Natuurvisie door Provinciale Staten Limburg vastgesteld op 10 februari 2017

Op 10 februari werd in de Provinciale Staten van Limburg de ‘Natuurvisie’ vastgesteld. Deze Natuurvisie beschrijft de uitgangspunten voor het natuurbeleid in de provincie voor de komende jaren. Ook de wijze waarop er wordt omgegaan met jacht, beheer en schadebestrijding is hierin vastgelegd. Het Limburgse provinciebestuur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging heeft er sterk op ingezet dat de Limburgse wildbeheereenheden verantwoordelijkheid krijgen op het gebied van fauna. Wildbeheereenheden zijn in […]

Lees verder

Leden Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade bekend

   Gedeputeerde Staten van Flevoland hebben besloten tot de instelling van een Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade voor de gezamenlijke provincies en ingestemd met de voorgedragen voorzitter en leden.  De leden van deze adviesraad zijn:  dhr. G. Beukema, voorzitter;  dhr. A. Verhorst (landbouw), dhr. H. Runhaar (wetenschap),  dhr. P. de Putter (jacht),  dhr. C. Kalden (natuur) en mevrouw H. van Veen (dierenwelzijn) als leden. De Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade heeft tot taak gevraagd […]

Lees verder

1e Tussenbericht nationale surveillance reeën 2017

Het verzamelen van bloedmonsters in het kader van de nationale surveillance reeën, is nu in volle gang. Vanaf begin januari komen blauwe enveloppen met de genomen bloedmonsters binnen. Dankzij de inzet van jullie allemaal (jagers, contactpersonen reeën-surveillance, WBE’s, FBE’s, KJV, NOJG en Het Reewild), is dit project mogelijk. Vandaar dat jullie allemaal in de bijlage het 1e tussenbericht van de nationale surveillance reeën ontvangen. In verband met de privacy, zijn de […]

Lees verder

Landelijke praktijkproef ganzenverjaging met laser van start

Het Faunafonds start in samenwerking met onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga, Sovon Vogelonderzoek Nederland en het Delftse bedrijf Bird Control Group een landelijke praktijkproef naar de effectiviteit van lasers als middel om ganzen te verjagen. De Agrilasers worden getest op landbouwgrond. De praktijkproef is in lijn met de aangenomen motie van de Partij voor de Dieren en D66 in de Tweede Kamer, waarin werd gevraagd om uitvoering van pilotexperimenten met de […]

Lees verder

Senaat voelt Van Dam aan tand over jacht in Eerste Kamer.

De Eerste Kamer  fractie PvD stelt dat er een tegenstelling zit tussen wat staatssecretaris Martijn van Dam in de Eerste Kamer heeft gezegd over de nieuwe regels voor de jacht en de uitleg die hij daarover later in een brief heeft gegeven. De staatssecretaris heeft in debat met de Eerste Kamer gezegd dat het louter voor het plezier doden van dieren volgens de Wet Natuurbescherming niet meer kan. Volgens PvD is dat […]

Lees verder

Kalkmoeras in Susteren wordt toch aangelegd

Er wordt toch een 7 hectare groot kalkmoeras aangelegd als onderdeel van de herinrichting van de beek Middelsgraaf in Susteren. Dat blijkt uit een brief van de provincie Limburg aan het waterschap Limburg. Daarin zegt de provincie zich te houden aan de gemaakte afspraken en dus ook aan de realisatie van een kalkmoeras. Dat is een moeras dat gevoed wordt met kalkrijk grondwater en komt niet veel voor in Nederland. […]

Lees verder