3e Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Limburg

 

 

 

 

 

 

Wijziging FBE Bestuur Limburg

Er heeft een wisseling in het Bestuur van de FBE plaatsgevonden.

De heer Heijnen van de  Natuur en Milieufederatie Limburg en de heer van Melick van de LLTB hebben tijdens de Algemene Bestuursvergadering op 25 september jl. hun bestuurstaken beëindigd. Hun zetels zullen binnenkortbinnen hun eigen geledingen worden overgedragen.

Nieuwe website

De FBE heeft sinds deze maand een nieuwe lay-out voor haar websitehttps://limburg.faunabeheereenheid.com/ .

Er wordt momenteel druk gewerkt aan het actualiseren van allegegevens.

Nieuwe Faunabeheerplannen

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de faunabeheerplannen Exoten, Verwilderde dieren

& Onbeschermde soorten, het faunabeheerplan Vogels Luchthavens, het faunabeheerplan Hoefdieren en het faunabeheerplan Watervogels. Tijdens de WBE informatieavonden dit najaar, zullen deze worden toegelicht.

Informatieavonden:

 • 1 oktober      Noord-Limburg; Zaal Roelanzia, Lovinckplein 2 in Ysselsteyn om 20.00 uur
 • 5 november  Zuid-Limburg; Zaal le Montagnard, Dirkstraat 2 in Ubachsberg om 20.00 uur
 • 7 november  Midden-Limburg; Zaal Baexheimerhof, Kerkstraat 1a in Baexem om 20.00 uur

Monitoring

De cijfers van de Zomertelling zijn inmiddels verwerkt en staan op onze website vermeld.

Rapportages

Formeel is er in Limburg de verplichting om voor de Vrijstelling 1x per kwartaal te registreren, dus voor het 3ekwartaal dient men begin oktober over de periode juli t/m september 2019 de gegevens in te voeren. Ons advies isom direct nadat men in het veld is geweest de gegevens te registeren in FRS, minimaal op jachtveldniveau, maar hetliefst op de plek waar het afschot is gepleegd. Hiervoor kan men ook gebruik maken van de mobiele telefoon viaeen mobiele website:  https://mobiel.faunaregistratie.nl/

Ontheffingen 

Wild zwijn

Verplichte melding inzet Bewegingsjacht Wild Zwijn

In het afstemmingsoverleg over Afrikaanse Varkenspest tussen het Ministerie van LNV, de provincies waar WildeZwijnen voorkomen en de Faunabeheereenheden van die provincies, is er over gesproken dat het wenselijk is dat ereen melding plaatsvindt van de inzet van de bewegingsjacht op Wilde Zwijnen, zodat monitoring van de effectiviteitmogelijk is.

Dit om de Minister te steunen als zij de regeling (op basis waarvan bewegingsjacht nu

tijdelijk landelijk is toegestaan als men al een provinciale ontheffing tot het doden van Wilde Zwijnen buiten deleefgebieden heeft) beschikbaar wil laten blijven voor de standverlaging van Wilde Zwijnen. Deze standverlaging isgewenst in verband met de risicobeperking van de verspreiding van Afrikaanse Varkenspest. Een lagere stand verkleint de kans op een daadwerkelijke besmetting, en mocht zich tóch een besmetting voordoen, dan is naar verwachting de bestrijding van de ziekte eenvoudiger en sneller.

Omdat de regeling van de Minister zelf geen meldingsplicht kent, heeft de provincie bij de FBE Limburg aangegevendat deze melding verplicht gesteld dient te worden via de door de FBE Limburg doorgeschreven Machtigingen vande provinciale Ontheffing tot afschot Wild Zwijn buiten de leefgebieden.

Vanaf heden is daarom in alle lopende toestemmingen voor ontheffinggebruik de meldplicht toegevoegd, deze is ookzichtbaar als men zijn machtiging opnieuw uitdraait.

Indien men gebruik wil maken van de bewegingsjacht dient men achteraf tot uiterlijk 2 weken erna de volgendegegevens aan te leveren aan de instantie die u de ontheffing tot afschot heeft doorgeschreven (meestal de WBE):

 • Kaartje met percelen waar de bewegingsjacht heeft plaatsgevonden;
 • Datum en tijdstip van aanvang en einde van de bewegingsjacht;
 • Aantal geweren en aantal drukkers en aantal aangelijnde honden;
 • Aantal Wilde Zwijnen dat is gezien;
 • Aantal geloste schoten;
 • Aantal Wilde Zwijnen dat is gedood zonder nazoek;
 • Aantal Wilde Zwijnen dat is nagezocht & nazoekresultaat;
 • Indien geen resultaat: tips voor verbetering.

Kalender

25 december 2019 t/m 1 januari 2020    FBE kantoor gesloten

 

 

Print Friendly, PDF & Email
Bladwijzer maken Permalink.

Reacties zijn gesloten.