1

Provincies niet bevoegd voor de landelijk vrijgestelde diersoorten.

Provincies gaan boekje te buiten, Raad van State geeft aan dat de uitspraak Rechtbank Midden Nederland, alleen de proces partijen (provincie Utrecht) bindt. De minister is het ook oneens met uitspraak rechtbank Midden Nederland inzake onverbindend verklaren Rnb ten aanzien van de vos en heeft inmiddels hoger beroep ingesteld.

 

De provincies kunnen namelijk het bejagen van de nationaal vrijgestelde soorten in hun provincie niet verbieden, het wel of niet bejagen van deze soorten uitdrukkelijk geen bevoegdheid van de provincie. Alleen de minister is in deze het wettelijk bevoegd gezag.

De desbetreffende provincies gaan dus juridisch gezien hun boekje ver te buiten, dus geldt dit ook voor de provincies Groningen, Drenthe, Zuid-Holland en nu ook Limburg v.w.b. de vos. Deze provincies handelen niet alleen onbevoegd maar daarnaast is dus hun interpretatie van de uitspraak rechtbank Midden Nederland ook nog eens onjuist. volgens de RvS.

Namelijk, vandaag diende het verzoek om een voorlopige voorziening van Gedeputeerde Staten van de provincie Utrecht (hierna GS Utrecht) naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Midden Nederland over de ontheffing nachtelijk afschot vossen. De rechter overwoog tijdens de behandeling dat de onverbindend verklaring in deze uitspraak alleen bindend is ten aanzien van de bij deze procedure betrokken partijen.

Hiermee zijn de gevolgen van de uitspraak dus niet landelijk en blijven deze beperkt tot binnen de provinciegrenzen van Utrecht.

De minister heeft inmiddels aangegeven dat zij het oneens is met de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland. Zij is zoals blijkt uit haar antwoord op Tweede Kamer vragen van de leden Bisschop (SGP) en Van Campen (VVD) over het jachtbeleid. De minister heeft bij de beantwoording onomwonden gesteld het volstrekt oneens te zijn met de uitspraak van de rechtbank Midden Nederland waarbij de bepaling van artikel 3.1, tweede lid, van de Rnb onverbindend is verklaard ten aanzien van de vos.

Zij verwoorde dit als volgt:

Ik ben het niet eens met het oordeel van de rechtbank dat ik onbevoegd ben om de vrijstelling in artikel 3.1, tweede lid, van de Rnb op te nemen. Van onbevoegdheid is geen sprake, want de vrijstelling is door het bevoegde orgaan verleend binnen de door artikel 3.15 van de Wnb voorgeschreven kaders. Ik ben daarom voornemens om hoger beroep in te stellen tegen de uitspraak.”

Uit voorgaande vloeit volgens de NOJG alsook de Jagersvereniging voort, dat het (onrechtmatige) beleid dat enkele provincies ten aanzien van de nationaal vrijgestelde soorten voorstaan volstrekt onhoudbaar is geworden. Zij zijn dan ook van mening dat de betreffende provincies per direct dienen te reageren en de schadebestrijding op alle landelijke vrijgestelde diersoorten dienen toe te staan, zij zijn immers niet bevoegd en de uitspraak van de RvS geeft aan dat deze uitspraak alleen kan gelden voor de provincie Utrecht.

De Wet natuurbescherming en het Besluit en de Regeling natuurbescherming zijn de grondslagen voor de landelijke vrijstelling van de vos in de vorm van een Ministeriële regeling, gezien de uitspraak van de minister.

Bovenstaande staat overigens los van een andere procedure die bij de RvS loopt en die ook over de houdbaarheid van de landelijke vrijstelling gaat. Deze procedure kent een andere invalshoek en is juridisch inhoudelijk gezien van een andere orde dan de procedure bij de rechtbank Midden Nederland.

De kwestie die bij de RvS speelt gaat over de mogelijkheden tot uitvoering van de landelijke vrijstelling en de koppeling daarvan met het provinciale Faunabeheerplan.
Minister stelt eenjarige landelijke sluiting jacht op konijn voor. Haas één jaar dicht in Groningen, Limburg en Utrecht.

Bron: Jagersvereniging


Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [198.45 KB]

Q&A dossier wildlijst

De Jagersvereniging merkt dat er geruchten rondgaan over het sluiten van de wildlijst voor het jachtseizoen 2022/2023. Hoewel de vereniging benadrukt dat er nog geen besluit is genomen over de bejaagbaarheid van de dieren op de wildlijst, is het begrijpelijk dat er veel vragen leven. Hoewel er weinig concreet bekend is, wil de vereniging toch proberen de belangrijkste vragen te duiden. 

Update 8 april 2022
Op 15 april wordt het onderzoek van de WUR  en de rapporten van de SOVON naar de Tweede Kamer gestuurd. Wat betekent dit?
De minister van Natuur en Stikstof heeft aangegeven het WUR-onderzoek haas en konijn en de rapporten van SOVON (houtduif, fazant, wilde eend) vrijdag 15 april naar de Tweede Kamer te sturen. De minister zal het toesturen van de rapporten voorzien van een begeleidende Kamerbrief met ‘appreciatie’, ofwel voorzien van duiding en een oplossingsrichting met betrekking tot de wildlijst. De inhoud van deze brief kennen we nog niet en we weten ook niet zeker of dat daadwerkelijk gaat gebeuren. Tevens zullen op 15 april ook de nog openstaande Kamervragen schriftelijk worden beantwoord.

Is er overleg geweest met het ministerie over de inhoud van het onderzoek en de rapporten?
Er vinden op dit moment meerdere gesprekken plaats met het ministerie.

Hoe verloopt het proces nu verder als de Tweede Kamer de stukken van de WUR en SOVON heeft ontvangen?
De Kamer ontvangt van de minister een Kamerbrief waarin de minister de rapporten voorziet van duiding en een oplossingsrichting. Het is aan de minister om een besluit te nemen over de oplossingsrichting omdat er geen sprake is van een wetswijziging. Wel kan de Kamer een hierover debat aanvragen en naar aanleiding daarvan een motie indienen. Omdat op dit moment niet bekend is wat de oplossingsrichting is die de minister voorstaat valt over het vervolgtraject op dit moment niet veel te zeggen.

Hoe ziet de Jagersvereniging haar rol op dat moment? Wat kan de vereniging dan betekenen?
Afhankelijk van de inhoud van de brief zullen we gaan lobbyen bij de Tweede Kamer. Dit geldt ook in het geval er moties worden ingediend.

Gepubliceerd op 9 maart 2022
Klopt het dat de jacht op soorten van de wildlijst per 1 augustus wordt gesloten?

