Regeling Uitgifte- en verlenging jachtakten, wapenverloven en EU vuurwapenpassen na 3 maart 2021

logo PolitieBinnen de teams korpscheftaken zal vanaf 3 maart een eerste start worden gemaakt met het verstrekken van jachtakten en wapenvergunningen en Europese vuurwapenpassen. Afgifte geschiedt n.a.v. eerder ingezonden stukken en na afrekening aan de balie. De afgifte hiervan door de teams starten met in acht neming van de coronamaatregelen, zoals die zijn opgelegd en geadviseerd door de overheid. Dit betekent dat de verwerkingssnelheid van te verstrekken jachtakten lager is dan normaal gesproken. Vanwege de beperkingen in het aantal mogelijke contacten en het aantal beschikbare geschikte balies, kunnen wachttijden nog oplopen. De bezetting van de teams en het werkaanbod van zaken per team vertoont eveneens verschillen. Ook deze factoren zullen leiden tot verschillen in de uitvoering. Het is goed om dat met uw leden te delen.

Vanwege de vele aantallen zal in eerste aanleg gewerkt worden aan het afhandelen van de aanvragen van de jachtakten waar bijzondere belangen spelen. Te denken valt aan situaties waar de jager economische belangen spelen of risico’s van aansprakelijkheid of rond volksgezondheid. Deze aanvragen zullen eerst behandeld worden. Dit kan aan de orde zijn voor de jagers die hun jachtakte nodig hebben voor de aanvraag van een jachtakte in Duitsland. Hierbij geldt dan wel dat de aanvrager moet kunnen aantonen dat bijzondere belangen in het geding zijn, door het tonen van een bewijs van ‘pacht’ , een bewijs van ‘eigen jacht’ dan wel een zogenaamde Begehungsschein. Zonder deze bescheiden zal een aanvraag voor een Duitse jachtakte niet geprioriteerd worden.

Alle overige jachtakten zullen daarna afgewerkt worden. Dit geldt ook voor de nieuwe aanvragers waarvan bekend is dat zij al enige tijd wachten op hun jachtakte. Wij vragen hiervoor begrip. Indien een nieuwe aanvrager van oordeel is een beroep op deze belangen te kunnen doen, dan kan hij hierover in contact treden met het team korpscheftaken van de eenheid.

De minister heeft de mogelijkheid gegeven om jachtakten ambtshalve tot 1 juli te verlengen. Als dat nodig is, zullen wij dat ambtshalve doen. Indien de formele verlenging van de jachtakten niet voor 1 juli 2021 gerealiseerd kan worden, zullen wij vroegtijdig met de minister overleggen hoe hiermee om te gaan. Wij houden u hiervan op de hoogte.

Bijschrijving van wapens zal alleen bij dringende zaken en voor zover mogelijk in de afspraken worden meegenomen.

 

Directeur Operatiën

Politie | staf Korpsleiding | directie Operatiën
Voorgesteld Europees verbod op lood in munitie.

Brussel, 3 februari 2021 –

Het Europees Agentschap voor chemische stoffen (ECHA) heeft vandaag zijn voorstel gepubliceerd voor verdere beperkingen op het gebruik van lood in munitie voor de jacht, de schietsport in de openlucht en de visserij. In het verslag en de bijlage wordt geconcludeerd dat beperkingen gerechtvaardigd zouden zijn op grond van de risico’s voor het milieu en de menselijke gezondheid. De Europese Commissie (EC) heeft het ECHA al in juli 2019 verzocht om deze voorstellen voor te bereiden.

Met betrekking tot lood dat wordt verkocht en gebruikt bij de jacht, het sportschieten en andere schietsporten in de open lucht, heeft het ECHA het volgende voorgesteld:
A.- Een verbod op de verkoop en het gebruik van loodhagel voor de jacht, met een overgangsperiode van vijf jaar en de mogelijkheid voor de lidstaten om af te wijken voor de schietsport, wanneer het vrijkomen in het milieu tot een minimum wordt beperkt.
B.- Een verbod op het gebruik van lood in geweerkogels met overgangsperioden
— 18 maanden voor elk midden vuurkaliber gelijk aan en groter dan 5,6 mm
— 5 jaar voor kalibers van minder dan 5,6 mm  (en velgvuur in het algemeen). Afwijkingen voor voortgezet gebruik, indien de uitstoot in het milieu tot een minimum wordt beperkt, b.v. wanneer sportschietbanen zijn uitgerust met kogelvangers.
C.- Militair en ander niet-civiel gebruik van loodmunitie – zoals door politie-, veiligheids- en douanediensten – valt buiten de werkingssfeer van het onderzoek. Ook het gebruik van loodhoudende munitie binnenshuis valt buiten het onderzoek.

De voorstellen van vandaag komen slechts één week na de bekendmaking van de beperking van lood, dat over wetlands wordt geschoten in het kader van REACH, en hebben slechts de steun gekregen van 52% van de leden van het Europees Parlement, met enige tegenstand op het niveau van de Raad.

De Europese Federatie voor Jacht en Behoud (FACE) beoordeelt deze nieuwe voorstellen zorgvuldig en zal het besluitvormingsproces actief volgen.

Voor meer informatie, onder meer over de volgende stappen, zie:
https://echa.europa.eu/-/towards-sustainable-outdoor-shooting-and-fishing-echa-proposes-restrictions-on-lead-use

Voor meer informatie over de werkzaamheden van de FACE op het gebied van munitie, zie:
https://www.face.eu/firearms-ammunition/ammunition/
Werkwijze Korpscheftaken teams verlenging jachtakten/verloven i.v.m. Corvid-19 maatregelen

