Dijksma is verbaasd over uitspraken van Timmermans over Nederlands natuurbeleid

Frans_Timmermans1

Staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken laat de Tweede Kamer weten dat zij met enige verbazing kennis heeft genomen van de uitspraken van eurocommissaris Timmermans in het Europees Parlement over de Nederlandse implementatiewijze van de Vogel- en Habitatrichtlijn.

Timmermans reageerde op vragen van Annie Schreijer-Pierik over de uitvoering van de Europese natuurregels in Nederland. Volgens hem hangen de problemen die in Nederland ontstaan vooral samen met de wijze waarop de Nederlandse regering de Europese richtlijnen implementeert. Volgens Dijksma zijn het juist de interventies van de Europese Commissie, onder dreiging van inbreukprocedures, en de uitspraken van het Europese Hof van Justitie, die bij herhaling in het verleden hebben genoopt tot aanscherpingen in de Nederlandse wetgeving en uitvoeringspraktijk, in het bijzonder ten aanzien van het Natura 2000-stelsel.

UWV jaarverslag 2009Dijksma noemt diverse voorbeelden van interventies door uitspraken van het Europese Hof of interventies van de Europese Commissie:

  • In mei 1998 stelde het Europese Hof van Justitie in een uitspraak dat Nederland in gebreke bleef bij het aanwijzen van voldoende speciale beschermingszones voor vogels, welke uitspraak ertoe leidde dat Nederland in plaats van 23 uiteindelijk 79 speciale beschermingszones voor vogels moest aanwijzen.
  • Een uitvoerige discussie die met de Europese Commissie is gevoerd heeft ertoe geleid dat Nederland in plaats van 27 uiteindelijk 141 speciale beschermingszones voor habitats en soorten moest aanwijzen en gedwongen werd de door Nederland gehanteerde ondergrens van een minimumoppervlakte van 250 hectare voor de selectie van gebieden los te laten.
  • In april 2005 deed het Europese Hof van Justitie een uitspraak waarin werd vastgesteld dat de toen in Nederland geldende wettelijke en bestuursrechtelijke maatregelen een onvoldoende en deels onjuiste omzetting van de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn omvatten.
  • Met de uitspraak van het Europese Hof in de Kokkelvisserijzaak werd Nederland gedwongen ook bestaande activiteiten onder het Natura 2000-beschermingsregime te brengen en waardoor bij de toetsing van de mogelijke gevolgen van projecten voor Natura 2000-gebieden een veel strikter voorzorgsbeginsel toe te passen dan tot dan toe in Nederland gebruikelijk was.
  • De natuurwetgeving werd in 2009 aangescherpt naar aanleiding van een door de Europese Commissie gestarte inbreukprocedure wegens een onvoldoende wettelijke bescherming van Natura 2000-gebieden die op de lijst van gebieden van communautair belang waren geplaatst, maar nog niet naar nationaal recht waren aangewezen;
  • De Europese Commissie startte een inbreukprocedure wegens onvoldoende maatregelen voor natuurbehoud en -herstel in het Westerschelde-estuarium;
  • Het Europese Hof van Justitie deed onlangs uitspraak in de zaak over het tracébesluit A2 ’s-Hertogenbosch-Eindhoven, waardoor de door Nederland in de praktijk soms toegepaste saldobenadering ten aanzien van natuurwaarden binnen één en hetzelfde gebied niet langer mogelijk is.

Het Europese Hof hanteert volgens Dijksma een strikte toetsing waar het gaat om het bereiken van de doelen: het in een gunstige staat van instandhouding brengen van de relevante Europese natuurwaarden. Ze nodigt eurocommissaris Timmermans uit om met haar in gesprek te gaan. Het kan volgens haar niet zo zijn dat Nederland enerzijds door het Europese Hof en de Europese Commissie wordt gecorrigeerd omdat er te soepel zou worden omgesprongen met Europese richtlijnen en anderzijds wordt gesteld dat er te streng wordt geopereerd bij de implementatie.

Dijksma wil in het kader van de fitnesscheck wel gaan pleiten voor meer werkbare Europese kaders, zonder afbreuk te doen aan de doelstellingen. De ruimte daarvoor wordt evenwel begrensd door de strikte kaders van de Vogel- en Habitatrichtlijn. Tegen die achtergrond is het van belang dat de Europese Commissie niet volstaat met te verwijzen naar de implementatiepraktijk van de lidstaten, maar de hand ook in eigen boezem steekt en serieus werk maakt van betere regelgeving, ook waar het de Vogel- en Habitatrichtlijn en de gemeenschappelijke marktordening betreft.

bron: Ministerie van Economische Zaken, 08/04/15

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk