Formulieren Jachtakte

Formulieren jachtakte

Met deze verklaring die ook wel gastverklaring wordt genoemd toont iemand aan in de gelegenheid te zijn om te kunnen jagen. Het kunnen aantonen dat er gelegenheid is om te kunnen jagen is een voorwaarde voor het aanvragen van een jachtakte. Een jachthouder met een jachtakte met bejaagbaar jachtveld van tenminste 40 ha, dat voldoet aan de eisen van het Besluit Wn art 3.12 mag een dergelijke verklaring afgeven, tenzij het meenemen van gasten is uitgesloten in de jachthuurovereenkomst. Met deze verklaring toont iemand aan dat die in de gelegenheid is om te kunnen jagen. Het kunnen aantonen dat er gelegenheid is om te kunnen jagen is een voorwaarde voor het aanvragen van een jachtakte, ook hebben wij toegevoegd dat de gastjager wel of niet ook uitgenodigd kan worden voor het beheer van grofwild, zoals ree en wildzwijn, dit ter dekking van de kogelgeweren zwaarder dan Kal.22 magnum.   Download :
Met een artikel 3.20 lid 4 Wn verklaring, die ook wel buiten gezelschap verklaring wordt genoemd, mag de houder buitengezelschap van de jachthouder in zijn veld jagen. Een jachthouder met een jachtakte kan een dergelijke verklaring afgeven wanneer het veld tenminste 80 ha groot is, kan dan per 40 bejaagbaar jachtveld aan de jachtaktehouder(s) een buiten gezelschap toestemming afgeven indien dit niet is uitgesloten in de jachthuurovereenkomst(en). Een toestemming art 3.20 lid 4 Wn, dient te worden afgestempeld en ondertekend door de korpschef van de politie. Download :
Met deze toestemming artikel 3.20 lid 4 mag een boa/ jachtopzichter buiten het gezelschap van de jachthouder in zijn veld jagen. Een jachtaktehouder met een bejaagbaar jachtveld van tenminste 40 ha conform artikel 3.26, eerste lid, onderdeel b, en lid is van de wildbeheereenheid waarbinnen zijn jachtveld is gelegen, mag een dergelijke verklaring afgeven aan een boa/jachtopzichter. Jachtopzichter: degene die zorg draagt voor de bescherming van de jachtbelangen van een jachthouder en tevens als buitengewoon opsporingsambtenaar is belast met de opsporing van de bij of krachtens deze wet strafbaar gestelde feiten en van de overige in de akte of aanwijzing als bedoeld in artikel 142, tweede lid, van het Wetboek van Strafvordering aangeduide strafbare feiten; (bron: artikel 1.1 Wn) Download :
Met een artikel 3.20 lid 4 verklaring om buiten het gezelschap van de jachthouder (Wbe) te mogen jagen in een jachtveld dat voldoet aan de eisen van het besluit Wn art 3.12. Een Wildbeheereenheid indien deze de jachthouder is ( inbreng van jachtrechten) de verklaring afgeven wanneer het betreffende veld wanneer dit voldoet aan de 40 ha regeling artikel 3.26, eerste lid, onderdeel b, en de eisen van het Besluit Wn art 3.3. en 3.2 en lid is van de wildbeheereenheid zoals vereist in artikel 3.14 lid 1 Wn waarbinnen zijn jachtveld is gelegen, of toestemming heeft van een dergelijke jachthouder tot uitoefening van de jacht in diens jachtveld, per buiten gezelschap verklaringshouder(s) groot is en het afgeven van een dergelijke verklaring en niet is uitgesloten in de jachthuurovereenkomst. De toestemming Wbe buiten gezelschap - artikel 3.20 lid 4 dient te worden afgestempeld en ondertekend door de korpschef van de politie. Download:
De Wildbeheereenheid al jachthouder zijnde kan nu ook een verklaring jagen in gezelschapsverklaring (artikel 3.20 lid 1 verklaring) afgeven ten behoeve van haar leden, niet zijnde de toestemminghouder van een art 3.20 lid 4 en dus alleen mogen jagen in gezelschap van de leden die wel een toestemming art 3.20 lid 4 (jagen buiten gezelschap jachthouder) hebben en die van de Wbe zich mogen laten vergezellen van derden. Met deze verklaring toont iemand aan dat hij of zij in de gelegenheid is om te kunnen jagen. Het kunnen aantonen dat er gelegenheid is om te kunnen jagen is een voorwaarde voor het aanvragen van een jachtakte. Download:
Artikel 3.14 Wet natuurbescherming regelt hiermee het verplichte lidmaatschap van een Wildbeheereenheid van een jachthouder met jachtakte. Op het jachtakte aanvraag formulier dient de jachtaktehouder die een zelfstandige jachthouder is binnen een Wbe van samenwerkende jachthouders te verklaren dat hij lid is van een Wbe. Dit is echter geen bewijs dat hij ook daadwerkelijk is van deze Wbe. De NOJG heeft daarom een nieuw formulier opgemaakt waarmee de Wbe aangeeft dat de betrokken jachthouder lid is van de Wbe en dat zijn jachtveld(en) is/zijn geregistreerd in het Fauna Registratie Formulier (FRS) of het DORA systeem. Hierop worden ook alle ontheffingen en toestemmingen van de Fbe afgegeven voor zijn/haar jachtveld. Download:
