Initiatiefnota PvdD voor afschaffing wildlijst verworpen.

Jagers mogen niet meer zelf beslissen hoeveel dieren er in een gebied worden geschoten. Ze moeten binnen de Faunabeheereenheid afspraken maken met alle daarin samenwerkende partijen. Uit het debat tijdens de commissievergadering verdedigden de Tweede Kamerleden Henk Leenders (PvdA) en Rudmer Heerema (VVD) hun zienswijze dat door deze aanpak veel regels en bureaucratie zal verminderen. Zij vinden net als de Staatssecretaris dat door het opnemen van de dieren- en vogelbescherming in […]

Lees verder

Uitvoeringsbesluit wet natuurbescherming en de voorstellen Platteland Alliantie Nederland hiervoor

EZ is gestart met een eerste ambtelijke verkenning van wat er in de uitvoeringsregelgeving zal moeten worden geregeld. Uitgangspunt is het wetsvoorstel zoals dat thans bij de Tweede Kamer ter behandeling ligt. Mocht de behandeling in het parlement tot wijzigingen van het wetsvoorstel leiden, dan heeft dat vanzelfsprekend gevolgen voor de uitvoeringsregelgeving. Zij hebben met stakeholders van gedachten gewisseld op 27 en 28 mei te Utrecht over de wensen voor […]

Lees verder

Kamerbrief Beschikking van Benelux Comité houdende ontheffing voor beheer en schadebestrijding

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4, 2513 AA ’s-GRAVENHAGE Datum: 18 maart 2014 Betreft: Beschikking van Benelux Comité houdende ontheffing voor beheer en schadebestrijding Ons kenmerk : DGNR-PDJNG / 14042729 Bijlage(n): 1 Geachte Voorzitter, In mijn brief van 6 december 2013 (Kamerstuk 29446, nr 86) heb ik u geïnformeerd over de gevolgen van twee uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voor de uitvoering van beheer en schadebestrijding. Het oordeel van […]

Lees verder

Jachtrecht verhuurd-verdeeld aan meerdere personen

Art. 34.1 Ffwet Degene die ingevolge het bepaald in art. 33, onderdeel  a.b. of c gerechtigd is tot het genot van de jacht, kan dat genot geheel of gedeeltelijk aan één ander verhuren, mits bij een schriftelijke en gedagtekende huurovereenkomst de eigenaar de erfpachter, vruchtgebruiker of beklemde meier (indien niet voorbehouden) de pachter (indien niet voorbehouden door de verpachter) Is het genot van de jacht niet voorbehouden dan is hij grondgebruiker in de zin van dit artikel […]

Lees verder