Amendementen wetsvoorstel natuurbescherming (33348) waarover op 1 juli gestemd wordt in de Tweede Kamer

Datum   30 juni 2015

Betreft:  Amendementen wetsvoorstel natuurbescherming (33348)

Geachte Voorzitter,

In het plenair debat over het wetsvoorstel natuurbescherming (33348) op 25 juni 2015 heeft uw Kamer mij verzocht om een overzicht van alle tot dusverre ingediende amendementen, voorzien van mijn oordeel. Dit treft u aan het slot van deze brief aan.

Eerst geef ik u mijn appreciatie van de amendementen die tot dusverre niet door mij van een oordeel waren voorzien, waaronder de na het plenair debat ingedien- de amendementen.

Bovendien ga ik overeenkomstig mijn toezegging in het aangehaalde debat in op de verhouding van de voorgestelde verplichting om overeenkomstig een faunabe- heerplan te handelen en de uitoefening van de jacht en de schadebestrijding door grondgebruikers.

Appreciatie amendementen

SUBAMENDEMENT nr. 120

Indiener: Smaling (SP) Op: amendement nr. 107 t.a.v. artikel 3.12, tweede lid

Het subamendement dient ter vervanging van dat gedrukt onder nr. 86. Het sub-amendement is inhoudelijk hetzelfde gebleven.

Het subamendement regelt dat de stemmen van de jachthouders en vertegen- woordigers van maatschappelijke organisaties in het bestuur van de faunabeheer- eenheid even zwaar tellen. Mijn opvatting is dat provinciale staten de afweging moeten maken of er bijzondere aanleiding bestaat om aan verschillende stemmen een verschillend gewicht toe te kennen en daarover regels te stellen op grond van artikel 3.12, achtste lid, van het wetsvoorstel. Ik ontraad het amendement.

AMENDEMENT nr. 159

Indiener: Thieme (PvdD)

t.a.v. artikel 3.14, vierde lid

Het amendement regelt dat de vrijstelling voor schadebestrijding door grondgebruikers alleen van toepassing is om directe schade te voorkomen.

In artikel 3.14, vierde lid, van het wetsvoorstel is net als in artikel 65 van de Flo- ra- en faunawet geregeld dat de schadebestrijding betrekking heeft op dreigende schade in het lopende of komende jaar. Dat doet recht aan de praktijk, omdat er schadegevoelige gewassen zijn die in het jaar voorafgaand aan hun oogst al bescherming nodig hebben. Ook dan is er sprake van een causaal verband tussen de maatregel en de schade. Ik ontraad daarom het amendement.

SUBAMENDEMENT nr. 160

Indiener: Thieme (PvdD) Op: amendement nr. 67 t.a.v. artikel 1.10

Het subamendement van het lid Thieme (PvdD) voorziet in een aanpassing van amendement nr. 67 van het lid Ouwehand (PvdD).

Amendement nr. 67 legt de omvang van het natuurnetwerk Nederland vast, door middel van een opdracht aan de Minister van Economische Zaken om erop toe te zien dat op 1 januari 2028 een netwerk met een omvang van ten minste 680.000 hectare is gerealiseerd en om ervoor zorg te dragen dat het netwerk na 1 januari 2028 wordt uitgebreid tot ten minste 728.000 hectare.

In het wetgevingsoverleg van 15 juni 2015 heb ik in reactie op amendement nr.67 opgemerkt dat het bij het natuurnetwerk Nederland niet alleen gaat om de kwantiteit maar ook om de kwaliteit. Rijk en provincies hebben in het bestuursakkoord natuur en het natuurpact afspraken gemaakt over de ontwikkeling, inrichting en beheer van het netwerk. Ik vind het tegen die achtergrond niet wenselijk om wettelijk precies het aantal hectaren vast te leggen. Daarom heb ik amen- dement nr. 67 ontraden.

Het subamendement nr. 160 van het lid Thieme schrapt de in amendement nr. 67 opgenomen opdracht die betrekking heeft op de periode na 1 januari 2028. Amendement nr. 67 zou, met inbegrip van de wijziging door dit subamendement, evenwel nog steeds een opdracht bevatten om op 1 januari 2028 een bepaalde omvang van het netwerk te realiseren. Het aannemen van subamendement nr. 160 zou daarom mijn oordeel over het alsdan gewijzigde amendement nr. 67 niet veranderen. Om die reden ontraad ik ook dit subamendement.