Het Ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de Regeling wapens en munitie gewijzigd. De e-screener wordt zoals aangekondigd voorlopig vervangen door een vernieuwd WM32-inlichtingenformulier. Het gebruik van de e-screener werd wegens aanhoudende knelpunten halverwege de maand juli opgeschort. Bij het indienen van een verzoek om een erkenning, consent, ontheffing, een vergunning of een verlof, moet nu het vernieuwde WM32-inlichtingenformulier gelijktijdig met het aanvraagformulier worden ingediend. Vanaf 23 september treedt de gewijzigde Regeling in werking. Het WM32-formulier moet in de eerste fase van het aanvraagproces de betrouwbaarheid van de akteaanvrager toetsen. Het ‘nieuwe’ WM32-formulier is aangevuld met een paar extra vragen. In het formulier moeten nu ook de nationaliteit en geboorteplaats- en land gevraagd. Referenten moeten voortaan een handtekening zetten Een andere wijziging ten opzichte van het oude model formulier, is dat referenten voortaan expliciet en ondubbelzinnig hun toestemming moeten verlenen om als referent te worden opgevoerd. Ze moeten daartoe een handtekening zetten op het formulier dat wordt ingediend door de aanvrager. Mentale stabiliteit Wanneer uit de antwoorden van het ingevulde formulier twijfels of bezwaren omtrent de betrouwbaarheid van de akteaanvrager ontstaan, zal de politie een persoonlijk gesprek met de aanvrager willen voeren. In dit gesprek wordt dieper ingegaan op de persoonlijke omstandigheden van de aanvrager. Ook wordt contact opgenomen met referenten om het beeld over de akteaanvrager aan te scherpen. Indien er twijfels blijven bestaan over de mentale stabiliteit, vraagt de politie een verklaring van een arts. Hierin wordt vanuit medisch oogpunt gekeken naar indicaties, waaruit moet blijken of de aanvrager wel of geen vuurwapenbezit kan worden toevertrouwd. Mede op basis van deze verklaring zal de politie vervolgens besluiten over het al dan niet verlenen van de jachtakte. Met het afronden van de wetswijziging en de herintroductie van het WM32-inlichtingenformulier is de vertraging die eerste akte-aanvragers de afgelopen maanden hebben opgelopen naar verwachting snel van de baan. Naar verwachting zal binnenkort een nieuw model formulier beschikbaar gesteld worden. Tijdelijke oplossing De herinvoering van het vernieuwde WM32-inlichtingenformulier is een tijdelijke oplossing. Het ministerie zal de komende maanden onderzoeken op welke manier de screeningsprocedure van wapenverlofhouders naar de toekomst toe het beste uitgevoerd kan worden. In het eerste kwartaal van 2023 zal het ministerie een update geven aan de Kamer over de zoektocht naar een permanente oplossing. De Jagersvereniging heeft aangegeven graag betrokken te worden bij deze zoektocht. Onze inzet blijft erop gericht om te zorgen voor voldoende balans in en draagvlak voor toekomstige screening. Herhaling van de mislukking van de e-screener in de toekomst willen wij graag voorkomen. Tevens geeft de jachtakte/verlof houder hiermee drie referenten op: • Referent 1-huisgenoot of familielid in de eerste graad, of vriend, buurman of collega(meer dan oppervlakkig contact vereist) • Referent 2-(bestuurs-)lid op basis waarvan redelijk belang vuurwapenverlof wordt aangetoond, waaronder(bestuurs-)lid schietvereniging, of(bestuurs-)lid Wbe, of jachtaktehouder, of medelid vereniging Eduard de Beaumont • Referent 3–huisgenoot of familielid in de eerste graad, of vriend, buurman of collega (meer dan oppervlakkig contact vereist) of (bestuurslid) op basis waarvan redelijk belang vuurwapenverlof wordt aangetoond, waaronder (bestuurslid)(traditionle) schietvereniging, of (bestuurslid Wbe, of jachtaktehouder, of medelid vereniging Eduard de Beaumont. Download:
Een jachtveldverklaring is een formulier dat door verschillende politieregio’s wordt gebruikt in overleg met de betrokken wildbeheereenheden, die hun jachtveldhouders zelf controleren of hun jachtvelden bejaagbaar zijn. Dit geldt dan voor de Wildbeheereenheden die gebaseerd zijn op samenwerkende jachthouders en dan deze verklaring aan hun leden geven, waarop de politie dan hun jachtakte kan verlengen en de evt toestemmingen buiten gezelschap jachthouder kan ondertekenen. Download:
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.