Flora & Fauna-wet

De Flora- en faunawet is er om planten- en diersoorten die in Nederland in het wild voorkomen te beschermen. Ongeveer 500 van de 36.000 soorten die in Nederland voorkomen vallen onder de bescherming van deze wet. De wet kent een aantal verboden, bijvoorbeeld het verwijderen van bepaalde planten en het verstoren van sommige dieren. In bepaalde situaties mag dit wel, maar daarvoor is dan een ontheffing of vrijstelling nodig.

De Flora- en faunawet is een ‘kaderwet’. Dat betekent dat er alleen algemene principes en verantwoordelijkheden in staan. De details zijn geregeld in een groot aantal algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen.

Sommige bepalingen uit de Flora- en faunawet zijn het gevolg van afspraken op internationaal en Europees niveau, zoals de Vogelrichtlijn, de Habitatrichtlijn en het CITES-verdrag. Lees de wetstekst van de Flora- en faunawet.

Of dieren en planten nu beschermde soorten zijn of niet: de Flora- en faunawet schrijft voor dat we nadelige gevolgen voor planten en dieren moeten voorkomen, dit noemen we ook wel de zorgplicht. Volgens deze zorgplicht moet iedereen zorgvuldig omgaan met zijn of haar omgeving.

Hier vind u de gehele Flora en Faunawet met alle artikelen en links naar andere besluiten

ALGEMENE BEPALINGEN
artikel 1 definities
artikel 2 zorg beginsel
AANWIJZING BESCHERMDE SOORTEN
artikel 3 inheemse plantensoorten
artikel 4 inheemse diersoorten
artikel 5 uitheemse planten- en diersoorten
artikel 6 beperkingen
artikel 7 rode lijst planten- en diersoorten
ALGEMENE VERBODSBEPALINGEN
 Bepalingen betreffende planten op hun groeiplaats
artikel 8 beschermde inheemse plantensoorten
Bepalingen betreffende dieren in hun natuurlijke leefomgeving
artikel 9 doden, verwonden, vangen, opsporen 
artikel 10 opzettelijk verontrusten )
artikel 11 nesten, holen, verblijfplaatsen
artikel 12 eieren
 Bepalingen betreffende het bezit, het vervoer en de handel
artikel 13 bezit, handel en vervoer
 Overige verbodsbepalingen
artikel 14 uitzetten
artikel 15 middelen voor doden of vangen
artikel 16 gebruik middelen
artikel 17 handelingen
artikel 18 internationale verplichtingen
BESCHERMDE LEEFOMGEVING
De aanwijzing als beschermde leefomgeving
artikel 19 aanwijzing
artikel 20 bedreigende handelingen
artikel 21 bekendmaking
artikel 22 advies provinciale planologische commissie
artikel 23 bekendmaking
artikel 24 dringende noodzaak
artikel 25 intrekken, beëindiging
Gevolgen van de aanwijzing als beschermde leefomgeving
artikel 26 voorschriften bedreigende handelingen
artikel 27 internationale verplichtingen
Schadevergoeding
artikel 28 schadevergoeding
BIJZONDERE BEPALINGEN
Faunabeheereenheden en faunabeheerplannen
artikel 29 faunabeheereenheden
artikel 30 faunabeheerplannen
Jacht
Soorten waarop jacht kan worden geopend
artikel 31 jacht
artikel 32 wild
De jachthouder
artikel 33 jachtgerechtigde
artikel 34 verhuur van jachtgenot
artikel 35 eigendomsovergang grond
artikel 36 toestemming aan anderen
artikel 37 redelijke wildstand
De akten voor het jagen
artikel 38 de verschillende akten
artikel 39 afwijzingsgronden
artikel 40 jachtexamen
artikel 41 redenen voor intrekken akte
artikel 42 beschikkingen jachtakte
artikel 43 beschikkingen valkeniers / kooikersakte
artikel 44 nadere regels t.a.v. akten
artikel 45 gastakte voor buitenlanders
De uitoefening van de jacht
artikel 46 opening jacht
artikel 47 voorkomen van onnodig lijden
artikel 48 regels omtrent “een goed jager”
artikel 49 eisen jachtveld
artikel 50 geoorloofde middelen
artikel 51 dragen geweer buiten eigen jachtveld
artikel 52 gebruik geweer of jachtvogel
artikel 53 jachtverboden
De verzekeringsplicht
artikel 54 burgerrechterlijke aansprakelijkheid
artikel 55 rechten benadeelde
Eendenkooien
artikel 56 registratie
artikel 57 de houder van een kooikersakte
artikel 58 vangklaar houden
artikel 59 afpalingskring
VRIJSTELLINGEN, ONTHEFFINGEN EN VERGUNNINGEN
Bijzondere vrijstellingen, ontheffingen en vergunningen
Kievitseieren
artikel 60 weidevogelbeschermers
artikel 61 hebben/vervoer/afleveren kievitseieren
Het prepareren
artikel 62 preparateursvergunning
artikel 63 regels tbv vervoer/afleveren/im-/export
artikel 64 verboden diersoorten
Beheer en bestrijding van schade
artikel 65 vrijstelling
artikel 66 opstallen
artikel 67 aanwijzing
artikel 68 ontheffing
artikel 69 jaarlijks verslag van FBE aan GS
artikel 70 terreinen van de Kroondrager
artikel 71 inlichtingen GS aan Minister
artikel 72 toegestane middelen
artikel 73 voorkomen van onnodig lijden
artikel 74 verboden
artikel 74a bijvoeren “grofwild”
Overige vrijstellingen en ontheffingen
artikel 75 vrijstelling bezit en handel
artikel 75a Tracéwet
Verdere bepalingen inzake vrijstellingen, ontheffingen en vergunningen
artikel 76 nadere regels
artikel 77 beperkingen jachtvogels
artikel 78 kosten ontheffingen/vergunningen/enz
artikel 79 voorschriften en beperkingen
artikel 80 intrekken vergunning / ontheffing
artikel 81 internationale verplichtingen
artikel 82 Commissie Budep
HET FAUNAFONDS
artikel 83 taken en doelen
artikel 84 schadevergoeding
artikel 85 bestuur
artikel 86 benoeming bestuur
artikel 87 beëindiging benoeming / vergoeding
artikel 88 bestuursreglement
artikel 89 goedkeuring besluiten door Minister
artikel 90 begroting
artikel 91 financieel verslag
artikel 92 regels financiële aangelegenheden
artikel 93 jaarverslag
artikel 94 bijdrage aan Faunafonds aktehouders
artikel 95 ter beschikking stellen aan Faunafonds
artikel 96 bijdrage aan Faunafonds Overheid
artikel 97 inlichtingen en inzage stukken
artikel 98 maatregelen bij verwaarlozing taken
artikel 99 termijnen bij besluiten Minister
artikel 100 secretariaat
OVERIGE BEPALINGEN
artikel 101 medewerking product- / bedrijfschap
artikel 102 ringen en merktekens
artikel 103 in werking treding AMvB
TOEZICHT, STRAF- EN DWANGBEPALINGEN
Toezicht
artikel 104 aangewezen ambtenaren
artikel 105 legitimatiebewijs ambtenaren ( vervallen)
artikel 106 toegang verschaffing (vervallen)
artikel 107 verlangen van inlichtingen (vervallen)
artikel 108 inzage gegevens en bescheiden (vervallen)
artikel 109 monsterneming (vervallen)
artikel 110 onderzoek vervoermiddelen (vervallen)
artikel 111 medewerking verlenen (vervallen)
Straf- en dwangbepalingen
artikel 112 kosten terugzending/in vrijheid stelling
artikel 113 invordering kosten bij dwangbevel (vervallen)
OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Overgangsbepalingen
artikel 114 lopende vergunningen blijven van kracht (vervallen)
artikel 115 uitzondering jachtexamenplicht
artikel 116 uitzondering preparateursexamen
artikel 117 aanpassing artikel 19 lid 2
artikel 118 aanpassing artikel 25 lid 3
artikel 119 aanpassing artikel 46 lid 3 onderdeel a
Slotbepalingen
artikel 120 Wet op de economische delicten
artikel 121 Wet wapens en munitie
artikel 122 Wet milieubeheer
artikel 123 beëindiging vervangen wetten
artikel 124 Algemene wet bestuursrecht
artikel 125 verslag over de doeltreffendheid FF-wet
artikel 126 in werking treding verschillende artikelen
artikel 127 deze wet aanhalen als: Flora- en faunawet
De gehele wettekst van de Flora- en faunawet  en alle Algemene Maatregelen van Bestuur (AMvB), die hierop betrekking hebben vindt u op de site  www.overheid.nl (doorklikken naar wet en regelgeving) Deze wettekst is ook hiervan verkregen.
image_pdfimage_print

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.