Vogelbescherming wil niet deelnemen in Faunabeheereenheden over jacht

Vogels Vogelbescherming zijn er amendementen ingediend, die de huidige natuurbescherming aanzienlijk kunnen verslechteren, hiervoor noemen zij het amendement van Heerema (VVD) en Leenders (PvdA), waarin wordt voorgesteld dat de eisen voor de jacht en schadebestrijding worden beperkt en maatschappelijke organisaties binnen faunabeheereenheden mogen meepraten over schadebestrijding en de jacht. Directeur Wouters van Vogelbescherming: “Dit onderdeel van het amendement is een wassen neus”. In de praktijk zal alles wat betreft schadebestrijding […]

Lees verder

Kort verslag behandeling Wet Natuurbescherming van 25 juni 2015 in Tweede Kamer

hierbij een kort verslag van de belangrijkste punten en amendementen voor de wijzigingen die werden ingediende door de diverse fracties.  Het debat startte om 14.30 uur en werd rond 20.30 uur afgesloten. De bespreking in de Tweede Kamer was na de behandeling in de commissie vergadering van vorige week, de finale discussie in de Kamer. De stemming over het wetsvoorstel inclusief de wijzigingsvoorstellen vindt naar verwachting volgende week woensdag 1 juli plaats rond […]

Lees verder

Ook provincies voor afschaffen afschotplan

Bron: IPO De regels voor de jacht verminderen en meer inspraak voor maatschappelijke organisaties bij faunabeheer, dat stellen de VVD en PvdA vandaag voor tijdens het Wetgevingsoverleg Natuurbeschermingswet in de Tweede Kamer. De Natuurbeschermingswet is het sluitstuk van de decentralisatie van het natuurbeleid van rijk naar provincies. In de Wet wordt geregeld dat provincies verantwoordelijk zijn voor het natuurbeleid en de uitvoering daarvan. De regeringspartijen willen dat jagers bij de jacht niet […]

Lees verder

Initiatiefnota PvdD voor afschaffing wildlijst verworpen.

Jagers mogen niet meer zelf beslissen hoeveel dieren er in een gebied worden geschoten. Ze moeten binnen de Faunabeheereenheid afspraken maken met alle daarin samenwerkende partijen. Uit het debat tijdens de commissievergadering verdedigden de Tweede Kamerleden Henk Leenders (PvdA) en Rudmer Heerema (VVD) hun zienswijze dat door deze aanpak veel regels en bureaucratie zal verminderen. Zij vinden net als de Staatssecretaris dat door het opnemen van de dieren- en vogelbescherming in […]

Lees verder

Ethiek en de Onzin van de intrinsiek waarde.

Als een damhert door een auto wordt aangereden en hierbij al zijn poten gebroken worden, maken we het dier zo snel mogelijk af om het uit zijn ‘lijden te verlossen’. Dit noemen we ethisch handelen. Gebeurt dit bij een mens, dan proberen we hem met alle mogelijke middelen in leven te houden, met of zonder benen. Dit noemen we ook ethisch handelen. Twee bijna identieke situaties, met tegengestelde ‘ethische’ handelswijze. […]

Lees verder

15 juni behandeling Wet Natuurbescherming in de Tweede kamer

Op 15 juni 2015 vindt zoals tot nu toe op de agenda  van de Tweede Kamer staat, de behandeling plaats van de nieuwe wet Natuurbescherming en de nota’s van wijziging die hierop zijn aan gebracht door de Staatsecretaris Dijksma, de bedoeling is dat deze direct erna in juli naar de Eerste kamer wordt gestuurd. Waarschijnlijk invoering jan 2016. Deze vergadering moet nog plaatsvinden Wetgevingsoverleg Wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur (Wet […]

Lees verder

Brief Stichting Wise Use aan Tweede Kamer inzake de voorgestelde Wet natuurbescherming 1 mei 2015

 Geachte Kamerleden, Hierbij vraag ik namens Stichting Wise Use uw aandacht voor het volgende. Stichting Wise Use zet zich in voor het behoud van de jacht in Nederland. De toekomst van de jacht in Nederland wordt thans ten onrechte in gevaar gebracht, door het aanhangige wetsvoorstel Regels ter bescherming van de natuur (“Wet natuurbescherming“). Hierna wordt allereerst toegelicht hoe de voorgestelde Wet natuurbescherming de benuttingsjacht beperkt en wat de wetgever […]

Lees verder

Advies ACTAL Rapport regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum 24 april 2015 Betreft Advies ACTAL Rapport regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming Geachte Voorzitter, Hierbij doe ik u de brief van ACTAL over het rapport ‘Regeldrukeffecten Wetsvoorstel Natuurbescherming’ van SIRA Consulting BV toekomen, zoals ik heb aangekondigd in mijn brief van 17 april jl. (TK 33348, nr. 14). ACTAL concludeert in zijn brief dat het onderzoek van SIRA Consulting inzicht geeft in de […]

