Wat kunnen we leren uit België en Tsjechië i.v.m maatregelen Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen?

bron: Zoogdiervereniging, 21/03/19

Het ministerie van LNV geeft aan dat in Nederland de Europese richtlijn en de strategie van de Europese Commissie zal worden toegepast bij een uitbraak van Afrikaanse varkenspest in Nederland.

In Wallonië is vrijwel direct na de uitbraak een ‘besmette zone’ van 630 km2 aangewezen waarbinnen de jacht is gesloten, alle boswerkzaamheden zijn stil gelegd en recreatie is verboden. Met rust wordt voorkómen dat besmette dieren het gebied worden uitgejaagd. Alle gehouden varkens in de ‘besmette zone’ zijn gedood en er is een vervoersverbod ingesteld. Omdat karkassen van wilde zwijnen lange tijd een bron van besmetting zijn, wordt in de besmette zone actief naar karkassen gezocht en worden deze onder strenge hygiëne eisen verwijderd. Getracht wordt om een wild zwijn vrije zone om het besmette gebied heen te creëren. De ingestelde zone is intussen in verschillende zones ingedeeld met bijbehorende maatregelen en wordt aangepast aan de hand van de gevonden positieve dieren. Er zijn tussen september 2018 en 1 maart 2019 640 besmette wilde zwijnen gevonden in het zuiden van Wallonië, aldus de presentatie van het Belgisch Federaal Agentschap voor Veiligheid van de Voedselketen. De epidemie in Wallonië is voorlopig nog niet voorbij. Omdat het besmette gebied grenst aan Frankrijk, zijn ook daar maatregelen getroffen. De Fransen hebben ook een gebied uitgerasterd en zullen alle daarbinnen aanwezige wilde zwijnen proberen te doden en te verwijderen.

In Tsjechië werd in juni 2017 AVP aangetoond bij wilde zwijnen. Het laatste positieve geval dateert van april 2018; sinds 16 februari 2019 is Tsjechië door de Europese Commissie AVP-vrij verklaard. De maatregelen die in Tsjechië zijn genomen zijn vergelijkbaar met die in België: rust in de besmette zone, plaatsen van rasters, ruimen van kadavers, en het creëren van een wild zwijn vrije zone om het besmette gebied heen. In totaal zijn 230 wilde zwijnen met AVP gevonden.

Omdat gebieden landschappelijk sterk verschillen en ook de populatie wilde zwijnen per gebied anders is, is altijd maatwerk noodzakelijk. Vandaar dat zodra AVP in een land is vastgesteld, er deskundigen uit Europa komen om samen met het land te bepalen wat ze kunnen doen. 

Hoe ziet de Nederlandse situatie eruit?

De risico’s van insleep zijn het grootst in de gebieden met veel wilde zwijnen. De gevolgen zijn mogelijk het grootst in gebieden waar wilde zwijnen (op onderstaande kaart in rood) voorkomen in de nabijheid van varkenshouderijen (in blauw): de Peelregio en op de West-Veluwe.

De faunabeheereenheid Gelderland zet in op het weghouden van wilde zwijnen in het gebied buiten de Veluwe, en dit lijkt goed te lukken. Hoewel Noord-Brabant inzet op verlaging van de wilde zwijnenstand in de hele provincie, is het realiseren hiervan lastig. Tijdens de discussie werd duidelijk dat het ontbreken van een leefgebied voor het wild zwijn in Noord-Brabant nadelig lijkt. In Limburg heeft de provincie het doel om buiten de leefgebieden Meinweg en Meerlebroek de stand te verlagen en nieuwe vestiging nabij intensieve veehouderij actief tegen te gaan. In Overijssel geldt een nul schade beleid. Hier is het streven de populatie terug te brengen naar de stand van 2014.

Een uitbraak van AVP op bijvoorbeeld de Veluwe zou kunnen betekenen dat het gehele gebied tijdelijk wordt afgesloten. Dit kan desastreus uitpakken voor de regio. Daarom moeten we het door preventie niet aan laten komen op een besmetting. Een vroegtijdige signalering van AVP is essentieel om de impact zo klein mogelijk te houden.