SUBAMENDEMENT nr. 161

Indiener: Thieme (PvdD) Op: amendement nr. 67 t.a.v. artikel 1.10

Het subamendement van het lid Thieme (PvdD) voorziet in een aanpassing van amendement nr. 67 van het lid Ouwehand (PvdD), met betrekking tot het onderdeel over de realisering van een minimumoppervlakte van 680.000 hectare van het natuurnetwerk Nederland. Ten opzichte van amendement nr. 67 schrapt dit subamendement de termijn waarbinnen deze omvang moet zijn gerealiseerd. Net als subamendement nr. 160 van het lid Thieme wordt eveneens de opdracht die betrekking heeft op de periode na 1 januari 2028 geschrapt.

Ook dit subamendement legt, net als amendement nr. 67, in de wet het precieze minimumaantal hectare vast van het natuurnetwerk Nederland. Ik vind dat niet wenselijk en daarom ontraad ik dit subamendement.

Verhouding faunabeheerplan, jacht en schadebestrijdingEnkele leden vroegen mij in het plenair debat wat de functie van het voorgestelde faunabeheerplan is in relatie tot de uitoefening van de jacht en de schadebestrijding door grondgebruikers.

Voor de jacht en schadebestrijding voorziet het faunabeheerplan in een samenhangende aanpak van populatiebeheer door faunabeheereenheden, de uitoefening van de jacht op jachtvelden en de schadebestrijding door grondgebruikers in de regio. Bij het opstellen van het faunabeheerplan worden de inspanningen op elkaar afgestemd, onder regie van een bestuur waarin niet alleen jachthouders maar ook maatschappelijke organisaties vertegenwoordigd zijn. Dat versterkt een transparante aanpak.

Bij het opstellen van het faunabeheerplan wordt gebruik gemaakt van de verplicht door jagers te overleggen afschotgegevens (zie voorgesteld artikel 3.12a, eerste lid, waarin amendement nr. 107 voorziet) en vrijwillig door eenieder te verstrek- ken schattingen, trends en – waar redelijkerwijs mogelijk – tellingen. Amendement nr. 107 voorziet in een voorstel om de faunabeheerplannen, en de daaraan ten grondslag liggende gegevens, openbaar te maken (voorgesteld artikel 3.12, zesde lid).

Voor populatiebeheer fungeert het faunabeheerplan, net als nu in de Flora- en faunawet, als basis voor ontheffing verlening door provincies. Dat onderdeel van het faunabeheerplan bevat daarom exacte gegevens.

Voor de jachthouder geldt dat deze met inachtneming van het onderdeel van het faunabeheerplan met betrekking tot de jacht, moet bepalen wat in zijn jachtveld nodig is om een redelijke wildstand te handhaven. Hij is daarvoor wettelijk verplicht zorg te dragen (voorgesteld artikel 3.18, derde lid) en kan daarop worden aangesproken: niet alleen strafrechtelijk of bestuursrechtelijk maar ook civielrechtelijk. De grondgebruiker dient voor de schadebestrijding te handelen met inachtneming van het onderdeel van het faunabeheerplan met betrekking tot schadebestrijding. Wanneer de grondgebruiker zich niet houdt aan de voorwaarden van de vrijstelling voor schadebestrijding, kan deze daarop strafrechtelijk of bestuursrechtelijk worden aangesproken.

Mocht de situatie zich voordoen dat een jachthouder of een grondgebruiker niet handelt overeenkomstig het faunabeheerplan, of wanneer die dreiging bestaat, dan kunnen provincies in het kader van bestuurlijke handhaving de jachthouder of grondgebruiker hierop aanspreken door de oplegging van een last onder dwangsom.

