Beantwoording Kamervragen (SGP) over gebruik van lokmiddelen bij schadebestrijding van landelijk vrijgestelde soorten

Geachte Voorzitter, Hierbij ontvangt u de beantwoording van de vragen van de heer Dijkgraaf (SGP) over het gebruik van lokmiddelen bij de bestrijding van landelijk vrijgestelde soorten (kenmerk 2017Z11206, ingezonden 30 augustus 2017). 1 Heeft u kennisgenomen van de reactie van de Jagersvereniging op het bericht van uw ministerie dat bij de jacht op soorten die landelijk vrijgesteld zijn voor schadebestrijding geen enkel lokmiddel gebruikt mag worden, en dus ook geen lokfluiten, kunstmatige lokvogels en […]

Lees verder

Beantwoording Tweede Kamer vragen – “ Regeling lokmiddelen wordt gewijzigd, ontheffing voor gebruik mogelijk”

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA  DEN HAAG Datum 31 augustus 2017 Betreft Beantwoording vragen over het bericht “Jagersvereniging waarschuwt leden: totaalverbod op het gebruik van lokmiddelen bij landelijke vrijstelling” Geachte Voorzitter, Hierbij doe ik u toekomen de antwoorden op de vragen van het lid Lodders (VVD) over het bericht “Jagersvereniging waarschuwt leden: totaalverbod op het gebruik van lokmiddelen bij landelijke vrijstelling” (kenmerk 2017Z10968, […]

Lees verder

1ste EDITIE FAUNABEHEER MAGAZINE uitgegeven door Faunabeheereenheden Nederland

 1 maart 2017 Faunabeheer Nederland 06 January 2017 1ste EDITIE FAUNABEHEER MAGAZINE UITGEGEVEN Hierin besteden de Faunabeheereenheden vooral aandacht aan de nieuwe Wet natuurbescherming, die vanaf 1 januari van kracht is. Met dit communicatiemiddel zij willen U nog beter mee informeren, wat dit per faunabeheereenheid betekent. U kunt deze, indien gewenst, printen of vergroten voor de leesbaarheid. Dit geheel naar uw eigen persoonlijke wensen en gebruiksgemak. Via onderstaande link kunt u het magazine bekijken: FAUNABEHEER […]

Lees verder

Natuurvisie door Provinciale Staten Limburg vastgesteld op 10 februari 2017

Op 10 februari werd in de Provinciale Staten van Limburg de ‘Natuurvisie’ vastgesteld. Deze Natuurvisie beschrijft de uitgangspunten voor het natuurbeleid in de provincie voor de komende jaren. Ook de wijze waarop er wordt omgegaan met jacht, beheer en schadebestrijding is hierin vastgelegd. Het Limburgse provinciebestuur van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging heeft er sterk op ingezet dat de Limburgse wildbeheereenheden verantwoordelijkheid krijgen op het gebied van fauna. Wildbeheereenheden zijn in […]

Lees verder

Kamerbrief 20 jan 2017 aan Eerste Kamer over de invoering Wet natuurbescherming – Provincies mogen jacht niet beperken.

Staatssecretaris Van Dam (EZ) informeert de Eerste Kamer over de invoering van de Wet natuurbescherming. Datum    20 januari 2017 Betreft    Invoering van de Wet natuurbescherming Geachte Voorzitter, Graag wil ik hierbij de nadere vragen over de invoering van de Wet natuurbescherming, zoals deze zijn gesteld in de brief van de vaste Commissie voor Economische Zaken van 22 december 2016 met kenmerk 160066.03u, beantwoorden. De leden van de fractie van de […]

Lees verder

Beleidsneutrale beleidsregels tegemoetkoming faunaschade Gedeputeerde Staten van Limburg,

Inhoudsopgave  1. Begripsbepalingen Artikel 1 2. Taxatie van de schade Artikel 2 3. Beoordeling van de aanvraag om een tegemoetkoming Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 4. Gevallen waarin geen tegemoetkoming wordt verleend Artikel 6 5. Overig Artikel 7 Artikel 8 Toelichting op  de artikelen Algemeen Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 t/m 5 Artikel 6 Artikel 7 Beleidsneutrale beleidsregels tegemoetkoming faunaschade Gedeputeerde Staten van Limburg, Besluit: 1. Begripsbepalingen Artikel 1 In […]

Lees verder

Besluit en Regeling Wet natuurbescherming en de toelichtingen

Besluit van 11 oktober 2016, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming en het Besluit en Regeling natuurbescherming met toelichtingen Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. Op de voordracht van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 10 oktober 2016, nr. WJZ / 16144234; Gelet op artikel 12.2 van de Wet natuurbescherming en artikel 5.17 van het Besluit natuurbescherming; Hebben […]

Lees verder

Kamerbrief inwerkingtreding Wet natuurbescherming

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Datum    21 oktober 2016 Betreft    Inwerkingtreding Wet natuurbescherming Geachte Voorzitter, Hierbij informeer ik uw Kamer over de stand van zaken ten aanzien van de invoering van de Wet natuurbescherming en de uitvoering van de aanvaarde moties en gedane toezeggingen in het kader van de voorhang van de op de wet gebaseerde uitvoeringsregelgeving, het Besluit natuurbescherming en […]