Meldingen van wilde zwijnen vanaf 2016 (rood) en aantal varkens per gemeente sinds 2017 (blauw) (Bron: NDFF en CBS)

Meld ieder dood gevonden wild zwijn, want een vroegtijdige signalering is zeer belangrijk om de impact zo klein mogelijk te houden.

Zolang er nog geen AVP in Nederland is, geldt het huidige protocol ‘melden en monstername gevonden wild zwijn kadaver’ van LNV & NVWA.
Elk gevonden wild zwijn kadaver, waarbij geen sprake is van een andere duidelijke doodsoorzaak (zoals genoemd bij de criteria), wordt beschouwd als een verdenking.

Criteria:
Het zwijn heeft

  • geen sporen van een aanrijding/verkeersongeval.
  • geen sporen van afschot.
  • geen sporen van stroperij.

Meld het wild zwijn bij de lokale beheerder. Hij of zij zal contact opnemen met de provinciale zwart-wild-coördinator. Of meld het rechtstreeks bij de provinciale zwart-wild-coördinator.

Tekst: Ellen van Norren, Zoogdiervereniging en Margriet Montizaan, Dutch Wildlife Health Centre
Kaartje: NDFF en CBS

Tientallen boa’s erbij om criminaliteit en overlast in Limburgse natuurgebieden aan te pakken

De komende jaren moeten er in Limburg 30 buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) bijkomen om de criminaliteit en overlast in natuurgebieden beter te kunnen aanpakken. De provincie Limburg staat welwillend tegenover dit voornemen van de Jagersvereniging en de wildbeheereenheden in Limburg.

Er zijn momenteel naar schatting tussen de 50 en 60 buitengewone opsporingsambtenaren in Limburg voor handhaving in het buitengebied. Die zijn onder meer in dienst van gemeenten en organisaties als Staatsbosbeheer. De 30 extra mensen moeten in dienst komen van de afzonderlijke wildbeheereenheden waar de jagers in zijn vertegenwoordigd. Op dit moment hebben al 4 wildbeheereenheden, onder meer in Zuid- en Midden-Limburg, een eigen opsporingsambtenaar.

De extra mensen zullen vooral ’s avonds, in de nachtelijke uren en in de weekenden op pad gaan. Zij zullen zich onder meer gaan richten op het aanpakken van stropen, illegaal motorcrossen en het illegaal plukken van paddenstoelen en beschermde planten. De medewerkers ontvangen onder meer een vrijwilligersvergoeding van maximaal 1700 euro per jaar, een vergoeding voor het gebruik van een auto en brandstof, een uniform en een gedegen opleiding. De kosten per buitengewone opsporingsambtenaar bedragen 10.000 euro per jaar. De Jagersvereniging wil dat de provincie een deel van kosten voor haar rekening neemt. Ook Sportvisserij Limburg overweegt een aantal buitengewone opsporingsambtenaren te gaan inzetten.

bron: De Limburger, 12/03/19

LTO-bestuurder ontwikkelt app om efficiënt wildschade te melden

Dassenschade maïs en grasland

LTO lanceert nog dit voorjaar een app voor het melden wildschade. Daarbij gaat het om schade door de wolf of door vossen, maar ook om zwijnen die de grond omwoelen of vogels die fruit kapot pikken. De LTO schadeapp is ontwikkeld door Dik Dekker, boer in Nijkerk en tevens bestuurder bij LTO. Hij heeft er een half jaar aan gewerkt. Dekker heeft zich bij de ontwikkeling laten inspireren door een systeem dat verzekeraars gebruiken voor het melden van schade.

Boeren kunnen straks met hun mobiele telefoon een foto van de schade maken en die rechtstreeks doorsturen naar het Faunafonds, dat vervolgens een oordeel moet vellen of het incident in aanmerking komt voor de provinciale schaderegeling. De app is volgens Dekker bruikbaar voor alle vormen van wildschade.

bron: RTV Oost, 06/03/19

Update AVP België – Afgelopen week 69 nieuwe Afrikaanse varkenspest besmettingen in België gevonden.

Het aantal met Afrikaanse varkenspest besmette wilde zwijnen in België groeit wekelijks exponentieel. Alleen al in de afgelopen week, vanaf 22 februari tot 1 maart, zijn er 69 nieuwe besmette wilde zwijnen gevonden. Bijna even veel als in één maand na de uitbraak in september.
Op 1 maart stond het aantal op 619 wilde zwijnen.

Sinds begin dit jaar zijn er in België al meer besmette wilde zwijnen gevonden dan in 2018. In totaal 354, terwijl in de maanden september, oktober, november en december 265 positieve gevallen werden ontdekt. De exponentiële groei van het aantal besmette wilde zwijnen laat duidelijk zien dat de varkenspestuitbraak nog lang niet voorbij is en het wilde zwijnenbestand in de Ardennen drastisch zal verminderen, want elk gevonden wild zwijn heeft naar alle waarschijnlijkheid meerdere andere zwijnen besmet. Het is daarom niet onmogelijk dat in de komende tijd het wekelijks aantal gevonden besmettingen blijft groeien.

Van de ruim 1.700 geanalyseerde everzwijnen in Wallonië, komen er meer dan 1.600 uit de perimeter waar het virus van de Afrikaanse varkenspest werd aangetroffen (Zone II). Wekelijks worden er dus meer dan 200 wilde zwijnen gecontroleerd; 36 procent van de wilde zwijnen blijkt geïnfecteerd te zijn. Slechts één besmet exemplaar is in de buitenste bewakingszone (Zone 1) gevonden.

Tot op heden slagen de Belgen er dus in de varkenspestuitbraak te beheren en hanteert zij elke beschikbare maatregelen, die ervoor zorgen dat de rust in het gebied bewaard blijft en tegelijkertijd de uitbraak in bedwang houdt. De Europese Commissie liet afgelopen week in ieder geval nog weten tevreden te zijn met de wijze waarop onder meer België de varkenspest beheert.

Bronnen:FAVV, Waals ministerie van Landbouw en www.pigbusiness.nl

Duitse cursus ‘Kundigen Person’ op vrijdag 5 april 2019 te Amersfoort

Nog steeds komt het regelmatig voor dat Nederlandse en Belgische jagers bij het boeken van een jachttrip bij de Landes- of Bundesforst niet (kunnen) voldoen aan de vereiste status van ‘Kundigen Person’ en daardoor niet kunnen deelnemen aan aanzit- of drukjachten.

Jagdburo NimrodiA uit Haaksbergen organiseerde in samenwerking met jachtforum.nl  al enkele jaren ‘Schulungslehrgange zur Kundigen Person’. 

Deze Schulungslehrgang zal ‘s avonds plaatsvinden op vrijdag 5 april 2019 in Amersfoort. De cursus is conform de Duitse regelgeving. Een en ander zal ongeveer drie uur in beslag nemen. De cursus is Duitstalig, er wordt geen examen afgenomen.

Na afloop van de cursus ontvangen de deelnemers het door de Duitse autoriteiten afgegeven Zertifikat ‘Kundigen Person’ en het boekwerk ‘Wildbret-Hygiene, das Buch zur Wildbretverwertung’. Het Zertifikat is voor onbepaalde tijd in de gehele BRD geldig.

NB: Ook SJN-cursisten/aankomende jongjagers kunnen -in tegenstelling tot de Nederlandse cursus GP- deelnemen. Binnen is binnen!

De deelnamekosten bedragen € 95.- inclusief BTW en het studieboek.

Aanmelding voor deelname kan uitsluitend per e-mail en vermelding van:

  • volledige naam:
  • adres:
  • geboortedatum:
  • telefoonnummer:
  • emailadres:

Opgave uitsluitend via: jagdundjacht@gmail.com

NB: Aanmeldingen waarbij de volledige gegevens ontbreken worden niet in behandeling genomen. De gevraagde gegevens zijn nodig voor de uit te schrijven deelname-certificaten.