De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
1e Nieuwsbrief 2020 Faunabeheereenheid Limburg

1e Nieuwsbrief 2020 Faunabeheereenheid Limburg

Wijziging FBE Bestuur Limburg

Er heeft een wisseling in het Bestuur van de FBE plaatsgevonden.

De heer Hermanussen van de Natuur en Milieufederatie Limburg en mevrouw Görtz van de LLTB zijn tijdens deAlgemene Bestuursvergadering op 18 december jl. aangetreden als nieuwe bestuursleden binnen het FBE bestuur.

Nieuwe Faunabeheerplannen

De faunabeheerplannen voor Hoefdieren en Watervogels zijn afgerond en er wordt momenteel hard gewerkt aande faunabeheerplannen voor Overige Zoogdieren, Overige Vogels en Jachtvrij Natuurgebied / Onderzoek Alternatieve Beheermethoden.

Rapportages

Wij adviseren afschot direct te registreren, minimaal op jachtveldniveau, maar het liefst op de plek waar het afschot is gepleegd. Formeel is er binnen Limburg de verplichting voor het registreren van afschot van de wildsoorten binnen1 maand na sluiting jachtseizoen, en voor de vrijstelling 1x per kwartaal. Voor al het overig afschot dat viaontheffingen geschiedt geldt de verplichting deze uiterlijk in de maand januari te registreren over de periode van het voorafgaande kalenderjaar of binnen één maand na beëindiging van een ontheffing.

Waarnemingen zoogdieren

Graag willen wij u eraan herinneren dat waarnemingen van zoogdieren gedurende het gehele jaar in FRS kunnenworden geregistreerd. Hier kunnen waarnemingen binnen uw WBE worden geregistreerd van de volgendediersoorten: Beverrat, Muskusrat, Verwilderde Kat, Muntjak, Amerikaanse nerts, Wasbeer en Wasbeerhond. Indien mogelijk zouden wij graag bewijsmateriaal willen ontvangen, zoals bijvoorbeeld foto’s.

Wij verzoeken u uw leden te vragen de waarnemingen van de hierboven genoemde zoogdieren aan u door tegeven zodra ze deze hebben waargenomen, zodat u deze kunt registreren. Hierdoor is er beter inzicht in waarbijvoorbeeld Wasberen zitten, zodat daar gericht actie op ondernomen kan worden.

Wasbeer

Tot op heden zijn er diverse Wasberen gevangen in Limburg, waarvan het merendeel besmet was met de wasberen-spoelworm. Al deze dieren zijn naar de opvang van Stichting AAP gebracht.

Op 3 locaties is de ontheffing tot afschot afgeven, hiermee zijn tot op heden nog geen resultaten geboekt.

Exoten Ganzendag

Op zaterdag 29 februari a.s. zal door de FBE de Exoten Ganzendag worden georganiseerd, om te komen tot een verlaging van zowel het aantal Nijlganzen als Canadaganzen in Limburg voordat hetbroedseizoen aanvangt. Deze actie is een uitvoeringsactie van het reguliere faunabeheerplan waarbij destreefaantallen voor ongewenste ganzen zo laag mogelijk zijn.

Wij verzoeken iedere WBE om aan het eind van deze bestrijdingsdag de resultaten in FRS te registreren. Het is vanbelang dat u de datum van 29 februari kiest tijdens het registreren van de afschotgegevens, zodat wij daarna exact weten wat de reductie van deze diersoorten die dag is geweest.

Geluiddemper

Afgelopen najaar hebben wij van het Ministerie van Justitie de ontheffing voor 66 jachtaktehouders inLimburg gekregen.

Met de aanvragers wordt nu 1 op1 de procedure voor verkrijging van verlof van de politie verder afgehandeld.

Indien men zich wél had aangemeld, maar op 31 januari 2020 géén mail hierover van de FBE Limburg heeft gekregen,controleer dan de Spam folder / Ongewenste mail folder van uw mail-programma, of neem dan contact op met deFBE Limburg.

Ontheffing

Grauwe ganzen

Vanaf 1 t/m 14 februari a.s. zullen wij voor alle WBE’s in zowel Noord- als Zuid-Limburg de Algemene Machtiging Koppelvormende Grauwe ganzen in FRS beschikbaar stellen. Voor Midden-Limburg valt het afschot vankoppelvormende Grauwe ganzen in de periode 1 t/m 14 februari binnen de Grauwe ganzenontheffing jaarrond.

Onder koppelvormende Grauwe ganzen wordt verstaan ‘gepaarde Grauwe ganzen die in de buurt van potentieelbroedgebied samen zitten of vliegen, te onderscheiden zijn van de groep en enige mate van afstand houden totandere ganzen’. Deze ontheffing mag NIET worden ingezet in de vastgestelde winterrustgebieden (1 november t/m14 mei). De zomergedooggebieden zijn inmiddels in geheel Limburg komen te vervallen.

Vanaf 15 februari a.s. zullen wij voor alle WBE’s in zowel Noord- als Zuid-Limburg de Algemene Machtiging Grauweganzen in FRS beschikbaar stellen. Deze ontheffing is geldig t/m 31 oktober a.s. Daarnaast heeft hetMaasplassengebied een jaarrond ontheffing Grauwe gans.

Vangkooi Wild zwijn 2020 buiten leefgebied

Vanaf 1 februari 2020 is de ontheffing Vangkooi Wild zwijn 2020 buiten leefgebied beschikbaar als Gebiedsgebonden Machtiging in FRS. Deze kan door individuele jachthouders worden aangevraagd bij de FBE.

Separaat wordt een mail met alle voorschriften voor het mogen inzetten van een vangkooi naar iedere WBE gestuurd. Wij verzoeken een ieder deze mail naar alle leden door te sturen, zodat iedereen hiervan op de hoogte wordt gesteld.

Er is een Werkwijze Vangkooi Wild zwijn met gebruikersinstructies opgesteld en deze wordt bij de doorschrijving vande ontheffing bijgevoegd.

Kalender

vóór 31 januari Rapportage ontheffingen, vrijstellingen en aanwijzing 2019 in FRS
vóór 29 februari Rapportage wildsoorten
1 t/m 14 februari Algemene Machtiging koppelganzen
vanaf 15 februari Algemene Machtiging Grauwe gans Noord- en Zuid-Limburg(Maasplassengebied heeft een jaarrond ontheffing grauwe gans)
24 februari Carnavalsmaandag FBE kantoor gesloten
29 februari Exotendag (achteraf registratie afschot in FRS)
maart/april Reewildtelling
4 april Voorjaarstelling
vóór 7 april Registratie reewildtelling in FRS
13 april 2e Paasdag FBE kantoor gesloten
27 april Koningsdag FBE kantoor gesloten
vóór 1 mei Registratie voorjaarstelling in FRS
5 mei Bevrijdingsdag FBE kantoor gesloten

 

Print Friendly, PDF & Email