Bevers in Limburg

beverBevers in landbouwgebied

Nu de beverpopulatie uitdijt, komen ook in landbouwgebieden vaker bevers en beverdammen voor.

Een landbouwer die zijn land langs de beek  benut, kan op de oever te maken krijgen met natschade en soms ook vraatschade. Vanuit het oogpunt van natuur, natuurlijke waterberging en zelfs drinkwaterwinning, is de meest duurzame oplossing om  een ruime zone in het beekdal  te bestemmen voor natuur. Deze zone vormt tevens een buffer tegen meststoffen en pesticiden, waardoor de waterkwaliteit van de beek verbetert. Er ontstaat een gezond en veerkrachtig watersysteem.

beverdamAls aankoop of ruil van oevergrond niet lukt, bestaat de mogelijkheid om het waterpeil te verlagen met een buis die door de dam wordt gestoken, zodanig dat bever en boer kunnen leven met het bereikte peil. Bij vraatschade kan een  schadevergoeding door het faunafonds soelaas bieden. Een andere aanpak bij beveroverlast is om de dam te verwijderen en met schrikdraadraster de bevers uit de buurt te houden. In het uiterste geval mag in landbouwgebied de bever, die een beschermde status heeft, door de bevoegde instantie worden weggevangen. Het heeft dan de voorkeur om het dier uit te zetten in een natuurgebied elders in Nederland waar nog geen bevers voorkomen maar wel gewenst zijn.

Beverprotocol en bevermanagement

Al in 2007 hebben de waterschappen in Limburg een beverprotocol opgesteld dat  beschrijft hoe problemen opgelost worden met respect voor de beverpopulatie en de belangen van de agrariër of bosbouwer. In 2014 is dit in opdracht van de provincie Limburg verder uitgewerkt tot een visie op beverbeheer. Het is een praktische visie, die enerzijds stoelt op Europese wetgeving ten aanzien van natuur en water, anderzijds op jarenlange ervaring met bevermanagement in de Duitse deelstaat Beieren, waar circa 15.000 bevers leven in een gebied twee keer zo groot als Nederland.

Sinds juni 2015 is het beverbeheer in onze provincie in het “Faunabeheerplan Limburg 2015-2020” formeel geregeld. Het  houdt in dat – wanneer alternatieven zoals rasters, schadevergoeding, aankoop van leefgebied of overplaatsing echt niet meer mogelijk zijn – bevers gedood kunnen worden. Het ligt voor de hand om alleen die bevers te verwijderen of te doden die onacceptabele problemen veroorzaken, zoals belangrijke schade in landbouwgebied of graafschade aan dijken. In de natuurgebieden zal echter altijd een gezonde populatie gehandhaafd worden.

Beschermen en beheren

In vijftien jaar tijd is in Limburg een levensvatbare beverpopulatie ontstaan. Dit is een groot succes. Sneller dan verwacht is daarom de kwestie van bevermanagement actueel geworden. De uitdaging is om het draagvlak voor de bever vast te houden door problemen beheersbaar te maken. Dan kan de bever zijn ecologische sleutelrol blijven vervullen. Provincie, waterschappen, faunabeheereenheid, agrariërs, natuurorganisaties, Rijkswaterstaat en beverdeskundigen staan aan de lat om dit samen te bereiken. Communicatie en maatwerk zijn hierbij van groot belang.

De bever maakt duidelijk dat ruimte geven aan (water)rijke natuur met bijzondere soorten alleen mogelijk is als we in gebieden die het stempel natuur niét dragen, waar nodig, ruimte kunnen geven aan maatregelen zoals beverbeheer. Bevers beschermen betekent ook bevers beheren.

ARK Natuurontwikkeling, contactpersoon Hettie Meertens, 06-2044 9351;  hettie.meertens@ark.eu

Staatsbosbeheer

Stichting het Limburgs Landschap

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk