Niewsbrief Dutch Wildlife Health Center (DWHC) december 2020

Vogelgriep

Reeën met kaal ogende plekken: ‘Haarbruchsyndrom’

Het DWHC ontvangt regelmatig meldingen van reeën met kale en kortharige plekken, meestal in de hals en op de flanken. De meldingen komen meestal in de periode februari – mei binnen, waarvan de meeste in maart.  https://www.dwhc.nl/reeen-met-kaal-ogende-plekken-haarbruchsyndrom/

NCOH: Vogel besmet met westnijlvirus

https://www.dwhc.nl/ncoh-vogel-westnijlvirus/

Trichomonas bij zomertortel

Het DWHC van de universiteit Utrecht heeft deze zomer trichomonas als doodsoorzaak vastgesteld bij een zomertortel. Uit het buitenland is bekend dat de trichomonas parasiet bij zomertortels sterfte veroorzaakt. https://www.dwhc.nl/trichomonas-zomertortel/

Op zoek naar de natuurlijke bronnen van zoönotische Anaplasma en Babesia

Het CIb van het RIVM is op zoek naar de dierlijke bronnen van de door teken overdraagbare, zoönotische Anaplasma en Babesia soorten. Daarom zijn milten van 84 edelherten van vijf gebieden op de Veluwe onderzocht. https://www.dwhc.nl/natuurlijke-bronnen-zoonotische-anaplasma-en-babesia/

Chronic Wasting Disease bij rendier in Hardangervidda

Het Norwegian Veterinary Institute meldde op 11 september 2020 dat bij een in het wild levend rendier dat tijdens een reguliere jacht was geschoten, Chronic Wasting Disease is vastgesteld. Het materiaal van een lymfknoop testte positief, terwijl hersenmateriaal negatief testte. https://www.dwhc.nl/cwd-rendier-noorwegen-2020/

Oorzaak vallende muizen in Hommerts

Het ecologisch onderzoeksbureau Altenburg en Wymenga heeft, samen met een stagiair van Van Hall Larenstein,  de oorzaak gevonden van de muizensterfte vorig jaar in Hommerts (Friesland). https://www.dwhc.nl/oorzaak-vallende-muizen-in-hommerts/

Toename meldingen dode vissen, eenden en andere watervogels

De laatste week neemt het aantal meldingen bij DWHC van dode eenden en andere watervogels toe. Met dit warme weer is de kans dat botulisme een rol speelt, aannemelijk. Uitbraken van botulisme komen namelijk meestal voor als de temperatuur een aantal dagen boven de 25 °C ligt. https://www.dwhc.nl/dode-vissen-eenden-botulisme/

Zijde-achtige nestjes van bloedzuigende mijten bij geelgors

In juli van dit jaar ontving DWHC een melding van een geelgors (Emberiza citrinella)  met witte plekjes op de borst. De geelgors was door een vogelringer gevonden in Olst, Overijssel. Het dier was waarschijnlijk tegen het raam gevlogen. Ze nam contact op omdat ze op de borst van het dier een afwijking zag. https://www.dwhc.nl/nestjes-bloedzuigende-mijten-geelgors/

Egelonderzoek stand van zaken augustus 2020

Tot half augustus van dit jaar zijn 25 egels bij DWHC binnengekomen voor onderzoek, waarvan 17 dieren een huidafwijking hadden. Daarnaast is, bij uitzondering, vanuit een dierenartsenpraktijk een monster van een huidafwijking van een nog levende egel ingestuurd. https://www.dwhc.nl/update-egelonderzoek-aug-2020/
België heeft wereldwijde erkenning AVP-vrije status terug

België heeft na meer dan twee jaar de officiële wereldwijde erkenning van de AVP-vrije status terug. De wereldorganisatie voor diergezondheid (OIE) heeft de aanvraag van België goedgekeurd. De weg naar afzet naar derde landen ligt nu weer helemaal open en kan de druk op de Europese markt verlichten.

Door de uitbraak van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen op 13 september 2018 verloor België de AVP-vrije status van wilde zwijnen bij de OIE. De vrije status voor gehouden varkens heeft het land nooit verloren. Toch was het verliezen van de vrije status voor wilde zwijnen al voldoende voor handelsbelemmeringen. Derde landen met voorop China en andere Aziatische landen stopten de import van varkensvlees uit België per direct. Net zoals dit najaar gebeurde, toen er een besmet wild zwijn in Duitsland werd gevonden.

Door een stevige aanpak heeft België de uitbraak onder wilde zwijnen snel onder controle gekregen. Het 63.000 hectare grote gebied is omheind. Er zijn 5.475 kadavers en gedode zwijnen bemonsterd. Daarvan bleken 833 zwijnen besmet met AVP. Alle varkensbedrijven in het 63.000 hectare grote gebied zijn geruimd. Ze mogen nu pas worden herbevolkt.

Laatste vondst

De laatste bevestiging van een vers kadaver van een met AVP besmet wild zwijn dateert van 11 augustus 2019. Op 27 oktober 2020 heeft België een aanvraag ingediend voor de officiële AVP-vrije status bij de OIE en die is op 21 december goedgekeurd.

Het Belgian Meat Office start een wereldwijde communicatiecampagne om het Belgische varkensvlees opnieuw onder de aandacht te brengen. Daarbij wordt niet alleen gewezen op de AVP-vrije status, maar ook op de kwaliteit van het Belgische varkensvlees.

Export

Export vanuit België naar derde landen en dan vooral China zal de Europese varkensmarkt verlichten, nu Duitsland niet naar derde landen kan exporteren vanwege de AVP-uitbraak bij wilde zwijnen. De varkensmarkt staat ook nog onder druk door de verminderde afzet naar de horeca en foodservice door corona.
Minister Schouten, landelijk jachtverbod gaat verspreiding Vogelgriepvirus niet verminderen

Tweede kamer logo

Bron: Tweede Kamer-Kamerstukken

Geachte Voorzitter,

Hierbij ontvangt uw Kamer, mede namens de minister voor Medische zorg en Sport (VWS), de antwoorden op vragen van lid Ouwehand (PvdD) (uw kenmerk 2020Z22311) over de razendsnelle verspreiding van het vogelgriepvirus over Nederland ingezonden 20 november 2020.

Carola Schouten

Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

 

2020Z22311
Kunt u bevestigen dat op dit moment drie verschillende, zeer besmettelijke (hoogpathogene) vogelgriepvarianten zich razendsnel verspreiden door Europa, waarvan er in ieder geval twee in Nederland rondgaan: H5N8 en H5N1?

Antwoord: Ja. In Nederland is op pluimveebedrijven tot nu toe het serotype H5N8 gevonden en bij wilde vogels naast deze variant ook het hoogpathogene vogelgriepvirus H5N1 en H5N5.

2  Heeft u gelezen dat hoogleraar Thijs Kuiken waarschuwt dat de voortekenen wijzen op een grote uitbraak van het H5N8-virus, dat het onheilspellend is dat het virus al zo vroeg tijdens de najaarstrek opduikt en nu al tot vrij hoge sterfte leidt onder wilde watervogels?

Antwoord:  Ja.

Kunt u bevestigen dat hoogpathogene (zeer besmettelijke en dodelijke) vogelgriepvirussen door een genetische mutatie ontstaan uit laagpathogene (minder gevaarlijke) vogelgriepvirussen, en dat dit vrijwel uitsluitend gebeurt via de intensieve pluimveehouderij?

Antwoord: Ja. Hoogpathogene vogelgriepvirussen ontstaan (door een mutatie van een laagpathogeen vogelgriepvirus) in de pluimveehouderij.

Kunt u bevestigen dat de groep vogelgriepvirussen waar de huidige variant H5N8 onder valt, in de jaren ‘90 is ontstaan in de pluimveehouderij in China en zich daarna door Azië heeft verspreid door de handel in kip?

Antwoord: Ja. Deze is verspreid met handel en heeft zich waarschijnlijk daarnaast door Azië kunnen verspreiden via wilde vogels.

Kunt u bevestigen dat wilde vogels van oorsprong alleen laagpathogene vogelgriepvirussen bij zich droegen?

Antwoord: Dat is hoogstwaarschijnlijk het geval.

Kunt u bevestigen dat wilde vogels vanaf 2005 opeens besmet raakten met hoogpathogene vogelgriepvirussen uit de pluimveehouderij?

Antwoord:  Vanuit besmette pluimveebedrijven in Azië is het hoogpathogene vogelgriepvirus ‘overgesprongen’ naar wilde vogels. Of dat precies vanaf 2005 en plotseling gebeurde is mij niet bekend.

Erkent u dat zowel het ontstaan als het wijd verspreiden van de zeer gevaarlijke vogelgriepvarianten niet los gezien kan worden van het fokken en doden van kippen, eenden, ganzen en kalkoenen door de pluimvee-industrie?

Antwoord: Zoals al aangegeven in het antwoord op vraag 3 spelen pluimveebedrijven bij het ontstaan van hoogpathogene vogelgriep (door een mutatie van een laagpathogeen vogelgriepvirus) een belangrijke rol. Bij de wereldwijde verspreiding van deze virussen spelen vooral wilde vogels een rol. Door het naleven van internationale afspraken van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid kan verspreiding door de pluimvee-industrie worden voorkomen. Deze afspraken zijn onder meer overgenomen in Europese regelgeving over importen, exporten en handelsverkeer binnen de Europese Unie.

Kunt u bevestigen dat er vanwege vogelgriepuitbraken bij Nederlandse pluimveebedrijven in drie weken tijd al 318.700 kippen en eenden zijn vergast? Zo nee, om hoeveel dieren gaat het dan?

Antwoord: Er zijn inmiddels 508.700 vogels gedood.

Kunt u beschrijven hoe het vergassen van stallen vol dieren in zijn werk gaat?

Antwoord:  De stal wordt hermetisch afgesloten en met CO2-gas gevuld. De vogels verliezen daardoor snel het bewustzijn en sterven. Deze methode is ook door de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE) beschreven als een internationaal geaccepteerde methode om pluimvee in het kader van dierziektebestrijdingsprogramma’s te doden.

10  Bent u bereid om voortaan te spreken van het massaal vergassen of doden van dieren in plaats van een verhullende term als ‘ruimen’ te gebruiken? Zo nee, waarom wilt u niet gewoon spreken in termen die duidelijk maken wat er met de dieren gebeurt?

Antwoord: Ruimen is een gewoon begrip en geen verhullende term. De term betekent dat de dieren gedood worden en de kadavers daarna vernietigd. Vogels en pluimvee worden zoals u al aangeeft meestal vergast als doden noodzakelijk is in het kader van dierziektebestrijding.

11  Bent u op de hoogte van het feit dat er, verspreid over Nederland, al duizenden dode vogels zijn gevonden en dat Wageningen Bioveterinary Research tot nu toe al 2450 dode vogels heeft ontvangen voor onderzoek?

Antwoord: Ja

12  Erkent u dat het aantal aan vogelgriep overleden vogels waarschijnlijk (veel) hoger is, omdat niet alle dode vogels worden getest op vogelgriep, of niet worden gemeld?

Antwoord: Ik neem aan dat u doelt op wilde vogels. Ja.

13  Kunt u bevestigen dat naast deze duizenden vogels die al zijn overleden aan vogelgriep, er waarschijnlijk ook nog zeer veel vogels zijn met vogelgriep die hier (nog) niet aan zijn overleden?

Antwoord: Ik neem aan dat u doelt op wilde vogels. Ja.

14  Heeft u enig idee hoeveel vogelgriepgevallen er op dit moment in Nederland zijn? Zo ja, waar baseert u dat op?

Antwoord:  Ik neem aan dat u weer doelt op wilde vogels. Dat aantal is hoogstwaarschijnlijk een veelvoud van het aantal gevonden en op hoogpathogene vogelgriep positief geteste wilde vogels.

15  Sinds wanneer bent u bekend met het onderzoek van het Erasmus MC waaruit bleek dat vogelgriep via vijf mutaties kan uitgroeien tot een zeer besmettelijke variant, die via de lucht van mens op mens overdraagbaar is?

Antwoord:  Dat onderzoek gaat over een specifieke variant van vogelgriep (het zoönotische  hoogpathogene H5N1 vogelgriepvirus), een andere variant dan die nu in west Europa en in Nederland circuleren. De minister van VWS heeft u over dit onderzoek bericht op 7 maart 2012 door middel van de brief ‘Stand van zaken onderzoek Erasmus Medisch Centrum naar H5N1’ (Kamerstuk 2012D09530).

16  Hoe houdt u zicht op mutaties van de verschillende virusvarianten, gelet op het feit dat vogelgriepvirussen een hoge mutatiesnelheid hebben?

Antwoord:  Van alle vogelgriepvirussen die bij gehouden vogels worden gevonden, wordt de RNA-sequentie volledig in beeld gebracht. Van de meeste virussen die bij wilde vogels worden gevonden ook. Dit gebeurt in de ons omringende landen ook. Op deze manier worden de virusvarianten intensief gevolgd.

17  Kunt u bevestigen dat alle uitbraken van hoogpathogene vogelgriep in de Nederlandse pluimveehouderij tussen 2014 en 2018 plaatsvonden op bedrijven zonder vrije uitloop?

Antwoord:  Sinds 2014 is steeds voordat er uitbraken in Nederland gezien werden een landelijke ophokplicht ingesteld. Alle pluimvee werd daarom binnen gehuisvest tijdens de risicoperiodes voor hoogpathogene vogelgriep. Twee van de bedrijven, die met hoogpathogene vogelgriep besmet zijn sinds 2014, waren bedrijven met een uitloop.

18  Kunt u bevestigen dat ook de uitbraken van de afgelopen weken allemaal plaatsvonden in stallen met dieren die hun hele leven nooit buiten komen?

Antwoord:  Zoals aangegeven in het antwoord van vraag 17 hadden twee van de sinds 2014 met hoogpathogene vogelgriep besmette bedrijven een uitloop. Eén van deze twee bedrijven is dit jaar besmet gevonden. In dit bedrijf werd de besmetting in een ander deel van het bedrijf aangetoond dan de stal met de uitloop. Dat wil niet perse zeggen dat in het uitloopdeel geen kippen besmet waren. Daarnaast zijn ook verschillende locaties met hobbypluimvee besmet in deze periode. Hobbypluimvee wordt in vrijwel alle gevallen ook deels buiten gehuisvest. Op dit moment geldt een afschermplicht voor hobbymatig gehouden risicovogels.

19  Heeft u gezien dat de pluimveesector zeer verbaasd en bezorgd reageerde op de uitbraak van vogelgriep bij het pluimveebedrijf in Altforst, omdat bij dat bedrijf hoge hygiënestandaarden zouden gelden?

Antwoord:  Het is bekend dat goede bioveiligheidsmaatregelen insleep van vogelgriep beperken. Dat een bedrijf met een hoge hygiënestandaard wordt besmet is wat dat betreft opmerkelijk, maar is eerder voorgekomen.

