Faunafonds keerde in 2016 voor 21,14 miljoen euro uit vanwege faunaschade

Het Faunafonds heeft het jaarverslag over 2016 uitgebracht. Dit verslag is het 17de en daarmee tevens laatste jaarverslag van het Faunafonds, dat door de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming is opgehouden te bestaan. Uit dit jaarverslag blijkt dat de ganzen nog steeds het grootste gedeelte van de schade aanrichten. Circa 92% van het totaal uitgekeerde tegemoetkomingsbedrag van 21.14 miljoen euro komt op het conto van de ganzen. Ten opzichte van 2015 heeft het Faunafonds 2,04 miljoen meer uitgekeerd.

Het aantal behandelde tegemoetkomingsdossiers is toegenomen van 3.308 in 2015 tot 4.989 in 2016. Deze stijging is vooral te verklaren doordat in 2016 naast de provincie Friesland, voor het eerst ook voor de provincies Gelderland en Groningen automatische taxaties binnen de ganzenrustgebieden in die provincies hebben plaatsgevonden. Daarnaast verliep de uitkering van tegemoetkomingen voor de Waddeneilanden in 2016 ook weer via het Faunafonds.

Het Faunafonds heeft in 2016 weer verschillende onderzoeken laten uitvoeren. Zo heeft het fonds in samenspraak met het ministerie van Economische Zaken laten doen naar de herkomst en mitigatie van de Nederlandse edelherten en wilde zwijnen. Met dit onderzoek is voor de mate van natuurlijkheid van populaties en het beheer een nulsituatie vastgelegd, waarmee naar de toekomst toe bepaald worden wanneer de stand in een kritische fase komt en er dus moet worden ingezet op beheer- en inrichtingsmaatregelen. Afhankelijk van de interesse van andere financiers en de mate waarin onderzoeksprojecten binnen het Meerjarenprogramma van het Faunafonds passen, is het onderzoek soms geheel door het Faunafonds gefinancierd, terwijl in andere onderzoeksprojecten cofinanciering heeft plaatsgevonden. In 2016 is er in totaal 463.357 euro aan onderzoeksprojecten door BIJ12-Faunafonds geïnvesteerd.

Naast het doen van onderzoek en het verlenen van tegemoetkomingen in de schade door beschermde inheemse dieren, had het Faunafonds ook een adviestaak richting de staatssecretaris van Economische Zaken en de colleges van Gedeputeerde Staten van de provincies. In 2016 heeft het Faunafonds 78 adviezen aan de colleges van gedeputeerde staten uitgebracht.

Met de inwerkingtreding van de nieuwe Wet Natuurbescherming per 1 januari 2017 is het Faunafonds als zelfstandig bestuursorgaan opgehouden te bestaan. De beleidstaken zijn gedecentraliseerd naar de provincies, die daarmee verantwoordelijk zijn voor het faunabeleid. Om hen hierin te adviseren hebben is een Maatschappelijke Adviesraad Faunaschade ingesteld. De raad adviseert provincies over het voorkomen en bestrijden van faunaschade, het onderzoek daarnaar en faciliteert hen in het maatschappelijk debat erover. De uitvoerende taken op het gebied van tegemoetkomingen in de schade hebben provincie belegd bij BIJ12. BIJ12-Faunafonds blijft hiermee voor boeren het aanspreekpunt voor tegemoetkomingen in faunaschade.

Zie voor meer informatie het jaarverslag 2016 inclusief de jaarrekening op de website van BIJ12.

bron: BIJ12, 24/04/17

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.