Circulaire Wapens en Munitie 2014 (CWM 2014)

Hierbij treft u de Circulaire Wapens en Munitie 2014 (CWM 2014) aan.

Deze nieuwe Circulaire bevat, evenals de Circulaire Wapens en Munitie 2013, wijzigingen ten aanzien van de beheersing van het legale wapenbezit in de schietsport. Op grond van de uitspraak van de Raad van State van 20 november 2013, met zaaknummer 201 207897/1/A3 moet worden aangenomen dat op grond van de huidige wet- en regelgeving aan schietverenigingen niet langer de eis kan worden gesteld dat zij aangesloten zijn bij de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (hierna KNSA).
Hierdoor komen ook schietverenigingen die niet aangesloten zijn bij de KNSA, en hun leden die een privé verlof tot het voorhanden hebben van wapens en munitie hebben, in aanmerking voor een verlof tot het voorhanden hebben van wapens en munitie als bedoeld in artikel 28 van de wet. Een dergelijke vereniging en haar leden zullen aantoonbaar aan dezelfde eisen moeten voldoen als een bij de KNSA aangesloten vereniging en zal door de KNSA moeten worden gecertificeerd.

De bepaling dat speelgoedwapens die op echte wapens gelijken onder categorie I wapens vallen is eveneens in de Cwm 2014 conform de wijzigingen in de Rwm, geschrapt. Deze wijziging is het gevolg van de beperkte ruimte die richtlijn 2009/48/EG (bekend als de Speelgoedrichtlijn) laat om op wapens gelijkende voorwerpen van de Nederlandse markt te weren. Nederland is verplicht de Speelgoedrichtlijn na te komen en de nationale regelgeving die daarmee in strijd is aan te passen. Dit betekent dat in artikel 3 van de Rwm voorwerpen als bedoeld in de richtlijn worden uitgezonderd van de werking van dit artikel. De Cwm is hierop ook aangepast.

Voorts zijn er in het afgelopen jaar voorstellen tot wijziging van de Circulaire wapens en munitie 2013 ontvangen van het Landelijke Kantoor Douane, de Koninklijke Marechaussee (Kmar), de Inspectie Leefomgeving en Transport, de Koninklijke Nederlandse Schietsport Associatie (KNSA), de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging (KNJV), de Nederlandse Bond van Schietbaanhouders, de Nederlandse Airsoft Belangen Vereniging en individuele wapenexperts. Deze voorstellen hadden veelal betrekking op bepalingen die niet aansloten op bepalingen elders in de tekst of in hogere regelgeving. Hun voorstellen tot wijziging zijn, na positief advies van de ministeriële Werkgroep Advies WWM, eveneens in deze Circulaire verwerkt.

Op 30 september 2013 is EU Verordening 258/2012 tot uitvoering van artikel 10 van het Protocol van de Verenigde Naties tegen de illegale vervaardiging van en handel in vuurwapens, hun onderdelen, componenten en munitie van kracht geworden.Paragraaf 1.4.5.4 gaat nader op de gevolgen van deze verordening in.

De Circulaire Wapens en Munitie 2014 treedt per 1 juli 2014 in werking en vervangt de Circulaire Wapens en Munitie 2013 (Stcrt. 2013, 991).
’s-Gravenhage, 25 juni 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,
I.W. Opstelten
STAATSCOURANT
Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

CWM 2014

Print Friendly, PDF & Email
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.