1

Duitsland pleit voor intensievere jacht op wolf

De Duitse minister van Landbouw Julia Klöckner pleit voor een intensivering van de wolvenjacht. Niet om het dier uit te roeien, maar om in regio’s als bijvoorbeeld Brandenburg en Mecklenburg-Vorpommern grazers te beschermen.

Cijfers gepubliceerd door het Federaal Documentatie- en Adviescentrum voor Wolf (DBBW) tonen aan dat wolven in 2020 in het hele land bijna vierduizend landbouwhuisdieren hebben verwond of gedood, voornamelijk schapen. ‘Vergeleken met 2019 is dat een stijging van ruim een 37% wat in feite een verdubbeling is in 2 jaar tijd. Waar eindigt het als we nu niet ingrijpen?’, vroeg Klöckner zich af.

Volgens DBBW waren in 2019 in totaal 2.894 dieren het slachtoffer van de wolf. Volgens deze federale cijfers registreerde Nedersaksen het hoogste aantal wolvenslachtoffers met 1.477 gedode dieren, gevolgd door Brandenburg (864) en Mecklenburg-Vorpommern (452).

Volgens nieuwe gegevens waren er in 2021 in Duitsland 128 wolvenroedels, 39 wolvenparen en 9 individuele wolven. De milieufunctionaris van de Duitse Boerenbond (DBV) Eberhard Hartelt uitte scherpe kritiek op de groeiende wolvenoverlast.

Vooral de deelstaten Brandenburg, Mecklenburg-Voor-Pommeren en Nedersaksen worden getroffen door wolven. Schapen worden het vaakst gedood door wolven, 3.444 in 2020, gevolgd door wild (248), runderen (153) en geiten (92). Maar ook 13 paarden, 7 alpaca’s en 2 herdershonden werden het slachtoffer van een wolf

Beweiden

De nieuwe cijfers zullen een aanzienlijke impact hebben op de beweiding in Duitsland, verwacht de DBV. ‘De nieuwe statistieken markeren het einde van de beweiding. De wolvenpopulatie moet eindelijk worden gereguleerd. Anders raakt het houden van schapen, geiten, paarden en runderen in de wei achterhaald’, legt Hartelt uit

Polulatiebeheer

Op plaatsen waar veel wolven zijn en de populatie niet in gevaar is, ‘moeten we nu dringend tot regionaal populatiebeheer komen’, luidt het pleidooi van Klöckner. Tot nu toe mogen alleen wolven worden geschoten als is bewezen dat er voldoende maatregelen zijn getroffen om schade door wolven te voorkomen. Maar ook dat er bijvoorbeeld toch schapen zijn gedood. Met haar voorstel stuitte Klöckner op een duidelijke afwijzing van onder andere de Duitse Groenen.
FPG – Haas en Konijn: Perk eigendomsrecht niet in!

Logo FPG

Bron; FPG

Op donderdag 11 februari werd het allerlaatste Kamerdebat van de commissie Landbouw over weidevogels door de Partij voor de Dieren en de SP misbruikt om de wildlijst in te perken. Hun motie over het schrappen van haas en konijn van de lijst van vrij bejaagbare soorten kreeg een meerderheid, ondanks het ontraden ervan door minister Schouten. De FPG is zeer ontstemd over deze uitkomst.

Nieuw Kabinet aan zet

Inperking van de wildlijst betekent wederom een inperking van het eigendomsrecht voor grondeigenaren. FPG vraagt dan ook de minister om de motie naast zich neer te leggen. Dit zal in eerste instantie ook moeten, aangezien de motie een wijziging van de wet Natuurbescherming betekent. En nu het kabinet demissionair is, mag geen nieuwe wetgeving worden voorgesteld. De behandeling en eventuele uitvoering van de motie zal dan ook worden doorgeschoven naar een nieuw kabinet.

Aanleiding Rode Lijst

De ontstane situatie komt voort uit de discussie over de Rode Lijst. Die lijst werd op dinsdag 3 november gepubliceerd door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. In deze publicatie werd het haas en het konijn toegevoegd aan de laagste bedreigingscategorie. De minister heeft in november terecht aangegeven dat de instandhouding van het haas en konijn niet in het geding is. Hier vindt u een eerder bericht over de actualisatie van de rode lijst.

Lobby en klachtenprocedure

Wanneer het haas en het konijn daadwerkelijk van de wildlijst geschrapt worden zoals de aangenomen motie vraagt, betekent dit een inperking van het eigendomsrecht. De FPG ziet het dan ook als haar taak om in komende periode extra aandacht te vragen voor het eigendomsrecht en gevolgen van eventuele inperking. Politieke partijen en het nieuwe kabinet zullen hierover worden benaderd. Daarbij wordt ook een klachtenprocedure bij de Europese Commissie overwogen in het geval dat de motie wordt omgezet in wetgeving. FPG zal daarbij zoveel mogelijk optrekken met gelijkgestemden, waaronder de Jagersvereniging.

Jacht is effectief beheer

Grondeigenaren zijn goed in staat zijn om samen met jagers het wildbeheer te verzorgen. Dat doen ze al eeuwen op een effectieve en duurzame manier. Jachthouders zijn op grond van de Wet natuurbescherming ook gehouden om een redelijk stand van de in hun jachtveld aanwezige wildsoorten te waarborgen. Mooi voorbeeld zijn de verschillende projecten rondom de patrijs en wilde eend, waarbij grondeigenaren, jagers en weidevogelgroepen samenwerken aan het herstel van de soorten.

EU verdrag beschermt eigendomsrecht

FPG hecht vanzelfsprekend grote waarde aan het eigendomsrecht. Het jachtrecht behoort bij het eigendom van de grond. De eigenaar heeft, mits niet verpacht of verhuurd, het vruchtgebruik van de grond en daar valt de jacht ook onder. Van zijn grond mag de eigenaar duurzaam oogsten. Een overheid mag dit eigendomsrecht niet zomaar inperken: het Europees verdrag van de Rechten van de Mens beschermt hier tegen. Een inperking mag alleen als er een zwaarwegend maatschappelijk belang is, en doordat het met deze diersoorten nog goed gaat, valt dit niet te onderbouwen.

Duurzame benutting van wild is vastgelegd in de wet Natuurbescherming door middel van de vijf soorten op de wildlijst. Het verwijderen van een of meerdere soorten is dan ook een inperking van het eigendomsrecht zonder aanwijsbaar wettelijke noodzaak.

Faunatellingen & onderbouwing rode lijst

De wildbeheereenheden in Nederland doen jaarlijks verslag aan de provincies over de aantallen geschoten wild en soorten die via beheer en schadebestrijding gedood worden. Tevens voeren de wildbeheereenheden jaarlijks tellingen uit naar een veelvoud van soorten. Het is dan ook opmerkelijk dat deze cijfers geen onderdeel uitmaken van de data ter onderbouwing van de Rode Lijst. De provincies gebruiken deze cijfers van wildbeheereenheden wel voor de onderbouwing van provinciaal faunabeleid. De Jagersvereniging pleit daarom voor een onafhankelijke Autoriteit Faunagegevens. Dit pleidooi ondersteunt de FPG.

Bekijk het nieuwsartikel op de site van de Federatie Particulier Grondbezit

Haas en Konijn: Perk eigendomsrecht niet in!
Update Coronamaatregelen 14 december 2020 en jagen

Regels voor binnen en buiten

14 december 2020: De informatie op deze pagina is aangepast naar aanleiding van de informatie van de minister-president.

Bij de regels voor groepen en aantallen is er een verschil tussen woningen, plaatsen waar mensen zich vooral doorheen bewegen (bijvoorbeeld winkels, musea en dierentuinen) en binnenruimtes waar mensen op vooral op 1 plaats zijn (bijvoorbeeld bioscopen of congressen). Er gelden ook regels voor andere situaties. Bijvoorbeeld voor evenementen en ventilatie.