logo Politie

Geachte besturen,
Zoals we eerder hebben gemeld, raken de maatregelen die genomen zijn in het licht van Corona ook de uitvoering van korpscheftaken. Inmiddels bereiken mij vragen van uw verenigingen en daarom stuur ik u dit tussentijds bericht.
Wij hebben hierover afstemming met de minister van Justitie en Veiligheid.
Belangrijkste uitgangspunt is dat bevoegdheden van verschillende soorten vergunninghouders niet mag stagneren omdat de formele verlenging in verband met de Corona maatregelen niet kon plaatsvinden.
Over de wijze waarop de teams korpscheftaken het maximale kunnen doen om hier op een verantwoorde wijze mee om te kunnen gaan heb ik een voorstel gedaan aan de minister.  
Wij staan de volgende benadering voor.
 • Ten eerste zal vanuit de teams korpscheftaken elke klant schriftelijk uitgenodigd worden om bescheiden voor de verlenging van zijn of haar vergunning, schriftelijk in te dienen zodat administratief de benodigde voorbereidingen kunnen worden gedaan.
 • Afhankelijk van de soort vergunning zal in de betreffende uitnodigingsbrief aangegeven worden welke documenten (o.a. het WM32 formulier en overige bescheiden) aangeleverd moeten worden. U begrijpt, dit zal bij een jachtakte anders zijn dan bij een wapenverlof.
 • Zodra de klantcontacten weer mogelijk zijn, zullen de vergunninghouders schriftelijk een uitnodiging ontvangen over het moment dat de vergunning opgehaald kan worden. Dan kunnen ook de leges worden betaald.
  Dit moment wordt tevens gebruikt om met de aanvrager het WM32 formulier te bespreken.
Daarnaast ben ik in overleg met het ministerie van Justitie en Veiligheid over de vraag wat te doen als de lockdown verlengd wordt en vergunningen hun geldigheid dreigen te verliezen.
Ook daarover heb ik een voorstel gedaan, maar daarover heeft de minister nog geen uitsluitsel gegeven. Zodra ik hier nadere informatie over heb zal ik u hier uiteraard over informeren.

In aanvulling op het bericht van vrijdag jongstleden, stuur ik u onderstaand aanvullend bericht inzake de werkwijze voor de verlenging van de jachtakten dit jaar en de positie van de jagers in het veld, bij eventuele controles.

Nader bericht:

Vanwege de bijzondere omstandigheden rond de Coronamaatregelen, wordt een aangepaste werkwijze gevolgd v.w.b. het administratieve proces aanvragen jachtakten. Hierbij kan zich de situatie voor doen dat de originele akte bij de politie is ter verlenging hiervan en de jager in het veld onderworpen wordt aan een controle door de politie of de RUD.

Dit jaar kan de jager met een kopie (of een foto van de akte op zijn smartphone) aantonen dat hij in het bezit is van een geldige akte c.q. dat deze voor verlenging bij de politie is. Indien de handhavende ambtenaren vragen hebben over de getoonde kopie of foto, kunnen zij navraag doen bij het team korpscheftaken. Deze afspraak geldt uitsluitend vanwege de aangepaste aanvraagprocedure van dit jaar.

Met vriendelijke groet,
Politie | staf Korpsleiding | directie OperatienOPSCHORTEN VERLENGEN JACHTAKTEN I.V.M VERLENGEN LANDELIJKE CORVID-19 MAATREGELEN

 

VERLENGING LANDELIJKE COVID-19 MAATREGELEN;

Gelet op bovengenoemde verlenging zal de huidige handelswijze van de afdeling Korpscheftaken t/m 9 februari ook ongewijzigd blijven.
Kort samengevat zijn contacten in persoon, anders dan strikt noodzakelijk, niet mogelijk.
Dit betekend dat een deel van onze werkzaamheden tijdelijk niet (volledig) uitvoerbaar zijn.
Voor andere werkzaamheden zal, daar waar mogelijk, naar een passende oplossing gezocht worden.

OPSCHORTEN VERLENGEN JACHTAKTEN;

Vanwege de verlenging van de maatregelen zijn wij genoodzaakt reeds gemaakte afspraken voor het verlengen van de jachtakten t/m 9 februari af te zeggen. U zult hierover telefonisch benaderd worden.
Het inplannen van nieuwe afspraken zal tot nader bericht ook niet meer mogelijk zijn.
Op dit moment is nog niet bekend wanneer de verlenging van de jachtakten wel weer mogelijk zal zijn en op welke wijze dat dan zal gebeuren.
Zodra hier meer over bekend is zal dat opnieuw gecommuniceerd worden.
Team Korpscheftaken LimburgMinisterie van Justie en Veiligheid past Verklaringen omtrent gedrag aan

Ministerie van Justie en Veiligheid past per 1 december 2020, de teksten op de Verklaring Omtrent het Gedrag voor natuurlijke personen (VOG NP), Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) en de Gedragsverklaring Aanbesteden (GVA) aan. Dit doen zij om begrijpelijk en duidelijk te communiceren.

Wat verandert er?

De tekst op de voorkant van de VOG NP en VOG RP en de GVA ziet er anders uit. Daarnaast is een zin toegevoegd over het controleren van de echtheidskenmerken van de verklaring. Aan de inhoud verandert er niets. Voor voorbeelden van de verklaringen kunt u kijken op justis.nl/verklaringen/echtheidskenmerken.

Controleer altijd de verklaring

Controleer de verklaringen altijd op echtheid en inhoud. De echtheid van de verklaringen kunt u alleen vaststellen via het originele papieren exemplaar. Via een PDF, scan of een kopie kunt u de echtheid niet vaststellen. Vraag daarom altijd naar het originele exemplaar, zodat u de echtheid kunt vaststellen. Zo voorkomt u misbruik. Een echte verklaring is te herkennen aan een aantal kenmerken:

 • Het papier is voorzien van een raster en het blauwe rijkslogo.
 • Het papier bevat een karakteristiek golvend watermerk.
 • Onder een UV-lamp blijft het papier donker en lichten kleine vezels in het papier en een beeldmerk rechtsonder op.
 • Onder een UV-lamp licht op de VOG NP een rechthoek op om het blauwe N-nummer in de rechterbovenhoek. Bij een VOG RP en een GVA is dit een R-nummer.
 • In het papier is een hologram zichtbaar.

Voorbeeld: Verklaring Omtrent het Gedrag voor natuurlijke personen (VOG NP) per 1 december 2020

Meer informatie

Heeft u nog vragen? Kijk dan verder op www.justis.nl of neem contact op met ons Klant Contact Centrum via het contactformulier of via T 088 998 22 00, bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur.

Download:

Voorbeeld: Verklaring Omtrent het Gedrag voor rechtspersonen (VOG RP) per 1 december 2020

Pdf document | 158 kB | 16-11-2020

 
Reactie Jagersvereniging op antwoorden minister Kamervragen over e-screener

Recentelijk werden de Kamervragen van CDA Kamerlid Chris van Dam over de e-screener beantwoord. In een brief aan het Kamerlid Van Dam reageert De Jagersvereniging op de antwoorden van de minister. De Jagersvereniging pleit voor een opschorting van de e-screener, ook voor de eerste aanvragers.

