Vragen E-screener

E-screener vragen

De e-screener is een computertest die de politie gebruikt om in te schatten of het verantwoord is om u een jachtakte/verlof te kunnen afgeven om een vuurwapen voorhanden te hebben. De NOJG is net als de KNSA van mening dat zo’n (computer)test nooit voor de garantie geeft of iemand wel of niet geschikt is om met een wapen om te mogen gaan . In buitenland (Finland) is zo’n computer test om die reden na anderhalf jaar alweer afgeschaft. De e-screener is ontwikkeld om te kunnen bepalen of de aanvrager op grond van persoonlijkheidskenmerken, persoonlijke omstandigheden of het gebruik een verhoogd risico op misbruik van wapens of munitie oplevert (Kamerstuk 34432-6). Waarom deze e-screener? De Tweede Kamer heeft in 2017 besloten dat de e-screener ingevoerd zou moeten worden. Daarbij wist men nog niet eens hoe deze er uit zou komen te zien. Minister Grapperhaus van Justitie & Veiligheid geeft nu ineens aan, dat hij het besluit van de Kamer moet uitvoeren, nadat het bijna 2 jaar niet van kracht was als art 6a WWM. De NOJG is dan ook van mening dat de Kamer nooit had mogen instemmen met iets waarvan ze niet eens wisten wat dit inhield en zou betekenen voor de wapenbezitters in Nederland. Verder is de NOJG van mening dat de minister met zijn (eind)verantwoordelijkheid veel beter had moeten onderzoeken en communiceren met alle betrokken steakholders ( NOJG, KNJV, KNSA etc.) of de e-screener wel deugde om een effectief en eerlijk beeld te krijgen van de betrokken jachtakte/verlofhouders. Dan waren de huidige problemen waarschijnlijk niet gebeurd.
De e-screener is een test (waarschijnlijk 2 varianten) met 100 korte vragen waarop u alleen met ja/nee, of eens/oneens kunt antwoorden. De vragen moeten dan op de computer in 40 minuten tijd zijn beantwoord. Je kunt hierbij als je moeite hebt met lezen of diselectie hebt vragen om hulp bij het testcentrum van Lamark
Zoals het er nu uit ziet was dit wel het geval ondanks dat de Minister van Veiligheid & Justitie in de Tweede Kamer op vragen van de Tweede Kamer in 2016 heeft geantwoord, dat de uitkomst van de e-screener, net als bijvoorbeeld de informatie, die van referenten is verkregen een middel is dat door de politie wordt betrokken over haar oordeel over de geschiktheid van de aanvrager,. De e-screener levert dus informatie op basis waarvan de politie de afweging moet maken of u wel of geen jachtakte krijgt
Alle mensen die nu voor de eerste keer een jachtakte/verlof aanvragen, moeten de e-screener invullen, minimaal 4 weken voordat ze een jachtakte/verlof aanvragen. Dit dien je dan voor deze 4 weken bekend te stellen, aan de politie waar je de jachtakte/verlof gaat aanvragen. Hierna ontvang je dan een uitnodiging, waarna je binnen 4 weken de e-screener test gedaan moet hebben. In deze brief staat het websiteadres van het bedrijf Lamark, waarop je je kunt moet aanmelden voor de e-screener test. Hierin kun je dan de voor jou beste locatie, dag en tijdstip u de e-screener bepalen, dit moet wel binnen de termijn van de 4 weken liggen.
Bij het invullen van het inschrijfformulier voor de aanmelding e-screener moet u digitaal betalen met iDeal of creditcard (MasterCard of VISA). Ook kun je betalen via een bankoverschrijving betalen, maar dan moet er minstens twee weken zitten tussen de datum afspraak e-screener. De kosten hiervoor bedragen € 54,45 Kosten van de e-screener voor de afgemelde afspraken? Wij gaan er van uit dat Lamark, dat de computertesten afneemt, alle afspraken voor bestaande jachtaktehouders die buiten de termijn van 4 dagen voor de e-screener heeft afgezegd en uw geld heeft teruggestort, naar aanleiding van de brief van de minister van 29 oktober 2019.
Alle mensen die voor de eerste keer een jachtakte aanvragen, moeten conform de brief van de minister de e-screener doen. In de brief van 29 oktober 2019 liet de minister weten dat de e-screener nu niet meer het enige beoordeling, maar wel een “voornemen tot weigering” vormt. Er dient daarnaast ook nog meer informatie op andere manieren over u ingewonnen te worden. Mocht U echter negatief scoren voor de e-screener, dan kunt U de mogelijkheid krijgen om in een zgn. "zienswijzegesprek” te hebben, waarbij u zelf uw visie kunt geven. U kunt daar eventueel ook verklaringen van artsen, psychologen, etc. meenemen. Of een tweede test doen. Hierna is het dan aan de plaatselijke korpschef, of u een jachtakte krijgt of niet.