Lees verder

Behandeling door Tweede Kamer van de voorliggende uitvoeringsregeling van de Wet natuurbescherming op donderdag 9 juni 2016

Op 1 januari 2017 treedt de Wet natuurbescherming in werking, op 9 juni , hiermee werd het laatste gedeelte van de wet behandeld het ging hierbij om de uitvoeringsregeling, waar de praktische uitvoering van de wet is opgenomen, voor de jacht, beheer en schadebestrijding zoals het gebruik van de middelen, de tijden, eisen van het jachtveld, etc.. De Tweede Kamerleden hebben hiervan gebruik gemaakt om de staatssecretaris M. van Dam […]

Lees verder

Advies Actal inzake wet en regelgeving concept uitvoerings- regelgeving Wet natuurbescherming

Aan de secretaris-generaal van Economische Zaken De heer ir. M.H.P. van Dam Postbus 20401 2500 EK DEN HAAG Datum: 1 april 2016   Onderwerp; Ex-ante toetsing uitvoerings- regelgeving Wet natuurbescherming Uw kenmerk : DGAN-PDJNG / 15058259 Ons kenmerk; JtH/RvZ/PO/2016/028   Bijlage(n)   Geachte heer Van Dam, Op 24 april 2015 heeft uw ambtsvoorganger aan de Tweede Kamer toegezegd Actal te vragen de algemene maatregel van bestuur en de ministeriële regeling op grond van de Wet natuurbescherming […]

Lees verder

Kamerbrief over voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming en de bijlagen

Staatssecretaris Van Dam (EZ) stuurt de Tweede Kamer het ontwerpbesluit houdende regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming (Besluit natuurbescherming) en de ontwerpregeling houdende regels ter uitvoering van de Wet natuurbescherming en het Besluit natuurbescherming (regeling natuurbescherming). Download “Kamerbrief over voorhang ontwerp uitvoeringsregelgeving Wet natuurbescherming” PDF document | 3 pagina’s | 63 kB Kamerstuk: Kamerbrief | 13-05-2016 Bijlagen Ontwerptoelichting Regeling Natuurbescherming Regeling | 13-05-2016 Ontwerpregeling Natuurbescherming Regeling | 13-05-2016 Ontwerpnota […]

Lees verder

Wet Natuurbescherming wordt op 1 januari 2017 ingevoerd.

De Staatssecretaris heeft in zijn brief , om commentaar op ontwerp-Besluit natuurbescherming en ontwerp-regeling natuurbescherming aangegeven dat hij tevens de gelegenheid gebruik maakt om te melden dat hij in goed overleg met de provincies heeft besloten de datum van invoering van de nieuwe wet te verschuiven van 1 juli 2016 naar 1 januari 2017. Dit met het oog op een zorgvuldige invoering van de nieuwe regelgeving en de voor de uitvoeringsregelgeving te doorlopen procedurele […]

Lees verder

Wet natuurbescherming gepubliceerd in Staatsblad, jaargang 2016 nr 34.

Vandaag is de nieuwe Natuurbescherming gepubliceerd in het Staatsblad, jaargang 2016, nr 34 op 19 januari 2016 09:48. Deze publicatie betekent dat, de volgende wetten worden ingetrokken: Boswet; Flora- en faunawet; Natuurbeschermingswet 1998. Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip,(waarschijnlijk 1 juli 2016),  dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld. Deze wet wordt aangehaald als: Wet natuurbescherming. Authentieke versie wet […]

Lees verder

Natuur stevig verankerd in provinciale coalitieakkoorden

De 12 coalitieakkoorden van provincies van maart 2015 laten zien dat natuurbeleid een prominente plek heeft in het provinciale beleid. Er zijn geen radicale koerswijzigingen in het provinciale natuurbeleid in vergelijking met de periode ervoor. Dit is ook niet zo vreemd aangezien dit beleid kort na de decentralisatie in 2013 is herzien. In alle provincies bestaan de colleges van Gedeputeerde Staten uit brede coalities met minstens 2 partijen die ook […]

Lees verder

De nieuwe wet Natuurbescherming is op 1 juli 2015, na een aanloop van 7 jaar aangenomen in de Tweede Kamer.

Nadat de Tweede Kamer de stemmingen voor het groot aantal ingediende amendementen waren afgerond heeft de Kamer de wet Natuurbescherming aangenomen. De Staatssecretaris zal nu de wet gaan aanbieden aan de Eerste Kamer en deze zal de wet waarschijnlijk behandelen in oktober van dit jaar en bij goedkeuring zal deze dan  waarschijnlijk op 1 januari 2016 van kracht kunnen worden. De Staatsecretaris zal ook nog een uitvoeringsbesluit wet Natuurbescherming als […]

Lees verder

Amendementen wetsvoorstel natuurbescherming (33348) waarover op 1 juli gestemd wordt in de Tweede Kamer

Datum   30 juni 2015 Betreft:  Amendementen wetsvoorstel natuurbescherming (33348) Geachte Voorzitter, In het plenair debat over het wetsvoorstel natuurbescherming (33348) op 25 juni 2015 heeft uw Kamer mij verzocht om een overzicht van alle tot dusverre ingediende amendementen, voorzien van mijn oordeel. Dit treft u aan het slot van deze brief aan. Eerst geef ik u mijn appreciatie van de amendementen die tot dusverre niet door mij van een oordeel waren […]

Lees verder