Vorig jaar heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen waarin de toenmalige minister van LNV, Carola Schouten, werd opgedragen om twee soorten van de wildlijst te halen: konijn en haas. Deze twee wildsoorten zijn naar aanleiding van een onderzoek door de Zoogdiervereniging eind 2020 op de Rode Lijst geplaatst. De minister heeft Wageningen Environmental Research (WEnR) gevraagd om aanvullend onderzoek. Dit rapport is nu klaar. De ambtenaren van de nieuwe minister hebben ernaar gekeken. Op 9 maart krijgen de provincies de gelegenheid om naar het rapport en het begeleidend schrijven van de ambtenaren te kijken. Daarna gaat het rapport naar de minister. Het proces loopt dus nog.

Waar komt dan het gerucht vandaan dat de jacht op de soorten van de wildlijst wordt gesloten per 1 augustus?
De minister heeft laten weten het dossier voortvarend te willen oppakken. Er staat een proces uitgestippeld voor de behandeling van het onderzoek, het komen tot een besluit en de afkondiging daarvan. Dit is gepland in de eerste twee kwartalen van dit jaar.

Waar komt het gerucht vandaan dat de gehele wildlijst wordt gesloten?
Zoals het vaker gaat met ambtelijke stukken, wordt er gelekt en gepraat. Dit is ook de Jagersvereniging ter ore gekomen. Echter, de Jagersverenging heeft het WEnR-onderzoek niet gezien. Dus we kunnen de geruchten niet bevestigen of ontkennen.

Waarom zou de minister de jacht op alle soorten wildlijst willen sluiten, als het aanvankelijk alleen om haas en konijn ging?
De toenmalige minister heeft kennelijk de opdracht gegeven om het onderzoek niet alleen toe te spitsen op haas en konijn, maar op alle soorten van de wildlijst, dus ook wilde eend, houtduif en fazant. Uit de geruchten die nu rondgaan valt op te maken, dat kennelijk de conclusie van het onderzoeksrapport is dat alle vijf wildsoorten onder druk staan en volgens onbekende interpretatie bejaging niet kunnen verdragen. Maar dit gerucht kunnen we niet bevestigen.

Is het straks helemaal klaar met de benuttingsjacht?
Nee, de minister kan niet besluiten de wildlijst te schrappen. Daar is een wetswijziging voor nodig, met een langdurig bijbehorend traject. Mochten de geruchten kloppen, zal de jacht op alle vijf soorten op de wildlijst voor waarschijnlijk één jaar worden ’gesloten’, namelijk voor 2022/2023.

Wat doet de Jagersvereniging eraan om dit besluit te voorkomen?
De Jagersvereniging heeft sinds het moment dat de haas en het konijn op de Rode Lijst zijn gezet actie ondernomen. Enerzijds door de publieke opinie met juiste feiten en cijfers te voeden, anderzijds door het opzetten van het dag- en nachtonderzoek, waarbij haas, konijn en ree ook ’s nachts zijn geteld. De uitkomst van dit onderzoek heeft de Jagersvereniging door een vooraanstaand wetenschappelijk bureau laten analyseren, Bureau Waardenburg, en onder de aandacht gebracht van beleidsmakers. De resultaten zijn afgelopen week gepubliceerd en opgepikt door verschillende media.

Er is zeker ook na aantreden van het nieuwe kabinet alles aan gedaan om zo snel mogelijk aan tafel te komen met bewindslieden om het belang van de jacht naar voren te brengen. Daarnaast zijn en worden continu gesprekken gevoerd op andere politieke en ambtelijke niveaus. Vooralsnog staat (ambtelijk) LNV niet open voor inhoudelijke duiding en overleggen over het onderzoek en mogelijke gevolgtrekkingen.

De Jagersverenging heeft het initiatief genomen om met LTO, FPG en NOJG een gezamenlijke brief naar het ministerie te sturen, met daarin het belang van de jacht en de negatieve gevolgen van het sluiten hiervan. Daarbij is met klem gewezen op de bij wet geregelde verantwoordelijkheden, rechten en taken die jagers, grondbezitters en grondgebruikers hebben. Met wettelijke partners behoor je in dialoog te blijven.

In de pers is er aandacht gevraagd voor de positieve ontwikkeling van met name de stand van de haas, door het sturen van persberichten over populatiestijging en de resultaten van het dag- en nachtonderzoek.

Er is in de pers d.m.v. persberichten aandacht gevraagd voor de belangrijke rol van jagers in het veld, bij belangrijk wetenschappelijk onderzoek, verkeerveiligheid en bescherming van kwetsbare soorten.

Voorafgaande aan het provinciaal overleg van 9 maart hebben alle gedeputeerden van de provincies een brief ontvangen van de Jagersvereniging m.b.t. de presentatie van de resultaten van het WEnR-onderzoek. Uit de reacties op deze brief maakt de Jagersvereniging op dat deze niet alleen goed is gelezen, maar dat veel (zo niet alle) gedeputeerden en provincies de standpunten van de Jagersvereniging over het belang van de jacht en de brede averechtse werking van sluiting daarvan onderschrijven.

De Jagersvereniging heeft op korte termijn een afspraak met de minister voor Natuur en Stikstof zelf om het dossier te bespreken.

Wat gebeurt er als de minister besluit om de jacht op de vijf soorten van de wildlijst toch een jaar stil te leggen?
Als het daarop aankomt dan zal het vermoedelijk eerst gaan om een ontwerpregeling, oftewel een voornemen. Volgende stap is in dat geval dan waarschijnlijk dat de ontwerpregeling wordt opengesteld voor het indienen van zienswijzen. Ongetwijfeld zal dan ook de Tweede Kamer zich roeren, hoewel die veelal geen formele rol heeft bij een Ministeriele regeling; de minister is bevoegd daartoe eigenstandig te besluiten.  De Jagersvereniging zal al deze eventuele vervolgstappen benutten om zich te laten horen. En legt zich er uiteraard ook niet bij neer als de minister daarna toch met een dergelijk besluit komt.

De vereniging is verder alvast bezig om de mogelijk gebruikte bronnen voor het WEnR-onderzoek boven tafel te halen en gaat deze analyseren op juistheid. Daarnaast kijkt de vereniging of er juridische middelen aangewend kunnen worden mocht een dergelijk besluit overwogen en genomen worden.

Ook wordt een lange termijntraject uitgerold, waarbij de Jagersvereniging het functioneren van het huidige faunabeleid ter discussie stelt. Het doel van deze discussie is om de overheid te overtuigen met faunabeleid aan te sluiten bij ons omringende landen en de daar gehanteerde wildlijst, waarbij de staat van instandhouding van soorten periodiek, volledig en onafhankelijk wordt gemonitord volgens een landelijk gevalideerd telprotocol.

In het verlengde daarvan pleit de Jagersvereniging voor een eenduidig betrouwbaar telsysteem en een landelijke autoriteit faunabeheergegevens dat zorgt voor betrouwbare data, zodat beslissingen genomen kunnen worden op basis van de juiste informatie.

Dit is een dynamisch document, zodra er nieuwe inzichten zijn wordt het aangepast.
Update Wildlijst, Rode Lijst en landelijke vrijstellingen

De landelijke vrijstelling ligt inmiddels op meerdere vlakken onder vuur. Dit geldt niet alleen ten aanzien van de vos, maar ook voor de andere vrijgestelde soorten. Hierdoor is veel onrust ontstaan en een willekeur aan opschortingen van vrijstellingen in de provincies. Daarnaast lopen de gesprekken op het ministerie over de Wildlijst en Rode Lijst ook door. Een overzicht van de situatie, zoals deze er nu uitziet.

De rechtbank Midden Nederland deed vorige maand de uitspraak dat de landelijke vrijstelling voor het doden van de vos onbevoegd in de (ministeriële) Regeling natuurbescherming is opgenomen. De rechtbank verklaarde daarmee de bepaling onverbindend ten aanzien van de vos. Hoewel de Jagersvereniging direct kritische kanttekeningen plaatste bij de uitspraak en adviseerde terughoudend te zijn met het opleggen van beperkingen, ontstond er veel onrust over de vrijstellingslijst in alle provincies. Er ontstond willekeurige besluitvorming rondom diersoorten op de vrijstellingenlijst, terwijl het ministerie aan zet was om de uitspraak te duiden.

De minister heeft deze uitspraak nog steeds niet nader geduid en de verschillen per provincie nemen toe. Na de provincies Gelderland, Utrecht en Noord Brabant heeft ook de provincie Zuid Holland aangegeven dat de vos niet beheerd mag worden. De provincies Drenthe en Groningen hebben opmerkelijk genoeg laten weten, de bestrijding van alle soort op de landelijke vrijstellingslijst op te schorten. In de overige provincies wordt nadere duiding door de minister verlangd en kan uitvoering van de landelijke vrijstelling plaats vinden en/of wordt er niet gehandhaafd.

Procedure Raad van State

Inmiddels loopt er ook een procedure bij de Raad van State, de hoogste bestuursrechter, over de houdbaarheid van de landelijke vrijstelling. De Jagersvereniging volgt beide zaken op de voet en merkt dat er heel veel vraagtekens zijn. De Raad van State focust zich op de gestelde gebrekkige onderbouwing van de landelijke vrijstellingen in de Regeling natuurbescherming. De procedure bij de Raad van State wordt duidelijk benaderd vanuit een andere invalshoek en is juridisch inhoudelijk gezien van een andere orde dan de procedure bij de rechtbank Midden Nederland. De Jagersverenging was aanwezig bij de zitting van de Raad van State, waarbij door één van de rechters de uitspraak van de rechtbank Midden Nederland in twijfel werd getrokken.

De Jagersvereniging zag hiermee haar visie gesteund tijdens de zitting van de Raad van State. Immers, de Jagersvereniging plaatste direct al kritische kanttekeningen bij de publicatie van de uitspraak van de rechtbank Midden Nederland. De juridische afdeling van de vereniging is van mening dat de Wet, het Besluit en de Regeling natuurbescherming wel degelijk een (toereikende) grondslag zou kunnen bieden voor de landelijke vrijstelling van de vos in de vorm van een Ministeriële regeling. ‘We hebben op grond van onze expertise en ervaringen dan ook sterk aangedrongen bij de provincie Utrecht om in beroep te gaan tegen de uitspraak van de rechtbank. Daarnaast zijn we als Jagersvereniging van mening dat de minister nu nadrukkelijk aan zet is en hebben het ministerie daarom om opheldering gevraagd’, aldus het team juridische zaken van de Jagersvereniging. Inmiddels is de provincie Utrecht in hoger beroep gegaan tegen de uitspraak en een verzoek ingediend tot een voorlopige voorziening.

Kamervragen

De Tweede Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Thom van Campen (VVD) hebben schriftelijke vragen gesteld aan de minister voor Natuur en Stikstof over het jachtbeleid. Aanleiding zijn de problemen rond landelijke vrijstellingen, nieuwe inzichten in de hazenpopulaties en twijfels over de kwaliteit van de gebruikte data voor de Rode Lijst.

De parlementariërs vragen de minister om recente publicaties te betrekken bij de nu lopende analyse van een studie naar wildsoorten. Hieruit blijkt dat vooral de hazenpopulaties veel groter zijn dan in eerdere onderzoeken werd aangenomen. Verder worden bij de vraagstelling over de kwaliteit van de data die zijn gebruikt voor de eind 2020 verschenen Rode Lijst, ook kanttekeningen geplaats bij de keuze van 1950 als referentiejaar. SGP en VVD hebben de minister gevraagd of zij deze relevante nieuwe inzichten betrekt bij haar beleidsafwegingen.

Hoewel de minister heeft aangegeven dat de vragen van de Kamerleden niet tijdig te kunnen beantwoorden, deed zij enkele weken geleden in een persoonlijk gesprek met de Jagersvereniging, LTO, PFG en NOJG de toezegging de stakeholders te willen betrekken bij ambtelijke overleggen omtrent de actuele problematiek rond landelijke vrijstellingen en provinciale ontheffingen. De minister wil de tellingen van wildsoorten verbeteren en standaardiseren, waarbij ook nieuwe inzichten en moderne methodes, zoals warmtebeeldtellingen benut moeten worden.

WEnR-rapport

Naast actieve belangenbehartiging om diverse ambtelijke niveaus, zorgt de Jagersvereniging daarnaast voor wetenschappelijke onderbouwing van de argumentatie. De Jagersvereniging bereidt zich verder voor op de uitkomsten van het WEnR-onderzoek en zal haar bevindingen omtrent dit rapport te zijner tijd breed onder de aandacht brengen bij pers en politiek.
Jagersverenigingen aan tafel met minister

bron: Jagersvereniging

Wildtellingen verbeteren en standaardiseren’

De minister voor Natuur en Stikstof wil de tellingen van wildsoorten verbeteren en standaardiseren. Zij gaat daarover in overleg met betrokken partijen. Dit gaf Christianne van der Wal-Zeggelink (VVD) dinsdag te kennen tijdens het tweeminutendebat Natuur in de Tweede Kamer. Ook zouden nieuwe inzichten en moderne methodes, zoals warmtebeeldtellingen benut moeten worden. Het debat volgde op een gesprek van de minister met de Jagersvereniging, LTO Nederland, FPG en NOJG.

Er is (al langer) discussie over welke tellingen en data wel of juist niet worden benut om populatietrends in beeld te brengen, erkende de minister tijdens het debat. Zo worden op basis van statistische argumentatie ecologisch waardevolle cijfers van Faunabeheereenheden (FBE’s) onbenut gelaten, terwijl juist die organen wettelijke invulling geven aan deze gegevensverzameling. Jaarlijks steken georganiseerde Wildbeheereenheden (WBE’s) en professioneel opgeleide vrijwilligers in het hele land gezamenlijk meer dan 300.000 uur in deze tellingen*. De minister wil dat deze inspanningen en informatie gebruikt gaan worden.