De jachtaktehouder bij wie de uitslag van de e-screener maar één negatieve eindscore gaf, op de sociaal wenselijke antwoorden, krijgen zoals nu bekend is per z.s.m. hun jachtakte en wapens en munitie terug en ook de gemaakte kosten voor het invullen van de e-screener. De jachtaktehouders die op meerdere onderdelen van de test een negatieve eindscore hadden, krijgen hun jachtakte en wapens en munitie nog niet terug. De NOJG zal hiervoor op maandag 18 november als eerste een kort geding aan voor een van haar leden bij de rechtbank in Roermond. Voor alle jachtaktehouders die wel positief hebben gescoord voor de e-screener geldt dat hun gegevens worden opgeslagen en dat deze uitslag dus geldig blijft en zij de test niet meer hoeven te doen, als na 2 jaar alle jachtaktehouders alsnog de e-screener test moeten gaan doen, dit geldt ook voor de jachtaktehouders die nu een negatieve uitslag hadden
De NOJG heeft alle gedupeerde jagers aangeraden om de beroepsprocedure door te zetten, ook diegene die nu hun wapens en akte wel terug krijgen. Door die beroepsprocedure door te zetten, laten zij het ministerie weten dat de test niet klopt. Op basis van de uitspraken in de beroepsprocedures zouden nadere schadevergoedingsacties ingezet kunnen worden.
De volgende categorieën komen in aanmerking voor teruggave van de kosten van de e-screener: a) personen die alleen rood scoorden op de categorie ‘sociaal wenselijk’, b) houders van een jachtakte of wapenverlof die voor de verlenging van hun akte al wel een afspraak bij Lamark hebben gemaakt en betaald hebben en die de komende twee jaar de test niet hoeven af te leggen, en c) houders van een jachtakte of wapenverlof die voor de verlenging van hun jachtakte een afspraak bij Lamark hebben gemaakt en betaald hebben, maar die daar niet zijn komen opdagen, en die de komende twee jaar de test niet hoeven af te leggen. Lamark regelt de terugbetalingen.
Ja. Zij vinden dat de e-screener niet goed kan inschatten of iemand in staat is om verantwoord wapens te bezitten en/of te gebruiken. Wij willen dat de screening op een andere manier plaatsvindt. Minstens zo belangrijk vinden we dat een eventueel toetsingsinstrument op de juiste wijze wordt toegepast, zoals het in de wet is bedoeld: namelijk als hulpmiddel bij de beoordeling van de geschiktheid van een aanvrager en niet als allesbepalend. Daarom gaan wij verder met het kort geding.
Op dit moment is het – voor zover wij weten – niet mogelijk om de uitslag van de test in te zien. De NOJG is ook niet geïnformeerd over de maatregelen die zijn getroffen om de privacy van jagers te waarborgen. Wij eisen nu harde garanties omtrent de borging van de verwerking van persoonsgegevens. Ook vinden we dat de korpschef zich moet houden aan het recht op inzage dat iedere burger heeft, en des te klemmender is nu het gaat om informatie vanuit een psychologisch onderzoek met betrekking tot uw persoon. We vragen ons af of de huidige procedure wel voldoet aan onder meer de Algemene verordening gegevensbescherming en zullen de betrokken partijen hierop kritisch bevragen. Tot slot vinden we dat een beoordeling over de psychische gesteldheid niet mag leiden tot een kruisje achter uw naam terwijl niet kan worden uitgesloten dat dit gevolgen kan hebben op een heel ander vlak, bijvoorbeeld bij het aanvragen van een Verklaring Omtrent Gedrag of het doen van vrijwilligerswerk. Onjuiste maar belastende informatie moet geheel uit de systemen verwijderd worden. Negatieve testuitslagen van de e-screener die niet bevestigd worden door objectieve informatie horen daar wat ons betreft bij.
Ja, dan diende U voor verlenging ook de e-screener test te doen en dit geldt ook voor degene die hun jachtakte hebben laten verlopen, daar geldt de aanvraag jachtakte/verlof als eerste aanvraag voor
Het blijkt dat de politie in de verschillende regio’s verschillende procedures hanteert wanneer men de akte en de wapens komt innemen. Wij adviseren u altijd om een ontvangstbewijs te vragen, waarop ten minste staat vermeld; o welke wapens (merk, kaliber, serienummer) o jachtaktenummer zijn ingenomen, o op welke datum, o door welke politiebeambte , o dit moet voorzien van zijn/haar handtekening. Indien de politie een dergelijk document niet voorhanden heeft kunt u daarvoor ook een handgeschreven verklaring op een kopie van de bijlage van uw jachtakte vragen. (hierop staan alle gegevens van uw wapens vermeld) Tevens adviseren wij u van de ingenomen wapens de richtkijkers te verwijderen en deze niet mee te geven en foto’s te maken van de wapens waaruit blijkt wat de conditie was ten tijde van de inname. Let op: u doet geen afstand van de wapens en onderteken daarom ook geen ‘Afstandsverklaring’. Ook niet als de politie aangeeft dat u dat wel zou moeten doen.
image_pdfimage_print

Reacties zijn gesloten.