De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
EU -volgende stappen voor beschermde gebieden in Europa – FACE bericht

EU -volgende stappen voor beschermde gebieden in Europa – FACE bericht

Het Europese netwerk van beschermde gebieden wordt verbeterd. Tegen eind 2022 wordt de lidstaten verzocht hun toezeggingen in te dienen met betrekking tot verschillende doelstellingen voor de EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030, waaronder doelstellingen voor beschermde gebieden.

Jagers zijn belangrijke belanghebbenden bij het leveren van instandhoudingsinspanningen op Natura 2000-gebieden. Het is belangrijk hieraan toe te voegen dat hier geen algemeen vermoeden bestaat tegen de jacht op Natura 2000-gebieden; de jacht moet verenigbaar zijn met de instandhoudingsdoelstellingen van de gebieden.

De EU-biodiversiteitsstrategie voor 2030 vereist dat de lidstaten hun instandhoudingsinspanningen opvoeren om tegen 2030 30% van zowel het land als de zee in Europa te beschermen, waarvan 10% strikt moet worden beschermd. Volgens FACE is de kans op succes het grootst als de lokale bevolking expliciet wordt betrokken bij het behoud van deze gebieden. Wereldwijde ervaring met beschermde gebieden heeft aangetoond dat het beschermingsniveau niet de belangrijkste factor is bij het stoppen van het verlies aan biodiversiteit, maar eerder de empowerment van de lokale bevolking en het behoud van culturele en levensonderhoudvoordelen. Het Biodiversiteitsmanifest van FACE beschikt over de gegevens die aantonen welke belangrijke bijdrage jagers leveren aan het beheer van beschermde gebieden. Voor meer informatie over het werk van jagers, ook in beschermde gebieden, zie: www.biodiversitymanifesto.com . 

Het huidige ontwerp van het Global Conservation Framework (CBD), dat in december zal worden aangenomen op de CBD COP15 in Montreal, benadrukt dat beschermde gebieden effectief en rechtvaardig moeten worden beheerd en moeten worden geïntegreerd in de bredere landschappen. Dit volgt op het bewijs dat goed locatiebeheer belangrijker is dan het beschermingsniveau bij het leveren van voordelen voor de biodiversiteit.

Voor het doel van Europa’s beschermde gebieden zal het netwerk van terrestrische beschermde gebieden met circa  4% moeten worden uitgebreid en van strikt beschermde gebieden met  circa 7%. Er is meer werk nodig voor beschermde mariene gebieden, die tegen 2030 met 19% moeten zijn toegenomen. Volgens de Biodiversiteitsstrategie voor 2030 moeten alle oerbossen en oerbossen strikt worden beschermd, evenals andere gebieden met een rijke biodiversiteit die gedijen door natuurlijke processen. Volgens de richtlijnen van de Commissie kunnen er met de nieuwe categorie van strikt beschermde gebieden natuurlijk beperkingen gelden voor een aantal menselijke activiteiten, waaronder jagen en vissen, maar alleen wanneer dit gerechtvaardigd is op basis van locatiespecifieke kenmerken. Daarom is het van essentieel belang dat de belangrijkste belanghebbenden actief worden geraadpleegd om natuurbehoud op gemeenschapsniveau te bevorderen.

Tegen 2024 zal de Commissie beoordelen of verdere actie of nieuwe EU-wetgeving nodig is, maar op dit moment moeten de belanghebbenden zich concentreren op de nationale toezeggingsprocedures en het bevorderen van de betrokkenheid van de gemeenschap om ervoor te zorgen dat beschermde gebieden bijdragen aan natuurbehoud.

Voor meer informatie over de toekomst van beschermde gebieden in de EU: PDF hier downloaden

FACE is de stem van Europese jagers.
We zorgen ervoor dat de jacht goed blijft voor jagers, de samenleving en de natuur.
www.face.eu

Print Friendly, PDF & Email