Actie tegen doden ganzen deels naïef en emotioneel

Canadese gans vliegend

LEIDEN – Op 3 juli jl. werd op Dichtbij.nl het artikel ‘Bewoners in actie tegen massale ganzenmoord’ geplaatst. Het artikel en de achterliggende informatie die de actiegroep ‘Stop de ganzenmoord’ verschaft op Facebook is eenzijdig en appelleert vooral aan de emoties van de burger. De andere kant wordt niet belicht.

Ganzenpopulatie van 0 naar te veel

Aan het begin van de 20ste eeuw was de ganzenpopulatie in Nederland bijna gereduceerd tot nul. Er werd flink op de gans gejaagd. In de na-oorlogse periode kwam men tot het inzicht dat de gans beschermd moest worden en werd de jacht op wilde ganzen verboden. Dit heeft tot gevolg gehad dat de ganzenpopulatie in de loop van tientallen jaren uitstekend kon gedijen, wat mooi is maar ook problemen met zich mee heeft gebracht.

Veranderde omgeving

In 1950 telde Nederland 10 miljoen inwoners. Thans zijn er 17 miljoen Nederlanders. Meer mensen betekent over het algemeen dat de natuur meer onder druk komt te staan. Verder zijn er ook nieuwe soorten ganzen bijgekomen. Een ander fenomeen is de “vernatting” van natuurgebieden, prima voor ganzen maar hun voedsel halen ze echter (ook) elders, waaronder van landbouwgronden.

De Provinciale diensten, de jagers en de boeren krijgen de schuld

De controverse over de ganzen is voor een groot gedeelte te verklaren uit de tegenstelling tussen de visie van stedelingen op de natuur en de visie van agrariërs en andere ‘buitenlui’. Ziet de stedeling kort gezegd de gans als een te beschermen dier omdat alle dieren beschermd moeten worden, de landbouwer ziet de gans mede als een (grote) kostenpost. Paradoxaal in deze tegenstelling is het feit dat er onder de stedelingen die de gans willen beschermen ook burgers zijn die Natuurmomunenten steunen. En laat Natuurmonumenten nu juist één van de ondertekenaars zijn van het zogeheten Ganzenakkoord waarin de problematiek van de ganzen door een verbond van de overheid, boeren, jagers èn natuurbeschermers wordt aangepakt. Natuurmonumenten heeft namelijk ook last van de ganzen: zij vertrappen en vernielen de met veel geld aangekochte en te onderhouden natuurgebieden.

Ontheffingen: gebrek aan motivering?

De actiegroep ‘Stop de ganzenmoord’ beschuldigt de ontheffingverlenende instantie (omgevingsdienst Haaglanden/de Provincie) dat zij niet motiveren waarom er een ontheffing van het doden van ganzen wordt gegeven. Er wordt ‘slechts’ gesproken over mogelijk gevaar en schade. Dit is heel naïef van de actiegroep: voorgaande jaren is er namelijk altijd aantoonbaar schade geweest. Ook het Schipholargument treft geen doel; er is inderdaad nog geen gans geweest die een vliegtuig heeft doen neerstorten maar als dat een keur gebeurt, staat heel Nederland op z’n kop. En er zijn wel botsingen met ganzen geweest waarbij uit het oog wordt verloren dat dit enorme financiële schade oplevert.

Methodes van doden

Dit is een moeilijk onderwerp, zeker als het over vergassing van ganzen gaat. Uit de diverse publicaties over dit onderwerp blijkt dat geen van de methodes om ganzen te doden zorgt voor een snelle stressloze dood voor de gans. Duidelijk is dat de meest ‘humane’ methode moet worden gehanteerd.

Wat te doen?

Dat is zo mogelijk een nog moeilijker onderwerp. Partijen moeten in ieder geval wel met elkaar blijven praten op basis van echte argumenten en niet op basis van de emoties ontstaan door het beeld van gedode ganzen. En men moet zich van beide kanten realiseren dat de samenleving zowel qua feitelijke inrichting als qua gedachtengoed aan verandering onderhevig is.

NB Het Ganzenakkoord is nooit uitgevoerd, niet vanwege het doden van ganzen maar om andere redenen.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.