Herinrichting Geleenbeek Oud Roosteren-A2

Waterschap Limburg gaat de Geleenbeek tussen de N296- Maaseikerweg (Oud Roosteren) tot aan de sifon bij het Julianakanaal (1) en een klein deel van de Middelsgraaf (nabij Ophoven) (2) opnieuw inrichten. Door deze herinrichting wordt het beekdal aangepast zodat deze voldoet aan specifieke eisen met betrekking ecologie, de Europese Kaderrichtlijn Water en er worden maatregelen getroffen tegen wateroverlast.

Projectdoel

Afbeelding1

Het deel van de Geleenbeek dat tussen de N276 en de sifon onder de Rijksweg A2 en het Julianakanaal is gelegen, is in de afgelopen eeuw steeds meer ingeklemd komen te liggen in het landschap. Daarnaast is de beek in de jaren ’30 van de vorige eeuw gekanaliseerd en is de bodem voorzien van tegels, waardoor de beek zijn natuurlijke karakter grotendeels heeft verloren. Door de aanleg van het Julianakanaal en later van de snelweg A2 is de beekloop van de Geleenbeek aangepast en stroomt de beek niet meer door de natuurlijke laagtes in het landschap. Door middel van het project wordt het natuurlijk karakter van de beek en het beekdal verbeterd. Naast ecologische doelstellingen ligt er binnen het genoemde stroomgebied ook een opgave om te gaan voldoen aan de Normering Regionale Wateroverlast en het voorkomen van wateroverlast vanuit de Maas.

Het zoekgebied voor het project ligt rondom de beekloop van de Geleenbeek en loopt vanaf de kruising/ brug Maaseikerweg (N296) tot aan de het tracébesluit in het kader van de verbreding van de Rijksweg A2 tussen knooppunt ’t Vonderen en Kerensheide, opgenomen maatregelen rondom de duiker onder de Rijksweg A2 (nr. 1 op de kaart). Het zoekgebied voor de Middelsgraaf ligt rondom de beekloop tussen de Trambrug en de kruising met de straat Ophoven. Dit is aansluitend aan het maatregelen zoals opgenomen in het tracébesluit verbreding Rijksweg A2 (nr. 2 op de kaart). De verbreding de Rijksweg A2 en de directe omgeving is een project dat door Rijkswaterstaat wordt uitgevoerd en deze maatregelen vallen niet binnen project van Waterschap Limburg. Een aantal maatregelen zijn wél relevant voor het project, aangezien deze aansluiten op de herinrichting Geleenbeek Oud Roosteren A2:

  • Aanleg faunapassage A2;
  • Aanleg faunapassage Julianalaan;
  • Verlenging Middelsgraaf tot aansluiting Oude Maas.

Wat gaan we doen?

Om tot een ontwerp én een projectplan te komen, volgen we vanaf het najaar van 2022 twee sporen; direct en indirect. Bij de indirecte dialoog informeren wij de omgeving via de website van het waterschap en nieuwsbrieven. Bij de directe dialoog hebben we persoonlijk contact in drie stappen.

Stap 1 is de inventarisatie:
Bij de inventarisatie halen we beelden, ervaringen, ideeën en wensen uit de omgeving op. Dit doen we door middel van de gesprekken en/of een inloopmiddag. Deze vinden plaatst in het vierde kwartaal van 2022 en eerste kwartaal van 2023.

Stap 2 is het ontwerpen en afwegen: 
Hier werken we de opgehaalde informatie uit in een schetsontwerp. Met behulp van een afwegingsmatrix bekijken we welk ontwerp het best passend en meest haalbaar is. Dit gebeurt in het eerste kwartaal van 2023.

Stap 3 is het ontwerp:  
Hier maken we een gedetailleerder ontwerp. Met dit ontwerp organiseren we voor iedereen die geïnteresseerd is een informatieavond. We streven ernaar om deze stap in het tweede kwartaal van 2023 af te ronden.

Stap 4: is de vergunningprocedure:  
Na het vaststellen van het definitief ontwerp starten we de vergunningsprocedure en bereiden we de aanbesteding voor.

Hoe bereiken wij de omgeving?

We benaderen de twee doelgroepen op verschillende wijze.

  1. De direct betrokkenen bij het projectgebied, zoals maatschappelijke organisaties, ondernemers en terrein beherende organisaties in het projectgebied. Deze groep wordt via een bewonersbrief geïnformeerd over het project. Daarnaast vinden er één-op-één gesprekken en inloopmiddagen/avonden plaats zoals hierboven beschreven.
  2. De gebruikers van het gebied, bewoners en organisaties in de nabije omgeving van het zoekgebied. Deze groep wordt geïnformeerd door middel van een bewonersbrief, de projectpagina, de nieuwsbrief en deelname aan inloopmiddagen/avonden.
    Daarnaast wordt een kennisgeving van deze verkenning van het project gepubliceerd via de website: https://www.officielebekendmakingen.nl/.

Planning

In het vierde kwartaal van 2022 zullen de gesprekken met de belanghebbenden plaatsvinden. Voor het einde van het jaar zal de inventarisatie van voor de omgeving relevante aandachtspunten rond zijn. Het schetsontwerp wordt in het eerste kwartaal van 2023 uitgewerkt en aan de omgeving teruggekoppeld. In de zomer van 2023 volgt dan het definitieve ontwerp. Tijdens het vierde kwartaal 2023 wordt dan het vergunningentraject van het projectbesluit opgestart.

Betrokkenen bij project

  • Adviesbureau Brouwers
  • Waterschap Limburg
Print Friendly, PDF & Email
Bladwijzer maken Permalink.

Reacties zijn gesloten.