Voor de jacht geldt dat er alleen in groepen van 2 personen gejaagd mag worden en kan alleen als de regels van tenminste 1,5 meter afstand in acht kunnen worden genomen. Dit geldt niet voor personen uit een familie.

Het blijft uiteraard altijd uw eigen verantwoordelijkheid over hoe u uw jachtpartij gaat inrichten.

Voor de zekerheid kunt u altijd contact opnemen met uw eigen Veiligheidsregio, of er evt. strengere maatregelen gelden in de uitgevaardigde en afgekondigde noodverordening, “Noodverordening COVID-19 of anders uw eigen afdeling Bijzondere wetten Korpscheftaken, om zo expliciete toestemming te vragen en dat vast te leggen.

ALGEMEEN

Zoals overal gebruikelijk geldt:

 • Heeft U klachten, blijf dan thuis en laat U testen;
 • Verplaats U zo weinig mogelijk en blijf zoveel mogelijk thuis;
 • Mijd zoveel mogelijk drukke plekken;
 • Was uw handen;
 • Nies in uw elleboog;
 • En houd overal en altijd 1,5 meter afstand.

BIJEENKOMSTEN MAXIMAAL 2 PERSONEN GELDT VOOR BUITENACTIVITEITEN

 1. Jagen in het kader van de jacht, beheer en schadebestrijding in een groep van 2 personen;
 2. Valwild afwikkelen maximaal 2 personen;
 3. Trainen en werken met de hond(en) maximaal 2 personen;
 4. Verrichten van buitenactiviteiten etc. maximaal 2 personen;
 5. Wilt U gezamenlijk oefenen op de schietbaan, dan met niet meer dan 2 personen in een groep.

MAATREGELEN – VERVOER – ONTVANGEN GASTEN THUIS

 1. Advies is om niet meer dan 1 persoon – die niet tot uw huishouden behoren – te vervoeren in uw auto tijdens de jacht, beheer en schadebestrijding en om dan altijd een mondkapje te dragen;
 2. Wij adviseren om zo weinig mogelijk te reizen, dus ook voor de jacht;
 3. Meer dan 3 personen per dag – die niet tot uw huishouden behoren – thuis ontvangen, waarbij dit ook geldt voor het erf, schuur, jachthut, etc.;
 4. Met niet meer dan 2 personen afspreken om te jagen, beheer of schadebestrijding te doen;
 5. Na afloop van de jacht, beheer en schadebestrijding geldt de maximale samenkomst- en gezelschap grootte van 2 personen voor iedereen vanaf 13 jaar.

Bekijk ook:

Regels voor binnen en buiten

 
Ministerie van Justie en Veiligheid past Verklaringen omtrent gedrag aan

Ministerie van Justie en Veiligheid past per 1 december 2020, de teksten op de Verklaring Omtrent het Gedrag voor natuurlijke personen (VOG NP), Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) en de Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) aan. Dit doen zij om begrijpelijk en duidelijk te communiceren.

Wat verandert er?

De tekst op de voorkant van de VOG NP en VOG RP en de GVA ziet er anders uit. Daarnaast is een zin toegevoegd over het controleren van de echtheidskenmerken van de verklaring. Aan de inhoud verandert er niets. Voor voorbeelden van de verklaringen kunt u kijken op justis.nl/verklaringen/echtheidskenmerken.

Controleer altijd de verklaring

Controleer de verklaringen altijd op echtheid en inhoud. De echtheid van de verklaringen kunt u alleen vaststellen via het originele papieren exemplaar. Via een PDF, scan of een kopie kunt u de echtheid niet vaststellen. Vraag daarom altijd naar het originele exemplaar, zodat u de echtheid kunt vaststellen. Zo voorkomt u misbruik. Een echte verklaring is te herkennen aan een aantal kenmerken:

 • Het papier is voorzien van een raster en het blauwe rijkslogo.
 • Het papier bevat een karakteristiek golvend watermerk.
 • Onder een UV-lamp blijft het papier donker en lichten kleine vezels in het papier en een beeldmerk rechtsonder op.
 • Onder een UV-lamp licht op de VOG NP een rechthoek op om het blauwe N-nummer in de rechterbovenhoek. Bij een VOG RP en een GVA is dit een R-nummer.
 • In het papier is een hologram zichtbaar.

Voorbeeld: Verklaring Omtrent het Gedrag voor natuurlijke personen (VOG NP) per 1 december 2020

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk dan verder op www.justis.nl of neem contact op met ons Klant Contact Centrum via het contactformulier of via T 088 998 22 00, bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Download:

Voorbeeld: Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) per 1 december 2020

Pdf document | 158 kB | 16-11-2020

 
Antwoord Minister van Justitie op Kamervragen inzake e-screener

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
 
Datum 14 oktober 2020
 
Onderwerp: Antwoorden Kamervragen inzake de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland inzake de e-screener
 
In antwoord op uw brief van 4 september 2020 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Dam (CDA) over de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland inzake de e-screener worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.
 
De Minister van Justitie en Veiligheid,
 

Ferd Grapperhaus

 

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op schriftelijke vragen van het lid Van Dam (CDA) over de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland inzake de e-screener (ingezonden 4 september 2020, 2020Z15613)

Vraag 1

Bent u bekend met de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland d.d. 13 augustus 2020 inzake de toepassing van de e-screener?

(1) Antwoord op vraag 1 Ja.

Vraag 2

Kunt u duiden wat het voorlopige oordeel van de Voorzieningenrechter – namelijk dat niet zonder meer vaststaat dat de e-screener een voldoende geschikt, objectief instrument is ter beoordeling van de psychische gesteldheid van een persoon – voor betekenis heeft voor het huidige, landelijke gebruik van de e-screener? Is daarmee niet de volledige bodem onder de toepasbaarheid van de e-screener weggevallen?

Antwoord op vraag 2

Allereerst acht ik het van belang te benadrukken dat dit een uitspraak is over een individuele casus. Hieraan kunnen geen algemene uitspraken over de werking van de e-screener worden ontleend. De voorzieningenrechter heeft geen oordeel kunnen vormen over de wijze waarop de testresultaten in dit specifieke geval zijn verkregen, omdat onvoldoende inzicht is verkregen in de werking van het instrument. Dat zegt dus primair iets over de (niet) aan voorzieningenrechter geleverde informatie. Om belanghebbenden meer inzicht te verschaffen in de werking van de e-screener heb ik TNO reeds in een eerder stadium gevraagd, een rapport op te stellen over de wijze waarop de e-screener werkt en waar het toe dient. Het betreffende rapport – dat in deze zaak helaas niet aan de voorzieningenrechter is vertrekt – voeg ik als bijlage bij deze antwoorden. Om omissies, zoals in voornoemd kort geding in de toekomst te voorkomen heb ik de te betrachten zorgvuldigheid andermaal onder de aandacht van de korpschef gebracht en hem gevraagd om het hiervoor bedoelde TNO rapport voortaan in juridische procedures aangaande de e-screener in te brengen. Nu de voorzieningenrechter, in de door u aangehaalde casus, de e-screener niet inhoudelijk heeft beoordeeld en het een voorlopig oordeel betreft, heeft de uitspraak geen gevolgen voor de toepassing van de e-screener bij andere aanvragers van een wapenverlof of jachtakte. Overigens wordt de e-screener, zoals voorzien was, dit najaar geëvalueerd met de politie en TNO. Hierbij betrek ik ook de KNSA en KNJV, waarmee medewerkers van mijn departement doorlopend overleg hebben. Indien de evaluatie aanleiding geeft tot aanpassing van het instrument informeer ik uw Kamer hier uiterlijk in het voorjaar van 2021 over.

