerkende partijen. Uit het debat tijdens de commissievergadering verdedigden de Tweede Kamerleden Henk Leenders (PvdA) en Rudmer Heerema (VVD) hun zienswijze dat door deze aanpak veel regels en bureaucratie zal verminderen. Zij vinden net als de Staatssecretaris dat door het opnemen van de dieren- en vogelbescherming in […]

Lees verder

Ethiek en de Onzin van de intrinsiek waarde.

Als een damhert door een auto wordt aangereden en hierbij al zijn poten gebroken worden, maken we het dier zo snel mogelijk af om het uit zijn ‘lijden te verlossen’. Dit noemen we ethisch handelen. Gebeurt dit bij een mens, dan proberen we hem met alle mogelijke middelen in leven te houden, met of zonder benen. Dit noemen we ook ethisch handelen. Twee bijna identieke situaties, met tegengestelde ‘ethische’ handelswijze. […]

Lees verder

15 juni behandeling Wet Natuurbescherming in de Tweede kamer

Op 15 juni 2015 vindt zoals tot nu toe op de agenda  van de Tweede Kamer staat, de behandeling plaats van de nieuwe wet Natuurbescherming en de nota’s van wijziging die hierop zijn aan gebracht door de Staatsecretaris Dijksma, de bedoeling is dat deze direct erna in juli naar de Eerste kamer wordt gestuurd. Waarschijnlijk invoering jan 2016. Deze vergadering moet nog plaatsvinden Wetgevingsoverleg Wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur (Wet […]

Lees verder

Kamerbrief – Resultaten onderzoeken wasbeerhond in Nederland

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA ’s-GRAVENHAGE Datum:    2 juni 2015 Betreft:    Resultaten onderzoeken wasbeerhond in Nederland Geachte Voorzitter, Zoals toegezegd in mijn brief van 10 april 2014 (Kamerstuk 21 501-32, nr. 780) informeer ik u hierbij over de onderzoeken naar de invasiviteit van de wasbeerhond in Nederland. Tevens reageer ik op de ingediende motie van het lid Thieme van 21 mei […]

Lees verder