Vangkooi Wild ZwijnDe Provincies wensen een verlaging van de stand van de Wilde Zwijnen populatie in Limburg, Noord-Brabant, Gelderland en Overijssel buiten de leefgebieden.

Dit als preventieve maatregel (gebaseerd op het deskundigenadvies van het Ministerie LNV) om de kans op aanvankelijke besmetting en verdere verspreiding van Afrikaanse varkenspest (AVP) te verkleinen, en latere uitroeiing van AVP te bevorderen (minder kadavers te ruimen en minder dieren dood te schieten in het besmette gebied na besmettingsfase).

Een besmetting met AVP van Wilde Zwijnen zou door (weliswaar niet geoorloofde) handelsbeperkingen tot enorme schade in de varkenshouderijsector en aanleunende sectoren leiden, en kan ook tot een hogere kans op besmetting van gehouden varkens leiden, met als gevolg nog verder gaande handelsbeperkingen.

Op basis van Wet natuurbescherming (Wn) art 3.10 in samenhang met Wn art. 3.8 lid 4 mogen inheems beschermde dieren gedood worden als er geen andere bevredigende oplossing is, en er sprake is van (dreigende) schade aan o.a. veehouderijen.

Een verlaging van de huidige aantallen Wilde Zwijnen in de provincies is niet mogelijk zonder dat er meer middelen ter beschikking komen om dit beheer effectiever te kunnen gaan uitvoeren, de vele vrijwillige jachtaktehouders zitten aan de grens van wat zij met de beschikbare middelen momenteel kunnen bijdragen aan het beheer.

Landelijk is een traject lopende om aanvullend de geluidsdemper toegestaan te krijgen van het Ministerie van Justitie & Veiligheid (meer kans om meer dieren uit dezelfde groep te schieten, meer locaties waar geschoten kan worden), in Limburg is er voor het gebruik ervan al een ontheffing aanwezig.

Ook heeft de Minister van LNV op vrijdag 19 oktober een regeling afgekondigd waardoor tijdelijk een meer uitgebreide manier van  bewegingsjacht wettelijk wordt toegestaan.

In Limburg is door de FBE Limburg al een verzoek ingediend om met afwijkende kalibers Wilde Zwijnen te mogen gaan schieten (Brenneke voor schot met hagelgeweer dichtbij tot op maximaal 40 meter en klein-kaliber voor dieren tot 35 kg).

Verder komt er waarschijnlijk een subsidieregeling voor de aanschaf van nachtzichtapparatuur, of verplaatsbare hoogzitten voor de bewegingsjacht.

Er zal verder ook een ondersteuningsteam worden opgesteld met ervaren jachtaktehouders uit Limburgse WBE’s, die in geheel Limburg inzetbaar zijn, daar waar extra ondersteuning gewenst is.

Vanuit het veld is nu gevraagd om bij de Provincie het verzoek tot het mogen gaan gebruiken van vangkooien toe te gaan staan, om op die manier onze gereedschapskoffer nog verder te vullen. De vangkooi is een op basis van de wet natuurbescherming toegestaan wettelijk middel om dieren te bemachtigen met als doel deze te doden.

In bepaalde terreinen zou dit middel een goede methode kunnen zijn om aanvullend lokaal de stand te verlagen. Ook is er door de inzet van vangkooien mogelijk minder verstoring in bepaalde gebieden (en daardoor indien nodig ook in te zetten in bepaalde natuur rustgebieden), en is er ten opzichte van bijvoorbeeld de bewegingsjacht minder kans op het tijdelijke verplaatsen van dieren binnen hun home ranges, wat in versnipperde dekking die doorsneden is met wegen een verhoogde kans op aanrijdingen zou kunnen inhouden (als wegen dan niet tijdelijk zouden kunnen worden afgezet). Mogelijk kan de aanschaf van een vangkooi deels door de provincie gesubsidieerd worden.

Belangrijk is wel dat het dierenwelzijn van de te bemachtigen Wilde Zwijnen niet onevenredig geschaad wordt, dus er moeten goede waarborgen vooraf komen (inrichting kooi en manier van gebruik), en er dient tijdens het gebruik een goede monitoring te zijn op dit punt. Dit moet ook gelden voor eventueel te vangen andere diersoorten die in de kooi belanden.

Ook zal voor dit in te zetten middel als voor alle andere beheermiddelen moeten gelden dat gebruik ervan alleen is toegestaan na toestemming van de eigenaar van de percelen.

Deze notitie is bedoeld om de informatie te verschaffen op basis waarvan het bestuur van de Faunabeheereenheid Limburg kan beslissen om een dergelijk verzoek aan de Provincie te gaan doen.

Vangkooien

Er zijn grofweg 3 types vangkooi te onderscheiden:

 1. Vangkooi: constructie van metalen roosters met een valdeur, verankerd aan de grond tegen optillen. Kan ook demontabel zijn.

  Wilde zwijnen vangkooi demontabele met voederautomaat . Foto’s komen uit het rapport van LFE en LOTIN (zie referenties).

 2. Vangkraal: idem als vangkooi, alleen groter oppervlakte, soms ingegraven en permanent.
 3. Vangkastval: Grote kastval, RVS, enkel/dubbel; 130 /180kg; € 2000-/ € 2700; 1x1x3m / 1×1 4m.

Zweedse vangkooi Foto’s komen uit het rapport van LFE en LOTIN (zie referenties).

Op de Meinweg zijn voor het zenderen van dieren gedurende anderhalf jaar circa 130 Wilde Zwijnen gevangen met een vangkooi, zonder dat zij daarvan schade ondervonden. Deze dieren werden daarna voorzien van een zender weer losgelaten om hun ruimtegebruik in het leefgebied te kunnen volgen (waar zitten ze wanneer, en hoe ver verspreiden zij zich gedurende het jaar). In België en Brabant is de afgelopen jaren veel ervaring opgedaan met het vangen & doden van Wilde Zwijnen in vangkooien, en is aangetoond dat het een effectief middel kan zijn. Ook in Duitsland wordt de Vangkooi hiervoor gebruikt.

De demontabele kooi heeft een voederautomaat om de dieren erin te lokken, en een afstandsbediening (met zeer lange nylon draad). Een afstandsbediening met zender / telefoon voor de valdeur zou een goede aanvulling zijn op het camera systeem. In België is hier een variant op gemaakt: de binnenzijde is bekleed met rubber matten zodat dieren zich niet beschadigen als de kooi dichtgaat en ze wegspringen. LITON uit Zweden levert kant en klare kastvallen voor Wilde zwijnen; dit zijn dichte vallen van RVS met een trapplaat die de deur doet dichtvallen.

Vangkooi met Voederautomaat 

 1. Demontabele Vangkooi hierin kun je dan ook een hele rotte vangen met wandbescherming met zachte rubber matten
 2. Zweedse kastval.

Zweedse vangkooi wordt snel aangenomen door de wilde zwijnen.

Afhandeling

Gevangen dieren dienen gedood te worden. Hiervoor kan het beste een Reewild klein-kaliber geweer gebruikt worden, waarmee de dieren in de kooi dood door een uitvoerder geschoten worden. (Advies uit LFE rapport). Uit praktijkervaring in Noord-Brabant (waar men al enige tijd met vangkooien Wilde Zwijnen vangt) is gebleken dat de overige dieren in de kooi wel schrikken van de knal, maar vervolgens snel weer tot rust komen, zodat als er meerdere dieren in 1 kooi gevangen zijn er geen sprake lijkt te zijn van een langdurige extreme stresssituatie.

Methode van sluiting

Er zijn 2 methoden van sluiting mogelijk:

 1. Het dier trapt op een plaat waardoor de val dichtgaat
 2. Op afstand wordt de val door de uitvoerder gesloten:

a. Met een lang touw

b. Met een afstandsbediening op zender / telefoon

Methode van controle op sluiting

Er zijn 3 methoden van controle:

 1. Controleren op gezette tijden, meestal in de ochtend
 2. Melder op valdeur die signaal geeft naar Afhandelaar (pieper / sms / app al dan niet met foto)
 3. Camera gericht op valdeur met verzending beelden naar Afhandelaar (via kabel of draadloos via telefoon/ camera)

Analyse

Er kleven mogelijk enkele bezwaren aan het gebruik van een vangkooi, maar deze zijn afhankelijk van het type vangkooi en de vangmethode welke men kiest deels te ondervangen door voor een ander type kooi of methode te kiezen:

— Zodra de val dichtslaat, of als het afschot van meerdere dieren nodig is, kunnen dieren in paniek raken en zichzelf verwonden aan de kooi. Met name Reewild dat gevangen wordt kan zich zeer snel verwonden.

Mogelijke oplossingen:

 • Camera-opstelling met afstandsbediening, en alleen sluiten als er Wilde Zwijnen in de kooi zitten.
 • Kooi bekleden met rubber matten;
 • Andere diersoorten kunnen gevangen worden.

Mogelijke oplossingen:

 • Camera-opstelling met afstandsbediening, en alleen sluiten als er Wilde Zwijnen in de kooi zitten;
 • Direct na sluiten kooi controleren (24/7 met deursluit-melder via sms);
 • andere dieren dan Wild zwijn direct vrijlaten;

— Voederautomaat is in Limburg nog niet toegestaan, lokvoer dient onder de grond gewerkt te zijn.

Mogelijke oplossingen:

Bij aanvraag Vangkooi bij Provincie meteen ook toestemming voor gebruik voederautomaat bij vangkooi aanvragen;

 • Gebruik Voederautomaat ook voor afschot zonder vangkooi aanvragen 

— Gevangen dieren zitten te lang in de kooi.

Mogelijke oplossingen:

Camera-opstelling met afstandsbediening, en alleen sluiten als er Wilde Zwijnen in de kooi zitten, dan direct afhandelen;

Direct na sluiten kooi controleren (24/7 met deursluit-melder via sms), direct afhandelen;

Referenties:

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.