Vraag 3
 
Kunt u de Kamer informeren over de plaats en de betekenis van de contra-expertise in de meest recente procedure rond het aanvragen van een jachtakte of -verlof?
 
Vraag 4
 
Kunt u – zo nodig als bijlage – de geldende regeling op dit punt aan de Kamer bekend maken?
 
Antwoorden op vragen 3 en 4
 

Behalve het TNO-rapport voeg ik ook de door mij gegeven instructie aan de politie inzake de beoordeling van e-screener uitslagen als bijlage bij deze antwoorden. Waar het de contra-expertise betreft bepaalt de instructie dat – indien aan de voorwaarden is voldaan waaraan de contra-expertise dient te voldoen – de e-screener uitslag van betreffende aanvrager terzijde wordt geschoven en doorslaggevende waarde wordt toegekend aan de contra-expertise (i.c. een psychologisch rapport). Indien de opsteller van het contra-expertiserapport tot een negatief oordeel ten aanzien van de aanvrager komt, dan weegt dit, mogelijk met andere factoren waardoor twijfel is ontstaan, mee in het voornemen tot weigering van de aanvraag. Indien het rapport niet aan eisen van de contraexpertise voldoet, wordt de uitslag van de e-screener geacht leidend voor de beoordeling te zijn.

 
Vraag 5
 

Klopt het dat er maar één instituut in Nederland is dat deze contraexpertise kan verzorgen en bent u bereid een lijst te publiceren waarop meerdere instituten worden genoemd waar mensen een contraexpertise kunnen aanvragen?

 
Antwoord op vraag 5
 

Nee, dat klopt niet. Als voorwaarde geldt dat het psychologisch rapport opgesteld en ondertekend moet zijn door een BIG-geregistreerd psycholoog dan wel psychiater. Het is aan de aanvrager om zelf een deskundige aan te zoeken.

 
Vraag 6
 

Kunt u bevestigen dat een contra-expertise ongeveer € 1.500 kost en bent u van mening dat dit bedrag in verhouding staat tot de draagkracht van aanvragers van een jachtakte of –verlof?

 
Antwoord op vraag 6
 

Ik heb geen zicht op de precieze kosten van een contra-expertise rapport. Ik heb ook geen zicht op de financiële draagkracht van aanvragers van een jachtakte of wapenverlof. Maar er van uitgaande dat zij een redelijke dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving vormen, zal de financiering van de contra-expertise voor een deel van de aanvragers een behoorlijke last betekenen, waarbij door hen zelf de afweging moet worden gemaakt of deze last opweegt tegen het mogelijke resultaat.

 
Vraag 7
 

Deelt u de mening dat de onvolkomenheid van het functioneren van de e-screener niet rechtvaardigt dat individuele burgers € 1.500 kosten moeten maken om zich tegen dit instrument te verweren?

 
Antwoord op vraag 7
 

Ik deel het oordeel dat de e-screener niet naar behoren functioneert niet en derhalve ook niet uw gevolgtrekking daaruit.

 
Vraag 8
 

Wie draagt de kosten van de contra-expertise indien deze in het voordeel van de verzoeker/aanvrager uitvalt?

 
Antwoord op vraag 8
 

De kosten voor het laten uitvoeren van de contra-expertise zijn voor degene die deze aanvraagt.

 
Vraag 9
 

In hoeverre is de e-screener geschikt voor mensen met dyslexie en is dit wetenschappelijk onderzocht? Kunt u bij de beantwoording van deze vraag onderscheid maken tussen aanvragen vóór en aanvragen na aanpassingen die verricht zijn naar aanleiding van implementatieproblemen rond de e-screener?

 
Antwoord op vraag 9
 

Er is geen onderzoek gedaan naar de mate waarin de e-screener door mensen met dyslexie een belemmering vormt. Maar om de groep van dyslectische aanvragers beter van dienst te zijn is een voorleesfunctie in het systeem gebouwd. Ook kan lettergrootte worden aangepast. Bovendien wordt in de informatievoorziening voorafgaand aan de afname van de e-screener, richting de aanvrager, aandacht aan mogelijke belemmeringen, zoals dyslexie, belemmeringen besteed.

 
Vraag 10
 

Welke mogelijkheden zijn er voor mensen met dyslexie om een tweede kans te krijgen om de e-screener af te leggen en is het wettelijk verboden om de e-screener twee keer af te leggen?

 
Antwoord op vraag 10
 
Ik heb in mijn instructie aan de politie bepaald dat na weigering of intrekking te allen tijde een nieuwe aanvraag kan worden ingediend. Als tijdelijke maatregel heb ik tevens bepaald dat als het resultaat van de e-screener laat zien dat deze onbetrouwbaar is ingevuld – voorafgaand aan besluitvorming – een aanvrager ook gebruik kan maken van een herkansing. Hierbij wordt aan de aanvrager wel medegedeeld dat, in verband met de betrouwbaarheid van de uitslag van de tweede poging, tussen twee testen een periode van ten minste één maand dient te liggen.
 
Vraag 11
 
In welke mate is de e-screener geschikt voor met name bestaande aktehouders met een (relatief) hogere leeftijd die binnenkort aan de beurt komen om hun verlof te verlengen en in dat kader de e-screener moeten afleggen?
 
Antwoord op vraag 11
 
Ik ben mij er van bewust dat oudere aanvragers mogelijk minder vaardig zijn met computers, het middel waarmee de e-screener wordt afgenomen. Om daaraan tegemoet te komen zijn verschillende maatregelen genomen, zoals duidelijke voorlichting vooraf, de voorleesoptie en de mogelijkheid het lettertype te vergroten. Overigens zie ik ook een kans voor belangenorganisaties om de achterban op de afname van de e-screener voor te bereiden. Hier ben ik ook met ze over in gesprek.
 
Vraag 12
 
Kunt u zich voorstellen dat een groot deel van deze groep met angst en beven deze test tegemoet ziet?
 
Antwoord op vraag 12
 
Ik ben mij er terdege van bewust dat een deel van aanvragers opziet tegen het vooruitzicht de e-screener te moeten afleggen. De brochure die voorafgaand aan de afname van de e-screener aan aanvragers wordt uitgereikt heeft mede tot doel (een deel van) de angst weg te nemen. Ook belangenorganisaties zouden hier een rol in spelen door de eigen achterban bijvoorbeeld te informeren over ervaringen met de afname van de e-screener, en aanvragers, voor zover mogelijk op de afname zelf voor te bereiden.
 
Vraag 13
 
Deelt u de mening dat ook voor mensen met een afstand tot digitale vaardigheden, maar ook laaggeletterden de e-screener een relatief zwaardere test is?
 
Antwoord op vraag 13
 
Ja, daar ben ik mij van bewust. Het taalgebruik in de informatiebrochure, die voorafgaand aan de afname van de e-screenertest aan de aanvrager wordt uitgereikt, is hierop afgestemd. Om interpretatieproblemen te voorkomen zijn de vragen van de e-screener zo zorgvuldig, eenvoudig en eenduidig mogelijk geformuleerd.
 
Vraag 14
 
Is het een doel van het beleid om door middel van de inzet van de e-screener het aantal verlofhouders in Nederland fors te decimeren?
 
Antwoord op vraag 14
 
Nee, er bestaat geen specifieke beleidsdoelstelling ten aanzien van het aantal verlof- of jachtaktehouders. Uitgangspunt van de wet en doel van beleid is – mede aangespoord door uw Kamer, de Inspectie van Justitie en Veiligheid en Europese regelgeving – de samenleving zo goed mogelijk te beschermen tegen mogelijk misbruik van vuurwapens.
 
Vraag 15
 
Bent u bekend met het informatieblad van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Politie inzake de e-screener en met het tekstvak waarin te lezen staat: “Heeft u wel eens gelogen? Het lijkt dan niet handig om ja te antwoorden als u wilt overkomen als een betrouwbaar persoon. 
 
Antwoord op vraag 15
 
Algemeen bekend is dat iedereen wel eens een leugentje om bestwil vertelt of dit als kind wel een heeft gedaan. Dus op deze vraag is het verwachte antwoord ‘ja’?”
 
Vraag 16
 
Kunt u zich voorstellen dat er een grote groep Nederlanders is – zeker onder verlofhouders – die daadwerkelijk nooit liegt en zonder de geringste twijfel ‘nee’ antwoordt op bovenstaande vraag?
 
Antwoord op vraag 16
 
Iedereen met enige zelfkennis weet dat hij of zij op enig moment in zijn of haar leven weleens een leugen (om bestwil) verteld heeft. Ik kan mij wel de gedachtegang voorstellen dat de aanvrager meent de betreffende vraag met ‘nee’ te moeten beantwoorden om een positieve uitslag van de e-screener te krijgen. Het doel van het door u aangehaalde informatieblad (brochure) is onder andere om deze misvatting te corrigeren. Dit informatieblad is afgestemd met alle belanghebbenden, inclusief verenigingen als KNSA en KNJV, om zo goed mogelijk aan te sluiten op de belevingswereld van de aanvrager.
 
Vraag 17
 
Is het niet vreemd dat mensen bij het invullen van de e-screener tactisch in plaats van naar waarheid moeten gaan antwoorden?
 
Antwoord op vraag 17
 
De e-screener moet louter naar waarheid worden ingevuld. Hier wordt voorafgaand aan de afname van de e-screener ook op gewezen. Tevens is hier bij het opstellen van de vragen in de e-screener, die toetsen op sociaal wenselijke beantwoording, rekening mee gehouden.
 
Vraag 18
 
In welke mate zijn de door de Corona-maatregelen opgelopen achterstanden – bij het behandelen van aanvragen en verzoeken die door het bureau Korpschefstaken worden verricht in het kader van de Wet Wapens en Munitie – per 1 september 2020 ingelopen en is het mogelijk hier per politie-eenheid op de verschillende soorten aanvragen een overzicht van te verstrekken?
 
Antwoord op vraag 18
 
De politie is met ingang van 28 mei jl. begonnen met het in behandeling nemen van nieuwe aanvragen en daarmee ook de mogelijkheid voor de aanvragers om deel te nemen aan de e-screener. Rekening houdende met ook de verminderde beschikbare capaciteit tijdens de zomervakantieperiode is de verwachting dat de achterstand voor het eind van het jaar is ingelopen. Het is technisch mogelijk om per politie-eenheid de verschillende soorten aanvragen in een overzicht te laten zetten. Dat kost echter politiecapaciteit die effectiever ingezet kan worden op het inlopen van de achterstand.
 
Vraag 19
 
Worden verlof-aanvragers al weer op het politiebureau ontvangen, of verlopen alle contacten nog op afstand?
 
Antwoord op vraag 19
 
De bureaus zijn op beperkte schaal aangepast om zoveel mogelijk Covid-19-proof te kunnen werken. Vanwege de beperkte hoeveelheid beschikbare loketten worden tot nader order in principe alleen nieuwe aanvragers en bestaande verlofhouders die tussentijds een nieuw wapen willen aanschaffen op de bureaus ontvangen.
 
Bestaande verlof- en jachtaktehouders ontvangen – gegeven uitzonderlijke situatie – voorafgaand aan het verlopen van hun wapenvergunning en na controle in de politiesystemen of geen bezwaar tegen afgifte bestaat – eenmalig een schriftelijk verlengingsbesluit en hoeven zich om die reden niet op het bureau te melden.
 
Vraag 20
 
Wat is de voortgang van het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid inzake het takenpakket van de bureaus Korpscheftaken en worden ook andere belanghebbenden dan de Politie betrokken bij dit onderzoek?
 
Antwoord op vraag 20
 
De Inspectie van Justitie en Veiligheid (IJenV) heeft zowel betrokkenen bij de politie als bij het departement gesproken. Op basis van gesprekken heeft de IJenV besloten meer tijd te nemen voor het onderzoek.
 
Vraag 21
 
Ziet u mogelijkheden om de verlening van vergunningen en verloven van de Politie over te dragen naar de dienst Justis en op welke termijn kunt u hier een beslissing over nemen?
 
Antwoord op vraag 21
 
Momenteel verkennen de politie en dienst Justis onder welke voorwaarden een dergelijke taakoverdracht mogelijk is. Verdere besluitvorming op dit vraagstuk vindt plaats zodra de businesscase – waar naast de Wet wapens en munitie, ook de eventuele overdracht van de bestuursrechtelijke taken van de politie ten aanzien van de Wet natuurbeheer, de Wet explosieven civiel gebruik en de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus in worden meegenomen – gereed is. Dit zal aan het einde van 2020 zijn of aan het begin van 2021.
 
Vraag 22
 
Wat is de voortgang van het deactiveren van vuurwapens?
 
Antwoord op vraag 22
 
In Nederland dienen vuurwapens conform de technische specificaties van de EU-uitvoeringsverordening gedeactiveerd te worden. De politie is in Nederland, conform artikel 43 van de Wet wapen en munitie, aangewezen als controlerende en certificerende instantie. Als de vraag is of vuurwapens conform de EU-uitvoeringsverordening gedeactiveerd en in Nederland gecontroleerd en gecertificeerd kunnen worden, is het antwoord ja.
 
Vraag 23
 
In hoeverre is er na mijn werkbezoek begin juli 2020 voortgang geboekt in het laten groeien van het innemen en het controleren van gedeactiveerde vuurwapens?
 
Antwoord op vraag 23
 
Momenteel zijn 146 wapens aangeboden en behandeld (t.o.v. de 106 medio juli). Er zijn daarnaast nog 25 wapens aangeboden waarvan de behandeling ingepland wordt. Om belanghebbenden beter van dienst te zijn heeft de politie op zijn website informatie over de procedure van de keuring van onklaargemaakte wapens opgenomen. De politie heeft mij voorts gemeld dat, zodra de verbouwing en inrichting van de beoogde werkplaats zijn afgerond, alle erkenninghouders  zullen worden uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst, waarbij nog bekeken moet worden of dat pas op een moment zal zijn als de Coronacrisis voorbij is. Gezocht wordt naar een tijdschrift waarin een artikel kan worden geplaatst over het functioneren van de bij de politie ondergebrachte controlerende autoriteit van onklaargemaakte wapens.
 
Vraag 24
 
Deelt u de mening dat de stand toen (106 aangeleverde gedeactiveerde vuurwapens, afkeuringspercentage 40%) niet zal leiden tot een jaarlijkse productie van minstens 2.500 wapens en op welke wijze bent u voornemens actief te zorgen voor het op gang krijgen van het deactiveringsproces in Nederland?
 
Antwoord op vraag 24
 
Er is geen kwantitatieve doelstelling geformuleerd voor de controle op en certificering van gedeactiveerde vuurwapens, anders dan dat dat van het aanbod afhangt. Voor de berekening van het legesbedrag is van de, door de politie en enkele erkenninghouders (=wapenhandelaren) bevestigde, aanname uitgegaan dat jaarlijks 2400 van dergelijke voorwerpen aan de controlerende autoriteit voor onklaar gemaakte wapens zouden worden voorgelegd. Ik stel nu vast dat die inschatting die ten tijde van het opstellen van het wetsvoorstel ter implementatie van de EU vuurwapenrichtlijn gemaakt is, sterk afwijkt van het huidige, werkelijke aanbod.
 