Evaluatie e-screener

Minister Grapperhaus (ministerie van Justitie en Veiligheid) geeft in zijn antwoorden aan dat hij dit najaar een evaluatie van de e-screener laat uitvoeren. Hij zegt toe dat De Jagersvereniging en de KNSA hierbij betrokken zullen worden. De Jagersvereniging heeft hier tot nu toe nog geen uitnodiging voor ontvangen. De Jagersvereniging roept de minister op om de relevante belangenorganisaties volledig deel te laten nemen aan de evaluatie en ze niet slechts ‘te horen’ in het evaluatieproces.

Gebrekkige uitvoering screening

De Jagersvereniging constateert dat de wijze waarop de e-screener wordt ingezet nog steeds veel gebreken vertoont en veelal neerkomt op geautomatiseerde beoordeling. Dit blijkt ook uit de instructie die de minister deelt met de Tweede Kamer. De e-screener zou beter als screening aan het begin van het beoordelingsproces voor een wapenverlof ingezet kunnen worden, waarna eventuele bijzonderheden in huisbezoeken en gesprekken met de aanvrager en zijn referenten opgehelderd kunnen worden.

Op dit moment is dit niet mogelijk: de informatie uit de e-screener is zodanig beperkt dat de politiebeambten de uitkomsten niet verder kunnen toetsen. Daarnaast constateert De Jagersvereniging dat de politie voor de aanvraag van jachtaktes nog steeds geen gebruik maakt van het referentenonderzoek. De minister heeft toegezegd om de uitvoeringspraktijk regelmatig te bespreken met De Jagersvereniging; dat proces komt echter maar moeizaam op gang.

Voorlichting over de e-screener

Tot onze verrassing krijgt de Jagersvereniging van de minister de taak toebedeeld om onze leden voor te bereiden op het afleggen van de e-screener. De Jagersvereniging is van mening dat de minister zijn uitvoeringspraktijk eerst op orde moet hebben en ons van de noodzakelijke nadere informatie over de test moet voorzien, voordat hij van ons kan verlangen een rol te spelen in de voorlichting over de e-screener.

Pleidooi Jagersvereniging: schort e-screener op

Gezien de problemen in de huidige uitvoeringspraktijk, de twijfels over de computertest en de onjuiste afstelling van de test die leidt tot teveel onterechte afwijzingen met bijzonder hoge kosten voor de aanvragers, roept de Jagersvereniging de minister van Justitie en Veiligheid en de Tweede Kamer op om de e-screener in zijn geheel, dus ook voor eerste aanvragers, op te schorten.

Het lijkt ons redelijk dat de minister in het proces van de revisie van de Wet wapens en munitie aan het parlement duidelijk maakt welke toegevoegde waarde de e-screener daadwerkelijk heeft voor het beter borgen van de veiligheid van legaal wapenbezit in Nederland en op welke wijze hij voornemens is dat in de praktijk ordentelijk in te gaan richten. Dan kan daarna het parlement besluiten of de e-screener wel of geen plaats heeft in het Nederlandse rechtsstatelijke bestel.

Bekijk hieronder de volledige brief van de Jagersvereniging

Het bericht Reactie Jagersvereniging op antwoorden minister Kamervragen over e-screener verscheen eerst op De Jagersvereniging.

Bron: Jagersvereniging | 30-10-2020
Antwoord Minister van Justitie op Kamervragen inzake e-screener

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG
 
Datum 14 oktober 2020
 
Onderwerp: Antwoorden Kamervragen inzake de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland inzake de e-screener
 
In antwoord op uw brief van 4 september 2020 deel ik u mee dat de schriftelijke vragen van het lid Van Dam (CDA) over de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland inzake de e-screener worden beantwoord zoals aangegeven in de bijlage bij deze brief.
 
De Minister van Justitie en Veiligheid,
 

Ferd Grapperhaus

 

Antwoorden van de minister van Justitie en Veiligheid op schriftelijke vragen van het lid Van Dam (CDA) over de uitspraak van de Rechtbank Noord-Nederland inzake de e-screener (ingezonden 4 september 2020, 2020Z15613)

Vraag 1

Bent u bekend met de uitspraak van de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Nederland d.d. 13 augustus 2020 inzake de toepassing van de e-screener?

(1) Antwoord op vraag 1 Ja.

Vraag 2

Kunt u duiden wat het voorlopige oordeel van de Voorzieningenrechter – namelijk dat niet zonder meer vaststaat dat de e-screener een voldoende geschikt, objectief instrument is ter beoordeling van de psychische gesteldheid van een persoon – voor betekenis heeft voor het huidige, landelijke gebruik van de e-screener? Is daarmee niet de volledige bodem onder de toepasbaarheid van de e-screener weggevallen?

Antwoord op vraag 2

Allereerst acht ik het van belang te benadrukken dat dit een uitspraak is over een individuele casus. Hieraan kunnen geen algemene uitspraken over de werking van de e-screener worden ontleend. De voorzieningenrechter heeft geen oordeel kunnen vormen over de wijze waarop de testresultaten in dit specifieke geval zijn verkregen, omdat onvoldoende inzicht is verkregen in de werking van het instrument. Dat zegt dus primair iets over de (niet) aan voorzieningenrechter geleverde informatie. Om belanghebbenden meer inzicht te verschaffen in de werking van de e-screener heb ik TNO reeds in een eerder stadium gevraagd, een rapport op te stellen over de wijze waarop de e-screener werkt en waar het toe dient. Het betreffende rapport – dat in deze zaak helaas niet aan de voorzieningenrechter is vertrekt – voeg ik als bijlage bij deze antwoorden. Om omissies, zoals in voornoemd kort geding in de toekomst te voorkomen heb ik de te betrachten zorgvuldigheid andermaal onder de aandacht van de korpschef gebracht en hem gevraagd om het hiervoor bedoelde TNO rapport voortaan in juridische procedures aangaande de e-screener in te brengen. Nu de voorzieningenrechter, in de door u aangehaalde casus, de e-screener niet inhoudelijk heeft beoordeeld en het een voorlopig oordeel betreft, heeft de uitspraak geen gevolgen voor de toepassing van de e-screener bij andere aanvragers van een wapenverlof of jachtakte. Overigens wordt de e-screener, zoals voorzien was, dit najaar geëvalueerd met de politie en TNO. Hierbij betrek ik ook de KNSA en KNJV, waarmee medewerkers van mijn departement doorlopend overleg hebben. Indien de evaluatie aanleiding geeft tot aanpassing van het instrument informeer ik uw Kamer hier uiterlijk in het voorjaar van 2021 over.