20  Erkent u dat deze uitbraak in Altforst wederom laat zien dat een ophokplicht en biosecurity maatregelen – uw beleid om vogelgriepuitbraken te voorkomen – onvoldoende werken om vogelgriepuitbraken daadwerkelijk te voorkomen en als kansloze symptoombestrijding moeten worden afgedaan?

Antwoord: Zoals geantwoord op vraag 19, is het bekend dat goede bioveiligheidsmaatregelen, inclusief de ophok- en afschermplicht, de insleep en verspreiding van vogelgriep beperken. Biosecurity geeft echter geen 100% garantie om vogelgriep te voorkomen.

21  Kunt u bevestigen dat u bij iedere vogelgriepuitbraak bij pluimveebedrijven slechts een plaatselijk jachtverbod instelt omdat de jacht kan leiden tot verdere verspreiding van vogelgriep door verstoring van wilde vogels?

Antwoord:  Dat is correct.

22  Kunt u bevestigen dat er op dit moment volop wordt gejaagd, waaronder op ganzen en smienten, terwijl ook veel ganzen en smienten worden aangetroffen die zijn overleden aan vogelgriep?

Antwoord:  Jacht in ons land is toegestaan op de 5 soorten (fazant, houtduif, wilde eend, haas, konijn) gedurende de periode dat de jacht is geopend. Voor wilde eend is dat van 15 augustus t/m 31 januari. Daarnaast kan in het kader van schadebestrijding afschot plaatsvinden van smienten en ganzen, mits hiervoor door de provincie ontheffing is gegeven. In de ontheffing staan de perioden aangegeven waarin dit afschot mag plaatshebben.

23  Kunt u bevestigen dat de jacht op wilde zwijnen is geïntensiveerd vanwege de dreiging van Afrikaanse varkenspest vanuit Duitsland?

Antwoord:  Nee. Er is een afspraak gemaakt met de provincies om het aantal wilde zwijnen in de provincies, buiten de aangewezen leefgebieden (Veluwe, Meinweg, Meerlebroek) actief te reduceren. Deze afspraak is gemaakt in oktober 2018. De besmettingen in Duitsland hebben dit niet veranderd.

24  Erkent u dat het slechts instellen van een jachtverbod in een gebied van 10 kilometer rond de vier plekken in Nederland waar vogelgriep is aangetroffen bij pluimveebedrijven, zinloos is als vogelgriep inmiddels in een zeer groot deel van Nederland rondgaat?

Antwoord: Er is een toegevoegde waarde van een jachtverbod in de 10 kilometer gebieden rond de besmette bedrijven om de insleep van vogelgriep op pluimveebedrijven te voorkomen, maar deze is beperkt.

25  Bent u bereid een landelijk jachtverbod in te stellen? Zo nee, waarom niet?

Antwoord: Verspreiding van het vogelgriepvirus door wilde watervogels wordt o.a. beïnvloed door de natuurlijke (inter)nationale trekbewegingen van vogels. Deze trekbewegingen zijn afhankelijk voor vele factoren, zoals seizoensveranderingen, omgevingsfactoren en voedselaanbod. Er bestaat niet alleen de seizoensmigratie van vogels, maar er zijn ook de dagelijkse trekbewegingen. Het instellen van een jachtverbod heeft volgens deskundigen (zie ook verslag deskundigengroep dierziekten, als bijlage van kenmerk 2020D42015) maar een zeer beperkt effect als het gaat om het voorkomen van hoogpathogene vogelgriep op pluimveebedrijven, zeker als ook andere verstorende activiteiten in ogenschouw worden genomen (agrarische veldactiviteiten, verkeer, recreatie e.d.).

Experts geven desondanks aan dat het belangrijk is om het verstoren van watervogels in natuurgebieden in deze tijd zo veel mogelijk te voorkomen. Dat geldt voor alle verstorende activiteiten. Daar wil ik iedereen toe oproepen.

26  Bent u bereid de waarschuwingen van wetenschappers als professor Ron Fouchier en Thijs Kuiken over de risico’s op het ontstaan van zoönosen in de Nederlandse veehouderij serieus te nemen en het aantal dieren in de veehouderij drastisch te verminderen?

Antwoord:  Zoals ik in mijn brief van 21 november jl. heb aangegeven (kenmerk 2020D47578) wil het kabinet gelet op de ontwikkelingen en de impact van zoönosen op mens, dier en maatschappij vooruitblikken en breder bezien wat nodig is om zoönosen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen. Daarbij staat de volksgezondheid altijd voorop. Het kabinet zal daartoe samen met een expertgroep die ingesteld zal worden in beeld brengen wat nodig is in de breedte van volksgezondheid, diergezondheid en milieu om het risico op het ontstaan van zoönosen zoveel mogelijk te verkleinen. Dit zal worden bezien in zowel de nationale als internationale context.

27  Kunnen we u politiek verantwoordelijk houden als er een nieuwe voor de mens gevaarlijke infectieziekte (zoönose) ontstaat in de Nederlandse veehouderij? Zo nee, welke bewindspersoon dan wel?

Antwoord:  Het wettelijke kader voor de infectieziektebestrijding ter bescherming van de volksgezondheid, is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Hiervoor is de minister van VWS beleidsverantwoordelijk. Dit is uitgewerkt in een structuur voor het bestrijden van humane infectieziekten bij het ministerie van VWS. Maatregelen ten aanzien van besmettelijke dierziekten, inclusief zoönosen, zijn mogelijk op grond van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren (Gwwd). Hiervoor is de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) beleidsverantwoordelijk. Het ministerie van LNV heeft een structuur voor het bestrijden van besmettelijke dierziekten. Zoals aangegeven in mijn antwoord op vraag 5, volgen we het zoönotische risico intensief. Zodra er enige indicatie is dat de circulerende virussen zoönotische eigenschappen hebben, treedt de zoönosestructuur in werking. Dan is het ministerie van VWS leidend. Volksgezondheid staat altijd voorop waar het gaat om bestrijding van zoönosen.  Het kabinet zet zich in om zoönosen zoveel mogelijk te voorkomen. Het kabinet wil, gelet op de ontwikkelingen en de impact van zoönosen op mens, dier en maatschappij, vooruitblikken en breder bezien wat nodig is om zoönosen in de toekomst zoveel mogelijk te voorkomen (kenmerk 2020D47578).

28  Kunt u deze vragen één voor één en voorafgaand aan de behandeling van de begroting van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor 2021 beantwoorden?

Antwoord: Ja.
Update AVP-uitbraak Duitsland

Bron: Nieuwe Oogst

Premie voor elk gevonden of gedood dier

Duitsland is in de witte zone rondom het met Afrikaanse varkenspest besmette gebied in Brandenburg het vangen en doden van wilde zwijnen gestart. Tegelijk vordert de bouw van hekwerken op de grens gestaag. Over afzienbare tijd is er langs de hele oostgrens van Duitsland een vast hekwerk.

Het aantal besmette wilde zwijnen in Duitsland loopt nog steeds op. Op het eiland in de Oder zijn nu toch 40 dode besmette zwijnen gevonden. Daardoor zit er even een flinke stijging in het aantal met Afrikaanse varkenspest besmette zwijnen. In Brandenburg staat de teller op totaal 225 besmettingen. In de deelstaat Saksen zijn 15 besmette dieren gevonden. Het totaal zijn er tot 3 december 240 besmette wilde zwijnen gevonden.

