Bureau Eqosens zet vraagtekens bij onderzoek naar staat van instandhouding van wild

 

Recent zijn in opdracht van het ministerie van LNV twee rapportages verschenen waarin voor de 5 wildsoorten in Nederland de staat van instandhouding is bepaald. Voor wilde eend, houtduif en fazant is dat gedaan door SOVON. Voor haas en konijn heeft de Wageningen Universiteit de opdracht uitgevoerd. De Jagersvereniging heeft Wim Knol van het bureau Eqosens uit Lathum gevraagd deze rapportages te beoordelen via een quick scan. Het bureau vindt de uitkomsten discutabel en lang niet altijd transparant.

In beide rapportages wordt voor het bepalen van de staat van instandhouding gebruik gemaakt van een methode die exclusief voor soorten van de Habitatrichtlijn is ontwikkeld, waartoe wilde eend, houtduif, fazant, haas en en konijn niet behoren. Er wordt aangenomen dat deze methodiek ook voor deze soorten een wettelijke basis vormt. Zover bekend is dat nergens gedocumenteerd.

Voor haas en konijn zijn naar het oordeel van Knol wetenschappelijk onbetrouwbare en weinig transparante datasets gebruikt om de staat van instandhouding, trends en referenties vast te stellen. De basisdata zijn niet verifieerbaar en niet beschikbaar voor onafhankelijke externe audits, ook niet in geanonimiseerde vorm.

Een zwak punt in de gebruikte methode vindt Knol de bepaling van het toekomstperspectief voor soorten. In beide rapporten wordt daar een niet- wetenschappelijke invulling aan gegeven. Deze is niet reproduceerbaar en heeft het karakter van algemeenheden of die van opvattingen. Omdat een ongunstige of matig ongunstige beoordeling van een afzonderlijk criterium bepalend is voor de eindbeoordeling, moeten er zware eisen worden gesteld aan de onderbouwing hiervan. Dat is niet gebeurd.

De staat van instandhouding kan ook op hele ander manieren worden bepaald dan de methodiek van de Habitatrichtlijn. Vanuit ecologisch perspectief is het voor soorten die niet onder de Habitatrichtlijn vallen relevanter om de aandacht te richten op levensvatbare en duurzame instandhouding van populaties van de wildsoorten.

Meer informatie is te vinden in de publicatie ‘Staat van instandhouding – Analyse rapportages wildsoorten SOVON en WUR‘ van Eqosens.

 

Print Friendly, PDF & Email
Bladwijzer maken Permalink.

Reacties zijn gesloten.