De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Faunabeheerplan 2020-2026 Limburg goedgekeurd.

Faunabeheerplan 2020-2026 Limburg goedgekeurd.

bron: Provincie Limburg

dd: 08 december 2020

Dit jaar liep het vigerende faunabeheerplan Faunabeheereenheid (Fbe) Limburg af. Zij heeft het vigerende faunabeheerplan geëvalueerd en heeft op grond van de evaluatie en geactualiseerde informatie over dierpopulaties en schade aan wettelijke belangen een nieuw faunabeheerplan voor de periode 2020-2026 opgesteld. Over de inhoud van dit plan is in het bestuur van de Fbe Limburg draagvlak bij alle fracties: jacht, landbouw, natuurbeheerders, dierenbescherming en particuliere  grondbezitters.

Toetsing Faunabeheerplan 2020-2026

Het door u ingediende plan is door provincie Limburg getoetst aan de uitgangspunten in artikel 3.12 van de Wet natuurbescherming. Ze stellen vast dat het plan voldoet aan de wettelijke vereisten en ook past binnen de door Provinciale Staten gestelde kaders in paragraaf  3.6, hoofdstuk 3 Natuur van de Omgevingsverordening Limburg 20141 Het plan kan daarom dienen als onderbouwing voor aanvragen voor ontheffingen ex artikel 3.17 van de Wet natuurbescherming of opdracht ex artikel 3.18 van de Wet natuurbescherming. Zij stellen vast dat de Fbe Limburg  een evenwichtig  faunabeheerplan heeft opgesteld waarin een duurzaam beheer van de in Limburg voorkomende diersoorten wordt nagestreefd, zodanig dat de schade aan wettelijke belangen kan worden beperkt en de duurzame  staat van instandhouding van de soorten voldoende wordt gewaarborgd.

Bij de goedkeuring  hebben zij een aantal aandachtspunten meegegeven;

 • Afschotvrij natuurgebied – ‘een natuurgebied dat in beginsel afschotvrij  is voor alle diersoorten -uitgezonderd het wild zwijn- en waarbij in het geval dat er bij één of enkele andere diersoorten zeer ongewenst ontwikkelingen  zijn, aanvullend afschot kan plaatsvinden

  De provincie verzoekt de Fbe Limburg, als opsteller van het faunabeheerplan niet enkel deel neemt aan een stuurgroep maar dat haar organisatie als trekker van het project zal functioneren  waarbij hun expertise, netwerk en door de provincie ter beschikking  gestelde middelen worden inzet, onder meer voor de werving van een projectcoördinator voor de uitvoering.

 • Preventie  Afrikaanse varkenspest – Met de komst van Afrikaanse  varkenspest  in België in september  2018 wordt ook in Nederland de dreiging van dit virus gevoeld. Inmiddels  lijkt de situatie in België onder controle maar is recent het virus verspreid  tot over de oostelijke grens van Duitsland.

  De Roadmap  preventie introductie Afrikaanse Varkenspest is op 4 maart j.l. definitief afgerond en op 27 mei j.l. aangeboden aan minister Schouten. De Roadmap  bevat 16 aanbevelingen verdeeld over drie thema’s.  

  De aanbevelingen hebben betrekking  op preventieve maatregelen;
  • onder andere op het gebied van hygiënemaatregelen bij gehouden varkens, en

  • het reduceren van aantallen wilde zwijnen buiten de drie aangewezen leefgebieden in Gelderland en Limburg.  

  • Andere acties en aanbevelingen gaan over scholing van houders, informeren van doelgroepen en het beperken van risico’s ten gevolge  van menselijk handelen.

  • Ook zal onderzoek worden uitgevoerd om een betere methode te ontwikkelen om aantallen wilde zwijnen vast te kunnen stellen. Sommige acties zijn al in gang gezet en andere moeten nog starten. Per actie is bepaald wie het voortouw neemt bij de verdere uitwerking.

De rol van de Faunabeheereenheid wordt steeds groter en zij is één van de partijen die nodig is om uitvoering te kunnen geven aan de in de Roadmap opgenomen  aanbevelingen. Zo zijn er aanbevelingen die zien op de evaluatie van middelen, maar ook het stimuleren van een gebiedsgerichte  aanpak. In het verleden is reeds gesproken over de inrichting van een ondersteuningsteam, maar hier zijn nog geen concrete acties uit voortgekomen.  Mede in het licht van de uitvoering van de aanbevelingen opgenomen in de Roadmap verzoeken zij de Fbe Limburg om op korte termijn met een plan van aanpak te komen voor de verdere inrichting hiervan.

 •  Exoten beheerplan

Het is niet wettelijk verplicht om een faunabeheerplan vast te stellen voor het beheer van exoten en onbeschermde en verwilderde dieren, in tegenstelling tot beschermde  inheemse  diersoorten.  Op verzoek van de provincie Limburg heeft de Fbe Limburg de exoten wel opgenomen in het faunabeheerplan omdat het beheer op een vergelijkbare manier kan worden georganiseerd als het beheer van inheemse  beschermde faunasoorten. Voor exoten en onbeschermde en verwilderde dieren is een faunabeheerplan gewenst wanneer bij de aanpak een gecoördineerde inzet van jachtaktehouders of andere uitvoerders, zoals muskus- en beverratbestrijders, wenselijk is. Het doel is door vroegtijdig ingrijpen per saldo zo min mogelijk dieren te hoeven doden. Hiermee is een gedegen onderbouwing  beschikbaar  voor de eventuele inzet van middelen voor schade- en overlastbestrijding en faunabeheer  van uitheemse faunasoorten en onbeschermde en verwilderde dieren in Limburg.

 • Bever

Het vigerende faunabeheerplan Bever 2017-2020  wordt in het voorliggende faunabeheerplan vervangen door een nieuw hoofdstuk. De huidige lijn, een schade-gestuurde aanpak, wordt hierin voortgezet. Wel is de kaart met kansrijke  gebieden in beperkte mate aangepast. Een aantal kanalen waar veel graafschade ontstaat is afgevoerd als kansrijk gebied en een aantal beektrajecten  is toegevoegd  als kansrijk, waarmee de een populatie van minimaal 500 bevers in stand blijft. Ook is opgenomen  om het mogelijk te maken om zieke, zwakke of gewonde bevers die lijden te mogen doden met het geweer door deskundigen. De provincie verzoekt echter aan de Fbe Limburg om in 2021 in afstemming met betrokken partijen de in het faunabeheerplan opgenomen aanpak te evalueren en indien nodig herzien om te komen tot een meer effectieve aanpak. Dit, gelet op de sterk gestegen kosten voor het beverbeheer  door, onder meer, het Waterschap Limburg.

Print Friendly, PDF & Email