Vogelbescherming wil niet deelnemen in Faunabeheereenheden over jacht

Vogels Vogelbescherming zijn er amendementen ingediend, die de huidige natuurbescherming aanzienlijk kunnen verslechteren, hiervoor noemen zij het amendement van Heerema (VVD) en Leenders (PvdA), waarin wordt voorgesteld dat de eisen voor de jacht en schadebestrijding worden beperkt en maatschappelijke organisaties binnen faunabeheereenheden mogen meepraten over schadebestrijding en de jacht. Directeur

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Ook provincies voor afschaffen afschotplan

Bron: IPO De regels voor de jacht verminderen en meer inspraak voor maatschappelijke organisaties bij faunabeheer, dat stellen de VVD en PvdA vandaag voor tijdens het Wetgevingsoverleg Natuurbeschermingswet in de Tweede Kamer. De Natuurbeschermingswet is het sluitstuk van de decentralisatie van het natuurbeleid van rijk naar provincies. In de Wet wordt geregeld

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Initiatiefnota PvdD voor afschaffing wildlijst verworpen.

Jagers mogen niet meer zelf beslissen hoeveel dieren er in een gebied worden geschoten. Ze moeten binnen de Faunabeheereenheid afspraken maken met alle daarin samenwerkende partijen. Uit het debat tijdens de commissievergadering verdedigden de Tweede Kamerleden Henk Leenders (PvdA) en Rudmer Heerema (VVD) hun zienswijze dat door deze aanpak veel regels

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Ethiek en de Onzin van de intrinsiek waarde.

Als een damhert door een auto wordt aangereden en hierbij al zijn poten gebroken worden, maken we het dier zo snel mogelijk af om het uit zijn ‘lijden te verlossen’. Dit noemen we ethisch handelen. Gebeurt dit bij een mens, dan proberen we hem met alle mogelijke middelen in leven

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Advies ACTAL Rapport regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Datum 24 april 2015 Betreft Advies ACTAL Rapport regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming Geachte Voorzitter, Hierbij doe ik u de brief van ACTAL over het rapport ‘Regeldrukeffecten Wetsvoorstel Natuurbescherming’ van SIRA Consulting BV toekomen, zoals ik heb aangekondigd in mijn brief van 17 april

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Rapport regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming – verplichtingen jachthouders – Wbe’s

Datum        17 april 2015 Betreft        Rapport regeldruk wetsvoorstel natuurbescherming   Geachte Voorzitter, Hierbij bied ik u aan het rapport ‘Regeldrukeffecten Wetsvoorstel Natuurbescherming’ van SIRA Consulting BV. Dit bureau heeft in opdracht van mij een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar de regeldruk van de huidige natuurwetgeving – de Natuurbeschermingswet 1998, de Flora-

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Aanbieding nota naar aanleiding van het verslag en tweede nota van wijziging wetsvoorstel natuurbescherming

Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Dijksma (EZ) aan de Tweede Kamer over de nota naar aanleiding van het verslag en een tweede nota van wijziging van het wetsvoorstel Natuurbescherming (33348). Download “Aanbieding nota naar aanleiding van het verslag en tweede nota van wijziging wetsvoorstel natuurbescherming” PDF document | 1 pagina | 38

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email

Jagers tegen rol van schietknechten overheid

13 oktober 2014 Anno 2014 kunnen jagers met recht zeggen dat zij het grootste, landsdekkende vrijwilligersnetwerk zijn in het Nederlandse landschap, aldus directeur Laurens Hoedemaker van de Koninklijke Jagersvereniging. Hij vraagt zich af wat het voor de rol en het verantwoordelijkheidsgevoel van jagers betekent als zij alleen nog ‘op afroep’

LEES VERDER

Print Friendly, PDF & Email