(1) ECLI:NL:RBNNE:2020:2792-Rechtbank Noord-Nederland, 13-08-2020 / LEEJagen tijdens Corona: update 29 sept. 2020

CORONA MAATREGELEN ALGEMEEN;

Zoals overal gebruikelijk geldt:

 • Heeft U klachten, blijf dan thuis en laat U testen;
 • Mijd zoveel mogelijk drukke plekken;
 • Was uw handen;
 • Nies in uw elleboog;
 • En houd overal en altijd 1,5 meter afstand.

BIJEENKOMSTEN MAXIMAAL 40 PERSONEN GELDT VOOR BUITENACTIVITEITEN;

 1. Jagen in het kader van de jacht, beheer en schadebestrijding in gezelschap van meerdere personen;
 2. Valwild afwikkelen;
 3. Trainen en werken met de hond(en);
 4. Verrichten van buitenactiviteiten etc. in groepen;
 5. Wilt U gezamenlijk oefenen op de schietbaan, dan zal de schietbaan niet meer dan 40 mensen toelaten.

MAATREGELEN – VERVOER – ONTVANGEN GASTEN THUIS – HORECA GELEGENHEID;

 1. Advies is om niet meer dan drie personen – die niet tot uw huishouden behoren – te vervoeren in uw auto tijdens de jacht, beheer en schadebestrijding en om dan altijd een mondkapje te dragen;
 2. Meer dan drie personen – die niet tot uw huishouden behoren – thuis ontvangen, waarbij dit ook geldt voor het erf, schuur, jachthut, etc.;
 3. Met meer dan vier personen afspreken in een horecagelegenheid;
 4. Na afloop van de jacht, beheer en schadebestrijding geldt de maximale samenkomst- en gezelschap grootte van vier personen voor iedereen vanaf 13 jaar.

JAGEN IN DUITSLAND  OF REIZEN DOOR DUITSLAND OM TE JAGEN IN ANDER LAND EN DE CORONA MAATREGELEN

 • Jagers die uit de provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel, Drenthe, Utrecht,Flevoland, Noord en Zuid-Holland moeten bij binnenkomst in Duitsland bij controle een negatieve PCR-test uitslag kunnen tonen die niet ouder is dan 48 uur en die moet in het Duits of Engels zijn opgesteld.
 • Kunt U in Nederland niet tijdig een test afleggen, dan moet U zich in Duitsland preventief laten testen en wordt U gevraagd om 14 in zelfquarantaine te gaan, die echter opgeheven wordt als de PCR-test uitslag negatief is, dit geldt ook voor hen die in de voorafgaande dagen een risicogebied bezocht hebben.
 • Wanneer je per auto op doorreis bent naar een ander land is een korte stop in Duitsland toegestaan. Een overnachting in Duitsland niet toegestaan indien je geen PCR-test hebt laten afnemen met een negatief resultaat. 
 • Wij adviseren om vooral te informeren bij de lokale contacten in de betreffende deelstaat of land, wat de daar geldende corona maatregelen zijn.

Factsheet Landelijke maatregelen tegen het coronavirus per 29 september 18.00 uur

image_pdfimage_printGe­de­pu­teer­de Car­la Brug­man opent ‘Ja­gers in het Groen’

Lees voorLuister met webReader

Gepubliceerd op 6 augustus 2020 (om 14:30)

Provincie, jagers en grondeigenaren zaaien 70 hectare speciaal in voor patrijzen en wilde bijen
Vrijdag 6 augustus 2020 bezocht Carla Brugman, gedeputeerde Natuur van de Provincie Limburg onder andere het project ‘Jagers in het Groen’. Dit project van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging stimuleert jagers en plaatselijke jagersverenigingen om lokaal biotoop verbeterende maatregelen te treffen. Het landschap verliest namelijk steeds meer kleine elementen. Struiken, heggen, wildakkers en faunaranden bieden dekking en voedsel voor het wild en vele andere diersoorten. In Limburg resulteerde dit in een project om 12 hectaren van de provinciale landbouwpercelen en 58 hectaren wildakkers van jagers in te zaaien met een speciaal zaadmengsel van de Jagersvereniging. Brugman spreekt van een mooi voorbeeld waarbij het provinciale soortenbeleid een impuls krijgt.

Bij de opening van het project nam gedeputeerde Brugman uit handen van voorzitter van de afdeling Limburg van de Jagersvereniging Wim Grave en bestuurslid van de Wildbeheereenheid Sevenum Piet Vullings een boeket in ontvangst dat zij gedeeltelijk zelf had geplukt uit de bloeiende akkerranden.

Toen de Limburgse afdeling van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging in november 2018 aanklopte met het plan bij de Provincie Limburg werd deze direct enthousiast. Het idee van de Jagersvereniging afdeling Limburg was om op een laagdrempelige manier zoveel mogelijk grondeigenaren te motiveren om wildakkers in te zaaien met een speciaal zaadmengsel. Voor veel dieren heeft een divers veld meerwaarde; in deze velden kunnen hazen, houtduiven, fazanten en konijnen goed toeven. Maar ook veel andere zeldzame diersoorten als patrijzen en wilde bijen kunnen daar prima leven. Dat is ook de reden dat jagers en plaatselijke jagersverenigingen al decennialang tijd, geld en energie steken in biotoopverbetering.

In het speciale mengsel van de Jagersvereniging zitten vooral zaden van planten waar patrijzen en wilde bijen van profiteren. Dit zijn soorten die door de provincie als prioritaire soorten zijn aangemerkt. De Provincie Limburg doneerde de zaadmengsels ter waarde van €20.000.- De uitvoering en coördinatie van het project wordt ondersteund door de Stichting Servicebureau Wildbeheereenheden Limburg (SSWL).

Lokale betrokkenheid tussen jagers en grondeigenaren sleutel tot succes

Omdat jagers veel tijd doorbrengen in hun jachtveld en de grondeigenaren (boeren, gemeente, waterschap, etc) goed kennen, werd gekozen voor de persoonlijke benadering via de jager. Daarnaast kenmerkte het project zich in het mijden van overbodige administratie en papierwerk waardoor er snel tot actie kon worden overgegaan.

Deze aanpak bleek succesvol want binnen een paar maanden hadden vele grondeigenaren zich via hun jager aangemeld. In totaal gaat het dit jaar om 70 hectaren waarvan 12 hectaren van de provincie zelf en 58 hectaren van andere grondeigenaren.

Gedeputeerde Carla Brugman: ‘Het provinciale soortenbeleid krijgt een impuls’
‘Dit initiatief is een mooi voorbeeld waarbij het provinciale soortenbeleid een impuls krijgt. Dankzij medewerking van jagers en agrariërs – immers de jagers vonden nog meer boeren die bereid waren een rand of hoekje beschikbaar te stellen voor het project – is sprake van een grote spin-off. Het maakt me trots als ik zie hoe met goede samenwerking, weinig geld en minimale regels een groot effect bereikt kan worden.’

Wim Grave, voorzitter Jagersvereniging afdeling Limburg: ‘Lokale betrokkenheid loont’
‘Doordat onze leden de mensen bij wie ze jagen zo goed kennen, konden ze in direct contact – bij wijze van spreken aan de keukentafel – het project onder de aandacht brengen. Die persoonlijke benadering en lokale betrokkenheid werkt enorm goed. Dat de animo zo groot is hadden wij vooraf niet durven hopen, maar het bewijst wel dat deze persoonlijke en laagdrempelige insteek zéér succesvol is.’

Piet Vullings, voorzitter plaatselijke jagersvereniging WBE Sevenum: ‘Laagdrempeligheid is een belangrijke voorwaarde’
‘Wij werden direct enthousiast toen we van het project “Jagers in het Groen” hoorden. We wisten dat er bij onze leden en bij de gemeente meerdere terreinen waren die mogelijk als wildakker ingezaaid konden worden. Juist door de laagdrempeligheid van dit project waarbij de eigenaar niet allerhande verplichtingen krijgt opgelegd, was men sneller geneigd mee te doen. Dit resulteerde in onze WBE tot maar liefst 13 hectaren bloem- en kruidenrijke stroken. We horen uit de gemeenschap veel enthousiaste reacties en willen dan ook de komende jaren het project blijven voortzetten.’

Biotoopprojecten op de Kaart

Alle locaties van Jagers in het Groen zijn te vinden op de website Biotoopprojecten op de Kaart, www.biotoopprojecten.nl

Deze website laat op de kaart van Nederland zien waar in het land wordt gewerkt aan biotoop verbeterende maatregelen.
Staatsbosbeheer alsnog eigenaar van natuurgebied Meerlebroek

Geplaatst: 04/08/2020 


Het natuurgebied Meerlebroek aan de oostkant van Beesel aan de grens met Duitsland is eind jaren negentig al aangelegd als natuurcompensatie voor de A73. Maar de bijbehorende grondtransacties hebben pas onlangs plaatsgevonden. Staatsbosbeheer is nu alsnog als eigenaar van het Limburgse natuurgebied.

Bij de ontwikkeling van het natuurgebied heeft de provincie Limburg aangegeven dat het een leefgebied zou worden voor wilde zwijnen. Het wildraster dat op de Nederlandse grens was geplaatst om de wilde zwijnen tegen te houden, zou 500 meter worden verplaatst om ruimte voor het leefgebied te creëren. De provincie Limburg zou het raster gaan onderhouden, maar dat is nooit goed georganiseerd.

In de praktijk betekende dit dat het wildraster veel gebreken kende. Er kwamen gaten in het raster en poorten bleven regelmatig bleven staan. Dit leidde tot een toenemende druk van wilde zwijnen in het gebied. Nu is er met Staatsbosbeheer één eigenaar voor het gebied, maar dit proces heeft bijna 20 jaar geduurd. bron: LLTB, 24/07/2020
Wild zwijn afschot en hoe te handelen in Limburg.

I.v.m. de  corona-maatregelen in Limburg zijn de werkzaamheden van de heer Kouters, die namens LNV en de provincie Limburg, voor de Coronamaatregelen, alle geschoten wilde zwijnen onderzocht op wild ziekten en tevens ook de Trichnine monsters nam, zeer beperkt geworden door LNV, wat wij als Wildbeheereenheid Susteren/Graetheide zeer betreuren.
 
Helaas is dit door LNV beperkt tot een steekproefsgewijze controle op Trichine, dit wil zeggen 10 monsters per maand (5 monsters in Zuid-Limburg en 5 in Midden- en Noord-Limburg.
 
De provincie Limburg heeft zich hiertegen verzet, juist nu, het gevaar van een uitbraak van de Afrikaanse Varkens Pest (AVP) groter is geworden vanuit België. LNV heeft echter geoordeeld dat dit te duur werd en wil alleen een steekproeven en niet meer alle wilde zwijnen onderzoeken.
 
Dit wil dan ook zeggen dat de oude regeling waarbij Dhr C. Kouters elk afschot controleerde en monsters nam voorlopig niet meer zal doorgaan.
 
Hierbij doe ik jullie na overleg met Dhr C. Kouters, de nieuwe werkwijze Trichine en hoe te handelen nadat U een wild zwijn heeft geschoten.
 
Hoe te handelen:
 
 1. Na afschot dient het wild zwijn gemeld te worden aan Cor Kouters ( zie telnr. op de machtiging) voor Registratie in het Fauna Registratie Systeem, zoals in de ontheffing provincie Limburg en de machtiging van de Faunabeheereenheid/ Wbe wordt geeist, spreek dan ook gelijk de datum en tijd af wanneer het Trichinemonster kunt afgeven bij hem.
 2. De navolgende gegevens dient U aan hem bekend te stellen;
  • Naam en voorletters schutter;
  • Datum  en tijd afschot;
  • Waar geschoten en Jachtveldnummer FRS;
  • Gewicht ontweidt ;
  • Geslacht;
  • Geschatte leeftijd;
  • Indien vrouwelijk dan opgeven drachtig of niet en hoeveel foeten en evt. aangezogen tepels;
  • Andere bijzonderheden;
 3. Hij meldt het zwijn dan af in het FRS, hierna ontvangt U van hem het wildmerknummer waarop het wild zwijn is geregistreerd;
 4. U neemt dan zelf een trichine monster van een voorpoot tenminste 1 ½ ons (bij een klein wild zwijn dan van beide voorpoten afsnijden) (zie het YOU Tube filmpje https://youtu.be/qLEdady2VGc) hoe je dit van de voorpoot dient af te snijden, nadat het vel gedeeltelijk is verwijdert. 
 5. Het monster wordt verpakt in plastic zak met daarop duidelijk het wildmerknummer vermeld en leg dit koel totdat je het kunt brengen naar Cor Kouters, je kunt dit dan in zijn brievenbus deponeren;
 6. Cor Kouters slaat deze monsters op en draagt er zorg voor dat de monster bij Eurofins, Roggedijk 4c in Helmond komen voor onderzoek.
 7. U mag het wild zwijn niet verhandelen of zelf gebruiken, nadat U bericht heeft gehad, dat alles in orde is.Nieuwsbrief Faunabeheereenheid Limburg 2e kwartaal 2020

Nieuwe werksituatie FBE

Sinds de uitbraak van COVID-19 volgen wij als FBE de RIVM maatregelen. Daarom werken wij sinds maart jl. al vanuit huis en vergaderen wij online.

Zoals gewoonlijk zijn wij per mail bereikbaar en wij schakelen de telefoon zo vaak mogelijk door. Echter doordat Lisette en Angelique parttime werken en er ook weer aan vergaderingen wordt deelgenomen, zijn wij niet altijd direct telefonisch bereikbaar.

Wij zullen de RIVM maatregelen voor het thuiswerken blijven volgen, totdat anders wordt aangegeven. Van eventuele wijzigingen zullen wij iedereen daar uiteraard van op de hoogte brengen.

Nieuwe Faunabeheerplannen

Door de Corona crisis en ziekte van de ambtelijk secretaris is aan de provincie aangegeven dat oplevering van het nieuwe faunabeheerplan 2020-2026 per medio april 2020 niet meer haalbaar bleek, nieuwe inleverdatum is nu over de zomer getild, en gezet op medio oktober 2020.

Ontheffing

De lopende ontheffingen zijn geldig t/m uiterlijk 5 juli a.s. op basis van de actuele faunabeheerplannen. Wij hebben daarom verlenging bij de provincie aangevraagd van de huidige ontheffingen. Deze zullen worden verlengd middels een besluitbrief die wij van de provincie nog zullen gaan ontvangen. Wij zullen de komende weken iedereen op de hoogte gaan brengen op welke manier dit zal geschieden. 

Brandganzen

Vanaf 1 mei jl. is voor alle WBE’s in Noord- en Midden-Limburg de Algemene Machtiging Brandganzen in FRS beschikbaar. Voor Zuid-Limburg is er momenteel geen Perceelsgebonden Machtiging beschikbaar, omdat er nog maar weinig overzomerende Brandganzen zijn.

Spreeuwen

Vanaf 15 mei t/m 31 oktober a.s. is de ontheffing Spreeuw Vangen en Verplaatsen beschikbaar en de ontheffing Spreeuw afschot is beschikbaar vanaf 1 juni t/m 15 november. Deze afschot ontheffing wordt alleen verstrekt voor kleinfruit en de grondgebruiker dient over een Ansia vogelafweerpistool te beschikken als eerst in te zetten werend middel.

Geluiddemper

Afgelopen najaar hebben wij van het Ministerie van Justitie de ontheffing voor 66 jachtaktehouders in Limburg gekregen.

Met de aanvragers wordt nu 1 op 1 de procedure voor verkrijging van verlof van de politie verder afgehandeld.

De politie heeft aangegeven dat door de Corona crisis de afgifte van verloven vertraging heeft opgelopen, zij houden u op de hoogte van het verdere verloop.

Kalender

 • 4 april Voorjaarstelling
 • vóór 7 april Registratie reewildtelling in FRS
 • 13 april 2e Paasdag FBE kantoor gesloten
 • 27 april Koningsdag FBE kantoor gesloten
 • vóór 1 mei Registratie voorjaarstelling in FRS
 • 5 mei Bevrijdingsdag FBE kantoor gesloten
 • 21 mei Hemelvaart FBE kantoor gesloten
 • 2 juni 2e Pinksterdag FBE kantoor geslotenCDA kritisch op Nederlandse wolvenaanpak

Het CDA is kritisch op de huidige wolvenaanpak in Nederland. Kamerlid Maurits von Martels diende deze week een serie kamervragen in over deze aanpak, die volgens hem beter moet.

Recent beten zwervende wolven in Gelderland en Noord-Brabant tientallen schapen dood. Zo verloor een schapenhouder in het Noord-Brabantse Hedikhuizen in twee dagen tijd zo’n dertig schapen. Von Martels vraagt zich af wanneer er volgens de minister echt moeten worden ingegrepen om de wolvenpopulatie te beheren en landbouwhuisdieren beter te beschermen.

Hij verwijst daarbij naar de aanpak in de Duitse deelstaat Nedersaksen, waar delen van de staat als wolfvrij worden verklaard waarmee het verwijderen van wolven uit deze gebieden wordt vergemakkelijkt. De CDA’er wil weten of minister Schouten mogelijkheden ziet om elementen van deze aanpak ook in Nederland te gebruiken.

Ook wil Von Martels weten hoe de minister aankijkt tegen gecontroleerd beheer van de wolf, door middel van bijvoorbeeld preventief afschot en/of afrasteren. ‘Ter bescherming van eigendommen, kwetsbare soorten, natuurlijke habitattypen, prioritaire habitattypen en andere natuurwaarden van een aangewezen Natura 2000-gebied’, aldus het kamerlid.

Von Martels haalt ook de gebiedscommissie preventie wolvenschade Gelderland aan, die recent met een Gelders wolvenpreventieplan kwam. Daarnaast adviseert dit orgaan in landelijk verband om in overleg tussen de provincies en de Rijksoverheid tot een beleid te komen dat gericht is op de beheersbaarheid van de populatieontwikkeling van wolven in Nederland en de effecten hiervan. Hij wil weten of de minister bereid is om op korte termijn invulling te geven aan dit advies.
Korpscheftaken Politie hervatten weer werkzaamheden

Nu de maatregelen rond COVID-19 met de nodige waarborgen versoepeld kunnen gaan worden in Nederland,  betekent dit, dat ook de afdelingen korpscheftaken van de Politie weer hun taken gaan uitvoeren, uiteraard met inachtneming van de RIVM-maatregelen.

Het is de bedoeling dat voor maandag 25 mei de eerste werkzaamheden weer hervat zijn, zoals;

 • het verwerken van de aanvragen voor de bij- en afschrijvingen van wapens;
 • aanvragen voor een verlof of jachtakte van nieuwe aanvragers worden pas opgestart als er afspraken weer kunnen worden gemaakt voor een verantwoord afleggen van een huisbezoek;
 • voorlopig wordt er een loket per eenheid Korpscheftaken hiervoor open gesteld, zodat landelijk bij iedere eenheid een afspraak gemaakt kan worden, naarmate er meer aanpassingen bij de politie worden uitgevoerd en er ook meer toegestaan wordt door de RIVM maatregelen, zullen ook meer loketten opengaan;
 • bij het maken van afspraken zullen de betrokkenen worden geïnformeerd welke locatie beschikbaar is en welke voorzorgsmaatregelen in acht genomen moeten worden.Corona update 08/05: Wat betekenen de nieuwe maatregelen voor jagers, voorjagers en wildbeheereenheden?

Deze week maakte onze regering nieuwe maatregelen rond corona bekend. Wat betekent dat voor jagers, voorjagers en wildbeheereenheden? De Jagersvereniging zet alles op een rij.

Buitenactiviteiten

Vanaf 11 mei mogen georganiseerde (sport)activiteiten weer plaatsvinden in de buitenlucht. Dat betekent dat jagers en voorjagers weer in grotere groepen buiten bezig kunnen zijn met bijvoorbeeld jachthondentrainingen of beheer en schadebestrijding. Ook tellingen en veldwerkzaamheden zoals biotoopverbetering met meerdere mensen kunnen weer plaatsvinden. Daarbij moet u wel onderling 1,5 meter afstand houden. Daar wordt op toegezien en op gehandhaafd. Let wel: jachthondentrainingen zijn mogelijk mits anders besloten door gemeente/veiligheidsregio. 

Wedstrijden

Wedstrijden zijn in elk geval tot 1 september niet toegestaan. Vorige week maakte Orweja bekend dat alle jachthondenproeven (SJP’s en MAP’s) en de Nimrod voor 2020 zijn afgelast. Er is nog niet besloten wat er met de veldwedstrijden voor jachthonden gaat gebeuren.

Vergaderingen

Samenkomsten blijven verboden, maar er is wel een aantal uitzonderingen. Wettelijk verplichte vergaderingen tot 100 personen mogen wel. Dit betekent dat leden(raad)vergaderingen, bestuurs- en commissievergaderingen van verenigingen (inclusief de wildbeheereenheden) waar leden zelf bij aanwezig zijn, dus weer kunnen plaatsvinden. De aanwezigen moeten daarbij 1,5 meter afstand houden.  De organisatie moet dus ook zorgen dat de mensen voldoende afstand tot elkaar kunnen houden.

Onze regering heeft een speciale, tijdelijke wet gemaakt waarmee het mogelijk is om Algemene Ledenvergadering met vier maanden uit te stellen of om te zetten naar een digitale Ledenvergadering. De Jagersvereniging stuurt hierover de bestuurders van wildbeheereenheden een aparte mail met meer informatie.

Evenementen

Evenementen blijven voorlopig verboden. Dus speciale lustrumdagen van de WBE of publieksevenementen die uw WBE organiseert, kunnen nu niet plaatsvinden.

Let op: de gegeven informatie gaat alléén over Nederland

Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/nederlandse-maatregelen-tegen-het-coronavirus/openbaar-en-dagelijks-leven

Bron: Jagersvereniging Nieuwsbrief
Wolf jaagt in Noord-Brabant op jaarling paarden

In het Nederlandse Hedikhuizen (Brabant) heeft zich afgelopen weekend een bizar incident voorgedaan. Een wolf maakte hier jacht op een groep jaarlingen die op weide stonden. Daarbij raakte één van de jaarlingen gewond.

De eigenaar van de paarden ging nog achter de wolf aan maar de wolf slaagde erin te ontkomen. De paardenfokker had gemerkt dat de dieren erg onrustig waren. Toen hij dichterbij kwam, zag hij een wolf achter de dieren aanlopen. Hierop nam hij een riek en ging hij de wolf achteraan maar het dier slaagde erin te ontkomen.

Bron: Nieuwe oogst
Tijdelijke werkwijze voor het veterinair monitoringsprogramma bij Wilde zwijnen in Limburg

Stichting Faunabeheereenheid Limburg

Postbus 960

6040 AZ  ROERMOND

Onderwerp: Tijdelijke werkwijze veterinair monitoringsprogramma COVID-19

Geacht bestuur,

Met het COVID-19 virus in ons land is gebleken dat ook voor het landelijk veterinair monitoringsprogramma bij Wilde zwijnentijdelijk een alternatieve werkwijze gewenst is. Dit, om voor de betrokken zwartwildcoördinatoren een zo veilig mogelijke situatie tecreëren om hun werk uit te voeren. Middels dit briefbesluit besluiten wij enkele wijzigingen aan te brengen in de door ons verleende ontheffingen nummers 2015-11, 2015-12, 2015-13, 2015-14 en 2019-05, met betrekking tot de voorschriften die zien op het terkeuring en/of bemonstering aanbieden van geschoten en dood gevonden Wilde zwijnen. Deze wijzigingen zijn van toepassingzolang COVID-19 maatregelen in Nederland van kracht zijn ofwel in afstemming met ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en provinciaal zwartwildcoördinator anders bepaald wordt.

De voorschriften worden per 1 april 2020 vervangen door de volgende tijdelijke werkwijze:

De provinciale zwartwildcoördinator of diens vervanger dient binnen 8 uur van het bemachtigen van een Wild zwijn in kennis te worden gesteld, waarna binnen 24 uur door de toestemminghouder aan provinciale zwartwildcoördinator of diens vervanger een rapportage van visuele keuring door een Gekwalificeerd Persoon1 (GP) van longen, lever, nieren en milt wordt doorgegeven. De toestemminghouder is verplicht aan het genoemde onderzoek medewerking te verlenen. Wanneer er op basis van de keuring, naar het oordeel van de GP, sprake is dat het dier mogelijk niet voor menselijke consumptie geschikt is of er worden mogelijke afwijkingen gesignaleerd dan wordt de provinciale zwartwildcoördinator gevraagd van het dier bloed af te nemen voor nader onderzoek. Het dier wordt door de toestemminghouder in bewaring genomen tot de uitslag vannader onderzoek bekend is.

Middels steekproef wordt vanaf 1 april 2020 een deel van de bemachtigde dieren door de provinciale zwartwildcoördinator of diens vervanger bemonsterd en gekeurd, zijnde in totaal 30 dieren per kwartaal verspreid over Limburgexclusief die dieren waarbij mogelijke afwijkingen zijn gesignaleerd. De provinciale zwartwildcoördinator bepaalt conform richtlijnengesteld door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit welke dieren dit zullen zijn.

Zoals bekend is het onderzoek op Trichinella verplicht voor alle Wilde zwijnen die in de handel worden gebracht. Hieronder valt ook het vlees dat geleverd wordt aan restaurants en horeca of dat wordt weggegeven of verkocht aan bijvoorbeeld de buurman.

De monstername voor het Trichinella onderzoek vindt plaats tijdens de visuele keuring van het dier door een GP. De GP is bevoegd om namens de NVWA de monstername voor het onderzoek op Trichinella bij karkassen van Wilde zwijnen uit te voeren en is verantwoordelijk voor een correcte manier van werken. Trichinella monsters kunnen binnen een week na bemachtiging van het dier door de toestemminghouder worden aangeboden bij de provinciaal zwartwildcoördinator aan huis ofwel bij een centraal verzamelpunt in de regio waar de provinciaal zwartwildcoördinator deze zal ophalen om vervolgens aan te bieden aan Eurofins, Roggedijk 4c in Helmond om te laten testen.

Bij het in kennis stellen van de provinciale zwartwildcoördinator of diens vervanger van het bemachtigenvan een Wild zwijn kan worden afgestemd op welke wijze een Trichinella monster wordt aangeboden.

De uitslag van de Trichinellatest zal via de provinciaal zwartwildcoördinator worden gecommuniceerd aan de toestemminghouder.

Zoals 4 december 2018 per brief als reactie op gedane aanbevelingen van de Jagersvereniging is toegezegd, worden de kostenvoor het uitvoeren van het Trichinella onderzoek vergoed door Provincie Limburg, dit zal ook met deze tijdelijke werkwijze onverminderd blijven gebeuren.

Onderhavig besluit en bijbehorende rechtsbescherming ziet enkel op ontheffingen nummers 2015-11, 2015-12, 2015-13, 2015-14 en 2019-05, met betrekking tot de voorschriften die zien op het ter keuring en/of bemonsteringaanbieden van geschoten en dood gevonden Wilde zwijnen.

Rechtsbescherming.

Als dit besluit uw belang rechtstreeks raakt en u het met de inhoud van dit besluit niet eens bent, kunt u bezwaar maken. U moet danbinnen zes weken na de dag waarop dit besluit is verzonden een bezwaarschrift indienen. Op deze procedure is de Algemene wetbestuursrecht van toepassing. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten: de naam en het adres vande indiener, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht alsmede de redenen van het bezwaar(motivering). Het bezwaarschrift moet worden gericht aan: Gedeputeerde Staten van Limburg, Juridische Zaken en Inkoop, team Rechtsbescherming, Postbus 5700, 6202 MA Maastricht. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.limburg.nl.

Als u een bezwaarschrift heeft ingediend, dan kunt u tevens een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Limburg, locatie Roermond, Sector Bestuursrecht; Postbus 950, 6040 AZ Roermond. Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.rechtspraak.nl.

Gedeputeerde Staten van Limburg namens dezen,

ing. C.M.P. Salomons clustermanager Natuur en Water

1)  Definitie Gekwalificeerd Persoon: als bedoeld in Verordening (EG) nr. 853/2004, bijlage III, sectie IV. In Nederland is dat de jager die metgoed gevolg het examen behorend bij de module “Wildhygiëne” van de SJN (Stichting Jachtopleidingen Nederland) heeft afgelegd.

Bezoekadres:

 • Limburglaan 10
 • NL-6229 GA Maastricht
 • Postbus 5700
 • NL-6202 MA Maastricht postbus@prvlimburg.nl
 • Tel     + 31 43 389 99 99
 • Fax   + 31 43 361 80 99 www.limburg.nl
 • IBAN –nummer: NL08RABO0132575728
 • BIC-code: RABONL2UBemonstering regeling wilde zwijnen Limburg i.v.m. coronavirus

Hierbij informeren wij jullie dat de inzameling van bloedmonsters van Wilde zwijnen i.v.m. corona-maatregelen in Limburg tot 1 april a.s. is stilgelegd in overleg met de provincie Limburg en LNV.

Er zal binnenkort een aangepaste werkwijze worden voorgesteld zolang Covid-19 maatregelen van kracht zullen zijn. LNV zal hier binnenkort een email over uitsturen naar alle GP’ers.

Ondanks deze tijdelijke stop zouden wij jullie willen verzoeken dat het afschot op wilde zwijnen gewoon wordt gecontinueerd, mits iedereen zich natuurlijk houdt aan alle veiligheidsmaatregelen rondom het coronavirus.

Het afschot van de Wilde zwijnen moet bij Cor Kouters worden gemeld.

Cor meldt de zwijnen dan af in frs, zoals hij normaliter ook doet. De jachthouder krijgt vervolgens het nummer van het loodje door, zodat deze op het formulier kan worden vermeld voor eventueel trichine onderzoek.

De jachthouders kunnen tijdelijk zelf het trichinemonster (binnen een week) brengen naar Eurofins, Roggedijk 4c in Helmond om te laten testen.