Overzicht gebruik geweer in Limburg voor jacht, Beheer & Schadebestrijding per 1 november 2017

Overzicht gebruik geweer in Limburg voor Jacht, Beheer & Schadebestrijding per 1 november 2017 Naar aanleiding van vragen die bij de Faunabeheereenheid Limburg binnenkwamen,  hieronder een overzicht van de situatie voor Limburg ten aanzien van het al dan niet op zon- en feestdagen mogen gebruiken van het geweer voor Jacht, Beheer & Schadebestrijding. Met de komst van de Wet natuurbescherming is in nieuwe ontheffingen en vrijstellingen het niet langer standaard […]

Lees verder

Overlevingskansen eendenkuikens “ Lijkt vrij laag”

Eind maart 2017 stond op de NIOO-site de oproep van ‘Dr. Duck’ (Erik Kleyheeg) om waarnemingen van eenden met jongen te melden op www.erikkleyheeg.nl/eendenkuikens. Erik wil met zijn citizen-science project ontrafelen waarom er steeds minder wilde eenden zijn in Nederland. Hoe staat het inmiddels met zijn project? Meer dan 4.500 waarnemingen Dit jaar kreeg ik meer dan 4.500 waarnemingen, veel meer dan vorig jaar. Begin mei zelfs meer dan honderd […]

Lees verder

SOVON Rapport Watervogels in Nederland in 2014/2015

Sovon Vogelonderzoek Nederland heeft het rapport Watervogels in Nederland in 2014/2015 gepubliceerd. In het nieuwe rapport, dat voorafgaand aan de midwintertelling van 2017 verschijnt, worden de aantallen en seizoenspatronen gepresenteerd en de trends besproken. Speciale aandacht is er deze keer voor op kleine schaal voorkomende watervogels en veel in wetlands voorkomende soorten als Roodhalsgans, Sneeuwgans, Casarca, Bruine Kiekendief, IJsvogel en Frater. De tellingen in seizoen 2014/15 leverden maandelijks 373.000 tot […]

Lees verder

Onderzoek achteruitgang Wilde Eend moet worden toegespitst op kuikenfase

De Wilde Eend gaat in aantal achteruit. Sinds 1990 zijn de aantallen broedvogels met circa 30% afgenomen. Om inzicht te krijgen in de mogelijke oorzaken van de achteruitgang hebben Sovon Vogelonderzoek Nederland en het Vogeltrekstation een studie uitgevoerd, in opdracht van het ministerie van Economische Zaken en BIJ12, waarin de bestaande kennis is gebundeld. Klimaatverandering en jachtdruk blijken niet de oorzaak. De resultaten wijzen van het onderzoek wijzen eerder richting […]

Lees verder

Jagers in Vlaanderen willen de patrijs er weer bovenop helpen

In het verzoekschrift dat Vogelbescherming Vlaanderen met succes richtte tot de Raad van State om de rechtsgrond van de bijzondere jacht te vernietigen, werd ook de jacht op de patrijs onder vuur genomen. De natuurorganisatie begrijpt namelijk niet hoe bejaging te verzoenen is met de verplichting om voor deze akkervogelsoort een gunstige staat van instandhouding te verzekeren. De Raad van State volgde in zijn arrest van 23 april 2015 die […]

Lees verder

Onderzoek naar hazenpest alleen nog op verse kadavers

Het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) neemt vanaf 1 januari 2016 alleen nog hazen voor onderzoek naar hazenpest (tularemie) aan die aan de algemene DWHC voorwaarden voldoen: het kadaver moet vers (niet bevroren) en in principe niet langer dan 24 uur dood zijn.   Sinds 2011 werden alle hazen die bij het DWHC op doodsoorzaak werden onderzocht, ook bij het Centraal Veterinair Instituut (CVI) getest op aanwezigheid van de tularemie-bacterie. […]

Lees verder

DWHC nieuwsbrief december 2015

Hierbij ontvangt u de laatste Nieuwsbrief van dit jaar. In deze Nieuwsbrief staat het laatste nieuws (VHS bij konijnen) en de drie belangrijkste DWHC berichten van 2015. VHS en wilde konijnen Het Viraal Hemorragisch Syndroom (VHS),  ook vaak aangeduid met de (Engelstalige) afkortingen VHD (Viral Hemorrhagic Disease) en RHD (Rabbit Hemorrhagic Disease) is een ziekte die begin 90 ‘er jaren de konijnenpopulatie enorm heeft doen afnemen. Recent is bij tamme […]

Lees verder

15 juni behandeling Wet Natuurbescherming in de Tweede kamer

Op 15 juni 2015 vindt zoals tot nu toe op de agenda  van de Tweede Kamer staat, de behandeling plaats van de nieuwe wet Natuurbescherming en de nota’s van wijziging die hierop zijn aan gebracht door de Staatsecretaris Dijksma, de bedoeling is dat deze direct erna in juli naar de Eerste kamer wordt gestuurd. Waarschijnlijk invoering jan 2016. Deze vergadering moet nog plaatsvinden Wetgevingsoverleg Wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur (Wet […]

Lees verder

Rapport regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming – verplichtingen jachthouders – Wbe’s

Datum        17 april 2015 Betreft        Rapport regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming   Geachte Voorzitter, Hierbij bied ik u aan het rapport ‘Regeldrukeffecten Wetsvoorstel Natuurbescherming’ van SIRA Consulting BV. Dit bureau heeft in opdracht van mij een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de regeldruk van de huidige natuurwetgeving – de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet – en de verwachte regeldruk als gevolg van het bij uw Kamer aanhangige wetsvoorstel natuurbescherming […]

Lees verder

Uitbraak tularemie (hazenpest) onder hazen in Friesland

Utrecht, 30 maart 2015, In de afgelopen weken zijn via verschillende bronnen (dierenartsen, veehouders en jagers) signalen binnengekomen van hoge sterfte onder hazen in midden Friesland. Tot nu toe is de verwekker van tularemie (Francisella tularensis), ook wel hazenpest genoemd, aangetoond bij acht dieren uit de wijde omgeving van Akkrum. Het betreft dood gevonden hazen die zijn ingestuurd naar het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC), echter het totaal aantal gestorven […]

Lees verder

Weinig baat voor de boerenlandvogels bij bloemrijke akkerranden

Boerenlandvogels, zoals de veldleeuwerik, de gele kwikstaart en de kwartel lijken weinig baat te hebben bij de speciale bloemrijke akkerranden die boeren via agrarisch natuurbeheer aanleggen. Het broedsucces van de vogelsoorten gaat er niet door op vooruit. Dat stelde Marije Kuiper vast die op 9 januari promoveert aan de Wageningen Universiteit. Zij deed gedurende 5 jaar onderzoek naar de waarde van akkerranden in Oost-Groningen. Kuiper vond wel hogere aantallen en […]

Lees verder

Eigendomsrecht wordt ernstig ingeperkt door verplicht afschotplan per wildsoort’

De wildlijst blijft in de Natuurbeschermingswet overeind, maar het eigendomsrecht wordt door het werken met een verplicht afschotplan per wildsoort ernstig beperkt. Deze inperking is in strijd met het Burgerlijk Wetboek. Dat betoogde FPG-directeur Ronnie van Woudenberg op de gezamenlijke algemene ledenvergadering van het Gronings Particulier Grondbezit en het Drents Particulier Grondbezit op 31 oktober. Wild en de in het wild levende beschermde fauna worden juridisch gezien als een zaak […]

Lees verder

Handvatten voor nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Handvatten voor nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer Belangrijk onderdeel van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, dat per 1 januari 2016 operationeel moet zijn, is een beoordelingssysteem voor provincies om gebiedsaanvragen te beoordelen. In een onderzoek van Alterra, uitgevoerd in samenwerking met Sovon, is een aanzet gegeven voor verdere ontwikkeling van criteria en normen voor het beoordelingssysteem. De focus moest daarvoor worden uitgebreid van een selecte groep soorten […]

Lees verder

Aantalsontwikkeling van zoogdieren | Compendium voor de Leefomgeving

Aantalsontwikkeling dagactieve zoogdieren, 1994-2012 Van de zes dagactieve zoogdiersoorten die tegelijk met vogels tijdens de broedvogeltellingen (BMP) worden geteld, vertoont alleen de ree een matige toename. De andere soorten blijven over de gehele telperiode stabiel. Haas De haas komt in bijna het gehele land voor, met uitzondering van enkele stedelijke gebieden.Ondanks het hoge voortplantingsvermogen zijn er grote schommelingen in de hazenstand en was er in veel gebieden in Nederland na […]

Lees verder

PLUS maakt het eten en het bereiden van wild toegankelijker

Utrecht, 25 september 2014 Als enige supermarkt in Nederland kiest PLUS voor de verkoop van wild uit eigen land, want PLUS is overtuigd van de smaak en de kracht van Nederlandse producten. Om wild toegankelijk te maken voor een breder publiek helpt de supermarkt de consument op weg. Onder andere ontwikkelde smaakprofessor Peter Klosse speciaal voor PLUS een overheerlijke wildsaus. Hollands Wild van de Veluwe Bij het jagen wordt uitgegaan […]

Lees verder