Gemengd beeld van habitats en soorten in Europese beoordeling van stand van de natuur

Watervogels achtergrond

De Europese Commissie heeft een nieuw verslag goedgekeurd waarin een zeer volledig beeld ooit wordt gegeven van de ‘stand van de natuur in de EU’. Uit de bevindingen blijkt dat de staat van instandhouding van het merendeel van de vogels voldoende is en dat het met sommige soorten en habitats beter gaat. Gerichte instandhoudingsmaatregelen hebben succes geboekt, maar er zijn veel meer inspanningen nodig om de situatie aanzienlijk te verbeteren.

Het verslag is de eerste beoordeling die betrekking heeft op zowel de vogelrichtlijn als de habitatrichtlijn, en het vloeit voort uit een gezamenlijke gegevensverzameling en beoordeling van de natuur die in alle lidstaten heeft plaatsgevonden over de periode 2007-2012.

Wat vogels betreft wordt in het rapport geconcludeerd dat van alle beoordeelde wilde vogelsoorten 52% zich in veilige staat van instandhouding bevindt. Ongeveer 17% van de soorten wordt echter nog steeds in het voortbestaan bedreigd en nog eens 15% is gevoelig, afnemend of uitgedund. Dit betreft ook vroeger algemeen in landbouwgebieden voorkomende soorten zoals de veldleeuwerik en de grutto. Van de andere soorten die krachtens de habitatrichtlijn worden beschermd, heeft 23% een gunstige beoordeling. Van deze soorten bevindt 60% zich nog steeds in een ongunstige staat van instandhouding, waarbij 42% als ongunstig-ontoereikend en 18% als ongunstig-slecht wordt beschouwd.

Graslanden, wetlands en duinhabitats geven in het bijzonder aanleiding tot zorg. Slechts 16% van de beoordelingen van habitats zijn gunstig. Van de habitats krijgt 47% de beoordelingen ongunstig-ontoereikend en 30% de beoordeling ongunstig-slecht. De belangrijkste bedreigingen die voor habitats zijn vastgesteld zijn bepaalde landbouwpraktijken en door de mens veroorzaakte wijzigingen van natuurlijke omstandigheden bijvoorbeeld door hydrologische veranderingen.

Er zijn ook succesverhalen van gerichte instandhoudingsmaatregelen. Zowel voor de lammergier als voor de witkopeend is een actieplan opgezet en zijn middelen uit het LIFE-fonds van de Europese Unie uitgetrokken. Hun aantal is aanzienlijk verbeterd. Het Natura 2000-netwerk van beschermde gebieden, dat 18% van de landoppervlakte van de Europese Unie bestrijkt heeft ook een belangrijke positieve invloed gehad op de staat van instandhouding van soorten en habitats.

Zie voor meer informatie het rapport The State of Nature in the EU op de site van de Europese Commissie.

bron: Europese Commissie, 20/05/15

 

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk