Provincie Noord-Brabant investeert in beter beheer wilde zwijnen

De provincie Noord-Brabant investeert in een beter beheer van de wilde zwijnen. Het beleid wordt verduidelijkt en er komt extra financiële steun voor de faunabeheereenheid en onderzoek. De provincie stelt een stimuleringsbudget van 150.000 euro beschikbaar. Voorwaarde is dat de andere partijen die medeverantwoordelijk zijn daar eenzelfde eigen bijdrage bijleggen waardoor er een financiële impuls van 300.000 euro ontstaat.

De afgelopen 10 jaar is de populatie wilde zwijnen in Noord-Brabant toegenomen. De faunabeheereenheid (FBE), waarin jagers, grondgebruikers en maatschappelijke organisaties samenwerken om het faunabeheer in Brabant op een evenwichtige en planmatige manier vorm te geven, heeft zich beraden op de wijze waarop het beheer van de wilde zwijnen kan worden verbeterd. Met de uitbraak van Afrikaanse Varkenspest in België in september 2018 is dat des te urgenter geworden.

Nadat de FBE in oktober 2018 al een tussenadvies had uitgebracht, heeft zij eind januari het eindadvies aangeboden. Het advies bevat een groot aantal aanbevelingen die gericht zijn aan de vele bij het faunabeheer betrokken partijen. Een aantal aanbevelingen was ook aan de provincie gericht, waaronder de vraag om het beleid te verhelderen en de vraag om een bijdrage in kosten van onderzoek en beheer.

Gebiedsaanpak centraal in beleid
Het wild zwijn is een beschermde diersoort. Daarom zijn in Gelderland en Limburg gebieden aangewezen waar de zwijnen vrij kunnen leven. Buiten deze gebieden, en dus ook in Noord-Brabant, gelden géén instandhoudingsverplichtingen. In Brabant mogen dus alle zwijnen worden geschoten, maar dat is geen verplichting en in de praktijk ook uiterst moeilijk realiseerbaar.

Alle betrokken partijen moeten er via een gebiedsaanpak samen voor zorgen dat er geen overlast en schade door wilde zwijnen optreedt. En dat het risico op de introductie van besmettelijke dierziekten zo laag mogelijk is. De gebiedsaanpak moet ook er ook voor zorgen dat de soort zich niet verder verspreidt over Brabant en dat de dichtheden in de genoemde gebieden zodanig worden beperkt dat migratie naar omliggende gebieden uitblijft. De mogelijkheden om vangkooien in te zetten, is verruimd.

bron: Provincie Noord-Brabant, 27/02/19

Voorlopig nog geen geluiddemper toegestaan voor de Limburgse jagers

Limburgse jagers mogen geen geluiddempers gaan gebruiken bij de jacht. Het ministerie van Justitie weigert een ontheffing te verlenen. Eerder gaf de provincie Limburg wel groen licht.

Om de geluiddempers te mogen gebruiken hebben de jagers een ontheffing van het ministerie nodig in het kader van de Wet wapens en munitie en toestemming van de provincie Limburg.

Bedenkingen

Hubert Stassen, vicevoorzitter van de Stichting Faunabeheereenheid Limburg, bevestigt dat Justitie in een landelijk jagersoverleg bedenkingen heeft geuit. Ook gedeputeerde Hubert Mackus kent de bezwaren van het ministerie.

Om met name het aantal wilde zwijnen in Limburg in te perken, dringen de jagers er al langer op aan om geluiddempers te mogen inzetten. Ze denken op die manier meer zwijnen per keer te kunnen schieten. Het zwartwild kan namelijk bij het gebruik van geluiddempers minder goed inschatten uit welke hoek het gevaar dreigt.

„Het dient ook om de oren van de jagers te beschermen en om minder overlast te veroorzaken voor de omgeving als er ’s nachts op zwijnen wordt geschoten”, licht Stassen toe.

Varkenspest

Volgens de provincie Limburg is het gebruik van geluiddempers bij de jacht op wilde zwijnen een hulpmiddel om Afrikaanse varkenspest buiten de deur te houden. Varkenshouders zijn bevreesd dat die besmettelijke ziekte ook in Limburg opduikt.

Provincie en jagers proberen nu met een lobby minister Ferdinand Grapperhaus van Justitie te bewegen alsnog een ontheffing te verlenen. Mackus zegt dat het ministerie bereid is te bewegen. Mogelijk worden geluiddempers alleen toegestaan voor de jacht op wilde zwijnen. „Maar dat is een papieren oplossing”, aldus Mackus.

Uitleg

Volgens Stassen en de gedeputeerde krijgt de minister begin april tekst en uitleg over een geluiddemper. Dat gebeurt op een schietbaan in Limburg. Stassen denkt dat als jagers een geluiddemper met nummer krijgen, dat vervolgens wordt geregistreerd en opgenomen in de jachtakte, er voldoende garanties zijn voor het ministerie. ,,Zeker als de geluiddemper net als het jachtgeweer veilig wordt opgeborgen in een gecertificeerde wapenkluis.” Het ministerie van Justitie kon dinsdag niet inhoudelijk reageren.

AVP-Zones België uitgebreid naar het noorden.

Het Belgische Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV) heeft de AVP-beperkingsgebieden uitgebreid.

Gevolgen voor transportregels

Wat de gevolgen van deze recente vondst zijn op de afgelopen week donderdag versoepelde transportregels is volgens de FAVV nog niet bekend. Het is sinds 14 februari toegestaan om varkens van verschillende bedrijven op eenzelfde voertuig te laden voor vervoer naar het slachthuis. Hierover moet de minister van landbouw nog een beslissing nemen. Een woordvoerder van de FAVV benadrukt dat de uitbreiding van de toezichtsgebieden geen gevolgen heeft voor varkenshouders.

De teller van het aantal met AVP-besmette wilde zwijnen benadert de 500.

Afrikaanse Varkenspest België – Update 11 februari 2019

Aantal gevallen Afrikaanse varkenspest in België opgelopen tot 457

Het totaal aantal positief geteste wilde zwijnen voor Afrikaanse varkenspest in België is sinds het begin van de uitbraken in september 2018 opgelopen tot 457 (stand 11 februari). In de periode tussen eind januari en 11 februari zijn 52 nieuwe gevallen vastgesteld. Alle uitbraken bevinden zich nog steeds in het ingesloten gebied, maar de laatste 2 gevallen zijn vlakbij de grens van het kerngebied gevonden, 3,5 kilometer noordelijk van eerdere gevallen.

Uit het verloop van de uitbraken blijkt dat het gevaar op verspreiding van Afrikaanse varkenspest nog niet geweken is. Het blijft daarom belangrijk om alert te zijn op contacten met wilde zwijnen of vlees van wilde zwijnen, en op het handhaven van strikte hygiëne-eisen.

bron: Gezondheidsdienst voor Dieren, 15/02/19