Motie SGP
Roelof Bisschop (SGP) diende een motie in. Deze verzoekt de regering ‘te zorgen voor benutting van telgegevens van alle partijen die taken hebben op het gebied van monitoring, voor afstemming van telprotocollen en voor het betrekken van de genoemde resultaten van warmtebeeldtellingen bij onderzoeken naar de staat van instandhouding van wildsoorten, bij de beleidsreactie daarop en bij het evalueren van telprotocollen’. De minister adviseerde de heer Bisschop om deze motie aan te houden, nu zij al had toegezegd ‘heel graag in gesprek te gaan met partijen om ervoor te zorgen dat alle telgegevens gebruikt kunnen worden’.

Belangrijke rol
Thom van Campen (VVD) sprak namens de grootste Kamerfractie uit dat ‘onze jagers een belangrijke rol spelen in het onderhoud en het beheer van de wildstand in onze natuur’. Hij benadrukte dat het zaak is om beleid te baseren op actuele informatie.

De Partij voor de Dieren (PvdD) was de enige fractie die zich tijdens het debat bij monde van Frank Wassenberg negatief opstelde tegenover het verbeteren en standaardiseren van de wijze waarop wildpopulatietrends in beeld worden gebracht. PvdD was daarmee een dissonant in het debat. SGP-Kamerlid Roelof Bisschop plaatste ernstige bedenkingen bij de getoonde onwil om tellingen te objectiveren en standaardiseren.

In gesprek blijven
Dinsdag voorafgaande aan het tweeminutendebat sprak de Jagersvereniging mede namens LTO Nederland, FPG en NOJG met de minister. Behalve een nadere kennismaking, waren ook voornoemde punten en de actuele problematiek rond landelijke vrijstellingen en provinciale ontheffingen onderwerp van gesprek. De minister heeft toegezegd met de Jagersvereniging, LTO Nederland, FPG en NOJG in gesprek te blijven, en ervoor te zorgen dat genoemde gespreksonderwerpen ook op ambtelijke niveau spoedig een vervolg krijgen.

*) Rapport Regeldrukeffecten Wetsvoorstel Natuurbescherming, SIRA Consulting i.o.v. Ministerie van EZ, 2015
Hond aangevallen door wild zwijn in Stammenderbos Sweikhuijzen

Een wandelaar die met zijn honden aan het wandelen was in het Stammenderbos te Sweikhuizen is op zaterdagmiddag 12 maart 2020 aangevallen door een wild zwijn, die van onder een braamstruik de hond aanviel en hem minstens 1,5 meter door de lucht wierp en de hond met zijn hoektanden ernstig verwonde.

In het Stammenderbos worden niet vaak wilde zwijnen waargenomen. Wij willen dan ook de wandelaars erop wijzen, dat in deze tijd van het jaar als de wilde zwijnen jongen krijgen, deze erg agressief kunnen zijn en indien honden in de buurt van hun jongen komen, zij deze direct aanvallen, met alle gevolgen van dien.
SGP en VVD stellen Kamervragen inzake jachtbeleid

De Tweede Kamerleden Roelof Bisschop (SGP) en Thom van Campen (VVD) hebben schriftelijke vragen gesteld aan de minister voor Natuur en Stikstof over het jachtbeleid naar aanleiding van de problemen door een rechterlijke uitspraak over de landelijke vrijstellingen, nieuwe inzichten in de hazenpopulaties en twijfels over de kwaliteit van de gebruikte data voor de Rode Lijst.

2022Z04623 (ingezonden 11 maart 2022)

 1. Heeft u kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland over de landelijke vrijstelling van de jacht op de vos? 1)
 2. Hoe waardeert u het onverbindend verklaren van de vrijstelling voor de jacht op de vos, een belangrijke predator van weidevogels, in de Regeling natuurbescherming in verband met de blijkbaar gebrekkige aansluiting op de bepaling in de Wet natuurbescherming (artikel 3.15)?
 3. Bent u voornemens op zeer korte termijn in overleg te treden met provincies over de aanpak naar aanleiding van deze uitspraak?
 4. Bent u voornemens op zeer korte termijn ervoor te zorgen dat onderhavige vrijstelling en andere vergelijkbare vrijstellingen juridisch goed geregeld worden en dat provincies hierop kunnen anticiperen, zodat het komende broedseizoen predatoren van weide- en akkervogels bejaagd kunnen blijven worden?
 5. Heeft u kennisgenomen van het onderzoek van Bureau Waardenburg en de Jagersvereniging op basis van warmtebeeldtellingen dat erop wijst dat de populatieomvang van haas, konijn en ree wordt onderschat, omdat zoogdieren steeds meer in de nachtelijke uren actief zijn terwijl reguliere tellingen overdag plaatsvinden? 2)
 6. Hoe waardeert u de analyse dat sprake is van onderschatting van de wildstand omdat de tellingen die ten grondslag liggen aan de Rode Lijst vooral gebaseerd zijn op tellingen overdag?
 7. Deelt u de analyse dat onder meer hazen in de loop van de tijd door externe factoren als toenemende menselijke activiteiten en toenemende predatie steeds meer in de nacht in plaats
  van overdag actief zijn?
 8. Worden de uitkomsten van het genoemde onderzoek betrokken bij het onderzoek naar de staat van instandhouding van wildsoorten door Wageningen Environmental Research en de beleidsreactie daarop?
 9. Hoe waardeert u de inschatting van het Dutch Wildlife Health Centre op basis van Duits onderzoek dat de hazenpopulatie (ook) in Nederland de afgelopen drie jaar met een kwart is toegenomen? 3)
 10. Wordt de genoemde analyse eveneens betrokken bij het onderzoek naar de staat van instandhouding van wildsoorten door Wageningen Environmental Research en de beleidsreactie daarop?
 11. Zijn de cijfers en inzichten van faunabeheereenheden, die de wettelijke taak hebben om gegevens over wildpopulaties te verzamelen, integraal betrokken bij het genoemde onderzoek van Wageningen Environmental Research? Zo niet, gaat u ervoor zorgen dat dit alsnog gebeurt dan wel dat deze gegevens betrokken worden in het vervolgtraject?
 12. Deelt u de mening dat het hanteren van 1950 als referentiejaar voor de Rode Lijst geen goed beeld geeft, omdat destijds geen sprake was van structurele, landsdekkende monitoringsprogramma’s en ook van ander landgebruik?
 13. Gaat het bij de cijfers die zijn gebruikt voor de periode 1950-1980 om landsdekkende dan wel voor het hele land representatieve cijfers?
 14. Welke referentiejaren voor de beoordeling van de staat van instandhouding van wildsoorten hanteren omliggende landen?
 15. Gaat u in overleg met alle betrokken partijen die tellingen uitvoeren en/of wettelijk vastgestelde taken in het jachtdomein uitvoeren over de wijze waarop tellingen uitgevoerd worden en de uniformering daarvan en over de duiding van genoemde onderzoeken met betrekking tot de staat van instandhouding van wildsoorten alvorens maatregelen te nemen?
 16. Bent u bereid deze vragen te beantwoorden voor het tweeminutendebat Natuur?

1) Rechtbank Midden-Nederland, 22 februari 2022, Zaaknummer UTR 21/1854 en UTR 21/2143 (ECLI:NL:RBMNE:2022:552, Rechtbank Midden-Nederland, UTR 21/1854 en UTR 21/2143 (rechtspraak.nl))
2) Website Nederlandse Jagersvereniging, 4 maart 2022, ‘Warmtebeeldtellingen: een verschil van dag en nacht’
3) Website Nederlandse Jagersvereniging, 21 februari 2022, ‘Hazenpopulatie toont zich veerkrachtig’
ANALYSE DAG- /NACHTTELLINGEN Haas, konijn en ree

De Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging heeft een onderzoek uitgevoerd waarbij de telmethodiek van de wildsoorten haas, konijn en ree onder het licht is gehouden. Er werd specifiek gekeken naar de invloed van de telmethode (verrekijker vs. warmtebeeldcamera) en de tijd van tellen (ochtend-, avond- en nachtronde) op het aantal waarnemingen. Uit deze gegevens is gebleken dat er voor alle drie de soorten meer dieren werden geteld als er warmtebeeldcamera’s werden gebruikt. Voor haas was dit verschil bijna dubbel zo groot, bij ree en konijn was dit minder groot. Het tijdstip van de telrondes heeft ook uitgemaakt voor het aantal getelde dieren. In de nachtrondes zijn er namelijk meer hazen en reeën
geteld dan in de ochtend- en avondrondes. Voor het aantal getelde konijnen maakte het tijdstip niet uit. Zie hieronder het onderzoeksrapport van Bureau Waardenburg, dat in opdracht van de Jagersvereniging is onderzocht.


Lader Bezig met laden...
EAD logo Duurt het te lang?

Opnieuw laden Laad het document opnieuw
| Open Openen in nieuwe tab

Download [3.13 MB]

Update berichtgeving wildlijst en vrijstellingenlijst: Stakeholders sturen brief naar minister

Onduidelijkheid rondom de vrijstellingenlijst en het nog altijd niet openbaar gemaakte onderzoek van de Wageningen University and Research (WUR) naar de soorten op de wildlijst hielden ook afgelopen week de gemoederen weer bezig. De Jagersvereniging stuurde samen met de NOJG, FPG en LTO een brief naar minister Van der Wal. De kernboodschap: het beperken van een jachtseizoen is niet alleen ineffectief, maar levert zelfs averechts effect op ten aanzien van populaties en faunabeheer in brede zin.

In de discussies die op dit moment spelen, komen verschillende problemen rond het faunabeheer in Nederland bij elkaar. De afgelopen week heeft de Jagersvereniging wederom vele gesprekken gevoerd met ambtenaren en overheden. Hierbij is telkens aangehaald dat de studies die op dit moment op tafel liggen, niet zijn gebaseerd op betrouwbare telgegevens.

Onderzoek dag- en nachttellingen
Vandaag zijn ook de onderzoeksresultaten van het dag- en nachttellingenonderzoek van de Jagersvereniging in samenwerking met Bureau Waardenburg bekendgemaakt. Uit het onderzoek blijkt dat er met name bij haas en ree, ’s nachts veel meer dieren worden geteld met de nachtkijker, dan overdag met een verrekijker.Dit wijst uit dat de hazenstand in Nederland bijna twee keer zo groot is dan gedacht. De hazen hebben hun leefwijze aangepast aan het drukbevolkte Nederland en zijn vooral ’s nachts zichtbaar. Dat blijkt uit onderzoek met warmtebeeldcamera’s. Eerdere tellingen van het aantal hazen blijken hiermee achterhaald.

Deze tellingen vonden plaats tijdens veldbezoeken van mei tot en met oktober 2021. De analyse is gebaseerd op 480 telrondes, waarbij naast hazen ook konijnen en reeën in de tellingen zijn meegenomen. Van alle drie de soorten werden ’s nachts met de warmtekijker meer exemplaren geteld dan overdag met de waarnemingen door de verrekijker. In de telresultaten van het aantal hazen troffen de onderzoekers het grootste verschil. Dit onderschrijft eerdere onderzoeken, die stellen dat de zoogdieren in Nederland steeds meer ’s nachts actief zijn in plaats van overdag.

Dit weten ook alle jachthouders die ‘s-nachts wilde zwijnen en vossen bejagen vooral in de provincie Limburg, Noord-Brabant en Gelderland.

Dit onderzoek bevestigt opnieuw het belang van het gebruik van betrouwbare data. Deze data ontbreekt in de onderzoeken die het ministerie op dit moment raadpleegt. De Jagersverenigingen zijn van mening dat deze onderzoeken geen betrouwbare basis zijn voor besluitvorming. De Jagersverenigingen pleiten voor nader onderzoek en bieden hulp aan bij het ontwikkelen van betrouwbare telprotocollen.

Kritische kanttekeningen
De rechter van de rechtbank Midden-Nederland die onlangs oordeelde dat er een ontoereikende grondslag zou zijn voor de landelijke vrijstellingslijst in de vorm van een Ministeriële regeling, heeft met deze bewering veel onrust veroorzaakt. Terwijl alle ogen gericht zijn op de minister die geacht wordt deze uitspraak te duiden, wordt in de  provincies verschillend gereageerd op deze uitspraak met de nodige verschillen en onduidelijkheid per provincie als gevolg. Na de provincies Utrecht en Gelderland die al eerder aangegeven hebben dat de vos niet beheerd mag worden, heeft ook de FBE Noord-Brabant de jagers geadviseerd om geen uitvoering te geven aan het beheer van de vos op basis van de landelijke vrijstelling. De Provincie Flevoland heeft aangegeven niet handhavend op te treden.

De provincie Friesland, dat in eerste instantie de jacht op de vos ook had stilgelegd, heeft dit besluit inmiddels weer teruggedraaid. In een brief van de FBE Friesland aan de jachtaktehouders in Friesland valt te lezen: “Na overleg met andere provincies en het grondig bestuderen van de uitspraak is besloten dat het bejagen van vossen toch weer doorgang kan vinden. Dit tot eventueel nader bericht van LNV (…) Dit betekent dat u tot nader order de vos weer overdag in de gehele provincie – en indien u daarvoor een machtiging heeft – ’s nachts onder ontheffing kan bejagen.”

De provincie Drenthe spant wel de kroon. Deze provincie liet weten de bestrijding van alle soorten op de vrijstellingslijst op te schorten. Gelukkig zijn de overige provincies terughoudend en wachten (naar onze mening terecht) de nadere duiding van de minister af. De ontheffingen en verstrekte WnB-opdracht bleven wel van kracht.

De Jagersverenigingen plaatsen enkele kritische kanttekeningen bij de uitspraak van de rechtbank over de vrijstellingslijst. De Wet, het Besluit en de Regeling natuurbescherming bieden in principe namelijk wel degelijk een (toereikende) grondslag voor de landelijke vrijstelling van de vos in de vorm van een Ministeriële regeling. Echter, die regelgeving blinkt niet uit in duidelijkheid. De Jagersverenigingen zijn van mening dat de minister aan zet is om de uitspraak eerst te duiden en vraagt de provincies terughoudend te zijn bij het opleggen van beperkingen.

Evenwichtige balans
Het stop zetten of beperken van predatorenbeheer heeft een desastreuze impact op het voortbestaan van kwetsbare diersoorten, zoals weidevogels en hamsters. Samen met andere stakeholders uit het veld, onderstreept de Jagersvereniging continu de noodzaak van faunabeheer bij de nieuwe regering in Den Haag en bij de provincies.

Daarnaast zal de Jagersvereniging de komende tijd de uitkomsten van het onderzoek ‘Dag- en nachttellingen’ van de Jagersvereniging in samenwerking met Bureau Waardenburg actief onder de aandacht brengen bij pers en politiek.
Jagersverenigingen bundelen krachten voor het Faunabeheer in Nederland

 

Bron: Jagersvereniging

Faunabeheer verdient prioriteit en zorgvuldigheid minister

Met de recente commotie rondom landelijke vrijstellingen en ontheffingen, de eerder al ontstane omstreden aanmerking ‘gevoelig’ van haas en konijn op de Rode Lijst en een daaruit voortvloeiende Kamermotie, komen verschillende fundamentele vraagstukken rond het faunabeheer in Nederland bij elkaar. Daarbij komt nog het door de minister aangekondigde en binnenkort te verwachten onderzoek van de Wageningen University and Research (WUR) naar de staat van instandhouding van de vijf wildsoorten. De Jagersvereniging werkt voortdurend en intensief aan deze dossiers en zet dit ook kracht bij in samenwerking met gelijkgestemde partijen als FPG, NOJG en LTO Nederland.

De afgelopen weken heeft de Jagersvereniging al verschillende gesprekken gevoerd met betrokken ambtenaren op verschillende (overheids)niveaus, als het gaat om de staat van instandhouding van wildsoorten. Voor zover populaties zouden afnemen, wijzen onderzoeken herhaaldelijk uit dat de oorzaak niet wordt gevonden in jacht. Verbeteringen moeten daarom ook niet worden gezocht in beperking daarvan.

Integendeel, een dergelijk wegnemen van (wettelijk vastgelegde) verantwoordelijkheid en vertrouwen zou bepaald geen stimulerende werking hebben op het vele werk dat jagers (vrijwillig) verrichten rond biotoopverbetering, bescherming, tellingen, beperken van schade aan landbouw en infra, verkeersveiligheid en rond (signalering en voorkomen van) dierziekten.

Vanzelfsprekend willen de jagers hun kennis en kunde wel inzetten om de positie van de haas en andere soorten op de wildlijst te verbeteren. Dit is immers ook hun plicht, zoals vastgelegd in de Wet natuurbescherming. Dit gaat hand in hand met het belang bij gezonde wildstanden in de velden waar jagers zorg voor dragen. Onder meer deze feiten en argumenten brengen wij consequent en proactief in. Daarbij benadrukken wij ook de samenhang die bestaat tussen nut en noodzaak en hoe faunabeheer is georganiseerd.

Vrijstelling van de vos
De uitspraak van de rechtbank Midden-Nederland die er afgelopen vrijdag voor heeft gezorgd dat de jacht op vossen in de provincie Utrecht op dit moment in zijn geheel niet is toegestaan, zorgt voor veel onrust. De Jagersvereniging plaatst enkele kritische kanttekeningen bij de uitspraak van de rechtbank. De Wet, het Besluit en de Regeling natuurbescherming bieden in principe namelijk wel degelijk een (toereikende) grondslag voor de landelijke vrijstelling van de vos in de vorm van een Ministeriële regeling. Echter, die regelgeving blinkt niet uit in duidelijkheid.

De Jagersverenigingen zijn van mening dat de minister aan zet is om de uitspraak eerst te duiden en vraagt de provincies terughoudend te zijn bij het opleggen van beperkingen. Niettemin hebben naast Utrecht ook Friesland en Gelderland in hun provincie de jacht op de vos stilgelegd. FBE Noord-Brabant adviseert haar leden geen uitvoering te geven aan de landelijke vrijstelling vos, totdat de minister duidelijkheid heeft verstrekt over de rechtszekerheid van deze uitvoering. Vanzelfsprekend heeft de Jagersvereniging ook op dit punt aan de bel getrokken bij het ministerie.

Aangezien het Faunabeheerplan in (onder meer) Utrecht niet alleen op punt van de vos is aangevochten door dierenactivisten, maar vrijwel op alle onderdelen, worden er ook en met wisselende uitkomsten rechterlijke uitspraken gedaan omtrent knobbelzwanen, zwijnen en reeën. De Jagersverenigingen zijn formeel geen partij in dergelijke processen tegen de provincie, maar uiteraard houden we u zo goed mogelijk op de hoogte. Houdt u hiertoe ook de berichtgeving van FBE’s en WBE’s goed in de gaten.

Evenwichtige balans
Het stop zetten of beperken van predatorenbeheer heeft een desastreuze impact op het voortbestaan van kwetsbare diersoorten, zoals weidevogels en hamsters. Samen met LTO, FPG en andere stakeholders uit het veld, wil de Jagersvereniging de noodzaak van faunabeheer in Den Haag en bij de provincies onderstrepen. Het uitkeren van forse schadevergoedingen en jagers beperken in het uitvoeren van hun plicht, helpen niet om een evenwichtige balans in het Nederlands natuurlandschap te creëren.

Naast actieve belangenbehartiging om diverse ambtelijke niveaus, zorgt de Jagersvereniging daarnaast voor wetenschappelijke onderbouwing van de argumentatie. Onderdeel daarvan is de uitdrukkelijke wens om een betrouwbare telmethode voor de haas en andere diersoorten te hanteren; passend bij de soort. Voor de haas betekent dit dat nachtzichttellingen onontbeerlijk zijn om te komen tot een betrouwbaar telresultaat. Het onderzoek ‘Dag- en nachttellingen’ van de Jagersvereniging, laat duidelijk zien dat hazen van dag actieve zoogdieren, steeds meer nachtactief lijken te zijn geworden. De Jagersvereniging zal de uitkomsten van dit onderzoek breed onder de aandacht brengen bij pers en politiek.
Jagen en coronamaatregelen – na vrijdag 14 januari 2022

logo Ministerie van Justitie

Coronamaatregelen en jagen na vrijdag 14 januari 2022

Naar aanleiding van de afgekondigde verscherpte coronamaatregelen hebben leden vragen gesteld over het jagen tijdens deze afgekondigde maatregelen , hiervoor hebben wij een checklist opgemaakt, die wij updaten zodra er weer nieuwe maatregelen worden afgekondigd.

Wij adviseren onze leden om de afgekondigde COVID-19 maatregelen na te volgen, dit in uw eigen belang maar zeker in het belang van anderen.

Basisregels om verspreiding coronavirus te voorkomen

 

Om de verspreiding van het virus te beperken, is het erg belangrijk dat iedereen de basisregels blijft volgen.  Ook als u al gevaccineerd bent. Mensen kunnen elkaar nog steeds besmetten. Ook na vaccinatie.

Draag een mondkapje waar dat verplicht is| Handen wassen | 1,5 meter afstand houden | Schud geen handen|Nies in je elleboog | Blijf thuis bij klachten doe een zelftest of laat u direct testen | Zorg voor voldoende frisse lucht. |

Heeft u klachten die horen bij corona? Voorkom dat u andere mensen besmet.

 • Blijf thuis en maak een afspraak om u te laten testen bij de GGD.
 • Ook bij een milde verkoudheid, zoals een loopneus.
 • Blijf thuis tot u de testuitslag weet.
 • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
 • Heeft uw huisgenoot corona? Wie een boosterprik heeft van minimaal 1 week oud of wanneer u korter dan 8 weken geleden corona hebt gehad, hoeft niet meer in quarantaine. Mits u geen klachten heeft. Twijfelt u? Doe de quarantainecheck voor uw persoonlijke advies op quarantainecheck.rijksoverheid.nl.
 • Ontvang max. 4 personen per dag of één huishouden
  (excl. kinderen t/m 12 jaar)
 • Voor mensen vanaf 70 jaar geldt: beperk je contacten, vooral met kinderen t/m 12 jaar.

Toegestaan huidige coronamaatregelen

Groepsvorming buiten( Jagen): max. 4 personen.

Jagen in het kader van jacht, beheer en schadebestrijding mag maar met 4 personen in een groep.
Kleiduiven- en/of kogelschieten als oefening voor de jacht, beheer en schadebestrijding met groep van 4 personen
Valwild ophalen en verwijderen met groep van 4 personen
Africhten en training jachthonden met groep van 4 personen
Verrichten van biotoop werkzaamheden met groep van 4 personen

Niet toegestaan huidige coronamaatregelen

Om thuis meer dan vier personen per dag te ontvangen.

 

Meer informatie over corona in Nederland

Corona in Duitsland
Jagd und Hund Europa’s grootste jachtbeurs vindt plaats in juni 2022

Europa’s grootste jachtbeurs vindt plaats in juni 2022

De huidige ontwikkelingen rondom de coronapandemie zorgen ervoor dat de organisatoren de Europa’s grootste jachtbeurs uitstellen. De nieuwe datum is al vastgesteld: dat in het kader van het 40-jarig jubileum van JAGD & HUND vindt dit nu plaats van 7 tot 12 juni 2022 in Dortmunder messe. De visserijbeurs FISCH & ANGEL zal in 2022 pauzeren.

“Als ervaren beursorganisator staan ​​we dagelijks voor grote uitdagingen. Maar met een internationaal format als JAGD & HUND kunnen we niet om de huidige ontwikkelingen, omstandigheden en omstandigheden waarmee we worden geconfronteerd’, zegt Sabine Loos, algemeen directeur van de Westfalenhallen Group.

Na een intensieve uitwisseling met partners en exposanten van de Jachtbeurs hebben zij daarom het besluit genomen om de beurs uit te stellen. Dit biedt niet alleen alle deelnemers een betere planningszekerheid, maar maakt ook een passend 40-jarig jubileum van JAGD & HUND mogelijk met alle langetermijnpartners en exposanten van over de hele wereld, met wie ze de beurs hebben gemaakt tot wat het nu is: Europa’s grootste jacht beurs. “

De tickets blijven geldig voor de nieuwe datum van JAGD & HUND van 7 t/m 12 juni 2022.

Actuele informatie en ontwikkelingen zijn te vinden in de JAGD – & – HUND nieuwsbrief en via de beurskanalen: de Trade eerlijke website, op het digitale platform, op Instagram en Facebook.
Wolven populaties Duitsland nemen nog steeds toe

In het monitoringsjaar 2020-2021 zijn in Duitsland 157 wolvenroedels, 27 paartjes en 19 solitaire levende wolven waargenomen. In 149 roedels is voortplanting aangetoond met als resultaat minimaal 556 jonge welpen. Het zwaartepunt van de Duitse wolvenpopulatie ligt in Noordoost-Duitsland, hoewel het aantal wolven ook toeneemt in andere delen van Duitsland. Dit blijkt uit de meest recente gegevens van het Bundesamt für Naturschutz en het Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf.

 

Net als in Nederland waren wolven in Duitsland uitgestorven. Wolven zijn in het jaar 2000 teruggekeerd in Duitsland. De eerste wolvenroedel was in de deelstaat Sachsen. De afgelopen twee jaren is de wolvenpopulatie daar gestabiliseerd op 29 roedels. Ook in de deelstaat Brandenburg lijkt de toename in het aantal wolventerritoria af te nemen.

het voorkomen van wolven richt zich vooral op een gebied van Saksen in de noordwestelijke richting over Brandenburg, Saksen-Anhalt en Mecklenburg-Vorpommern tot Nedersaksen. Maar buiten deze gebieden kunnen individuele Wolventerritoria worden vastgesteld in andere Bundes-staten. Bovendien is voor het eerst dat een wolf zich heeft gevestigd in de Beierse Alpen.

De wolven in Duitsland behoren tot de Midden-Europese Vlakke Landpopulatie, die zich ook uitstrekt over de Middelgebergte.

De uitbreiding van het vestigingsgebied leidt niet tot hogere dichtheden van de wolf. Waar een roedel zich heeft gevestigd, komt geen ander roedel erbij. Wolvenroedels bezetten de territoria die zij verdedigen tegen andere roedels of wolven. Wolven verspreiden zich dan door trekken wanneer een roedel te groot of te veel volwassen dieren in het roedel zijn. In dit opzicht heeft de bevolking in een bepaald wolvengebied (territorium) met maximum een wolvenroedel te doen.

De grootte van het territorium hangt voornamelijk af van het beschikbare voedsel en kan volgens een BFN-proefstudie voor de emigratie en verspreiding van wolven in Duitsland tussen 103 en 375 vierkante kilometer bedragen. Hoe minder prooidieren er leven op een oppervlakte, hoe groter het territorium. Omdat de jonge wolven gewoonlijk vertrekken met het bereiken van seksuele volwassenheid uit het ouderlijk territorium, blijft het aantal wolven, dat zich in een bepaald gebied bevinden, meestal relatief constant.