nr. Naam indiener (fractie)       Oordeel
15 Van Veldhoven (D66) Vervangen door nr. 121
20 Graus (PVV) Ontraden
22 Smaling (SP) Ontraden
23 Smaling (SP) Vervangen door nr. 97
24 Smaling (SP) Vervangen door nr. 89
25 Thieme (PvdD) Ontraden
26 Thieme (PvdD) Ontraden
27 Thieme (PvdD) Ontraden
28 Thieme (PvdD) Ontraden
29 Thieme (PvdD) Ontraden
30 Thieme (PvdD) Ontraden
31 Thieme (PvdD) Ontraden
32 Thieme (PvdD) Ontraden
33 Thieme (PvdD) Ontraden
34 Thieme (PvdD) Ontraden
35 Smaling (SP) Ontraden
36 Smaling (SP) Ontraden
37 Smaling (SP) Vervangen door nr. 98
38 Thieme (PvdD) Ontraden
39 Thieme (PvdD) Ontraden
40 Heerema (VVD) Leenders (PvdA) Oordeel Kamer
41 Geurts (CDA) Ingetrokken door indiener
42 Geurts (CDA) Ontraden
43 Geurts (CDA) Ingetrokken door indiener
44 Geurts (CDA) Ontraden
45 Geurts (CDA) Ontraden
46 Heerema (VVD) Oordeel Kamer
47 Geurts (CDA) Ontraden
48 Geurts (CDA) Ontraden
49 Geurts (CDA) Vervangen door nr. 105
50 Dijkgraaf (SGP) Vervangen door nr. 90
51 Smaling (SP) Vervangen door nr. 114
52 Dijkgraaf (SGP) Ontraden
53 Heerema (VVD) Leenders (PvdA) Vervangen door nr. 107
54 Grashoff (Groenlinks) Ontraden
55 Grashoff (Groenlinks) Ontraden
56 Grashoff (Groenlinks) Ontraden
57 Ouwehand (PvdD) Ontraden
58 Ouwehand (PvdD) Ontraden
59 Ouwehand (PvdD) Ontraden
60 Van Veldhoven (D66) Vervangen door nr. 118
61 Van Veldhoven (D66) Ontraden
62 Van Veldhoven (D66) Ontraden
63 Van Veldhoven (D66) Ontraden
64 Dik-Faber (CU) Ingetrokken door indiener
65 Dik-Faber (CU) Ontraden
66 Ouwehand (PvdD) Ontraden
67 Ouwehand (PvdD) Ontraden
68 Ouwehand (PvdD) Ontraden
69 Geurts (CDA) Ontraden
70 Geurts (CDA) Vervangen door nr. 94
71 Van Veldhoven (D66) Ontraden
72 Klein Ingetrokken door indiener
73 Smaling (SP) Ontraden
74 Klein Ontraden
75 Dik-Faber (CU) Vervangen door nr. 109
76 Smaling (SP) Oordeel Kamer
77 Dik-Faber (CU) Vervangen door nr. 136
78 Dik-Faber (CU) Vervangen door nr. 112
79 Ouwehand (PvdD) Ontraden
80 Ouwehand (PvdD) Ontraden
81 Thieme (PvdD) Ontraden
82 Van Veldhoven (D66) Oordeel Kamer
83 Dik-Faber (CU) Ontraden
84 Dik-Faber (CU) Vervangen door nr. 110
85 Smaling (SP) Vervangen door nr. 91
86 Smaling (SP) Vervangen door nr. 120
87 Smaling (SP) Ontraden
88 Klein Ontraden
89 Smaling (SP) Ontraden
90 Dijkgraaf (SGP) Ontraden
91 Smaling (SP) Vervangen door nr. 123
92 Thieme (PvdD) Ontraden
93 Dijkgraaf (SGP) Oordeel Kamer
94 Geurts (CDA) Oordeel Kamer
96 Thieme (PvdD) Ontraden
97 Smaling (SP) Ontraden
98 Smaling (SP) Ontraden
99 Thieme (PvdD) Vervangen door nr. 149
100 Thieme (PvdD) Ontraden
101 Thieme (PvdD) Vervangen door nr. 157
102 Thieme (PvdD) Ontraden
103 Thieme (PvdD) Vervangen door nr. 115
104 Thieme (PvdD) Vervangen door nr. 116
105 Geurts (CDA) Oordeel Kamer
106 Dijkgraaf (SGP) Ontraden
107 Heerema (VVD) Leenders (PvdA) Oordeel Kamer
108 Geurts (CDA) Oordeel Kamer
109 Dik-Faber (CU) Oordeel Kamer
110 Dik-Faber (CU) Ontraden
112 Dik-Faber (CU) Oordeel Kamer
113 Smaling (SP) Vervangen door nr. 131
114 Smaling (SP) Ontraden
115 Thieme (PvdD) Ontraden
116 Thieme (PvdD) Ontraden
117 Van Veldhoven (D66) Ontraden
118 Van Veldhoven (D66) Smaling (SP) ,Dik-Faber (CU), Grashoff (GL) Oordeel Kamer
119 Ouwehand (PvdD) Oordeel Kamer
120 Smaling (SP) Ontraden
121 Van Veldhoven (D66) Smaling (SP),Dik-Faber (CU) Grashoff (GL), Oordeel Kamer
123 Smaling (SP) Ontraden
124 Van Veldhoven (D66) Ingetrokken door indiener
131 Smaling (SP) Grashoff (GL) Ontraden
136 Dik-Faber (CU) Smaling (SP), Van Veldhoven (D66) Grashoff (GL) Ontraden
149 Thieme (PvdD) Ontraden
150 Thieme (PvdD) Ontraden
157 Thieme (PvdD) Ontraden
158 Thieme (PvdD) Ontraden
159 Thieme (PvdD) Ontraden
160 Thieme (PvdD) Ontraden
161 Thieme (PvdD) Ontraden
Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.