Nederlandse Jachtakte buitenlanders aanvraagprocedure

Aanvraag procedure voor Nederlandse jachtakte voor buitenlanders.

Niet in Nederland ingezetenen vragen de jachtakte aan bij de politie Haaglanden, afdeling Korpscheftaken is gevestigd in het politiebureau Ypenburg-Leidschenveen, aan de Brigantijnlaan 321 in Den Haag.

Contactmogelijkheden:

Het bezoekadres is: Brigantijnlaan 321 | 2496 ZT Den Haag.

Het correspondentieadres is: Politie Den Haag Korpscheftaken / Flora & Fauna Postbus 264 | 2501 CG Den Haag

Indien u vragen heeft, kunt u op werkdagen tussen 09.00 uur en 16.00 uur contact opnemen Via het algemeen politienummer tel.: 0900 – 8844 (tussen 09.00 en 12.00 uur). Wij streven ernaar u uiterlijk binnen twee werkdagen terug te bellen.Of via e-mail vergunningen.korpscheftaken.den-haag@politie.nl

Toelichting Jachtakte kosten 

Met ingang van 1 januari 2019, zullen de leges voor een wapenverlof met 100% stijgen. Daartoe heeft de Minister van Veiligheid en Justitie op 19 november j.l. besloten. Volgens een intern onderzoek van de Politie dat dateert uit 2015 zouden de kosten op 50% liggen van de daadwerkelijke kosten. De Minister heeft destijds besloten na 2 jaar weer een nieuw onderzoek te zullen verrichten. Deze verhoging is daar het gevolg van.

 • Eerste aanvraag jachtakte € 138,20 + € 54,45 e-screener = € 192,65 (Regeling WWM art 50a lid 1a)
 • Verlenging  € 68,20 bij verlenging (Regeling WWM art 50a lid 1b)
 • Een duplicaat jachtakte kost € 30,- (Regeling WWM art 50a lid 1c)
 • Verlies € 30,–(Regeling WWM art 50a lid 1d)
 • Logeerakte € 138,20 (daar het gehele proces gevolgd moet worden)(Regeling WWM art 50a lid 1a)
 • Nieuwe Europese vuurwapenpas  € 40,-
 • Verlenging Europese vuurwapenpas € 5,-

De bijdrage voor een combinatie van de onder a, b, of c genoemde handelingen bedraagt niet meer dan het bedrag dat verschuldigd zou zijn voor dat deel van de combinatie waarvoor de hoogste vergoeding geldt.

U dient uw aanvraag vóór 1 april  in te dienen. Dit om te voorkomen dat uw jachtakte vervalt. In dat geval, dient u de jachtakte in te leveren en wordt uw dossier gesloten.

Een aanvraag die vanaf 1 april wordt gedaan, wordt derhalve behandeld als eerste aanvraag met de daarbij behorende leges van € 65,00. Let u hierop bij de betaling van de leges.

Betaalwijze: 

U dient de leges te voldoen door het verschuldigde bedrag over te maken op IBAN-nummer NL51ABNA0481538585 t.n.v. van Politie Den Haag onder vermelding van het jachtaktenummer en de naam van de jachtaktehouder. BIC = ABNANL2A.

Wapens op jachtakte

Artikel 43 lid 2  en 3 Wet wapens en munitie geeft aan hoeveel wapens een jachtaktehouder mag hebben op zijn jachtakte voor de uitvoering van de jacht

2.  Houders van een jachtakte, mogen ten hoogste zes wapens voorhanden hebben.

3.  Het eerste lid en tweede lid is niet van toepassing op houders van een verlof tot het voorhanden hebben, onderscheidenlijk een jachtakte die aantonen dat zes, respectievelijk zeven, of meer wapens voor hen onontbeerlijk zijn voor de beoefening van de schietsport, onderscheidenlijk de jacht.

Belangrijke mededeling: opslag van vuurwapens in Nederland.

De Nederlandse wet- en regelgeving laat het niet toe dat houders van een Nederlandse jachtakte, die in het buitenland woonachtig zijn, hun vuurwapens bewaren in Nederland. Ook vanuit controleoogpunt is het een onwenselijke situatie dat er in Nederland vuurwapens worden opgeslagen terwijl de eigenaar hiervan in het buitenland woonachtig is. In het voorkomende geval dat u uw vuurwapens in Nederland bewaart en deze in hoofdgebruik hebt, dan dient u maatregelen te nemen.

