C5 referentie inlichtingenformulier

Met ingang van 2013 zijn jagers verplicht om een referentenformulier in te vullen wanneer zij hun jachtakte aanvragen of verlengen. Op het bureau komen hierover veel vragen binnen. Wij brengen u met deze nieuwsbrief op de hoogte van de inhoud en de consequenties van dit formulier.

Waarom dit formulier?

Het schietincident in Alphen aan de Rijn op 9 april 2011 is mede aanleiding geweest om de aanvragers van wapenverloven uitgebreider te toetsen. Het invoeren van dit inlichtingenformulier is een onderdeel van deze uitgebreidere toetsing. Het formulier is een hulpmiddel om het risico van wapenbezit te kunnen inschatten.

Hoe ziet het formulier eruit?

Het gaat om een eigen verklaring van de aanvrager waarbij wordt getracht een indruk te krijgen van het risico van iedere individuele aanvraag. Tevens geeft u de namen van twee referenten op: één referent uit huiselijke kring (denk aan een familielid 1ste graad, vriend, huisgenoot, buurman of collega) en de ander uit de jachtwereld (denk aan een (bestuurs) lid van uw WBE, een andere jachtaktehouder, combinant).

Wie beoordeelt dit formulier?

De aanvrager moet het formulier in vullen en wordt vervolgens uitgenodigd om dit persoonlijk op het politiebureau af te geven. Dit contactmoment (de feitelijke aanvraag/verlenging jachtakte) zal worden gebruikt om na te gaan of de aanvraagformulieren volledig zijn ingevuld, waarbij de politie zich tegelijkertijd een algemeen beeld kan vormen van de aanvrager. Dit contactmoment zal zo’n 10 tot 15 minuten duren.

Kan de politieagent mijn aanvraag van een jachtakte op basis van het formulier afwijzen?

Het formulier is bedoeld om aanvragers meer te betrekken en een beter beeld te krijgen bij het beoordelen van de persoon, door een eigen verklaring van aanvrager te vragen. Bij sommige vragen kan de uitkomst leiden tot een afwijzing. Dit geldt ook als de vragen niet naar waarheid worden beantwoord.

Mochten er naar aanleiding van het formulier twijfels zijn, dan zal de politie de aanvrager allereerst uitnodigen voor een nader gesprek. Ook kan dan contact worden opgenomen met de referenten om het beeld over de aanvrager aan te scherpen.

Indien er twijfels blijven over de mentale stabiliteit van de aanvrager dan zal de politie vragen een verklaring van een arts te overleggen. Vanuit medisch oogpunt wordt vervolgens bekeken of er indicaties zijn dat de betrokkene het bezit van een vuurwapen al dan niet kan worden toevertrouwd. Een dergelijke verklaring kan bijdragen aan het beeld van de aanvrager, maar vormt op zich geen garantie dat een aanvraag zal worden gehonoreerd. De politie voert een meer omvattend onderzoek uit, waarvan een medische verklaring deel uitmaakt.

Wat zijn de consequenties voor mij als referent?

De referenten moeten bereid zijn om – als het formulier daartoe aanleiding geeft – de politie een nader beeld te geven over aanvrager. Het is daarom verstandig om referenten die u opgeeft, uitdrukkelijk hierom te vragen.

Wat is de visie van  de jagers op dit document?

Het is particulieren in Nederland verboden om wapens in het bezit te hebben. Jagers en sportschutters vormen hierop een uitzondering. Zij zijn zich bewust van deze uitzonderingspositie en begrijpt dat de Nederlandse overheid de risico’s die horen bij die uitzonderingspositie tot een minimum wil beperken. Hun boodschap is steeds geweest dat jagers uiterst verantwoord omgaan met het wapenbezit. Er is in de aanloop naar dit document veel overleg gevoerd met de deskundigen van de politieacademie en de jachtorganisaties. Mede hierdoor is het aantal vragen beperkt gebleven en komen deze voor het merendeel overeen met de vragen zoals opgenomen bij de eigen verklaring voor aanvraag van het rijbewijs.

Wij merken hierbij nog op dat een vragenlijst of psychologische test en het raadplegen van referenten niet uniek is voor de Nederlandse situatie maar ook in het buitenland wordt toegepast.

Het voordeel is verder dat u bij twijfel in gesprek komt met de behandelende ambtenaar, voordat een eventuele weigering wordt voorbereid. Wanneer tijdens dat gesprek de twijfel al kan worden weggenomen, dan scheelt dat een zienswijzeprocedure en een bezwaar- en/of beroepsprocedure. Met andere woorden, u bent zelf eerder en sneller betrokken in het proces van beoordeling van uw aanvraag.

In de bijlage vindt u het betreffende Bijlage-C5-Inlichtingenformulier-voor??-verlenging-wapenverlof-

Print Friendly, PDF & Email

Geef een reactie