Vraag 3
 
Kunt u de Kamer informeren over de plaats en de betekenis van de contra-expertise in de meest recente procedure rond het aanvragen van een jachtakte of -verlof?
 
Vraag 4
 
Kunt u – zo nodig als bijlage – de geldende regeling op dit punt aan de Kamer bekend maken?
 
Antwoorden op vragen 3 en 4
 

Behalve het TNO-rapport voeg ik ook de door mij gegeven instructie aan de politie inzake de beoordeling van e-screener uitslagen als bijlage bij deze antwoorden. Waar het de contra-expertise betreft bepaalt de instructie dat – indien aan de voorwaarden is voldaan waaraan de contra-expertise dient te voldoen – de e-screener uitslag van betreffende aanvrager terzijde wordt geschoven en doorslaggevende waarde wordt toegekend aan de contra-expertise (i.c. een psychologisch rapport). Indien de opsteller van het contra-expertiserapport tot een negatief oordeel ten aanzien van de aanvrager komt, dan weegt dit, mogelijk met andere factoren waardoor twijfel is ontstaan, mee in het voornemen tot weigering van de aanvraag. Indien het rapport niet aan eisen van de contraexpertise voldoet, wordt de uitslag van de e-screener geacht leidend voor de beoordeling te zijn.

 
Vraag 5
 

Klopt het dat er maar één instituut in Nederland is dat deze contraexpertise kan verzorgen en bent u bereid een lijst te publiceren waarop meerdere instituten worden genoemd waar mensen een contraexpertise kunnen aanvragen?

 
Antwoord op vraag 5
 

Nee, dat klopt niet. Als voorwaarde geldt dat het psychologisch rapport opgesteld en ondertekend moet zijn door een BIG-geregistreerd psycholoog dan wel psychiater. Het is aan de aanvrager om zelf een deskundige aan te zoeken.

 
Vraag 6
 

Kunt u bevestigen dat een contra-expertise ongeveer € 1.500 kost en bent u van mening dat dit bedrag in verhouding staat tot de draagkracht van aanvragers van een jachtakte of –verlof?

 
Antwoord op vraag 6
 

Ik heb geen zicht op de precieze kosten van een contra-expertise rapport. Ik heb ook geen zicht op de financiële draagkracht van aanvragers van een jachtakte of wapenverlof. Maar er van uitgaande dat zij een redelijke dwarsdoorsnede van de Nederlandse samenleving vormen, zal de financiering van de contra-expertise voor een deel van de aanvragers een behoorlijke last betekenen, waarbij door hen zelf de afweging moet worden gemaakt of deze last opweegt tegen het mogelijke resultaat.

 
Vraag 7
 

Deelt u de mening dat de onvolkomenheid van het functioneren van de e-screener niet rechtvaardigt dat individuele burgers € 1.500 kosten moeten maken om zich tegen dit instrument te verweren?

 
Antwoord op vraag 7
 

Ik deel het oordeel dat de e-screener niet naar behoren functioneert niet en derhalve ook niet uw gevolgtrekking daaruit.

 
Vraag 8
 

Wie draagt de kosten van de contra-expertise indien deze in het voordeel van de verzoeker/aanvrager uitvalt?

 
Antwoord op vraag 8
 

De kosten voor het laten uitvoeren van de contra-expertise zijn voor degene die deze aanvraagt.

 
Vraag 9
 

In hoeverre is de e-screener geschikt voor mensen met dyslexie en is dit wetenschappelijk onderzocht? Kunt u bij de beantwoording van deze vraag onderscheid maken tussen aanvragen vóór en aanvragen na aanpassingen die verricht zijn naar aanleiding van implementatieproblemen rond de e-screener?

 
Antwoord op vraag 9
 

Er is geen onderzoek gedaan naar de mate waarin de e-screener door mensen met dyslexie een belemmering vormt. Maar om de groep van dyslectische aanvragers beter van dienst te zijn is een voorleesfunctie in het systeem gebouwd. Ook kan lettergrootte worden aangepast. Bovendien wordt in de informatievoorziening voorafgaand aan de afname van de e-screener, richting de aanvrager, aandacht aan mogelijke belemmeringen, zoals dyslexie, belemmeringen besteed.

 
Vraag 10
 

Welke mogelijkheden zijn er voor mensen met dyslexie om een tweede kans te krijgen om de e-screener af te leggen en is het wettelijk verboden om de e-screener twee keer af te leggen?

 
Antwoord op vraag 10
 
Ik heb in mijn instructie aan de politie bepaald dat na weigering of intrekking te allen tijde een nieuwe aanvraag kan worden ingediend. Als tijdelijke maatregel heb ik tevens bepaald dat als het resultaat van de e-screener laat zien dat deze onbetrouwbaar is ingevuld – voorafgaand aan besluitvorming – een aanvrager ook gebruik kan maken van een herkansing. Hierbij wordt aan de aanvrager wel medegedeeld dat, in verband met de betrouwbaarheid van de uitslag van de tweede poging, tussen twee testen een periode van ten minste één maand dient te liggen.
 
Vraag 11
 
In welke mate is de e-screener geschikt voor met name bestaande aktehouders met een (relatief) hogere leeftijd die binnenkort aan de beurt komen om hun verlof te verlengen en in dat kader de e-screener moeten afleggen?
 
Antwoord op vraag 11
 
Ik ben mij er van bewust dat oudere aanvragers mogelijk minder vaardig zijn met computers, het middel waarmee de e-screener wordt afgenomen. Om daaraan tegemoet te komen zijn verschillende maatregelen genomen, zoals duidelijke voorlichting vooraf, de voorleesoptie en de mogelijkheid het lettertype te vergroten. Overigens zie ik ook een kans voor belangenorganisaties om de achterban op de afname van de e-screener voor te bereiden. Hier ben ik ook met ze over in gesprek.
 
Vraag 12
 
Kunt u zich voorstellen dat een groot deel van deze groep met angst en beven deze test tegemoet ziet?
 
Antwoord op vraag 12
 
Ik ben mij er terdege van bewust dat een deel van aanvragers opziet tegen het vooruitzicht de e-screener te moeten afleggen. De brochure die voorafgaand aan de afname van de e-screener aan aanvragers wordt uitgereikt heeft mede tot doel (een deel van) de angst weg te nemen. Ook belangenorganisaties zouden hier een rol in spelen door de eigen achterban bijvoorbeeld te informeren over ervaringen met de afname van de e-screener, en aanvragers, voor zover mogelijk op de afname zelf voor te bereiden.
 
Vraag 13
 
Deelt u de mening dat ook voor mensen met een afstand tot digitale vaardigheden, maar ook laaggeletterden de e-screener een relatief zwaardere test is?
 
Antwoord op vraag 13
 
Ja, daar ben ik mij van bewust. Het taalgebruik in de informatiebrochure, die voorafgaand aan de afname van de e-screenertest aan de aanvrager wordt uitgereikt, is hierop afgestemd. Om interpretatieproblemen te voorkomen zijn de vragen van de e-screener zo zorgvuldig, eenvoudig en eenduidig mogelijk geformuleerd.
 
Vraag 14
 
Is het een doel van het beleid om door middel van de inzet van de e-screener het aantal verlofhouders in Nederland fors te decimeren?
 
Antwoord op vraag 14
 
Nee, er bestaat geen specifieke beleidsdoelstelling ten aanzien van het aantal verlof- of jachtaktehouders. Uitgangspunt van de wet en doel van beleid is – mede aangespoord door uw Kamer, de Inspectie van Justitie en Veiligheid en Europese regelgeving – de samenleving zo goed mogelijk te beschermen tegen mogelijk misbruik van vuurwapens.
 
Vraag 15
 
Bent u bekend met het informatieblad van het Ministerie van Justitie en Veiligheid en de Politie inzake de e-screener en met het tekstvak waarin te lezen staat: “Heeft u wel eens gelogen? Het lijkt dan niet handig om ja te antwoorden als u wilt overkomen als een betrouwbaar persoon. 
 
Antwoord op vraag 15
 
Algemeen bekend is dat iedereen wel eens een leugentje om bestwil vertelt of dit als kind wel een heeft gedaan. Dus op deze vraag is het verwachte antwoord ‘ja’?”
 
Vraag 16
 
Kunt u zich voorstellen dat er een grote groep Nederlanders is – zeker onder verlofhouders – die daadwerkelijk nooit liegt en zonder de geringste twijfel ‘nee’ antwoordt op bovenstaande vraag?
 
Antwoord op vraag 16
 
Iedereen met enige zelfkennis weet dat hij of zij op enig moment in zijn of haar leven weleens een leugen (om bestwil) verteld heeft. Ik kan mij wel de gedachtegang voorstellen dat de aanvrager meent de betreffende vraag met ‘nee’ te moeten beantwoorden om een positieve uitslag van de e-screener te krijgen. Het doel van het door u aangehaalde informatieblad (brochure) is onder andere om deze misvatting te corrigeren. Dit informatieblad is afgestemd met alle belanghebbenden, inclusief verenigingen als KNSA en KNJV, om zo goed mogelijk aan te sluiten op de belevingswereld van de aanvrager.
 
Vraag 17
 
Is het niet vreemd dat mensen bij het invullen van de e-screener tactisch in plaats van naar waarheid moeten gaan antwoorden?
 
Antwoord op vraag 17
 
De e-screener moet louter naar waarheid worden ingevuld. Hier wordt voorafgaand aan de afname van de e-screener ook op gewezen. Tevens is hier bij het opstellen van de vragen in de e-screener, die toetsen op sociaal wenselijke beantwoording, rekening mee gehouden.
 
Vraag 18
 
In welke mate zijn de door de Corona-maatregelen opgelopen achterstanden – bij het behandelen van aanvragen en verzoeken die door het bureau Korpschefstaken worden verricht in het kader van de Wet Wapens en Munitie – per 1 september 2020 ingelopen en is het mogelijk hier per politie-eenheid op de verschillende soorten aanvragen een overzicht van te verstrekken?
 
Antwoord op vraag 18
 
De politie is met ingang van 28 mei jl. begonnen met het in behandeling nemen van nieuwe aanvragen en daarmee ook de mogelijkheid voor de aanvragers om deel te nemen aan de e-screener. Rekening houdende met ook de verminderde beschikbare capaciteit tijdens de zomervakantieperiode is de verwachting dat de achterstand voor het eind van het jaar is ingelopen. Het is technisch mogelijk om per politie-eenheid de verschillende soorten aanvragen in een overzicht te laten zetten. Dat kost echter politiecapaciteit die effectiever ingezet kan worden op het inlopen van de achterstand.
 
Vraag 19
 
Worden verlof-aanvragers al weer op het politiebureau ontvangen, of verlopen alle contacten nog op afstand?
 
Antwoord op vraag 19
 
De bureaus zijn op beperkte schaal aangepast om zoveel mogelijk Covid-19-proof te kunnen werken. Vanwege de beperkte hoeveelheid beschikbare loketten worden tot nader order in principe alleen nieuwe aanvragers en bestaande verlofhouders die tussentijds een nieuw wapen willen aanschaffen op de bureaus ontvangen.
 
Bestaande verlof- en jachtaktehouders ontvangen – gegeven uitzonderlijke situatie – voorafgaand aan het verlopen van hun wapenvergunning en na controle in de politiesystemen of geen bezwaar tegen afgifte bestaat – eenmalig een schriftelijk verlengingsbesluit en hoeven zich om die reden niet op het bureau te melden.
 
Vraag 20
 
Wat is de voortgang van het onderzoek van de Inspectie Justitie en Veiligheid inzake het takenpakket van de bureaus Korpscheftaken en worden ook andere belanghebbenden dan de Politie betrokken bij dit onderzoek?
 
Antwoord op vraag 20
 
De Inspectie van Justitie en Veiligheid (IJenV) heeft zowel betrokkenen bij de politie als bij het departement gesproken. Op basis van gesprekken heeft de IJenV besloten meer tijd te nemen voor het onderzoek.
 
Vraag 21
 
Ziet u mogelijkheden om de verlening van vergunningen en verloven van de Politie over te dragen naar de dienst Justis en op welke termijn kunt u hier een beslissing over nemen?
 
