De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Jacht op haas en konijn onder vuur

Jacht op haas en konijn onder vuur

 

Minister hoort stakeholders alvorens te beslissen

De Jagersvereniging voert sinds het aantreden van het nieuwe kabinet veel gesprekken met de ambtenaren en adviseurs rondom LNV-minister Van der Wal, die onder meer de jacht in haar portefeuille heeft. De reden hiervoor is het bijna afgeronde onderzoek Wageningen University en Research (WUR) naar de staat van instandhouding van de bejaagbare wildsoorten. De eerst berichten hierover zijn niet rooskleurig, al betekent dit niet dat haas en konijn direct van de wildlijst zullen verdwijnen.

Er is dus geen sprake van het schrappen van deze soorten van de wildlijst, zoals het artikel ‘Van der Wal onderzoekt vergunningplicht bij intern salderen’ op Boerderij.nlsuggereert. Het schrappen van soorten van de wildlijst vergt een algehele wetswijziging. Dit is niet aan de orde. Mocht uit het op handen zijnde WUR-rapport blijken dat de staat van instandhouding in het geding is, kan de minister middels een ministeriële regeling de jacht op één of beide soorten voor het seizoen 2022/2023 beperken of sluiten. Zie ook:https://www.jagersvereniging.nl/nieuws/onderzoek-naar-staat-van-instandhouding-soorten-wildlijst/.

Hoewel de minister zich tijdens een commissiedebat donderdag 10 februari cryptisch uitliet over deze kwestie, blijkt uit onze contacten dat er nog geen conclusie is getrokken en de definitieve versie van het WUR-rapport nog niet op het bureau van de minister ligt. Om deze reden en het feit dat directeur Willem Schimmelpenninck en belangenbehartigers van de Jagersvereniging afgelopen en komende week nog volop in gesprek zijn met ambtenaren van het ministerie van LNV, politieke assistenten en de minister zelf, heeft hierover nog geen communicatie naar de leden plaatsgevonden.

Motie 
Van der Wal heeft van haar voorgangster Carola Schouten de door de Tweede Kamer aangenomen motie ‘Wassenberg/Futselaar’ geërfd. Deze pleit voor het schrappen van haas en konijn van de lijst van vrij bejaagbare soorten. Schouten besloot deze motie vooralsnog niet uit te voeren, maar eerst nader onderzoek te laten verrichten door Wageningen University en Research. Dat onderzoek is nu bijna afgerond en het rapport wordt nu in conceptvorm bestudeerd door ambtenaren van het ministerie van LNV. 

Op basis van de uitkomsten van het WUR-onderzoek zal Van der Wal in gesprek gaan met de stakeholders, onder wie ook de Jagersvereniging. Hierop heeft de Jagersvereniging zich uitvoerig voorbereid, door gesprekken te voeren met de ambtenaren en adviseurs rond de minister. Echter, wanneer de uitkomsten van het WUR-onderzoek er niet goed uitkomen voor haas en konijn is het ondanks onze inspanningen niet ondenkbaar dat de minister de jacht op deze beide soorten voor het seizoen 2022/2023 toch zal beperken of sluiten. We verwachten echter niet dat het haas en konijn van de wildlijst worden gehaald.

Publiciteit 
Ook de komende weken staan in het teken van gesprekken met de minister en haar raadgevers. Richting het ministerie geven wij aan dat de wildlijst voor jagers een fundamentele pijler is van de jacht (benutten, beheren en bestrijden). Wanneer je daar een onderdeel uithaalt, werkt dit zeer negatief door op alle facetten die komen kijken bij de jacht. Het kan zelfs averechts werken rondom alle andere werkzaamheden, zoals biotoopverbeteringen, die de jagers ook verrichten. Daarnaast heeft de jager ook een bij de wet vastgelegde taak om te zorgen voor een goede wildstand in zijn of haar jachtveld. De jager moet hierin juist door de overheid worden gesteund, het schrappen van wildsoorten van de wildlijst past daar niet bij. Dit inzicht wordt door het verenigingsbureau actief verspreid onder de parlementsleden en de ambtenaren.

Dag- en nachttellingen
Deze week verwachten we de uitkomsten van het pilotonderzoek ‘Een verschil van dag en nacht: onderzoek naar verschil dag- en nachtzichttellingen over de activiteit van haas en konijn in het veld’. Deze uitkomsten lijken met name in het voordeel van de hazenpopulatie te spreken. De uitkomsten van dit onderzoek zal de Jagersvereniging actief onder de aandacht brengen bij het ministerie. Anderzijds biedt de Jagersvereniging de minister en haar ambtenaren handvatten om de hazenpopulatie in Nederland op lange termijn extra te ondersteunen, door bijvoorbeeld het creëren van biodiverse akkerranden. 

In de gesprekken die de Jagersvereniging in Den Haag voert, ligt de nadruk op het behoud van haas en konijn voor de jacht op korte en lange termijn. Immers uit allerhande onderzoeken blijkt dat de jacht nooit de oorzaak is van een eventuele populatieafname. De oplossing moet daarom volgens ons ook niet worden gezocht in de beperking van de jacht. Daarnaast belichten we de meerwaarde van de jager in het buitengebied. Alle communicatie vanuit het bureau in Amersfoort is erop gericht om de diversiteit aan activiteiten die jagers in hun vrije tijd ondernemen voor het voetlicht te brengen. Eén van de zaken waarmee we het nieuwe ministerie reeds succesvol hebben bereikt, is het bericht omtrent de wens te helpen met het ruimen van door vogelgriep overleden vogels. 

Hoe nu verder?
De Jagersvereniging is op dit moment (nog) niet op de hoogte van de inhoud van het concept van het WUR-onderzoek. Zolang we dit onderzoek nog niet in handen hebben en nog volop met LNV in gesprek zijn, zal de Jagersvereniging de publiciteit en media niet actief opzoeken en terughoudend zijn met reacties. Dit om ons werk achter de schermen alle kans van slagen te geven.  
Dit verandert zodra de volgende fase aanbreekt en de discussie na het publiceren van het WUR-rapport zich naar de Tweede Kamer verlegt. Vanaf dan houden we de leden actiever op de hoogte van de ontwikkelingen en vragen wij hulp in actie en communicatie zodra dit nodig is!

Print Friendly, PDF & Email