Met behulp van 125 kilometer hekwerk is in Brandenburg de eerste witte zone gecreëerd. In die zone zijn 120 vallen voor wilde zwijnen geplaatst. Naast de vallen zal er ook intensief worden gejaagd op de wilde zwijnen. Ook rondom de andere besmette zones gaat de bouw van vaste hekwerken door. Ook daar komen witte zones, ook in Saksen. Tegelijk worden er hekwerken geplaatst op de grens.

Na het eerste bevestigde AVP-geval was er geen jacht meer toegestaan ​​om de dieren niet bang te maken. Met het gesloten hek gaat de bestrijding nu verder. „Het is belangrijk om de wilde zwijnen snel en over een groot gebied te verwijderen. Hiervoor worden vaste en mobiele vallen gebruikt, waarin de dieren worden gevangen. Binnen de ingestelde restrictiezones (kerngebied, witte zone, bedreigd gebied, bufferzone) heeft de volledige verwijdering van wilde zwijnen in de witte zone de hoogste prioriteit. Ik ben de jagers nu al dankbaar voor hun steun”, zei Silvia Bender, staatssecretaris van Landbouw. Ze bracht een bezoek aan de witte zone om te kijken hoe de vallen werden geplaatst.

Premie voor elk gevonden of gedood dier

Naast het plaatsen van vallen zijn er premies te krijgen voor jagers, om de jacht en het vinden van kadavers te stimuleren, zijn er in de diverse deelstaten premies voor elk gevonden of gedood dier. Zo betalen de autoriteiten een onkostenvergoeding van 30 euro (onder de 30 kilogram levend gewicht) en 50 euro (meer dan 30 kilogram levend gewicht) voor elk zwijn dat wordt ingeleverd bij de districten. Op andere wildsoorten mag voorlopig niet worden gejaagd. Doel is het gebied zo snel mogelijk helemaal vrij krijgen. Naast de jacht gaat het zoeken naar kadavers in en buiten de besmette zones door.

Polen en Tsjechië

Saksen heeft de 56 kilometer hekwerk op de oostgrens klaar en die sluit aan op de 120 kilometer hekwerk die Brandenburg heeft gebouwd langs de besmette gebieden. De bouw van hekwerk naar het noorden toe tot Mecklenburg-Voor-Pommeren gaat door. Die deelstaat heeft het hekwerk op de grens met Polen al klaar. Ook de zuidelijke deelstaat Beieren heeft het hekwerk langs de grens met Tsjechië klaar.
Dode (besmette) Kolgans gevonden In gemeente Leudal

In Leudal is kort geleden een dode kolgans gevonden.

Deze is opgestuurd naar DWHC en blijkt besmet te zijn (geweest) met het “hoog pathogeen vogelgriepvirus typering H5N8HP” In de omgeving Helmond is ook vogelgriep geconstateerd.

Dus wees bedacht hierop bij meldingen van zieke of dode wilde vogels. De NOJG roept daarom ook alle jagers op om dode watervogels of andere verdacht dode vogels direct te melden bij de NVWA en deze niet zelf te vervoeren.

Ik heb dode wilde (water)vogels gevonden. Bij wie kan ik dit melden?

Meldwijzer

 • op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden? Of minder dan 20 andere wilde vogels? Meld dit bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC).
 • op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden? Meld dit bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188.
 • dode hobbykippen of hobbyvogels? Meld dit bij uw dierenarts.

Heeft u op dezelfde plek 1 of 2 dode wilde eenden, zwanen of ganzen gevonden?

Of minder dan 20 andere wilde vogels op 1 plek? Meld dit dan bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC) via het online meldingsformulier Meld een dood dier.

Op de website van DWHC vindt u ook een schema vogelsterfte, waarin u kunt zien bij wie u kunt melden in verschillende situaties.

Let op: meld geen dode hobbykippen of hobbyvogels bij DWHC

Meld bij DWHC alléén dode wilde vogels en géén dode hobbykippen of hobbyvogels. Neem voor dode hobbykippen of hobbyvogels contact op met uw dierenarts. De dierenarts kan zo nodig de dode dieren onderzoeken (kosten zijn voor uw rekening).

Als de dierenarts het niet vertrouwt, kan de dierenarts een dierziektemelding doen bij de NVWA via het Landelijk meldpunt voor dierziekten, (045) 54 63 188.

Heeft u op dezelfde plek 3 of meer dode eenden, zwanen of ganzen gevonden?

Of meer dan 20 andere wilde vogels op 1 plek? Meld dit dan bij het Landelijk meldpunt voor dierziekten via telefoonnummer (045) 54 63 188. Het veterinair incidententeam van de NVWA neemt dan contact met u op.

Als er zieke vogels worden gemeld, die niet meer kunnen vliegen, vraagt DWHC of er filmpjes van gemaakt kunnen worden voor verdere onderzoek. Voordat de dierenambulance wordt ingeschakeld.

Ook willen ze dode dieren verzamelen voor verder onderzoek.

De contactgegevens van DWHC: DWHC@uu.nl

Telefoonnummer 030-25 37 925

 
Eerste geval van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in Saksen

Bron: Pigbusiness.nl

Afrikaanse Varkens Pest waarschuwingsbord Duitsland

Voor het eerste is er in een andere Duitse deelstaat een wild zwijn ontdekt dat door varkenspest is besmet. Het besmette dier werd gevonden in de deelstaat Saksen, dat ten zuiden van de deelstaat Brandenburg en aan de Poolse grens ligt, gevonden. Dat meldt het Bondsministerie van Voedsel en Landbouw (BMEL). Friedrich-Loeffler-Instituut bevestigt positief resultaat van AVP. Hiermee komt de teller op 117 besmette zwijnen te staan. Er zijn nog geen varkens besmet. De vindplaats is in het Görlitz district, dicht bij de Tsjechische grens en op een behoorlijke afstand van meer dan 100 kilometer van de besmettingen in Brandenburg.

Het wild zwijn werd gedood tijdens een jacht en vertoonde geen symptomen van de ziekte. Het werd routinematig onderzocht op AVP. De vindplaats ligt vlakbij de Poolse grens in de Oberlausitz, district Görlitz. Sinds 2014 is er in Polen een actieve AVP-uitbraak, die zich in westelijke richting heeft verspreid en in januari waren er al gevallen van AVP in de directe omgeving van de grens met Duitsland. Het vermoeden bestaat dat het besmette wilde zwijn uit Polen komt, waarmee het belang van een goed hekwerk langs de hele grens met Polen weer duidelijker is geworden. De besmetting in een nieuwe deelstaat is een domper voor de Duitse varkenshouderijsector. Er zijn in Saksen meer dan drieduizend varkenshouders met zo’n 670.000 varkens.

Voorkomen verdere verspreiding

Net als voorheen in Brandenburg worden nu de bepalingen van de Duitse varkenspestverordening van kracht. De bevoegde autoriteit in Saksen moet nu alle nodige maatregelen nemen om te voorkomen dat de ziekte zich verder verspreidt. Dit omvat de aanwijzing van zones met speciale beschermingsmaatregelen. De BMEL staat in nauw contact met het Saksische staatsministerie van Sociale Zaken en Sociale Cohesie (SMS). Daarnaast wordt de centrale crisiseenheid voor dierziekten opnieuw bijeen geroepen met vertegenwoordigers van de federale regering en de deelstaten, onder leiding van de staatssecretaris in de BMEL, Beate Kasch.