Antwoord op vraag 21
 
Momenteel verkennen de politie en dienst Justis onder welke voorwaarden een dergelijke taakoverdracht mogelijk is. Verdere besluitvorming op dit vraagstuk vindt plaats zodra de businesscase – waar naast de Wet wapens en munitie, ook de eventuele overdracht van de bestuursrechtelijke taken van de politie ten aanzien van de Wet natuurbeheer, de Wet explosieven civiel gebruik en de Wet particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus in worden meegenomen – gereed is. Dit zal aan het einde van 2020 zijn of aan het begin van 2021.
 
Vraag 22
 
Wat is de voortgang van het deactiveren van vuurwapens?
 
Antwoord op vraag 22
 
In Nederland dienen vuurwapens conform de technische specificaties van de EU-uitvoeringsverordening gedeactiveerd te worden. De politie is in Nederland, conform artikel 43 van de Wet wapen en munitie, aangewezen als controlerende en certificerende instantie. Als de vraag is of vuurwapens conform de EU-uitvoeringsverordening gedeactiveerd en in Nederland gecontroleerd en gecertificeerd kunnen worden, is het antwoord ja.
 
Vraag 23
 
In hoeverre is er na mijn werkbezoek begin juli 2020 voortgang geboekt in het laten groeien van het innemen en het controleren van gedeactiveerde vuurwapens?
 
Antwoord op vraag 23
 
Momenteel zijn 146 wapens aangeboden en behandeld (t.o.v. de 106 medio juli). Er zijn daarnaast nog 25 wapens aangeboden waarvan de behandeling ingepland wordt. Om belanghebbenden beter van dienst te zijn heeft de politie op zijn website informatie over de procedure van de keuring van onklaargemaakte wapens opgenomen. De politie heeft mij voorts gemeld dat, zodra de verbouwing en inrichting van de beoogde werkplaats zijn afgerond, alle erkenninghouders  zullen worden uitgenodigd voor een informatieve bijeenkomst, waarbij nog bekeken moet worden of dat pas op een moment zal zijn als de Coronacrisis voorbij is. Gezocht wordt naar een tijdschrift waarin een artikel kan worden geplaatst over het functioneren van de bij de politie ondergebrachte controlerende autoriteit van onklaargemaakte wapens.
 
Vraag 24
 
Deelt u de mening dat de stand toen (106 aangeleverde gedeactiveerde vuurwapens, afkeuringspercentage 40%) niet zal leiden tot een jaarlijkse productie van minstens 2.500 wapens en op welke wijze bent u voornemens actief te zorgen voor het op gang krijgen van het deactiveringsproces in Nederland?
 
Antwoord op vraag 24
 
Er is geen kwantitatieve doelstelling geformuleerd voor de controle op en certificering van gedeactiveerde vuurwapens, anders dan dat dat van het aanbod afhangt. Voor de berekening van het legesbedrag is van de, door de politie en enkele erkenninghouders (=wapenhandelaren) bevestigde, aanname uitgegaan dat jaarlijks 2400 van dergelijke voorwerpen aan de controlerende autoriteit voor onklaar gemaakte wapens zouden worden voorgelegd. Ik stel nu vast dat die inschatting die ten tijde van het opstellen van het wetsvoorstel ter implementatie van de EU vuurwapenrichtlijn gemaakt is, sterk afwijkt van het huidige, werkelijke aanbod.
 
(1) ECLI:NL:RBNNE:2020:2792-Rechtbank Noord-Nederland, 13-08-2020 / LEE
Rechtbank wijst vorderingen Jagersvereniging en KNSA af inzake e-screener

Update e-screener 11/02/2020: Rechtbank wijst vorderingen Jagersvereniging en KNSA af

Vandaag deed de rechtbank Den Haag uitspraak over het kort geding dat beide verenigingen aanspanden inzake de e-screener. De rechter wees alle vorderingen van de Jagersvereniging en de KNSA af. De Jagersvereniging gaat de uitspraak verder bestuderen en zal zich beraden op vervolgstappen.

De Jagersvereniging en de KNSA eisten dat de Staat de e-screener voor alle gebruikers inclusief de eerste aanvragen zou opschorten, dat de Staat alle resultaten van de tot nu toe uitgevoerde e-screener testen zou vernietigen en dat de Staat specifieke nadere informatie over de huidige e-screener zou opleveren ten behoeve van een bodemprocedure om de e-screener definitief afgeschaft te krijgen.

Verrast

De Jagersvereniging is zeer verrast door deze uitspraak: het staat in schril contrast met eerdere uitspraken van rechters in individuele zaken waarbij de Jagersvereniging met succes pleitte voor teruggave van de ingenomen jachtaktes en wapens. Die rechters waren zeer kritisch over de kwaliteit en validiteit van de e-screener. Ook staat de uitspraak haaks op een recente uitspraak van de rechtbank Den Haag over SyRI, een algoritme dat is bedacht door de overheid om uitkeringsfraude op te sporen. In die kwestie oordeelde de rechtbank dat de Staat in strijd met de Wet handelt door haar beoordeling te baseren op automatische besluitvorming. Daarnaast werd ook geoordeeld dat SyRI in strijd is met de Wet omdat de Staat geen inzicht wil verschaffen in de werking ervan en betrokkenen zich niet kunnen verweren tegen het gebruik daarvan. Wij zien sterke overeenkomsten met het gebruik van SyRI en de e-screener.

De Jagersvereniging gaat de uitspraak verder bestuderen en zal zich beraden op vervolgstappen. Vooruitlopend hierop hebben de Jagersvereniging en de KNSA bij de rechtbank gevraagd om een beoordeling van de e-screener door een panel van deskundigen. Tijdens de hoorzitting heeft de Staat al aangegeven zijn medewerking aan zo’n procedure te willen verlenen.

Jagersvereniging blijft zich inzetten

De Jagersvereniging blijft pal staan voor de belangen van haar leden. Dankzij de voortdurende inspanningen van de NOJG en de Jagersvereniging en de KNSA is de uitvoering van de e-screener al aangepast, werd het gebruik van de e-screener voor bestaande verlofhouders opgeschort en kregen veel gedupeerde leden hun jachtakte terug.

Nog een lichtpunt in de uitspraak is dat de rechter heel duidelijk aangeeft dat automatisch afwijzing op basis van een negatieve score niet is toegestaan.

Aanvragers moeten te allen tijde in de gelegenheid worden gesteld tegenbewijs te leveren mocht er besloten zijn dat zij niet geschikt zouden zijn over het beschikken van een vuurwapen.

