Conceptverslag stakeholdersbijeenkomst uitvoeringsreglegeving Wetsvoorstel natuurbescherming: jacht, bestrijding, beheer, middelen en exoten

Conceptverslag stakeholdersbijeenkomst uitvoeringsreglegeving Wetsvoorstel natuurbescherming: jacht, bestrijding, beheer, middelen en exoten

Dinsdag 27 mei 2014, 09.30 – 12.30 uur in Jaarbeurs Utrecht

Een ambtenaar van het Ministerie van EZ geeft een korte stand van zaken over het wetsvoorstel natuurbescherming. Het advies van de Raad van State over de nota van wijziging is ontvangen. De verwachting is dat Staatssecretaris Dijksma de nota van wijziging na de Hemelvaart bij de Kamer zal indienen (maar kan ook duren tot na Pinksteren).

Er volgt later nog een maatschappelijke consultatie voor de ontwerpen, waarin alle organisaties de mogelijkheid krijgen om ook schriftelijk te reageren op concepten van besluit en regeling.

Enkele deelnemers hebben gevraagd wat de status is van versies van het Besluit en Regeling die circuleren. Dit zijn ambtelijke proefversies waarover nog geen inhoudelijk besluit genomen is. Deze versies zijn niet rijp voor bespreking met stakeholders. Het is juist de bedoeling om eerst te praten over ideeën en wensen en niet over de precieze uitwerking ervan in regels (inclusief “komma’s en punten”).

Een ambtenaar van het Ministerie van EZ presenteert de grondslagen op basis waarvan de uitvoeringsregelgeving wordt opgesteld. De power point presentatie wordt aan de deelnemers toegezonden.

De deelnemende organisaties hebben de volgende suggesties gedaan voor de invulling van uitvoeringsregelgeving:

 