Gecoördineerde aanpak

Op initiatief van de BMEL worden beschermende maatregelen, zoals het plaatsen van stevige hekken, medegefinancierd door de Europese Unie. Vorige week heeft de Europese Commissie Duitsland volgens BMEL uitdrukkelijk geprezen en aangemoedigd voor de tot nu toe genomen maatregelen en de gecoördineerde aanpak van de ziektebestrijding. Met de verdere gevallen van AVP die gisteren vanuit Brandenburg zijn gemeld, stijgt het totale aantal bewezen gevallen in Duitsland tot 117. De varkensstapel in Duitsland is nog steeds vrij van Afrikaanse varkenspest.
Update AVP Duitsland -Wild zwijn met varkenspest buiten kerngebied Duitsland

Rotte wilde zwijnen

Bron: Nieuwe Oogst

In de Duitse deelstaat Brandenburg is een wild zwijn, een big, met Afrikaanse varkenspest (AVP) gevonden buiten het ingestelde kerngebied. Het nieuwe besmettingsgeval is in de gemeente Friedland, ongeveer 15 kilometer ten westen van het vorige kerngebied. Dit oude kerngebied wordt fors uitgebreid en er komt een omheining om deze nieuwe zone.

Het dode wilde zwijn werd maandag gevonden, vandaag werd bekend dat het dier getroffen is door Afrikaanse varkenspest. Omdat het hier om een big gaat, is er de vrees dat de zeug en de andere frishlingen ook besmet zijn en het virus verder verspreiden, meldt Rundfunk Berlin-Brandenburg (RBB). In de omgeving wordt dan ook gezocht naar méér getroffen wilde zwijnen..

Stroomdraad moet tegenhouden

Het AVP-crisisteam van de deelstaat Brandenburg anticipeert meteen op deze nieuwe situatie. De beperkingsgebieden zijn meteen fors vergroot. Ook wordt rond die nieuwe gebieden direct een tijdelijke afrastering met schrikdraad geplaatst, dat op termijn wordt vervangen door een permanent hek. Dat laatste kost meer tijd.

Naast de big buiten het oude kerngebied, zijn vrijdag ook tien zwijnen binnen dit gebied gemeld. Daarmee komt het totaal bij onze oosterburen op 114.
Update Afrikaanse Varkens Pest Duitsland 01-10-2020

Het Friedrich Loeffler Instituut (FLI) bevestigt vandaag nog twee gevallen van Afrikaanse varkenspest bij wilde zwijnen in Brandenburg. In totaal zijn er nu 40 bevestigde gevallen van AVP.

 

Status 01.10. 2020: Twee nieuwe gevallen in de wijk Spree-Neisse

Het federale ministerie van Voedsel en Landbouw (BMEL) deelt mee dat het vermoeden van Afrikaanse varkenspest ( AVP ) is bevestigd bij twee andere wilde zwijnen in Brandenburg . Het nationale referentielaboratorium – het Friedrich Loeffler Instituut – heeft de dierziekte vandaag in de overeenkomstige monsters ontdekt. Beide sites vallen binnen het eerste kerngebied.

Vanaf 29/09/2020: Eerste zaak in de wijk Märkisch-Oderland

Voor het eerst werd Afrikaanse varkenspest (AVP) aangetroffen bij een geschoten wild zwijn ten noorden van het vorige verspreidingsgebied. Het district Märkisch-Oderland wordt getroffen. De bevestiging van het FLI-referentielaboratorium is beschikbaar. Op de middag van 29 september 2020 maakte het Staatslaboratorium Berlijn-Brandenburg de bevindingen bekend.

Op 30 september bevestigde het referentielaboratorium van het Friedrich Loeffler Instituut (FLI) de infectie volgens het federale ministerie van Landbouw.

Met ingang van 28/09/2020: Nog een ASF-zaak in Brandenburg

Op 28 september bevestigde het Friedrich Loeffler Instituut nog een AVP-geval bij wilde zwijnen in het kerngebied. Eerder werd op 26 september ook een geval bevestigd, waarvan de locatie zich in het bedreigde gebied bevond.

Er zijn nu in totaal 36 bevestigde AVP-gevallen in Duitsland. Met ons gezamenlijke rapport over de lopende zaken blijft u altijd op de hoogte. 

Vanaf 24-09-2020: drie nieuwe ASP-zaken

Zoals het federale ministerie van Voedsel en Landbouw in een persbericht schrijft, bevestigt het Friedrich Loeffler Instituut nog drie gevallen van Afrikaanse varkenspest: in totaal zijn er nu 32 bevestigde gevallen van AdZG in Brandenburg.

Op 23 september werd het officiële vermoeden van Afrikaanse varkenspest (AVP) bij negen wilde zwijnen in Brandenburg bevestigd.

Op verzoek van agrarheute bevestigde de perswoordvoerder van het Brandenburgse Ministerie van Consumentenbescherming: “Op dit moment krijgen we elke dag nieuwe vondsten. Zodra deze buiten de reeds vastgestelde kernzone vallen, komt er meer informatie. Anders kunnen we alleen de specialisten ter plaatse laten werken. “

De zoektocht naar dode wilde zwijnen is de laatste tijd aanzienlijk geïntensiveerd. Volgens het district zijn 45 bosbouwmedewerkers en jagers op zoek naar valpartijen.
Update Uitbraak Afrikaanse varkenspest Duitsland-Brandenburg

In het Duitse Brandenburg zijn tot nu toe 13 dode wilde zwijnen aangetroffen met de Afrikaanse varkenspest (AVP). Dat bevestigt het Duitse ministerie van Landbouw. Alle gevallen zijn in het bedreigde gebied waar eerder ook het eerste dode karkas met AVP werd gevonden. De Duitse varkensstapel is nog steeds vrij van de ziekte.

Het eerste karkas met AVP werd vorige week donderdag gevonden in het district Spree-Neisse. Eerder deze week werden dode zwijnen met AVP gevonden in Oder-Spree. Beide locaties zijn in het zuidoosten van de deelstaat Brandenburg.

Een besmet dood everzwijn werd zeven kilometer van de Duits-Poolse grens ontdekt in het gebied van de gemeente Schenkendöbern in het district Oder-Spree. De nieuwe zaken komen niet als een verrassing voor de Brandenburgse minister van consumentenbescherming Ursula Nonnemacher (Groenen). Het eerste besmette dier was een zeug van twee tot drie jaar oud.

De nieuwe locaties bevinden zich in een reeds gedefinieerd bedreigd gebied van maximaal 25 kilometer met een omtrek van 60 Km met een oppervlakte van 150 vierkante kilometer rond de locatie van de eerste karkasvondst in de districten Oder-Spree, Dahme-Spreewald en Spree-Neisse. Rond een kernzone rond het terrein is in het weekend een 12 kilometer lange mobiele elektrische afrastering gebouwd. Het betreden van het bos en het platteland is daar verboden. Jagen is daar ook verboden. Wilde zwijnen uit de omgeving mogen niet verder vervoerd worden. Het gebruik van land- en bosbouwgebieden is daar verboden en er gelden beperkingen voor varkenshouders. Er zijn 41 varkenshouders en ongeveer 12.700 varkens in de omgeving.

Een stevigere omheining is gepland rond de kernzone als de omvang van de infectie duidelijk is, zei Nonnemacher. Volgens minister van Landbouw Axel Vogel (Groenen) is er een toegenomen zoektocht naar dode wilde zwijnen, ook met hondenteams uit Rijnland-Palts en Sleeswijk-Holstein.

