Kleine zoogdieren en lijsterachtigen mede bepalend voor schapenteekpopulaties

Tim Hofmeester deed onderzoek naar de invloed die verschillende gewervelde gastheren hebben op de dynamiek van schapenteekpopulaties en 7 ziekteverwekkers die door de schapenteek worden overgedragen. Hij vond dat kleine zoogdieren, lijsterachtigen en herten de belangrijkste gastheren waren voor de schapenteek. Kleine zoogdieren en lijsterachtigen zijn ook de belangrijkste soorten

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Update Vogelgriep 8 december

Voor de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging begint de tijd te dringen om een reactie te krijgen op haar brieven aan het adres van het ministerie van Economische Zaken. Op 21 november gaven we aan dat op geen enkele manier is aangetoond dat het verstoringsverbod voor jagers een positief effect heeft op

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Faunafonds houdt rekening met jachtverbod vanwege vogelgriep

Staatssecretaris Van Dam van Economische Zaken heeft in verband met het tegengaan van de verspreiding van vogelgriep besloten tot een jachtverbod. Het Faunafonds kan uitsluitend een tegemoetkoming verlenen voor schade veroorzaakt door beschermde inheemse diersoorten, met uitzondering van landelijk en provinciaal vrijgestelde diersoorten of jachtsoorten. Om voor een tegemoetkoming in

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Aanvullende maatregelen vogelgriep – verstoren van watervogels door jacht verboden.

Aanvullende maatregelen vogelgriep Nieuwsbericht | 14-11-2016 | 19:51 Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken neemt aanvullende maatregelen om de verspreiding van vogelgriep tegen te gaan en het risico op besmetting van pluimveebedrijven te beperken. Vanaf vandaag geldt een aangescherpte bezoekersregeling voor pluimveebedrijven. Dit betekent dat de stallen niet door

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Afweerreactie tegen ziekte van Lyme neemt met de jaren af

Oudere mensen zijn vatbaarder voor de ziekte van Lyme. De afweer tegen de Borrelia-bacterie die de ziekte veroorzaakt neemt namelijk met de jaren af. Dat blijkt uit onderzoek van het Radboudumc, het Universitair Medisch Centrum Groningen en de universiteit van Harvard. Naast leeftijd kan de vermindering van de afweer tegen

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Opnieuw hazenpest (tularemie) in Midden-Nederland

In zowel het Kromme Rijngebied (provincie Utrecht) als in de regio Vijfheerenlanden (provincie Zuid-Holland) is in oktober 2016 opnieuw tularemie (hazenpest) gevonden. In beide gebieden is de ziekte vastgesteld bij een haas (Lepus europaeus) die voor onderzoek bij het Dutch Wildlife Health Centre was ingeleverd. De bacterie is vervolgens door het Wageningen

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Eerste arctische ganzen arriveerden al op 15 september in ons land.

bron: SOVONDe watervogeltellers vielen wat betreft de eerste noordelijke ganzen in het afgelopen weekeinde met hun neus in de boter. Na eerste waarnemingen op 15 september, werden vooral op 18 september op tal van plaatsen overtrekkende Kolganzen, Toendrarietganzen en Rotganzen gesignaleerd. Daarnaast werden meerdere telgebieden vogels aan de grond waargenomen. Het

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Usutuvirus voor het eerst in merels en laplanduilen in Nederland.

15 september 2016 Gezamenlijk persbericht van DWHC, Erasmus MC, Sovon, Vogeltrekstation NIOO-KNAW, VPDC Sinds augustus zijn bij het DWHC meer dan 40 meldingen binnengekomen van sterfte onder merels in Nederland. Deze verhoogde sterfte is met name waargenomen in enkele gebieden in Noord-Brabant, Gelderland en Limburg. Ook zijn gehouden laplanduilen gestorven,

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Aanbieding Alterra rapport evaluatie provinciale vrijstellingslijst over schade en overlast veroorzakende soorten aan de provincies

Aan:            Gedeputeerde Staten van de provincie Datum:       22 augustus 2016 Betreft:      Aanbieding evaluatie provinciale vrijstellingslijst Geacht college, Op grond van de Flora- en faunawet werd de provinciale vrijstellingslijst op landelijk niveau vastgesteld. De toekomstige Wet natuurbescherming kent op dit punt

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Europees natuurbeleid is nog onvoldoende voor boerenlandvogels

Hoewel de Europese natuurwetgeving en maatregelen in het kader van agrarisch natuurbeheer wel degelijk impact hebben op de bescherming van boerenlandvogels, zijn zij nog onvoldoende om het tij te keren. Dat blijkt uit een wetenschappelijke publicatie in Conservation Letters. Uit de analyse blijkt dat met name de mate van intensivering

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Landelijke sterfte onder konijnen als gevolg van RHD2

De ziekte onder konijnen heeft dit weer voor gevolgen voor de wilde konijnenstand, die nu weer eens getroffen wordt door een variant van het VHD (Viral Hemorrhagic Disease) het RHD2 (Rabbit Hemorrhagic Disease) virus.  Meldingen over acute sterfte onder konijnen Begin december 2015 zijn vanuit diverse delen van het land

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Patiënt ziek door teken-encefalitisvirus 

Op 21 juli 2016 maakte het RIVM bekend dat voor de eerste keer in Nederland een patiënt ziek is geworden door een teek die het teken-encefalitisvirus (TBE-virus) bij zich droeg. De besmetting trad zeer waarschijnlijk op na een tekenbeet tijdens een wandeling op de Utrechtse Heuvelrug. Inmiddels is de patiënt herstellende.

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Drie wijzigingen in beleidsregels Faunafonds

Vorige week week zijn er 3 wijzigingen in de ‘Beleidsregels tegemoetkoming faunaschade’ van het Faunafonds in werking getreden. De wijzigingen hebben betrekking op schade veroorzaakt door; wolven,  schade op gepachte percelen en  schade aan graszoden.  De gewijzigde beleidsregels zijn gepubliceerd in de Staatscourant en zijn op 13 juli in werking

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email