De Jagersvereniging blijft zich onverminderd inzetten op het gebruik van een evenwichtige screeningsmethode. Ze onderschrijft het doel van een periodieke screening van jachtaktehouders, mits rechtmatig, doelmatig en effectief. De Jagersvereniging is en blijft echter van mening dat de e-screener een niet-werkende oplossing voor een niet-bestaand probleem is.

Officiële uitspraak Rechtbank

‘Kort geding over het gebruik van de e-screener bij de aanvraag van een jachtakte of wapenverlof.

Bij de aanvraag van een jachtakte of wapenverlof moet door de Staat met het oog op de veiligheid (onder meer) worden beoordeeld of er reden is om te vrezen dat de aanvrager misbruik zal maken van wapens of munitie.

De Staat heeft daartoe het gebruik van een nieuw toetsinstrument ingevoerd, de e-screener. De e-screener is een gedigitaliseerde vragenlijst die er op is gericht om tien risicofactoren te meten, die gezamenlijk een beeld geven van de psychische gesteldheid van een aanvrager.

De Koninklijke Nederlandse Jagers Vereniging en de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie vorderen in kort geding de Staat te verbieden nog langer gebruik te maken van de e-screener en de verkregen resultaten te vernietigen. Zij voeren daartoe aan dat de e-screener geen deugdelijk middel is.

De voorzieningenrechter wijst de vorderingen af. De Staat heeft bij de invoering van de e-screener een zwaarwegend en rechtmatig belang en niet gebleken is dat de e-screener ondeugdelijk is. De vordering tot het verstrekken van afschrift van bescheiden die betrekking hebben op de exacte inhoud en werking van de e-screener wordt eveneens afgewezen. De Staat heeft voldoende aannemelijk gemaakt dat die stukken vertrouwelijk moeten blijven om te voorkomen dat de werking van de e-screener wordt ondermijnd.’

Lees de uitspraak op de website van de Rechtbank; uitspraken.rechtspraak.nl
Brief 29/10 minister Grapperhaus e-screener opgeschort

Brief 29/10 minister Grapperhaus e-screener opgeschort

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Datum: 29 oktober 2019

Onderwerp: Bijstelling uitvoeringspraktijk e-screener

Recentelijk heb ik u bericht over de implementatie van de e-screener, het verplicht gestelde onderzoeksinstrument naar risicofactoren voor wapenbezit. Sinds de invoering hiervan is er een aantal ontwikkelingen geweest, die mij hebben doen besluiten tot een bijstelling van de uitvoeringspraktijk.

De casus Alphen aan den Rijn, de ontwikkelingen daarna in nationale en EU-wetgeving en recentelijk het arrest van de Hoge Raad dat duidt dat de beschermingsnorm van preventief handelen geringe twijfel is, maakt dat de beoogde werking van de e-screener tot een kritischer screening leidt dan hiervoor mogelijk en daardoor gebruikelijk was. De beoogde werking van de e-screener is bij de behandeling van het betreffende wetsvoorstel uitgebreid beschreven en gedeeld met uw Kamer.

Ontwikkelingen

De e-screener was oorspronkelijk bedoeld als vervanging van het WM-32 formulier. De werking van het instrument wordt, zo is bij de introductie ervan al aan uw Kamer toegezegd, strak gemonitord en door TNO geëvalueerd. De eerste 300 resultaten laten een wisselend beeld zien. Enerzijds is de werking van het instrument in lijn met hetgeen daarover verwacht werd naar aanleiding van de eerdere testen en pilots. Anderzijds blijkt dat aanvragers meer dan vooraf verwacht hoog scoren op één van de schalen en daardoor een negatief advies ontvangen.

De KNSA en de KNJV zijn kritisch in hun reacties. Ik neem dat serieus en ga ook opnieuw met ze in gesprek.

Bijstelling uitvoeringspraktijk

Problematiek in de uitvoeringspraktijk heeft mij doen besluiten dat aanpassing nodig is. Het komende jaar blijft de e-screener als verplicht instrument aangewezen voor nieuwe aanvragers van wapenverloven en jachtaktes. Dit gaat in totaal om een groep van circa 5000 aanvragers per jaar. De reeds bestaande verloven zullen de komende twee jaar nog beoordeeld worden op basis van een nieuwe (uitgebreidere) versie van het zogenaamde WM-32 formulier. De aanwijzing van het wettelijke verplichte onderzoeksinstrument in artikel 48a van de Regeling wapens en munitie zal hiertoe worden aangepast. De informatie over mogelijke risicofactoren wordt op een andere manier verkregen. De afweging die de korpschef moet maken bij de verlening van de vergunning blijft voor alle gevallen gelijk. Daarbij benadruk ik dat de e-screener en/of het WM-32 formulier slechts een onderdeel is in het proces, en dat er ook een antecedentenonderzoek en een referentencontrole wordt verricht, evenals een huiscontrole.

Deze differentiatie geeft de mogelijkheid alsnog de e-screener voortvarend en zorgvuldig voor alle gevallen in te voeren. Dit betekent in praktische zin dat het volledige bestand verlofhouders niet in drie à vier jaar, maar in vijf jaar zal worden gescreend. Ik treed met de betrokken partijen in overleg op welke wijze omgegaan moet worden met de huidige wapenverlofhouders die een negatief eindoordeel hebben gekregen op de e-screener. Ik zal dit van geval tot geval bekijken.

Ik houd uw Kamer op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

De Minister van Justitie en Veiligheid,

Ferd Grapperhaus
Invoering van de E-Screener per 1 oktober 2019 voor alle jachtakte/verlofhouders in Nederland.

Hierbij willen wij U informeren, over het feit dat op 1 oktober 2019 aanstaande artikel 6a Wwm in werking treedt (oorspronkelijke wetstekst bijgaand).

Het betreft het enige nog niet inwerking getreden artikel van het wetsvoorstel tot versterking van het stelsel ter beheersing van het legaal wapenbezit dat sinds 1 september 2017 in fases in werking is getreden.

Met de inwerkingtreding zullen ook twee wijzigingen van de Regeling van kracht worden.

Die zien de aanwijzing van de e-screener als het in de wet genoemde onderzoek en de leges die over de afname geheven worden (€ 54,45), en de procedure rond het zich in persoon bij de politie melden bij een ontheffingsaanvraag.

Zodra de wijzigingstekst gereed is zal ik u hierover nader kunnen informeren.