Extra inzet hondenteams

Duitse teams van bosbouwmedewerkers en jagers zijn al de hele week op zoek naar dode wilde zwijnen. Daarvoor worden onder andere warmtebeeldcamera’s en drones gebruikt. Vanaf maandag worden ook speciale hondenteams ingezet. „Deze intensieve jacht op wild is aan de orde van de dag in de strijd tegen Afrikaanse varkenspest”, zei minister van Consumentenbescherming Ursula Nonnemacher. Het Duitse ministerie verwacht de komende dagen nog meer dode zwijnen te vinden.

Ook de hulp van particulieren wordt ingeschakeld. Zo betaalt de deelstaat Brandenburg een vergoeding van 100 euro voor als een wild zwijn in het bedreigde gebied of in de omliggende bufferzone wordt gevonden.

Bekijk hier het beschermingsgebied
De Afrikaanse Varkenspest brengt nu al flinke schade toe aan de Duitse vleesexport

China heeft de import van Duits varkensvlees direct stopgezet, nu in deelstaat Brandenburg vorige week donderdag en vrijdag bekend werd dat 6 wilde zwijnen positief getest zijn met de Afrikaanse Varkenspest, dit is waar de gehele varkenssector in Duitsland al jaren bang voor was. Daarom werd begin dit jaar een hek met schrikdraad langs delen van de grens geplaatst en werd de jacht op de wilde zwijnen uitgebreid door meer middelen toe te staan en een premie te betalen voor ieder geschoten wild zwijn. Ook Denemarken bouwde begin vorig jaar voor de zekerheid al een stevig hek langs de grens met Duitsland, om eventueel besmette wilde zwijnen tegen te houden.

Voor de Duitse vleesexport is dat een zware slag daar bijna 1/3 van de Duitse export van varkensvlees bestemd is voor de Chinese markt: in de eerste helft van dit jaar ging het daarbij al om een bedrag van 850 miljoen euro.

Behalve China hebben ook Zuid-Korea, Argentinië, Brazilië, Japan en Singapore de invoer van varkensvlees uit Duitsland verboden. Maar China, de grootste consument van varkensvlees te wereld, is de belangrijkste afnemer van Duits varkensvlees.

Omdat China zélf kampt met Afrikaanse varkenspest, is de import van varkensvlees fors toegenomen. Het gaat daarbij niet alleen om vleesproducten en delen van het varken die ook aftrek vinden in Europa. De Chinezen kopen ook oren, staart, snuit en poten waar in Europa bijna geen afzet mogelijkheden zijn en om hiervoor nieuwe kopers te vinden zal niet gemakkelijk zijn.

De belangen voor de vleessector in Duitsland zijn groot, die op het spel staan, dit was de reden waarom de Duitse regering direct contact opnam met China. Duitsland hoopt China er nog van te kunnen overtuigen de maatregelen te beperken tot bedrijven uit de regio waar dee besmette dieren zijn aangetroffen en import uit andere delen van Duitsland weer toe te staan. Een dergelijke regeling bestaat al met de landen van de Europese Unie.
1e Uitbraak Afrikaanse Varkenspest in Duitsland

Zie: https://www.pscp.tv/bmel/1OwxWLWoAamKQ?t=1m8s

het Friedrich Loeffler Instituut, het Duitse onderzoeksinstituut naar dierziekten, het eerste geval van Afrikaanse varkenspest bij een wild zwijn in Duitsland bevestigd. Het kadaver werd enkele kilometers van de Duits-Poolse grens in de deelstaat Brandenburg gevonden.

Minister Klöckner, de Duitse minister van landbouw, benadrukte vandaag in een persconferentie dat er extra maatregelen worden genomen om verdere verspreiding te voorkomen.

Het besmette gebied moet nu snel worden geïdentificeerd en afgebakend, legt voorzitter van de FLI, prof. Thomas C. Mettenleiter, uit. Volgens de eerste bevindingen zou het wilde zwijn gerelateerd kunnen zijn aan de West-Poolse populatie. Daar komen dan beperkingen, legt landbouwminister Klöckner uit. Tot dusverre zijn er geen boeren getroffen, gaat het verder. Alle wettelijke voorzorgsmaatregelen zijn al genomen.

Maatregelen bij uitbraak

 1. Beperking van het verkeer van personen in het betrokken gebied
 2. Het betrokken gebied wordt geheel afgezet
 3. Verbod op jacht
 4. Gebruik van landbouwgrond om de wilde zwijnen effectief te kunnen bejagen.
 5. Creëren van jachtpaden in de landbouwgewassen en het zoeken naar gestorven wilde zwijnen en door het creëren van zones rondom het gebied in een ring rond het geïnfecteerde gebied.
 6. In bedrijf stellen van professionele jagers voor een drastische reductie van de wilde zwijnen.

De Duitse Jagersvereniging (DJV) roept autoriteiten op om samen te werken met jagers, boeren en boswachters om verspreiding van het virus in te perken.

De Duitse autoriteiten zullen onderzoeken hoever het virus zich in Duitsland heeft verspreid. Als meer bekend is van het besmette gebied zullen de autoriteiten het gebied afgrenzen. Mogelijk worden ook andere maatregelen genomen, zoals het beperken van toegang tot het gebied. Meer duidelijkheid hierover verwachten we de komende dagen en weken.

Intussen loopt het aantal besmettingen in Polen rap op. Daar zijn de laatste weken tientallen veelal kleinschalige houderijen besmet geraakt. Volgens de ambassade in Warschau staat het aantal uitbraken nu op 82.
Bever met tularemie (hazenpest) in Limburg

4 juni 2020

Bij een bever uit Noord-Limburg, dicht bij de Duitse grens, is Francisella tularensis, de veroorzaker van tularemie (hazenpest), aangetoond (zie kaart). Dit is de eerste keer dat deze bacterie bij een bever in Nederland is vastgesteld. Eind maart werd de bever dood gevonden. De melder gaf aan dat de dag ervoor de bever ziek was gezien op de weg en langs de waterkant.

Het onderzoek

De bever was een volwassen, mannelijk dier. Hij was mager en woog zo’n 23 kg. De maag was gevuld met waterige inhoud en gal, voedsel zat er niet in. In de dikke darm bevonden zich veel platwormen (trematoden). Het hart en de longen waren ontstoken. De bever had meerdere abcessen in de liesstreek (zie foto). Een PCR-test van materiaal van de lever en één van de abcessen testten beiden positief voor Francisella tularensis.

Abcessen in de liesstreek

Tularemie

Tularemie komt vrij algemeen in de wereld voor. Vooral knaagdieren en haasachtigen zijn gevoelig voor deze ziekte. De ziekte is bij mensen in Nederland zeldzaam. In de volksmond wordt vaak gesproken over ‘hazenpest’ en in Duitsland, wordt naast ‘Hasenpest’, ook de term ‘Nagerpest’ (Nager = knaagdier) veel gebruikt. In Duitsland, in de deelstaat Brandenburg,  is al eerder tularemie bij een bever vastgesteld*, maar tot op heden was deze ziekte nog niet in Nederland bij een bever aangetoond.

Zoönose

Tularemie is een zoönose, hetgeen inhoudt dat de mens de ziekte kan oplopen door contact met een besmet dier. Daarnaast kan de mens besmet raken met hazenpest door een insecten- of tekenbeet, door het binnenkrijgen van besmet (oppervlakte)water of voedsel of door het inademen van gecontamineerd stof of luchtdeeltjes. Informatie over de ziekteverschijnselen bij de mens kunt u vinden op de website van het RIVM (http://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tularemie).