Lees verder

Rapport regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming – verplichtingen jachthouders – Wbe’s

Datum        17 april 2015 Betreft        Rapport regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming   Geachte Voorzitter, Hierbij bied ik u aan het rapport ‘Regeldrukeffecten Wetsvoorstel Natuurbescherming’ van SIRA Consulting BV. Dit bureau heeft in opdracht van mij een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de regeldruk van de huidige natuurwetgeving – de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora- en faunawet en de Boswet – en de verwachte regeldruk als gevolg van het bij uw Kamer aanhangige wetsvoorstel natuurbescherming […]

Lees verder

Dijksma is verbaasd over uitspraken van Timmermans over Nederlands natuurbeleid

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken laat de Tweede Kamer weten dat zij met enige verbazing kennis heeft genomen van de uitspraken van eurocommissaris Timmermans in het Europees Parlement over de Nederlandse implementatiewijze van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Timmermans reageerde op vragen van Annie Schreijer-Pierik over de uitvoering van de Europese natuurregels in Nederland. Volgens hem hangen de problemen die in Nederland ontstaan vooral samen met de wijze waarop de Nederlandse […]

Lees verder

Beantwoording Kamervragen over verschillen in faunabeleid tussen provincies

Antwoorden van staatssecretaris Dijksma (EZ) op de vragen van het Kamerlid Thieme (PvdD) over de verschillen in faunabeleid tussen provincies. 1 Kent u het bericht ‘Faunabescherming: Wild is vogelvrij in Utrecht’? Antwoord Ja. 2 Heeft u inzicht in hoeverre er sprake is van samenhang en eenheid in het faunabeleid uitgevoerd door de twaalf provincies sinds de invoering van de Flora- en faunawet? Antwoord Op grond van de Flora- en faunawet […]

Lees verder

Aanbieding nota naar aanleiding van het verslag en tweede nota van wijziging wetsvoorstel natuurbescherming

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over de nota naar aanleiding van het verslag en een tweede nota van wijziging van het wetsvoorstel Natuurbescherming (33348). Download “Aanbieding nota naar aanleiding van het verslag en tweede nota van wijziging wetsvoorstel natuurbescherming” PDF document | 1 pagina | 38 kB Kamerstuk: Kamerbrief | 11-12-2014 Bijlagen Nota naar aanleiding van het verslag Wet natuurbescherming Kamerstuk | 11-12-2014 Tweede nota van […]

Lees verder

Eigendomsrecht wordt ernstig ingeperkt door verplicht afschotplan per wildsoort’

De wildlijst blijft in de Natuurbeschermingswet overeind, maar het eigendomsrecht wordt door het werken met een verplicht afschotplan per wildsoort ernstig beperkt. Deze inperking is in strijd met het Burgerlijk Wetboek. Dat betoogde FPG-directeur Ronnie van Woudenberg op de gezamenlijke algemene ledenvergadering van het Gronings Particulier Grondbezit en het Drents Particulier Grondbezit op 31 oktober. Wild en de in het wild levende beschermde fauna worden juridisch gezien als een zaak […]

Lees verder

Jagers tegen rol van schietknechten overheid

13 oktober 2014 Anno 2014 kunnen jagers met recht zeggen dat zij het grootste, landsdekkende vrijwilligersnetwerk zijn in het Nederlandse landschap, aldus directeur Laurens Hoedemaker van de Koninklijke Jagersvereniging. Hij vraagt zich af wat het voor de rol en het verantwoordelijkheidsgevoel van jagers betekent als zij alleen nog ‘op afroep’ mogen komen opdraven. Laurens Hoedemaker is directeur Koninklijke Jagersvereniging. In de nieuwe Wet natuurbescherming wordt jagen om te consumeren feitelijk […]

Lees verder

Risco op schade in fruit-, boom- en maïsteelt door halsbandparkiet

De halsbandparkiet, een exoot in Nederland, veroorzaakt sinds kort schade in de fruitteelt. Een risicoanalyse laat zien dat in fruitteeltgebieden gelegen tegen de randstad de schade kan toenemen. De boomteelt en mogelijk zelfs de maïsteelt kunnen in de toekomst risico lopen op schade door halsbandparkieten. De halsbandparkiet, die in Nederland is verwilderd sinds 1968, is een exoot uit Azië en Afrika. De soort komt vooral voor in steden en parklandschappen […]

Lees verder

Nadere informatie in relatie tot plaatsing van de vos op de landelijke vrijstellingslijst

 De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA ’s-GRAVENHAGE Datum       7 oktober 2014 Betreft: Nadere informatie in relatie tot plaatsing van de vos op de landelijke vrijstellingslijst Geachte Voorzitter, Naar aanleiding van het algemeen overleg van 14 mei 2014 en het VAO van 21 mei 2014 over wildbeheer, en in aanvulling op mijn brief van 21 mei 2014 (TK 2013-2014, 28286, nr. 734), geef ik […]

Lees verder