Wildbeheer algemeen

image_pdfimage_print

kopje algemeen WBEkopie1100-180
Wat doet een Wildbeheereenheid?

De omgeving van de gemeenten Echt-Susteren, Sittard-Geleen en Stein heeft een zeer gevarieerde fauna en flora, waar het wild zoals; hazen, konijnen, fazanten, houtduiven, eenden, ganzen, vossen, reeën veel voor komen, maar ook patrijzen, wilde varkens en steenmarters, boommarters worden gesignaleerd. De laatste jaren hebben zich er ook grauwe-, kol- en rietgansen en nijlgansen gevestigd als standwild. De coördinatie van het wildbeheer in een gebied, wordt gedaan door een Wildbeheereenheid, afgekort WBE.

 • Wat is een WBE?
 • Wat doet een WBE?
 • Wie is de WBE. Susteren/Graetheide?
 • Wat doet de WBE Susteren/Graetheide
 • Wildbeheereenheden in Limburg
 • Samenwerking

Een wildbeheereenheid is een samenwerkingsverband van jagers, boeren, grond- en boseigenaren, hondenmensen en natuurliefhebbers, welke zorgt voor het wild dat in “haar” gebied leeft: “wildbeheer”. Een WBE is meestal een vereniging of stichting, waarvan er zo’n 300 in Nederland zijn dwz dat bijna 80% van het buitengebied hierdoor bedekt wordt en het grootste deel hiervan aangesloten cq. lid is van de Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging (KNJV) of de Nederlandse Organisatie voor Jacht en Grondbeheer (NOJG). Dit zijn beide organisaties die zich inzetten voor het behoud van de Jacht en wildbeheer in Nederland

WBEs-LimburgWildbeheereenheden Limburg:

 

In de provincie Limburg zijn iets meer dan 2000 jagers actief. Zij hebben vooral het voorkomen van schade aan landbouwgewassen en wildaanrijdingen op hun agenda staan. De laatste jaren worden steeds meer inspanningen van de Limburgse jagers gevraagd om de schade die door de gestaag groeiende populaties wilde zwijnen en broedende ganzen wordt aangericht, zoveel mogelijk te voorkomen.

• 2063 jachtaktehouders.
• 457 geregistreerde aanrijdingen met reeën in 2013.
• 9825 dagen per jaar die besteed worden aan biotoopverbetering.
• 133.528 dagen in het veld aanwezig in 2013
• Wildsoorten: haas, konijn, fazant, houtduif, wilde eend, gans, ree, wild zwijn.
• Geschoten wild (kg): 81000.

Bron: Fbe Limburg en KJV

Zorg

Het beheer dat een WBE uitvoert, bestaat uit het zorgen voor:

 • voldoende rust, ruimte en voedsel voor het aanwezige wild
 •  een gezonde en gevarieerde wildstand
 •  een zorgvuldig wildbeheer zodat een voldoende grote en evenwichtige wildstand aanwezig is
 •  schadebestrijding en voorkoming wildschade

Wildbeheerplan

Het wildbeheer gebeurt volgens een goedgekeurd “Wildbeheerplan” en Faunabeheerplan van de faunabeheereenheid waar de Wbe onder valt, eventueel aangevuld met specifieke eigen beheerplannen, zoals een reewildbeheerplan en zwartwildbeheerplan maar ook een patrijzen herstelplan. In een Wildbeheerplan worden de biotoop en wildstanden beschreven en de wijze waarop hiermee wordt omgegaan. Hiertoe behoort ook het “oogsten” van wild, mits toelaatbaar. Ook het aantalbeheer en schadebestrijding en de beschermingsmaatregelen zijn in het plan opgenomen.

 Beheer van andere faunasoorten

De draagkracht (de kwaliteit van leven) is alles bepalend bij het beheer van diersoorten. In onze samenleving organiseren we volledig alles om de kwaliteit van onze leefomgeving (milieu en duurzaamheid) te verbeteren of in stand te houden. Voor de omgang met onze diersoorten, die wij als Wbe beheren is dat niet anders. Je moet weten hoe deze leven, hoe ze zich gedragen, hoe ze er uit zien en wat hun eigenaardigheden zijn. Wij bekijken met onze kennis van de te beheren diersoorten wat de draagkracht is van ons beheergebied. Maar wat is dan draagkracht?

Er is geen vast begrip hiervoor wij onderscheiden hierin;

 • de ecologische draagkracht;
 • de populatieomvang in een bepaald gebied die onder invloed van milieuomstandigheden, predatie en concurrentie groeit naar een dynamische evenwichtsituatie van geboorte en sterfte, emigratie en immigratie;
 • de biotische draagkracht (aantallen bepaald door voedsel);
 • dat geeft aan hoeveel van een diersoort er in een gebied duurzaam kan leven van het natuurlijke voedselaanbod , waarbij geen emigratie, immigratie en predatie van toepassing is. het criteria hierbij is dan hoeveel voedsel beschikbaar en bereikbaar is om gezond de winter door te komen. Dit is vaak lastig omdat dit behoorlijk kan wisselen.
 • de maatschappelijke draagkracht (aantallen bepalend door belangen); dit is in ons land belangrijk en meest realistische en wordt dus ook het meest gebruikt. Dit geldt ook voor de volledige diversiteit aan diersoorten. Dit wil zeggen; de afweging tussen de belangen van mens, dier en plant zijn bepalend voor de gewenste aantallen.

De maatschappelijke draagkracht is ook voor onze Wbe zeker bij het beheer binnen onze Wbe van groot belang. De belangen die geschaad kunnen of gaan worden zijn voor ons belangrijke parameters.

Zoals;

 • aangereden diersoorten ( wild zwijn, reewild etc.)
 • schade aan de landbouw, bossen en de flora en fauna in de beheergebieden;
 • andere maatschappelijke belangen en het streven om zoveel mogelijk diersoorten en planten in een bepaald gebied te laten groeien en leven in een bepaalde periode en bij die omstandigheden.

De WBE heeft dan ook het navolgende uitgangspunt hiervoor geformuleerd;

KENNIS, WETEN, KIJKEN EN DAN PAS BESLISSEN EN DAN NOG EENS KIJKEN EN DAN PAS HANDELEN.

 Samenstelling

Een WBE bestaat uit jagers, boeren, grond- en boseigenaren, hondenmensen en natuurliefhebbers, welke elk hun belangstelling en inbreng hebben.

Taken

De taken van een WBE liggen op het gebied instandhouding, bescherming en verzorging van de aanwezige fauna en een verantwoorde bejaging.

 • De WBE werkt op lokaal niveau zodat een directe relatie met de omgeving, waarin de dieren leven gewaarborgd is. Maar ook in grotere samenwerkingsverbanden zoals, de Faunabeheereenheid Limburg en v.w.b. het reewildbeheer ook samen met de aangrenzende Wbe’s; Swentibold, de Honskerk, Moorveld en Meerssen.
 • Zorgdragen om een redelijke stand van het in zijn jachtveld aanwezige wild te handhaven dan wel, bij het ontbreken daarvan, te bereiken (art 37 FF-wet)
 • Het houden van toezicht in het veld, dmv. door ons aangestelde Boa’s.
 • Inventarisatie (telling) van fauna en de wildsoorten in gehele werkgebied
 • Aanleveren gegevens aan het Fauna Registratie Systeem van de FBE Limburg en de WBE databank van de KNJV
 • Bestrijden en voorkomen van wildschade (art 37 FF-wet)
 • Het geven van voorlichting over jacht, beheer en schadebestrijding aan eigen leden en derden; ( website; www.wbesusterengraetheide.nl)
 • Onderhouden van goede contacten met de lokale politiek en de Gemeenten, Waterschap Roer en Overmaas, de Provincie

Zo kunnen ze bijvoorbeeld projecten die veel invloed kunnen hebben op de natuur in het beheergebied, zo goed mogelijk volgen en indien noodzakelijk hierin adviseren.Onderhoud van landschapselementen zoals houtwallen, kleine landschapselementen (KLE), dit weer in overleg met SBNL Plaatsen van reewildspiegels of wildreflectoren (succesvolle proef A2) op alle bekende knelpunten in de gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen gerealiseerd in 2010.

Jacht

Opgemerkt dient te worden dat bejaging uitsluitend geschiedt volgens de door de wet (Flora- en faunawet en de hieruit voortvloeiende algemene maatregelen van bestuur “AMvB”) en door de Faunabeheereenheden Limburg opgesteld faunabeheerplannen en het door de Wildbeheereenheid Susteren/Graetheide en opgestelde wildbeheerplan, dat steeds voor de termijn van 10 jaar is opgesteld en jaarlijks aangepast cq. geëvalueerd wordt tijdens de algemene ledenvergadering. Het doel van de WBE is derhalve jacht, beheer en schadebestrijding en het verstandig gebruik hiervan (“van het aanwezige wild in ons beheergebied”). Zie hiervoor ook de pagina’s over de jacht algemeen , jachtontwikkeling in Nederland en specifieke wildsoorten.

Reageren is niet mogelijk