Handvatten voor nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Handvatten voor nieuwe stelsel agrarisch natuur- en landschapsbeheer

Belangrijk onderdeel van het nieuwe stelsel voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer, dat per 1 januari 2016 operationeel moet zijn, is een beoordelingssysteem voor provincies om gebiedsaanvragen te beoordelen. In een onderzoek van Alterra, uitgevoerd in samenwerking met Sovon, is een aanzet gegeven voor verdere ontwikkeling van criteria en normen voor het beoordelingssysteem. 

De focus moest daarvoor worden uitgebreid van een selecte groep soorten naar alle Vogel- en Habitatrichtlijnsoorten met een ongunstige staat van instandhouding. Vooral soorten binnen de categorieën niet-Natura 2000-broedvogels en niet-Natura 2000-niet-broedvogels vallen hieronder. De relevante soorten zijn vervolgens opgesplitst naar een viertal agrarische leefgebieden: open akker, open grasland, droge dooradering en natte dooradering. Deze indeling van relevante soorten in leefgebieden vormt de basis voor kaarten met potentieel kansrijke gebieden voor de vier typen leefgebieden. 

De onderzoekers doen ook aanbevelingen voor het ontwikkelen van eenvoudige hulpmiddelen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Voorbeelden zijn een kennisdatabase, ‘viewers’, kennissystemen als Beheer-op-Maat en een subsidiewebsite. Zo draagt een toekomstige database met kennis over ecologisch effectieve, en in de bedrijfsvoering inpasbare, beheermaatregelen bij aan het realiseren van een effectief, efficiënt en duurzaam agrarisch natuurbeheer. Viewers en kennissystemen maken het proces van indienen en beoordelen doorzichtiger. Bij een viewer kan ruimtelijke informatie via internet worden verkregen en diverse kaartbeelden worden opgenomen. Bijvoorbeeld over de kansrijkdom van leefgebieden of de geschiktheid van abiotische condities als drooglegging en verstoring. Via de beoogde subsidiewebsite kunnen voorstellen digitaal worden ingediend en diverse hulpmiddelen worden geïmplementeerd.

Zie voor meer informatie het rapport Nieuw stelsel agrarisch natuurbeheer – Voortgang ontwikkeling beoordelingssystematiekop de site van Alterra Wageningen UR.

bron: Alterra Wageningen UR, 30/10/14 

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.