Aanvraag jachtakte

Jachtakte NederlandkopieKosten Jachtakte 

 • Eerste aanvraag jachtakte € 138,20 + € 54,45 e-screener = € 192,65 (Regeling WWM art 50a lid 1a)
 • Verlenging  € 68,20 bij verlenging (Regeling WWM art 50a lid 1b)
 • Een duplicaat jachtakte kost € 30,- (Regeling WWM art 50a lid 1c)
 • Verlies € 30,–(Regeling WWM art 50a lid 1d)
 • Logeerakte € 138,20 (daar het gehele proces gevolgd moet worden)(Regeling WWM art 50a lid 1a)
 • Nieuwe Europese vuurwapenpas  € 40,-
 • Verlenging Europese vuurwapenpas € 5,-

Ik zal mij bij deze alleen concentreren op de jachtakte voor het mogen jagen met een geweer.

Voor het eerste keer aanvragen van een jachtakte dien je het model Aanvraagformulier voor een jachtakte en wm32-inlichtingenformulier 2022 of bij verlenging van je jachtakte in te vullen. Het model van de jachtakte wordt vastgesteld door de Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. Zo ook de jaarlijkse jachtaktezegel.

 1. Het huidige WM 32 inlichtingen formulier, waarin je jaarlijks bij het verlengen van je jachtakte of verlof 3 referenten moet opgeven, hiervan dient U alleen achterzijde met de drie referenten in te vullen. Deze dienen hiervoor te tekenen op het formulier dat zij akkoord zijn gegaan om als referten te worden vermeld.
 2. Dit geldt niet voor de verlenging, daar dient nu nog de gehele uitgebreidere versie WM 32 inlichtingen formulier te worden ingevuld voor 2020 en 2021
 3. Alle nieuwe aanvragers voor een verlof of jachtakte dienen dan de bovengenoemde procedure direct eenmalig te doen.

De bevoegdheid tot afgifte van een jachtakte berust bij de plaatselijke korpschef van politie of een door hem aangewezen ambtenaar. Voor degene die in het buiten­land woonachtig is, dient de aanvraag te worden ingediend bij de korpschef van politie Haaglanden (Den Haag). De jachtakte is uitgegeven door de staat en blijft eigendom van de Staat der Nederlanden.

De looptijd is van 1 april tot en met 31 maart daarop volgend en is geldig voor geheel Nederland.

De akte is alleen geldig indien voorzien van de handtekening van de houder en een gestempelde zegel. Het jachtbesluit en het besluit beheer en schadebestrijding geven de aktehouder de bevoegdheid tot het voorhanden hebben van vuurwapens en de daarbij te bezigen munitie.

De bevoegdheid tot afgifte van een jachtakte berust bij de plaatselijke korpschef van politie of een door hem aangewezen ambtenaar. Voor degene die in het buiten­land woonachtig is, dient de aanvraag te worden ingediend bij de korpschef van politie Haaglanden (Den Haag). De jachtakte is uitgegeven door de staat en blijft eigendom van de Staat der Nederlanden.

De looptijd is van april tot april daarop volgend en is geldig voor geheel Nederland.

De akte is alleen geldig indien voorzien van de handtekening van de houder en een gestempelde zegel. Het jachtbesluit en het besluit beheer en schadebestrijding geven de aktehouder de bevoegdheid tot het voorhanden hebben van vuurwapens en de daarbij te bezigen munitie.

Procedure aanvraag jachtakte in Nederland

Het is de verantwoordelijkheid van iedere jager om tijdig voor 1 april zijn jachtakte en Europees schietpaspoort te verlengen en dus tijdig zijn aanvraag hiervoor in te dienen. Nu is het sinds vorig jaar ook nog het wm32-inlichtingenformulier bijgekomen.

De Politie heeft nu als beleid vastgesteld dat de gene die niet tijdig zijn aanvraag voor 1 april heeft aangevraagd zijn jachtakte kwijt raakt.