Voorzorgsmaatregelen

Je kunt nooit aan de buitenkant van een dood dier zien waaraan het is doodgegaan. Het is daarom altijd belangrijk om een ziek of dood dier met wegwerphandschoenen vast te pakken en deze na eenmalig gebruik weg te gooien.

Om een besmetting met hazenpest te voorkomen is het belangrijk om de volgende voorzorgsmaatregelen te nemen:

 • Als de temperaturen nog hoog genoeg zijn voor muggen en/of teken, gebruik dan insectenwerende middelen en/of draag insectenwerende kleding als u het veld in gaat.
 • Draag altijd wegwerphandschoenen bij het aanraken van zieke of dode dieren en gooi deze na eenmalig gebruik weg.
 • Was hierna uw handen met zeep en veel water en droog ze goed.
 • Zorg bij wondjes voor een goede wondhygiëne door de wond zorgvuldig te desinfecteren en verbind schaaf- en snijwondjes.
 • Was vóór het eten opnieuw goed uw handen.
 • Verhit (konijnen- en hazen)vlees altijd voldoende zodat het gaar is; eet geen rosé gebakken vlees (kerntemperatuur hoger dan 60 °C).

Meer informatie over tularemie (hazenpest)* zie ook bericht Duitsland: bever met tularemie

Informatie en andere DWHC berichten is beschikbaar op de DWHC website.
Informatie over de ziekte bij de mens is beschikbaar op de website van het RIVM.
Informatie over de ziekte bij dieren is beschikbaar op de website van Wageningen Bioveterinary R
Aantal Afrikaanse Varkenspest besmetting in 2020 al zeer zorgwekkend

Bron: Boerenbusiness

NIEUWS AFRIKAANSE VARKENSPEST

Het totale aantal besmettingen van Afrikaanse varkenspest onder wilde zwijnen ligt fors hoger dan vorig jaar. De meest recente gegevens van het Europese meldingssysteem voor dierziekten (ADNS) tonen schokkende cijfers.

Over heel 2019 stond het totaal aantal gedetecteerde besmettingen op 6.407 in Europa. De cijfers over de eerste drie maanden van 2020 tonen echter al een grote toename. In het eerste kwartaal van 2020 zijn er 4.476 uitbraken gedetecteerd. Hiermee ligt het aantal besmettingen tot dusver al op bijna 70% van het totale aantal besmettingen van vorig jaar, terwijl deze aantallen slechts over 3 maanden zijn.

Landen met hoge toename
De toename is deels afkomstig van de aantal uitbraken van het virus onder wilde zwijnen in Roemenië, Hongarije, Bulgarije en Slowakije. Daar ligt het aantal uitbraken tijdens het eerste kwartaal in sommige delen al hoger dan het totaal van 2019. In Servië zijn er tot dusver al 40 uitbraken gemeld, terwijl daar vorig jaar geen gevallen waren gemeld.

Niet alleen de situatie onder wilde zwijnen is verergerd. Er zijn ook landen met toenemende besmettingsaantallen onder gehouden varkens. Zo heeft ook Griekenland in februari de eerste uitbraak gemeld op een varkensbedrijf in Serres.

Situatie in Polen
In Polen is zowel de situatie onder wilde zwijnen als onder gehouden varkens verergerd. Het aantal besmettingen onder wilde zwijnen staat daar over het eerste kwartaal van dit jaar op 1.976 uitbraken. Over heel 2019 zijn er 2.468 uitbraken geregistreerd. Ook is er sprake van verspreiding onder gebieden in Polen. Eind 2019 verspreidde het virus zich naar het westen van het land en het is zelfs verspreid tot slechts een paar kilometer van de Duitse grens.

Onder gehouden varkens is de situatie ook verergerd. Ondanks dat er slechts 2 uitbraken zijn gemeld, is dit toch zorgwekkend gezien het feit dat de uitbraken gedetecteerd zijn in het nieuwe gebied in het westen van het land.

Neerwaartse trend in Estland
Niet in alle landen is er sprake van een toename. In Estland is de situatie minder ernstig geworden. Daar zijn er sinds 2018 geen besmettingsgevallen onder gehouden varkens meer gemeld. Ook de ernst van de situatie onder wilde zwijnen lijkt af te nemen. Tot dusver zijn er slechts 20 uitbraken van het virus onder wilde zwijnen gemeld.
Tijdelijke werkwijze voor het veterinair monitoringsprogramma bij Wilde zwijnen in Limburg

Stichting Faunabeheereenheid Limburg

Postbus 960

6040 AZ  ROERMOND

Onderwerp: Tijdelijke werkwijze veterinair monitoringsprogramma COVID-19

Geacht bestuur,

Met het COVID-19 virus in ons land is gebleken dat ook voor het landelijk veterinair monitoringsprogramma bij Wilde zwijnentijdelijk een alternatieve werkwijze gewenst is. Dit, om voor de betrokken zwartwildcoördinatoren een zo veilig mogelijke situatie tecreëren om hun werk uit te voeren. Middels dit briefbesluit besluiten wij enkele wijzigingen aan te brengen in de door ons verleende ontheffingen nummers 2015-11, 2015-12, 2015-13, 2015-14 en 2019-05, met betrekking tot de voorschriften die zien op het terkeuring en/of bemonstering aanbieden van geschoten en dood gevonden Wilde zwijnen. Deze wijzigingen zijn van toepassingzolang COVID-19 maatregelen in Nederland van kracht zijn ofwel in afstemming met ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en provinciaal zwartwildcoördinator anders bepaald wordt.

De voorschriften worden per 1 april 2020 vervangen door de volgende tijdelijke werkwijze:

De provinciale zwartwildcoördinator of diens vervanger dient binnen 8 uur van het bemachtigen van een Wild zwijn in kennis te worden gesteld, waarna binnen 24 uur door de toestemminghouder aan provinciale zwartwildcoördinator of diens vervanger een rapportage van visuele keuring door een Gekwalificeerd Persoon1 (GP) van longen, lever, nieren en milt wordt doorgegeven. De toestemminghouder is verplicht aan het genoemde onderzoek medewerking te verlenen. Wanneer er op basis van de keuring, naar het oordeel van de GP, sprake is dat het dier mogelijk niet voor menselijke consumptie geschikt is of er worden mogelijke afwijkingen gesignaleerd dan wordt de provinciale zwartwildcoördinator gevraagd van het dier bloed af te nemen voor nader onderzoek. Het dier wordt door de toestemminghouder in bewaring genomen tot de uitslag vannader onderzoek bekend is.

Middels steekproef wordt vanaf 1 april 2020 een deel van de bemachtigde dieren door de provinciale zwartwildcoördinator of diens vervanger bemonsterd en gekeurd, zijnde in totaal 30 dieren per kwartaal verspreid over Limburgexclusief die dieren waarbij mogelijke afwijkingen zijn gesignaleerd. De provinciale zwartwildcoördinator bepaalt conform richtlijnengesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit welke dieren dit zullen zijn.

Zoals bekend is het onderzoek op Trichinella verplicht voor alle Wilde zwijnen die in de handel worden gebracht. Hieronder valt ook het vlees dat geleverd wordt aan restaurants en horeca of dat wordt weggegeven of verkocht aan bijvoorbeeld de buurman.

De monstername voor het Trichinella onderzoek vindt plaats tijdens de visuele keuring van het dier door een GP. De GP is bevoegd om namens de NVWA de monstername voor het onderzoek op Trichinella bij karkassen van Wilde zwijnen uit te voeren en is verantwoordelijk voor een correcte manier van werken. Trichinella monsters kunnen binnen een week na bemachtiging van het dier door de toestemminghouder worden aangeboden bij de provinciaal zwartwildcoördinator aan huis ofwel bij een centraal verzamelpunt in de regio waar de provinciaal zwartwildcoördinator deze zal ophalen om vervolgens aan te bieden aan Eurofins, Roggedijk 4c in Helmond om te laten testen.

Bij het in kennis stellen van de provinciale zwartwildcoördinator of diens vervanger van het bemachtigenvan een Wild zwijn kan worden afgestemd op welke wijze een Trichinella monster wordt aangeboden.

De uitslag van de Trichinellatest zal via de provinciaal zwartwildcoördinator worden gecommuniceerd aan de toestemminghouder.

Zoals 4 december 2018 per brief als reactie op gedane aanbevelingen van de Jagersvereniging is toegezegd, worden de kostenvoor het uitvoeren van het Trichinella onderzoek vergoed door Provincie Limburg, dit zal ook met deze tijdelijke werkwijze onverminderd blijven gebeuren.

Onderhavig besluit en bijbehorende rechtsbescherming ziet enkel op ontheffingen nummers 2015-11, 2015-12, 2015-13, 2015-14 en 2019-05, met betrekking tot de voorschriften die zien op het ter keuring en/of bemonsteringaanbieden van geschoten en dood gevonden Wilde zwijnen.

Rechtsbescherming.

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet danbinnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wetbestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres vande indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar(motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Sector Bestuursrecht; Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Gedeputeerde Staten van Limburg namens dezen,

ing. C.M.P. Salomons clustermanager Natuur en Water

1)  Definitie Gekwalificeerd Persoon: als bedoeld in Verordening (EG) nr. 853/2004, bijlage III, sectie IV. In Nederland is dat de jager die metgoed gevolg het examen behorend bij de module “Wildhygiëne” van de SJN (Stichting Jachtopleidingen Nederland) heeft afgelegd.

Bezoekadres:

 • Limburglaan 10
 • NL-6229 GA Maastricht
 • Postbus 5700
 • NL-6202 MA Maastricht postbus@prvlimburg.nl
 • Tel     + 31 43 389 99 99
 • Fax   + 31 43 361 80 99 www.limburg.nl
 • IBAN –nummer: NL08RABO0132575728
 • BIC-code: RABONL2U
Afikaanse varkenspest (AVP) schuift steeds meer op richting Duitsland

AVP schuift verder richting Duitse grens

Afrikaanse varkenspest (AVP) is in westelijk Polen nog een klein stukje verder opgeschoven naar de Duitse grens.

Deze week werd bekend dat een besmet wild zwijn is gevonden op 10,5 kilometer van Duitsland. Het dier werd aangetroffen bij het dorp Mieszków, 16 km ten westen van de Poolse stad Zary en 14 km ten oosten van de Duitse grensplaats Bad Muskau. Het is niet de eerste vondst in de buurt van Zary; deze week lagen er nog 2 meer. Tot dusver lag de ‘recordhouder’ op 12,5 km van de Duitse grens. Dat dier werd ook nabij Zary gevonden, halverwege januari, op zo’n 11 kilometer van de huidige vindplaats.

Het nieuws komt in een week waarin ook de eerste commerciële boerderij een uitbraak van AVP rapporteerde in westelijk Polen. Een boerderij met 23.700 varkens in het hart van het getroffen gebied liet weten dat circa 135 dieren waren bezweken. De rest van de dieren moest worden geruimd.

Duitsland: tweede varkensproducent in Europa

De nabijheid van Duitsland maakt de vondst relevant, omdat het land de tweede varkensproducent van Europa is. Een flink deel van biggen die in Nederland en Denemarken wordt geproduceerd gaat ook nog eens de grens over naar Duitsland voor het vleesvarkenstraject. Zou een besmet zwijn in Duitsland worden gevonden, dan heeft dat waarschijnlijk consequenties voor de export. Besmette zwijnen dicht tegen de grens zorgt voor grote onrust onder Duitse varkenshouders.

209 vindplaatsen in maart 2020 in Polen

Maart: besmette wilde zwijnen op 209 plekken in Polen

Het Poolse Centrale Veterinaire Inspectoraat (CVI) rapporteert doorgaans eerst de vindplaatsen, en op een later moment wordt ook duidelijk hoeveel dieren op elke plek waren gevonden. In maart 2020 zijn nu al 209 vindplaatsen gecommuniceerd vanuit westelijk Polen, wat een forse stijging is in vergelijking met februari (143) of januari (110). 

Het virus is al sinds 2014 in Polen, maar sinds november vorig jaar maakte het de sprong naar westelijk Polen. Sindsdien heeft het CVI in totaal 568 vindplaatsen doorgegeven in westelijk Polen, verspreid over drie provincies:

 • Lubusz (463)
 • Groot-Polen (95)
 • Laag-Silezië (10) 

In overig Polen, in vijf provincies in het oosten, blijft men ook besmette karkassen aantreffen. In geheel Polen zijn alleen al in 2020 in totaal meer dan 1.600 besmette wilde zwijnen gevonden.
Italië, One health: 90 mensen ziek na eten van droge wild zwijnsworst

In Italië hebben 90 mensen het ziekenhuis in Turijn bezocht na het eten van rauwe worstjes bereid van een wild zwijn. Ze bezochten het ziekenhuis in de periode van 24 december 2019 tot 10 januari 2020.

Alle personen vertoonden de symptomen van trichinellose of hadden veranderde bloedwaarden. Sommigen hadden allebei. Trichinellose is een infectieziekte veroorzaakt door een worm. De symptomen zijn koorts, misselijkheid, spierpijn en/of buikpijn. Bij 48 personen is een besmetting met de Trichinella parasiet ook bevestigd met bloedonderzoek (serologie).

De personen zijn zeer waarschijnlijk besmet geraakt door het eten van vlees afkomstig van één geïnfecteerd wild zwijn. Deze infectie komt namelijk weinig voor in het betreffende gebied. Er zijn niet eerder mensen besmet geraakt in deze provincie en in de afgelopen 10 jaar was één wild zwijn besmet met Trichinella.

Bron: Promed Trichinellosis – Italy (PM): wild boar consumption. https://promedmail.org/promed-post/?id=6897663

Algemene informatie Trichinella

Trichinella is een rondworm die bij mensen trichinellose kan veroorzaken als men besmet vlees eet dat onvoldoende is verhit. Er bestaan meerdere Trichinella-soorten, waarvan Trichinella spiralis de bekendste is.

In Nederland moet ieder wild zwijn dat in de handel wordt gebracht, getest worden op de aanwezigheid van Trichinella. Dus alle wilde zwijnen die aan een particulier, restaurant, poelier of wildbewerkingsinrichting worden verkocht, of worden weggeven. Alleen een wild zwijn dat door de jager zelf wordt gegeten, hoeft wettelijk niet getest te worden, maar dit wordt wel sterk aanbevolen. Vlees dat met Trichinella larven is besmet, moet worden vernietigd en mag niet worden verkocht.

De gebeurtenis in Italië laat zien dat het belangrijk is om het onderzoek te laten uitvoeren, ook in gebieden waar de parasiet nauwelijks voorkomt. Dit geldt ook voor Nederland.

Meer informatie over de ziekte trichinellose bij de mens is te vinden op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/trichinellose

Eerdere berichten over Trichinella op de DWHC-website zijn te vinden op https://www.dwhc.nl/ziekten/trichinella/