U heeft de volgende mogelijkheden:

 1. U voert uw wapens uit via de Nederlandse douane en voert deze in, in het land waar u woonachtig bent. U dient hiervoor een consent van uitvoer aan te vragen bij de douane in Groningen (info +31 (0)88 1512122). Het invoeren in het land waar u woonachtig bent gaat via de locale autoriteiten. U dient vervolgens jaarlijks aan te tonen de wapens legaal voorhanden te hebben in het land waar u woonachtig bent.
 2. U vindt een jachtaktehouder in Nederland bereid om hoofdgebruiker te worden van de wapens. U kunt vervolgens medegebruiker worden van de wapens. Als u wenst te jagen in Nederland haalt u bij de hoofdgebruiker de wapens op en brengt deze na de jacht onverwijld weer terug bij de hoofdgebruiker.
 3. U geeft uw vuurwapens in bewaring bij een erkende wapenhandelaar. Als u in Nederland wenst te gaan jagen haalt u bij de wapenhandelaar de wapens op en geeft deze na de jacht daar weer in bewaring. Nadeel hiervan is dat u gebonden bent aan de openingstijden van de wapenhandelaar en dat er kosten aan verbonden zijn.

U dient bij uw aanvraag de volgende bescheiden toe te voegen:

 • Volledig ingevuld aanvraagformulier jachtakte
 • Bescheiden omtrent uw betrouwbaarheid 
 • Originele jachtakte en bijlage
 • Volledig ingevuld wm32-inlichtingenformulier 2022 inclusief 3 referenten
 • Jachtgerechtigdheid
 • Verzekeringsbewijs
 • Pasfoto’s (optioneel, zie Originele jachtakte en bijlage).
 • Bescheiden waaruit blijkt dat u bevoegd bent de op de bijlage vermelde wapens legaal voorhanden hebt in het land waar u woonachtig bent
 • Bescheiden rondom het bijschrijven van een wapen (optioneel)
 • Bescheiden rondom het afschrijven van een wapen (optioneel)

Indien het vorige jachtseizoen geen jachtakte door de politie-eenheid Den Haag aan u is verleend, of indien de aanvraag vanaf 1 april 2016 ingediend wordt, wordt de aanvraag als eerste aanvraag beschouwd en dienen bij uw aanvraag tevens de volgende bescheiden toegevoegd te zijn:

 • Volledig ingevuld wm32-inlichtingenformulier 2022 inclusief twee referenten
 • Twee recente, identieke en goedgelijkende pasfoto’s van de beoogde vergunninghouder
 • Kopie van een geldig identiteitsbewijs van de beoogde vergunninghouder
 • Kopie van een erkend jachtdiploma (alleen NL, BE of DU) van de beoogde vergunninghouder
 • Bescheiden rondom het bijschrijven van een wapen

Omschrijving van de bescheiden:

Aanvraagformulier voor een jachtakte

Het aanvraagformulier dient volledig ingevuld te zijn en voorzien van een dagtekening en handtekening van de beoogde jachtaktehouder. Alleen aanvragen van logeerakten mogen door derden (de gastheer) worden ondertekend.

Bescheiden omtrent uw betrouwbaarheid.  

Voordat een jachtakte verleend kan worden, dient de politie de aanvrager te onderzoeken naar zijn/haar betrouwbaarheid. Dit onderzoek kan door ons niet afdoende worden uitgevoerd bij personen die niet woonachtig zijn in Nederland. Derhalve dient u een verklaring van uw betrouwbaarheid, afgegeven door het land waar u woonachtig bent, bij uw aanvraag te voegen. Deze verklaring dient in de Nederlandse of Engelse taal opgesteld te zijn, dan wel naar het Nederlands of Engels vertaald te zijn.

In het voorkomende geval dat u woonachtig bent in een land binnen de Europese Unie en u kunt aantonen dat u uw wapens aldaar rechtmatig voorhanden hebt, dan accepteren wij ook een kopie van een geldige jachtakte of Europese vuurwapenpas, afgegeven in het land waar u woonachtig bent. Een verklaring rondom uw betrouwbaarheid is dan niet noodzakelijk.

Inlichtingenformulier.

Het wm32-inlichtingenformulier 2022 dient volledig ingevuld te zijn en voorzien van een dagtekening en handtekening . Er dienen altijd drie referenten opgegeven te worden, deze dienen hiervoor ook te tekenen op het WM 32. Indien u niet betrokken bent binnen een WBE dient u andere jachtaktehouders op te geven waarmee u recentelijk heeft gejaagd. Mocht de  eerste en derde referent familie zijn of een goede vriend, vermeldt u dan duidelijk dat het tevens een jachtaktehouder betreft.

Originele jachtakte en bijlage.  

Indien er op uw jachtakte aan de voorzijde geen ruimte meer is om deze nog te verlengen, dan dient er door ons een nieuw document aangemaakt te worden. In voorkomend geval dient u twee recente, identieke en goed gelijkende pasfoto’s bij uw aanvraag te voegen. Dit geldt ook wanneer u uw aanvraag indient vanaf 1 april 2016.

Jachtgerechtigdheid.

Bij uw aanvraag dient u aan te geven in welk jachtgebied u gaat jagen. De bescheiden die bij uw aanvraag gevoegd moeten worden zijn afhankelijk van uw hoedanigheid met betrekking tot het jachtgebied.

Let op: handmatige wijzigingen in bestaande documenten worden niet geaccepteerd. Indien er wijzigingen zijn dient u een nieuwe overeenkomst op te stellen.

1)      Indien u eigenaar bent van de jachtgrond dient u dat aan te tonen door middel van een eigendomsbewijs.

Tevens dient u een omschrijving te geven van uw jachtgebied. Dat kan d.m.v. een gearceerde kaart (max. A3 formaat) met, indien mogelijk daarop de kadastrale aanduidingen vermeld. De omschrijving dient voorzien te zijn van uw handtekening. Dit mag een kopie zijn.

Wanneer u bij een eerdere aanvraag reeds de hierboven beschreven documenten hebt overlegd, en de situatie onveranderd is, kan er worden volstaan met de invulling en ondertekening van de bijgevoegde ‘Verklaring omtrent jachtgebied ’.

2)      Indien u huurder bent van de jachtgrond, dan dient u dat aan te tonen door middel van een geldige huurovereenkomst van het jachtgebied, alsmede met een omschrijving van het betreffende jachtgebied. Dit dient begeleid te worden met een kaart waarop de relevante gronden aangegeven staan met indien mogelijk kadastrale aanduidingen. Dit mag een kopie zijn.

Wanneer u bij een eerdere aanvraag reeds de hierboven beschreven documenten hebt overlegd, en de situatie onveranderd is, kan er worden volstaan met de invulling en ondertekening van de bijgevoegde ‘Verklaring omtrent jachtgebied 2016-2017’.

3)      Indien u toestemming heeft van de jachthouder (van het jachtgebied) om het genot van de jacht in diens gezelschap uit te mogen oefenen, dan dient u dit schriftelijk aan te tonen. Een verklaring omvat tenminste de naam-, adres- en woonplaatsgegevens, jachtaktenummer en handtekening van de jachthouder, uw naam-, adres- en woonplaats gegevens, uw jachtaktenummer, de geldigheidsperiode (maximale duur van 1 jaar en uiterlijk tot 1 april 2017) en een omschrijving van het jachtveld. Dit betreft een zogenaamde artikel 3.20 lid 1 verklaring. U dient het originele document mee te sturen.

4)      Indien u toestemming heeft van de jachthouder (van de jachtgrond) om het genot van de jacht buiten diens gezelschap uit te mogen oefenen, dan dient u dit schriftelijk aan te tonen. Een verklaring omvat tenminste de naam-, adres- en woonplaatsgegevens, jachtaktenummer en handtekening van de jachthouder, uw naam-, adres- en woonplaatsgegevens, uw jachtaktenummer, de geldigheidsperiode (maximale duur van 1 jaar en uiterlijk tot 1 april 2017) en een omschrijving van het jachtveld met kadastrale aanduidingen inclusief de grootte van de jachtgrond in hectaren. Tevens moet de verklaring zijn voorzien van een validatie doormiddel van een politiestempel van de politiechef waar de akte van de jachthouder is verstrekt (in de vorm van een handtekening, politiestempel en verklaring). Dit betreft een zogenaamde artikel 3.20, lid 4 verklaring. U dient het originele document mee te sturen.

Verzekeringsbewijs.

Artikel 3.17 Besluit natuurbescherming

 1. De verzekering, bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, onderdeel c, van de wet, is gesloten met een financiële onderneming die ingevolge de Wet op het financieel toezicht in Nederland het bedrijf van verzekeraar mag uitoefenen.
 2. De verzekering geeft dekking van 1 april tot 1 april van het jaar daaropvolgend en is van kracht voor geheel Nederland.
 3. De verzekering dekt de aansprakelijkheid voor een bedrag van ten minste € 1.000.000,- per gebeurtenis.
 4. De polis, bedoeld in artikel 932 van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek van de verzekering, bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, onderdeel c, van de wet bevat in elk geval de volgende gegevens:
  1. naam en adres van de verzekeraar;
  2. naam en adres van de verzekeringnemer;
  3. het polisnummer;
  4. dagtekening en jaar van de ingang en van het einde van de dekking;
  5. de aanduiding van de personen die als verzekerden worden aangemerkt;
  6. het gebied waarin de verzekering van kracht is, en g. het verzekerde bed
 5. De korpschef maakt aantekening van de gegevens, bedoeld in het vierde lid.
 6. De houder van de jachtakte meldt elke wijziging van één van de gegevens, bedoeld in het vierde lid, onmiddellijk aan de korpschef.
 7. De korpschef verstrekt op verzoek schriftelijke inlichtingen over de nakoming van artikel 3.26, eerste lid, aanhef in samenhang met onderdeel c, van de wet voor zover deze blijken uit de bijgehouden aantekeningen, bedoeld in het vijfde lid, aan:
  1. Onze Minister en Onze Minister van Veiligheid en Justitie;
  2. de personen belast met de opsporing van de bij of krachtens de wet strafbaar gestelde feiten, en
  3. hen die aannemelijk maken dat zij betrokken zijn bij schade die grond kan opleveren voor toepassing van artikel 3.29 van de wet.

Het verzekeringsbewijs dient in de Nederlandse of Engelse taal opgesteld te zijn, dan wel naar het Nederlands of Engels vertaald te zijn. 

Aantonen legaal bezit wapen(s).

U dient jaarlijks aan te tonen dat u de op de bijlage vermelde wapens legaal voorhanden hebt in het land waar u woonachtig bent. Het heeft de voorkeur dat u dat doet door middel van een geldige Europese vuurwapenpas, uitgegeven in het land waar u woonachtig bent. We willen u er op attenderen dat een niet-Nederlandse jachtakte, de wapens niet altijd vermeldt. Derhalve kan een dergelijk document niet worden geaccepteerd voor het aantonen van de legaliteit van de wapens.

Bescheiden m.b.t. het bijschrijven van een wapen

U kunt een wapen bij laten schrijven op uw Nederlandse jachtakte door een document bij te voegen waaruit blijkt dat u het wapen legaal voorhanden hebt in het land waar u woonachtig bent. Voor België is dat bijvoorbeeld een Model 9 document en voor Duitsland een Waffenbesitzkarte. Het heeft de voorkeur dat u dat doet door middel van een geldige Europese vuurwapenpas, uitgegeven in het land waar u woonachtig bent zodat u meteen aantoont bevoegd te zijn de wapens op legale wijze Nederland te doen binnenkomen en uitgaan.

Bij aankoop van een wapen in Nederland moet tevens een consent tot uitvoer bij de Douane in Groningen worden aangevraagd (info +31 (0)88 1512122). Indien het wapen bij een Nederlandse handelaar (erkenninghouder) gekocht wordt, dient een optiebon meegestuurd te worden. Is het wapen afkomstig van een particulier woonachtig in Nederland, dan is een schriftelijke koopovereenkomst waarop de gegevens van de kopende en verkopende partij worden vermeld gewenst. In alle gevallen moeten minimaal de volgende wapengegevens vermeld worden:

 • soort,
 • merk,
 • type,
 • kaliber en
 • serienummer.

Betreft de bijschrijving een kogelgeweer met een groter kaliber dan .22, dan dient u hiertoe het redelijk belang aan te tonen. Voor de jacht in Nederland geldt immers een standaard kaliber van .22. Er zijn twee mogelijkheden:

1)      U bent betrokken bij het grofwildbeheer in Nederland

In dat geval dient u een kopie van een toestemming grondgebruiker(art 3.15 lid 7) te overleggen, evenals een door de WBE doorgeschreven afschotvergunning voor ree-, rood- of zwartwild.

2)      U bent betrokken bij schadebestrijding in Nederland

Voor het afschot van bijvoorbeeld vossen kan een kaliber groter dan .22 noodzakelijk zijn. Bovendien is voor het afschot van ganzen in de meeste provincies een kaliber groter dan .22 toegestaan. Wanneer u betrokken bent bij schadebestrijding, toont u dit aan door een grondgebruikersverklaring.

Bescheiden m.b.t. het afschrijven van een wapen

Indien u een wapen wilt afschrijven dan kunt u dit aangeven door dit nadrukkelijk te vermelden in een begeleidend schrijven. U dient in dit schrijven het merk en serienummer te vermelden.

Veel gemaakte fouten die het proces kunnen vertragen:

De politie-eenheid Den Haag heeft het afgelopen seizoen veel aanvragen moeten retourneren omdat de aangeleverde documentatie niet aan de gestelde eisen voldeed. Dit gaf veel vertraging in het proces.

De meest voorkomende onjuistheden waren:

1)      Het op legale wijze voorhanden hebben van wapens wordt niet, of op onjuiste wijze, aangetoond.

2)      Het ontbreken van het dekkingsgebied op het verzekeringsbewijs. Daaruit moet duidelijk blijken dat deze op Nederland van kracht is. Een Europese of wereldwijde dekking volstaat uiteraard ook.

3)      Het ontbreken van het verzekerde bedrag van minimaal € 1.000.000 per gebeurtenis.

4)      Het ten onrechte gebruik maken van de verklaring omtrent jachtgebied. Deze verklaring kan niet gebruikt worden bij een toestemming als bedoeld in artikel 3.20, lid 1 of 4.

5)      Een organisatie vermelden als jachthouder in een toestemming voor het jagen in gezelschap. De jacht kan vanzelfsprekend uitsluitend uitgevoerd worden in het gezelschap van een natuurlijk persoon. Derhalve is het niet mogelijk om (bijvoorbeeld) een WBE als jachthouder op te geven.

6)      Referent 2 en 3 dient in relatie te staan tot de aangevraagde vergunning. Dat kan dus iemand zijn waarmee u jaagt of een lid van de WBE. Deze hoedanigheid dient duidelijk aangegeven te worden op het formulier.

7)      Het is gebleken dat er in het verleden niet-complete aanvragen zijn ingediend met de intentie om deze later aan te vullen. Door de grote stroom van binnenkomende aanvragen in relatief korte tijd, ontbreekt het de afdeling Korpscheftaken aan tijd om deze samen te voegen tot een complete aanvraag. Om deze reden zal een incomplete aanvraag uit praktische overwegingen niet in behandeling worden genomen en aan u worden geretourneerd met het verzoek om de aanvraag aan te vullen.

Vrijstellingen voor vervoer wapens en munitie

Artikel 44 Regeling Wet wapens en munitie

 • 1 Van het verbod van artikel 22, eerste lid, van de wet wordt vrijstelling verleend aan sportschutters en jagers voor het vervoeren van wapens en munitie die zij gerechtigd zijn voorhanden te hebben.

 • 2 De vrijstelling in het eerste lid geldt uitsluitend:

  • a. voor het vervoeren tussen de woning en de schietbaan, de erkende wapenhandelaar en, na daaraan voorafgaande toestemming van de politie, het bureau van politie, alsmede, voorzover het jagers betreft, het jachtveld;

  • b. langs de weg en binnen het tijdsbestek welke redelijkerwijs voor het vervoer geboden zijn; en

  • c. de wapens en munitie zodanig zijn verpakt dat deze niet voor onmiddellijk gebruik kunnen worden aangewend en

  • d. dat degene die bevoegd is het wapen voor handen te hebben er continu de controle over houdt.

Wilt u hier bij uw aanvraag extra aandacht aan schenken? Dat voorkomt veel vertragingen in het werkproces.

 

 

image_pdfimage_print

Reacties zijn gesloten.