Met betrekking tot de afname van de e-screener kan ik u reeds nu melden dat aanvragers van een bevoegdheidsdocument (Verlof/Jachtakte) een uitnodigingsbrief zullen krijgen waarin wordt uitgelegd, hoe en wanneer en waar zij hun medewerking aan het onderzoek kunnen verlenen. Deze medewerking bestaat uit het invullen van een geautomatiseerde vragenlijst.

Aanvragers zullen via een inlogprocedure een boeking kunnen doen op een van de afnamelocaties, hiervoor dient men via een speciaal programma een aantal vragen te beantwoorden en dit kan tot maximaal 45 minuten duren.

Bij de boeking krijgen zij na betaling de bevestiging van de boeking en ook informatie over het verdere verloop van het proces.

Alle aanvragers dienen aan dit onderzoek medewerking te verlenen.

Nadere informatie van de Politie, bij navraag wat tot nog toe (22-09-2019) ook bij hen bekend is, over de invoering van de afname E-screener: 

 1. De afname van de E-screener is op 1 oktober 2019 van kracht geworden, deze gaat eenmalig gelden voor alle verlof en jachtaktehouders.
 2. De afname van de E-screener wordt op de locatie van een extern bedrijf gedaan, dus niet bij de politie.
 3. U kunt via de volgende link https://www.politie.nl/themas/vergunningen-en-verloven.html
 4. De kosten bedragen hiervoor € 54,45 per persoon.
 5. De afname van de E-screener wordt gefaseerd ingevoerd, dit wil zeggen dat dit over 3 jaar wordt uitgevoerd;
  1. In 2020 als eerste de verlof/jachtaktehouders in de leeftijd van 18 t/m 25 jaar en de 60 jarige en oudere;
  2. In 2021 de verlof/jachtaktehouders in de leeftijd van 40 tot 60 jaar;
  3. In 2022 de verlof/jachtaktehouders in de leeftijd van 26 tot 40 jaar.
 6. U dient er voor te zorgen , dat U tijdig het onderzoek aflegt, zodat de uitslag bekend is en in ieder geval onderdeel vormt van de bescheiden, bij de aanvraag voor verlenging van de jachtakte of verlof.
 7. Zodra het team korpscheftaken van uw politie regio, de uitslag van uw test heeft ontvangen, wordt u nader geïnformeerd over de verdere behandeling van de aanvraag.
 8. Het huidige WM 32 inlichtingen formulier, waarin je jaarlijks bij het verlengen van je jachtakte of verlof 3 referenten moet opgeven, hiervan dient U alleen achterzijde met de drie referenten in te vullen
 9. Alle nieuwe aanvragers voor een verlof of jachtakte dienen dan de bovengenoemde procedure direct eenmalig te doen.
 10. De behandeling van uw aanvraag voor verlenging of eerste aanvraag wordt opgeschort tot het moment waarop U medewerking heeft verleend aan het onderzoek d.m.v de E-screener.

Wij hopen U hiermee alvast op de hoogte te hebben gesteld wat dit voor U als jachtakte/verlofhouder gaat betekenen. Voor verdere informatie dient U zich te wenden tot

Ministerie van Justitie en Veiligheid | Ministry of Justice and Security
Directoraat-Generaal Rechtspleging en Rechtshandhaving | Directorate General for the Administration of Justice and Law Enforcement
Directie Rechtshandhaving en Criminaliteitsbestrijding | Law Enforcement Department
Criminaliteit en Veiligheid

Turfmarkt 147 | 2511 DP | Den Haag
Postbus 20301 | P.O. Box 20301 | 2500 EH | Den Haag | The Netherlands


De Wet wapens en munitie wordt als volgt gewijzigd:

A. Aan artikel 4, tweede lid, wordt toegevoegd: Onze Minister kan de korpschef machtigen tot uitvoering van artikel 6a, eerste lid, onderdelen b, c en d, en derde lid.

B. Na artikel 6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 6a

1. Ontheffingen op grond van artikel 4, erkenningen op grond van artikel 9 en verloven op grond van de artikelen 28, 29 en 32 worden, onver-minderd het bepaalde in de artikelen 6 en 7, slechts verleend indien:

a. de aanvraag door de aanvrager in persoon is gedaan, onder overlegging van een geldig identiteitsbewijs;

b. de aanvrager heeft meegewerkt aan een door Onze Minister aangewezen onderzoek op grond waarvan kan worden beoordeeld of er verhoogde kans is op de situatie bedoeld in artikel 7, eerste lid, onderdeel b;

c. de aanvrager ten minste drie referenten heeft opgegeven, onder verstrekking van hun contactgegevens, bij wie navraag kan worden gedaan naar de aanvrager, en

d. de aanvrager in persoon aanwezig is geweest bij de controle door de korpschef van de op het adres van de aanvrager getroffen voorzieningen voor de opslag van wapens en munitie.

2. Het eerste lid, met uitzondering van onderdeel a, is niet van toepassing op de aanvraag van een persoon die reeds in het bezit is van een in het eerste lid genoemde ontheffing, erkenning of verlof waarvan de geldigheidsduur nog niet is verstreken, tenzij de toepassing van de onderdelen b, c of d, naar het oordeel van de korpschef of Onze Minister, noodzakelijk is voor een deugdelijke beoordeling van het bepaalde in artikel 7, eerste lid, onderdeel b.

3. De in het eerste lid genoemde ontheffingen, erkenningen en verloven worden aan degene aan wie zij worden verleend, in persoon uitgereikt.

4.  Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gegeven over het bepaalde in het eerste lid. Deze regels kunnen in elk geval betrekking hebben op het door Onze Minister aangewezen onderzoek, bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, en de selectie van referenten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel c. Ook kan de plaats waar de aanvraag moet worden gedaan worden bepaald.

Zie de PDF bijlage voor de gehele wettekst:Wet wapens en munitie art 6a E Screener kst-34432-2
Nieuw aanvraagformulier wapenverlof WM3 – augustus 2019

Nieuw formulier WM3

Mede als gevolg van wijziging van de Wet wapens en munitie (Wwm) in verband met de implementatie van een EU-richtlijn heeft de politie het aanvraagformulier wapenverlof WM3 aangepast en inmiddels ook al in gebruik genomen.

Bij deze wordt iedereen vriendelijk doch dringend verzocht om per direct het nieuwe formulier te gaan gebruiken. In verband met alle wijzigingen zal een ‘oud’ formulier WM3 niet meer in behandeling kunnen worden genomen.

Klik hier voor het downloaden van het nieuwe formulier WM3.