In de tussentijd moet rekening worden gehouden met wolven die door of naar Duitsland migreren. Zo hebben al veertien landen hun eigen beheerplannen, richtlijnen of richtlijnen voor actie

De grootste toename in wolven is te vinden in de deelstaat Niedersachsen. Op korte afstand van de Nederlandse grens zijn in deze deelstaat vier roedels te vinden. Ook in de deelstaat Nordrhein-Westfalen niet ver van de Nederlandse grens is een roedel te vinden, net ten noorden van Oberhausen.

De meeste wolven in Nederland zijn afkomstig uit de Duitse wolvenpopulaties. Jonge wolven beginnen wanneer ze één of twee jaar oud zijn aan hun zoektocht naar een eigen territorium. Hierbij worden afstanden van honderden en soms zelfs duizenden kilometers afgelegd. In Nederland is één territoriale wolf afkomstig uit de Frans-Italiaanse populatie. Deze mannelijke wolf is gevestigd in de regio Groote Heide ten zuidoosten van Eindhoven.

 

 

 
Plaag wilde zwijnen Ell i.v.m. voedselgebrek in hun leefgebied

Jagers moeten flink aan de bak in natuurgebied Heijkersbroek in Ell. De overlast van wilde zwijnen neemt daar toe.

Dat meldt de gemeente Leudal.

Geen voedsel in leefgebied zwijnen
Door een tekort aan voedsel in hun leefgebied gaan de wilde zwijnen op zoek naar eten op de akkers. Hierdoor lopen akkerbouwers schade op aan hun gewassen. Maar daar blijft het niet bij. Doordat de zwijnen elders gaan speuren naar voedsel leidt dat tot onveilige situaties in het verkeer en confrontaties met mensen en huisdieren.

Beesten steeds brutaler
Daarom waarschuwt de gemeente haar inwoners om huisdieren aan de lijn te houden in en om Heijkersbroek. Volgens de gemeente worden de zwijnen steeds brutaler en hebben ze geen angst voor de mens. Ook wordt afgeraden in het donker het natuurgebied te betreden. De beesten zijn namelijk het meest actief in het duister.

Lees ook: Jagers: ‘We schieten wilde zwijnen niet af voor de kliko’

Afschot
Vanwege de hinder onderneemt de gemeente Leudal actie. Dat gebeurt in samenspraak met de Wildbeheereenheid Grenskant. Jagers gaan dit weekend in het leefgebied tussen 17:00 en 7:00 uur de wilde zwijnen afschieten. Heijkersbroek is dan niet toegankelijk voor recreatief gebruik zonder toestemming. Hoe lang dit gaat duren, kan de gemeente niet zeggen.

Geen spokentochten
Het is overigens niet voor het eerst dat het zwart wild voor een belemmering zorgt. De spokentochten in de bossen in het dorp moesten van de kalender worden geschrapt vanwege een groeiend aantal wilde zwijnen in het Heijkersbroek.
Meerderheid Limburgs Parlement tegen nieuwe jachtregels van de provincie.

Bron: L1 TV

Een ruime meerderheid van het Limburgs Parlement is tegen de nieuwe jachtregels van de provincie. Ze wil dat die worden teruggedraaid.

Dat blijkt uit gezamenlijke schriftelijke vragen die CDA, PVV, VVD, SVL, Forum voor Democratie en Lokaal-Limburg hebben ingediend. De zes partijen zijn samen goed voor 30 van de 47 zetels.
Toestemming
Volgens het nieuwe beleid mag vanaf 1 november op de 2.000 hectare provinciale grond alleen na specifieke toestemming van de provincie gejaagd worden op konijn, wilde eend, haas, houtduif en fazant.
Voorheen mochten de jagers zelf beslissen waar en wanneer gejaagd werd om de populatie te beheersen en schade aan gewassen tegen te gaan.
Verbazingwekkend
De zes partijen stellen met verbazing kennis te hebben genomen van het besluit van het provinciebestuur, onder de verantwoordelijkheid van gedeputeerde Geert Gabriëls (GroenLinks). Ze hebben vooral kritiek op het feit dat het ingrijpende besluit is genomen zonder overleg te voeren met de Jagersvereniging en de Wildbeheereenheden. Dat zijn namelijk de inhoudelijke specialisten. “Zo wordt niet alleen de jarenlange goede samenwerking met deze partijen miskend. Maar daarbij toont de provincie zich ook geen betrouwbare overheid”, stellen de zes partijen.
Zij willen weten waarom dat overleg niet heeft plaats gevonden.
Moeizamer proces
Verder denken CDA, PVV, VVD, SVL, Forum voor Democratie en Lokaal-Limburg dat het alleen jagen na provinciale toestemming tot een moeizamer proces zal leiden waardoor tijdig ingrijpen om schade van bijvoorbeeld gewassen te voorkomen, bemoeilijkt wordt.
Ook zijn zij bang voor een terugloop van het aantal vrijwilligers, met het oplopen van schade tot gevolg.
Besluit intrekken
De zes partijen willen daarom dat het provinciebestuur zijn besluit intrekt tot na het einde van het jachtseizoen 2021 en pas een nieuwe beslissing neemt na overleg met de Jagersvereniging en de Wildbeheereenheden.
Voor de behandeling van de begroting in het Limburgs Parlement op 5 november zien zij hun vragen graag beantwoord zodat die bij de vergadering kunnen worden betrokken.
Gedeputeerde Gabriëls liet eerder al weten dat met de nieuwe jachtregels niks wordt geblokkeerd. “Er is alleen sprake van een extra afwegingsmoment”, stelt de gedeputeerde.Na acht voedselrijke jaren, komt nu een periode met voedselgebrek voor de wilde zwijnen op de Veluwe.

Bron: Nature Today

5 oktober 2021

Er valt deze herfst naar schatting maar zo’n 1,6 miljoen kilo eikels en beukennootjes van de bomen op de Veluwe. De laatste minder goede mastjaren met schaarste waren de jaren 2008, 2010 en 2012. Hiermee komt een eind aan een reeks van gemiddelde en bovengemiddelde mastjaren. Door de schaarste aan mast breekt er een barre periode aan voor het sterk opgelopen aantal wilde zwijnen.

Sinds 1990 hangt er jaarlijks gemiddeld zo’n 4,7 kilo eikels en beukennootjes aan de bomen op de Veluwe. De Vereniging Wildbeheer Veluwe maakt elk jaar een schatting van het aantal eikels aan inlandse eiken en Amerikaanse eiken en van het aantal beukennootjes aan beuken. In onderstaande figuur staat de jaarlijkse hoeveelheid mast weergegeven. Dit jaar komt het dus niet hoger dan 1,6 kilo. Het laatste jaar met een vergelijkbaar lage mast was 2012. Heel opvallend is dat er dit jaar, voor het negende jaar op rij, beukennootjes aan de bomen hangen. Voor 2013 wisselden jaren met beukennootjes zich af met jaren zonder beukennootjes.

Lees hier het hele artikel in Nature Today