Wat moet ik dan allemaal doen om de verlenging tijdig een aanvraag in te dienen;

 1. Afspraak maken met de lokale afdeling Bijzondere wetten van de Politie, voor de verlenging van je jachtakte, doe dit tijdig, dit kan via (0900) 8844 en plan alvast deze dag en evt. Tijdstip dat je zeker op afspraak aanwezig kunt zijn.
 2. Aanvraagformulier voor een jachtakte; Vul alvast in dat je kunt downloaden via de site van de NOJG.Tip: sla dit op in mijn documenten en als er volgend jaar niets verandert is kun je dit gewoon uitprinten (dubbelzijdig) en ondertekenen en je bent klaar.
 3. wm32-inlichtingenformulier(downloaden); Vul het in onderteken dit.
 4. Voor de aanvraag hebt je ook bewijs nodig dat je kunt jagen in Nederland;
  1. Dit kan via aantonen dat je een bejaagbaar gebied van tenminste 40 ha hebt door overlegging van geldige Jachthuurovereenkomsten of;
  2. Toestemming jachthouder buiten gezelschap art3.20 lid 4  (Jagen buiten gezelschap jachthouder) of;
  3. Toestemming in zijn gezelschap Jachthouder art 3.20 lid 1 (jagen in gezelschap van de jachthouder)
 5. WA-jachtverzekeringsbewijs ; ( maak hiervan een kopie) dat je hebt ontvangen van de verzekeraar of KNJV of NOJG  en voeg dit erbij.
 6. Europees schietpaspoort ; indien in je bezit dient dit ook verlengd te worden, dit kan maximaal 5 jaar.Moet je een nieuwe jachtakte krijgen en of Europees schietpaspoort denk er dan ook aan om hiervoor een pasfoto bij te voegen.
Daarnaast dient u middels een of meerdere bescheiden uw jachtgelegenheid als bedoeld in de Wet Natuurbescherming (Wnb) aan te tonen, dit is afhankelijk van uw situatie is een van de onderstaande mogelijkheden op u van toepassing:

U bent als jachtveldhouder lid van een WBE met inbreng van jachtrecht; u wordt door de WBE in het bezit gesteld van een toestemming ex. artikel 3.20.4 Wnb, zijnde een verklaring jacht buiten gezelschap. Met deze verklaring doet u uw aanvraag

U bent lid van een WBE met inbreng van jachtrecht maar niet als jachtveldhouder; u wordt door de WBE in het bezit gesteld van een verklaring  Jachthouder art 3.20 lid 1 of  zijnde een Toestemming jagen in gezelschap jachthouder of een verklaring jacht buiten gezelschap 3.20.4 Wnb. Met deze verklaring doet u uw aanvraag.

U bent als gastjager geen lid van een WBE met inbreng van jachtrecht, waarbij de WBE aan u desgevraagd wel een verklaring  Jachthouder art 3.20 lid 1 doet toekomen; met deze verklaring doet u uw aanvraag.

U bent gastjager bij een jachtveldhouder en / of houder van een verklaring jacht buiten gezelschap van een WBE met inbreng van jachtrecht. Deze houder van een verklaring jacht buiten gezelschap ex. artikel 3.20.4 Wnb verstrekt aan u een Toestemming jagen in gezelschap jachthouder ex. artikel 3.20.1 Wnb; met deze verklaring doet u uw aanvraag voor een jachtakte; deze verklaring dient te zijn onderbouwd met een door de WBE afgegeven bewijs van lidmaatschap ex. artikel 3.14 Wnb waaruit blijkt dat degene die de Toestemming jagen in gezelschap jachthouder afgeeft lid is van de bewuste WBE.

U bent als jacht(veld)houder aangesloten bij een WBE zonder inbreng van jachtrecht. Bij het verlengen van uw jachtakte overlegt u een door de WBE afgegeven bewijs van lidmaatschap ex. artikel 3.14 Wnb samen met de geldige jachtcontracten en een overzichtelijke bijbehorende kaart.

U bent gastjager bij een jacht(veld)houder welke is aangesloten bij een WBE zonder inbreng van jachtrecht. De jacht(veld)houder verstrekt u een Toestemming jagen in gezelschap jachthouder ex. artikel 3.20.1 of een verklaring jacht buiten gezelschap ex. artikel 3.20.4. Een van deze bescheiden heeft u nodig in combinatie met een schriftelijk bewijs van de betreffende WBE waaruit blijkt dat de jacht(veld)houder welke u de verklaring verstrekt lid is van de bewuste WBE. U kunt uw jachtakte pas ter verlenging aanbieden nadat de jachtakte van de verstrekkende jacht(veld)houder is verlengd.

Het vervoeren van een vuurwapen is beperkt tot tussen de woning en de plaats waar de houder van een jachtakte bevoegd is tot jagen, of plaatsen waar hij uit andere hoofde bevoegd is een vuurwa­pen te gebruiken o.a. de erkende wapenhandelaar of (na een daartoe voorafgaand verzoek of toestemming van de zijde van de politie) naar een bureau van politie, langs de weg en binnen het tijdbestek welke daar redelijker wijze voor zijn gehouden.

Een jachtaktehouder mag zijn geweer niet dragen op gronden waarop hij niet tot het gebruik van een geweer bevoegd is.

Bij het vervoer dienen geweer en munitie zodanig te zijn verpakt dat deze niet voor onmiddellijk gebruik kunnen worden aan­gewend. Het wapen dient ontladen en ontspannen te zijn. In een eventuele aan­wezige patroonhouder mogen zich geen patronen bevinden.

Het onbeheerd achterlaten van een vuurwapen in een vervoermiddel is niet toegestaan.

Het wapen en de munitie worden bewaard in een afzonderlijke, deugdelijke, afgesloten en voor onbevoegden niet gemakkelijk bereikbare plaats.

Bij verhuizing dient de aktehouder onverwijld voor wijziging van het adres de akte aan te bieden aan de korpschef van politie van zijn nieuwe woonplaats en de verhui­zing kenbaar te maken aan de korpschef van zijn vorige woonplaats.

Wapens op jachtakte

Artikel 43 lid 2  en 3 Wet wapens en munitie geeft aan hoeveel wapens een jachtaktehouder mag hebben op zijn jachtakte voor de uitvoering van de jacht

2.  Houders van een jachtakte, mogen ten hoogste zes wapens voorhanden hebben.

3.  Het eerste lid en tweede lid is niet van toepassing op houders van een verlof tot het voorhanden hebben, onderscheidenlijk een jachtakte die aantonen dat zes, respectievelijk zeven, of meer wapens voor hen onontbeerlijk zijn voor de beoefening van de schietsport, onderscheidenlijk de jacht.

Gemeenschappelijk gebruik van wapens

Het is niet ongebruikelijk dat verlof- of jachtaktehouders gemeenschappelijk gebruik (Digitaal invul Toestemming-medegebruik-Jachtwapen) willen maken van één of meerdere vuurwapen(s). Tegen het gemeenschappelijk gebruik van vuurwapens is geen bezwaar wanneer dit het toezicht en de controle op de naleving van wapen wettelijke voorschriften niet in gevaar brengt. Daarom moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

 1. Slechts één verlof- c.q. jachtaktehouder (A) is bevoegd het wapen thuis te bewaren (voorhanden te hebben). Dit houdt in dat de andere verlof- c.q. jachtaktehouder (B) die het wapen op zijn verlof respectievelijk jachtakte vermeld heeft staan, het wapen – alvorens hij dit gaat gebruiken voor het doel waarvoor hem een verlof respectievelijk een jachtakte is verleend – eerst bij A moet ophalen om het na gebruik terstond weer bij A terug te brengen;
 2. De verschillende verloven c.q. jachtakten moeten ten aanzien van het gemeenschappelijk wapen onderling naar elkaar verwijzen en moeten aangeven wie van de verlof- c.q. jachtaktehouders bevoegd is het wapen thuis te bewaren;

Een wapen dat vermeld staat op twee verloven of jachtakten telt bij de A-houder (dit is dus degene die het wapen voorhanden heeft op het moment dat het wapen niet gebruikt wordt voor de beoefening van de schietsport of de uitoefening van de jacht door de B-houder) mee voor het maximum aantal wapens dat hij of zij (op grond van artikel 43 van de RWM) voorhanden mag hebben.

Bij de B-houder (dit is dus degene die het wapen leent van de A-houder en na gebruik terstond weer bij A terug brengt) telt het wapen niet mee voor de bepaling van het maximum aantal wapens dat hij of zij voorhanden mag hebben. Het aantal wapens dat met gebruikmaking van deze constructie op een verlof c.q. jachtakte mag worden vermeld bedraagt maximaal 10 voor een verlof en maximaal 12 vuurwapens voor een jachtakte.

Indien meerdere personen binnen een huishouden op grond van hun respectievelijke wapenjachtakten, allen bevoegd zijn tot het voorhanden hebben van alle binnen het huishouden aanwezige vuurwapens, mogen deze vuurwapens in dezelfde kluis worden bewaard. Dit geldt uitdrukkelijk niet wanneer de verschillende personen binnen het huishouden op grond van hun wapenjachtakten bevoegd zijn tot het voorhanden hebben van verschillende wapens. Daarvoor is medegebruik van de gezamenlijke wapens aan te bevelen.

Voor de verlenging van een jachtakte moet nu niet meer elk jaar opnieuw een aanvraagformulier te worden ingevuld diy geldt alleen bij de eerste aanvraag jachtakte  De aanvraag van de verlenging van een jachtakte dient schriftelijk gedaan te worden en van alle gegevens zoals die gevraagd worden in de brief van de Politie voor de verlenging dient te worden voldaan.

Bij die beoordeling wordt bezien of de aanvrager nog steeds een redelijk belang heeft bij de verlening van een jachtakte en of er ten aanzien van de aanvrager geen sprake is van een situatie van ‘vrees voor misbruik’. Daartoe is het invullen van de wm32-inlichtingenformulier, wel noodzakelijk. Onverminderd de bepalingen van de Wet natuurbescherming en de Circulaire Wet Wapens en Munitie zal bij misbruik van de jachtakte, dan wel van een wapen of munitie, waaronder mede verstaan het niet betrachten van uiterste voorzichtig­heid en zorg bij het omgaan met het wapen en de munitie, de jachtakte onver­wijld worden ingetrokken.

De logeerakte is geldig voor zes achtereenvolgende dagen, zoals in de akte ver­meld. Men zal moeten aantonen dat men in het land van herkomst bevoegd is te mogen jagen. De logeerakte is alleen gel­dig in gezelschap van een in Nederland woonachtige houder van een jachtakte. De aanvraag kan ook worden ingediend en ondertekend door een jachtaktehouder, die betreffend persoon voor de jacht heeft uitgenodigd. Kosten ? € 138,20,-

De jachtakte mag niet worden uitgereikt alvorens deze is betaald. Bij de afgifte hiervan worden de volgende bedragen in rekening gebracht: € 68,20,- voor de legeskosten Politie van de akte

Een jachtakte wordt geweigerd indien:

 • jonger dan 18 jaar

 • geen bewijs overlegd kan worden om te kunnen jagen.

 • het jachtexamen niet met goed gevolg is afgesloten.

 • geen verzekering is afgesloten, vrees bestaat voor misbruik van een wapen.

 • grond aanwezig is dat men niet weidelijk zal jagen.

 • de bevoegdheid om te jagen door een rechter is ontzegd.

 • men de afgelopen twee jaar een over­treding heeft begaan in strijd met diverse wetten en voorschriften.

De jachtakte moet worden ingetrokken:

 • als bij de aanvraag van een jachtakte onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en dat bij bekendheid met de juiste gegevens de jachtakte zou zijn geweigerd.

 • indien niet verzekerd, als er aanwijzingen zijn dat het voorhanden hebben van vuurwapens en munitie niet langer kan worden toever­trouwd aan betreffend persoon.

De jachtakte kan worden ingetrokken:

 • bij misbruik van de bevoegdheid om te mogen jagen

 • bij nalatigheid ten aanzien van wat een goed jager betaamt tijdens het jagen.

 

EMAIL ADRES POLITIE EENHEDEN VOOR HET AANVRAGEN JACHTAKTEN/VERLOVEN WAPENS

Noord-Nederland vergunningen.korpscheftaken.noord-nederland@politie.nl
Oost-Nederland vergunningen-gelderland-midden.korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl
vergunningen-gelderland-zuid.korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl
vergunningen-noordoost-gelderland.korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl
vergunningen-ijsselland.korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl
vergunningen-twente.korpscheftaken.oost-nederland@politie.nl
Midden-Nederland verguningen.korpscheftaken.midden-nederland@politie.nl
Noord-Holland vergunningen.korpscheftaken.noord-holland@politie.nl
Amsterdam korpscheftaken.amsterdam@politie.nl
Den Haag vergunningen.korpscheftaken.den-haag@politie.nl
Rotterdam vergunningen.korpscheftaken.rotterdam@politie.nl
Zeeland – West-Brabant vergunningen.korpscheftaken.zeeland-west-brabant@politie.nl
Oost-Brabant vergunningen.korpscheftaken.oost-brabant@politie.nl
Limburg vergunningen.korpscheftaken.limburg@politie.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

image_pdfimage_print

Reacties zijn gesloten.