Organisatie

Suggestie

Plattelandsalliantie/NOJG Roept op tot een landelijk gecoördineerde aanpak van invasieve exoten; grote verschillen tussen provincies zijn onwenselijk. Ook ziet de Plattelands alliantie Nederland graag één lijst met alle landelijk vrijgestelde diersoorten, de diersoorten waarvoor de provincies een vrijstelling, aanwijzing of ontheffing voor kunnen verlenen  en aan te wijzen exoten en verwilderde dieren.
FBE Zuid-Holland Merkt op dat ook de uitvoeringsregelgeving van de provincies tijdig gereed moet zijn.
Federatie particulier grondbezit Let op de verhouding tussen de onlangs gepubliceerde Natuurvisie en het wetsvoorstel met uitvoeringsregelgeving.
Plattelandsalliantie/NOJG Maak duidelijk onderscheid tussen middelen die gebruikt mogen worden om dieren te doden of te vangen, en de middelen die het doden of vangen kunnen ondersteunen. Laatstgenoemde middelen zouden niet in regelgeving opgenomen moeten worden. Zij is tevens van opvatting dat ook uit het wild afkomstige kraaien en kauwen als lokvogel gebruikt moeten kunnen worden.
FBE Zuid-Holland Is van opvatting dat er geen onderscheid gemaakt zou moeten worden tussen beheer en schadebestrijding en dat de provincies bevoegd gezag zou moeten zijn voor alle vormen van schabestrijding.
SBB Roept op om de uitvoeringsregelgeving zo simpel en leesbaar mogelijk te houden.
Faunabescherming Bepaal dat de inzet van een dodings- of vangmiddel pas is toegestaan als aannemelijk gemaakt is dat het middel effectief is/effect heeft. De Faunabescherming is tevens van opvatting dat er geen landelijke vrijstelling voor schadebestrijding moet worden verleend.
Boerema-VandenBrink Roept op te streven naar het schrappen van nationale koppen en vereenvoudiging in de uitvoeringsregelgeving.
NP Hoge Veluwe Stel de praktijk centraal in de uitvoeringsregelgeving. Maak degene die schade lijdt door dieren (de grondgebruiker) verantwoordelijk. Voorbeeld is uitbreiding van de jachtlijst, omdat jachthouder verantwoordelijk is voor schade. Ook moeten wildbeheereenheden geen centrale rol krijgen, omdat wbe’s enkel de belangen van jagers behartigen. Ook zou NPHV graag de geluiddemper op de lijst van toegestane middelen zien en de verhouding met de Wet wapens en munitie op dat punt vereenvoudigd.
Waddenvereniging Aandacht voor regie op de totstandkoming van gedragscodes, zodat er niet in gemeente verschillende regimes gelden voor dezelfde handelingen.
Plattelandsalliantie/NOJG Grondgebruikers zouden verplicht moeten worden om zich ook aan de gedragscodes over maaien en oogsten te houden, daar hierdoor de meeste maai-slachtoffers vallen van geheel Nederland.
FBE Zuid-Holland De financiële aansprakelijkheid voor faunaschade als gevolg van wanbeheer is nu onvoldoende geregeld.
FPG Roept om te kijken naar mogelijkheden voor deregulering in de uitvoeringsregelgeving.
Plattelandsalliantie/NOJG Provincies zouden eerst moeten kiezen voor het verlenen van een vrijstelling en dan pas voor een ontheffing,(als maatwerk), met het oog op deregulering en vermindering van lasten.
Dierenbescherming Bepleit het tegenovergestelde: eerst ontheffing, dan pas vrijstelling.
NP Hoge Veluwe Ziet mogelijkheden voor deregulering door meer verantwoordelijkheden bij grondeigenaren en –gebruikers te leggen.
Vogelbescherming Wijst op het jaarverslag van het Faunafonds, waaruit blijkt dat ringmus, huismus, rotgans, kleine rietgans, roek, meerkoet, rietgans, kauw (l), holenduif geen schades hebben veroorzaakt en dus niet op de vrijstellingslijst voor schadebestrijding behoeven te staan.
FBE Zuid-Holland Faunafondsgegevens kunnen ook wijzen op effectiviteit van beheer en schadebestrijding.
Vogelbescherming Pleit voor een registratie en monitoring van de uitvoering en effecten van beheer en schadebestrijding, bijvoorbeeld in combinatie met een meldingsplicht voor gebruikers van vrijstellingen en ontheffingen.
Dierenbescherming Pleit voor verplichte monitoring effecten van alternatieve methoden voor terugdringen van schade.
FBE Zuid-Holland Vraagt of er mogelijkheden om belangen voor bestrijding van vogels uit te breiden, bijvoorbeeld voor het tegengaan van overlast door meeuwen.
Faunabescherming Definieer “gunstige staat van instandhouding” en “belangrijke schade”. Verschillende uitleg van die termen veroorzaakt verwarring in rechtspraktijk.
Plattelandsalliantie/NOJG Definieer het begrip “faunaschade”.
Stichting AAP Vraagt aandacht voor de verhouding tussen de aangekondigde positieflijst voor zoogdieren onder de Wet dieren en het wetsvoorstel natuurbescherming. Stichting AAP vraagt tevens aandacht voor de borging van de intrinsieke waarde van het individuele dier bij de belangenafweging voor de toepassing van beheer en schadebestrijding.
Dierenbescherming Roept op om de jacht af te schaffen.
Fastforward foundation Roept op om bij de samenstelling van de lijst van jachtvogelsoorten rekening te houden met het voorkomen van stroperij tbv handel in jachtvogels.
Plattelandsalliantie/NOJG Stelt voor om regels over toestemming voor de jacht in gezelschap van de jachthouder te vereenvoudigen door de wildbeheereenheid hiervoor ook toestemming te verlenen en dus een grotere rol te geven.
Vogelbescherming Roept op om bij de samenstelling van de lijst van jachtvogelsoorten rekening te houden met het risico van faunavervalsing; wijs daarom alleen inheemse soorten aan.
KNJV Stelt voor om maximaal aan te sluiten bij de Benelux-overeenkomst inzake jacht en vogel bij het aanwijzen van wildsoorten en jachtmiddelen. Erken de jachtdiploma’s van Denemarken en Oostenrijk.
Dierenbescherming De sluiting van de jacht bij winterse omstandigheden zou uniformer toegepast moeten worden.
KNJV Bij de sluiting van de jacht bij winterse omstandigheden zou meer ruimte moeten zijn voor lokale verschillen.
FBE Zuid- Holland Maak gebruik van uit wild gevangen lokvogels, geluiddemper en nachtkijker mogelijk.
Stichting AAP Maak gebruik van TNR (Trap, Neuter, Return)-methode mogelijk. Leg vast dat provincies eerst kiezen voor minder ingrijpende middelen dan doden.
Dierenbescherming Definieer “onnodig lijden”. Stel regels over hoe provincies nieuwe middelen moet toetsen op criterium van “geen onnodig lijden” en over de verkoop van middelen, die niet tegen wilde dieren gebruikt mogen worden (vb. lijmplank).
NP Hoge Veluwe Verleng de duur van de jachtakte (lastenverlichting).
Dierencoalitie Roept op om de jacht af te schaffen.
Stichting AAP Beheer en schadebestrijding is een reactief beleid. Preventieve maatregelen zouden een belangrijkere plek moeten krijgen.
FPG Exoten zouden allemaal op de vrijstellingslijst geplaatst moeten worden; particulieren zouden schadevergoeding moeten kunnen krijgen voor schade, aangericht door exoten.
Dierencoalitie De risicoanalyse of een soort wel of niet beschouwd moet worden als een invasieve exoot zou landelijk door experts moeten worden gemaakt. De verspreiding van invasieve exoten is een probleem waarin coördinatie op rijks- en interstatelijk niveau nodig is.
Faunabescherming Enkel schadelijkheid is een onvoldoende criterium voor het aanwijzen van een soort als invasief. Let er op dat exoten na verloop van tijd als inheems kunnen worden beschouwd (voorbeeld: konijn).
RAVON Kijk goed hoe je omgaat met soorten die hier geïntroduceerd zijn, maar die elders in Europa worden bedreigd, zoals de Italiaanse kamsalamander.
Fastforward foundation Voer goed beleid ten aanzien van exoten. Voorbeeld: ter bestrijding van de zonnebaars worden snoeken uitgezet, maar nu vormen de snoeken weer de bedreiging.
Faunabescherming De Visserijwet 1968 staat het uitzetten van invasieve vissoorten toe. Breng dit onder de reikwijdte van het wetsvoorstel, zodat het natuurbelang goed wordt meegewogen.
Stichting AAP In de Beleidsnota Invasieve Exoten ligt het zwaartepunt bij preventie van de introductie van exoten. Laat dit ook terugkomen in het wetsvoorstel en uitvoeringsregelgeving.
Vogelbescherming NL In de gevallen dat de natuurtoets onderdeel is van de een omgevingsvergunning, dient de gemeente niet als primaire handhavende instantie te zijn aangewezen.
NP Hoge Veluwe Groene BOA’s dreigen tussen wal (algemene taken politie) en schip (RUD’s) te vallen.
AVIH Het wetsvoorstel bevat teveel uitzonderingen op het beschermingsregime voor houtopstanden, bijvoorbeeld voor natuurontwikkeling.
Print Friendly, PDF & Email
Boekenlegger op de permalink.

Reacties gesloten.