Ganzenakkoord blijft uitgangspunt voor provinciaal beleid ten aanzien van ganzenbeheer

trekkende-winterganzenDe gedeputeerden die natuurbeleid in hun portefeuille hebben, hebben afgesproken dat de afspraken uit het Ganzenakkoord, dat eind 2013 ontbonden werd, zoveel mogelijk het uitgangspunt blijven voor provinciaal beleid ten aanzien van ganzenbeheer. Hoewel een landelijke overeenkomst met 7 natuur- en landschapsorganisaties (G7) van tafel is, en niet wordt ingezet op een nieuw landelijk akkoord, zullen de 12 provincies op regionaal niveau met maatschappelijke partijen de afspraken verder uitwerken. Hierbij is ruimte voor maatwerk.

Provincies kunnen afwijken van de in het voormalige Ganzenakkoord gemaakte afspraken, zoals het instellen van de winterrust en de duur van de winterperiode. De provincies zullen hun beleid vormgeven in overleg met de maatschappelijke organisaties en provinciale Faunabeheereenheden. Ook zal de Vogelbescherming hierbij gehoord moeten worden. Daarnaast werken de provincies zoveel mogelijk samen om een duurzaam ganzenbeheer mogelijk te maken.

De volgende afspraken zijn in gezamenlijkheid gemaakt:

  • Provincies blijven zich gezamenlijk inspannen om het gebruik van CO2 bij vangacties, ook met het oog op het vermijden van landbouwschade, mogelijk te maken. Daarnaast zullen ze alternatieven onderzoeken totdat CO2-gebruik mogelijk is.
  • De provincies nemen gezamenlijk besluiten over de hoogte van de tegemoetkoming in schade van het Faunafonds. Er wordt per 1 april 2015 een landelijk plafond van 2 miljoen euro ingesteld voor het uitkeren van tegemoetkoming in schade door ganzen in de zomerperiode. Daarbij zullen de provincies de ruimte voor het bestrijden van schade door jaarrond verblijvende ganzen zo groot mogelijk maken.
  • Een tijdelijke overgangsregeling voor foerageergebieden komt te vervallen, mede omdat de financiële bijdrage die de G7-partners hiervoor beschikbaar stelden, is vervallen.
  • De mogelijkheden voor een regeling voor rustgebieden worden onderzocht, in samenhang met de collectieve benadering bij Agrarisch natuurbeheer vanaf 2016. Het wel of niet instellen van rustgebieden is een provinciale keuze.
  • Per 1 oktober 2014 wordt een behandelbedrag van 300 euro per aanvraag ingesteld voor schade-uitkeringen van het Faunafonds. Hiertoe was in juni 2012 ook al besloten, maar door het Ganzenakkoord was de uitvoering van dit besluit uitgesteld.
  • Er zijn geen verjaaginspanningen in de winter nodig om tegemoetkoming in de schade te ontvangen.
  • De provincies zullen een voorstel voorleggen aan het bestuur van het Faunafonds om voor goed bestrijdbare soorten en bij fruitsoorten waar voldoende weringsmogelijkheden zijn, geen tegemoetkomingen in de schade meer uit te keren.

bron: Interprovinciaal Overleg, 28/03/14

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk