Jachtopleiding Nederland

Jagen-in-nederland-kopje

Om in Nederland te mogen jagen of schadebestrijding met een wapen dient de jager in het bezit te zijn van een jachtakte

Jachtakte NederlandDeze wordt verstrekt als aan vier voorwaarden is voldaan.

De aspirant-jager moet in het bezit zijn van het jachtdiploma;

 • een WA-verzekering voor de jacht hebben afgesloten;
 • van onbesproken gedrag zijn en;
 • hij moet aantonen te kunnen jagen op een terrein van minimaal veertig aaneengesloten hectaren

* voor buitenlanders zie ook “de aanvraagprocedure voor een Nederlandse jachtakte voor buitenlanders”Deze voorwaarden maken de route tot de uiteindelijke jacht een relatief kostbaar en tijdrovend traject.

Inhoud cursus Jacht & Faunabeheer

De cursus Jacht & Faunabeheer is de basisopleiding ter voorbereiding op het jachtexamen voor de jacht met een geweer. Het jachtdiploma is één van de drie vereisten voor de aanvraag van de jachtakte. De jachtakte heeft u nodig voor de uitoefening van de jacht. De cursus vormt met aanvullende modules ook de voorbereiding op het theorie-examen voor de jacht met jachtvogels en het examen jacht met een eendenkooi.

De cursus Jacht & Faunabeheer bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Beide delen sluiten nauw op elkaar aan. In het theoretische gedeelte gaat het op de eerste plaats om de basiskennis die noodzakelijk is om op een verantwoorde manier deel te kunnen nemen aan de jacht. In het praktijkgedeelte wordt ruim aandacht besteed aan het vaardig, maar bovenal veilig omgaan met een vuurwapen.

Een in heldere taal geschreven cursusboek met duidelijke illustraties, waarvan vele in kleur, vormt de basis van de cursus. Het cursusmateriaal ontvangt u in een fraai uitgevoerde opbergmap.

Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste aspecten die in het cursusboek aan de orde komen.

 • Watervogels
 • Haarwild en andere kleine zoogdieren
 • Veerwild en andere vogels
 • Grote hoefdieren
 • Dierziekten
 • Ecologie
 • Landbouw
 • Faunaschade
 • Jachtveldkennis en -beheer
 • Wildbeheereenheden
 • Wet- en regelgeving
 • GedragsregelsJachtmethoden en verzorging geschoten dieren
 • Wapens en munitie
 • Jachthonden

Theorie

De onderwerpen uit het cursusboek worden op twaalf theorie-avonden behandeld. Hierbij wordt gebruik gemaakt van dia’s. De bijeenkomsten worden vanaf begin november gemiddeld één keer per twee weken gehouden. In vrijwel elke provincie is er ten minste één cursusplaats. U hoeft dus niet ver te reizen. Naast het bijwonen van de cursusavonden dient u rekening te houden met enkele uren thuisstudie per week

Praktijk

Het praktijkgedeelte bestaat uit de volgende drie onderdelen:

 • Vaardigheid met het hagelgeweer

Op de daarvoor aangewezen schietbanen leren gediplomeerde en zeer ervaren instructeurs u op kleiduiven te schieten met een hagelgeweer. Daarbij wordt u natuurlijk ook geleerd hoe u het geweer veilig moet hanteren.

De instructies vinden voornamelijk plaats op zaterdag. Op de meeste schietbanen zijn echter ook instructies door de week mogelijk.

 • Vaardigheid met de kogelbuks

Op de daarvoor aangewezen schietbanen leren gediplomeerde en ervaren instructeurs u schieten met een groot kaliberbuks. Vanzelfsprekend wordt ruim aandacht besteed aan het veilig omgaan met de buks.

De lessen vinden voornamelijk op zaterdag plaats. Op de meeste schietbanen zijn echter ook instructies door de week mogelijk.

 • Jachtpraktijk Veilig en weidelijk gedrag op jacht is zéér belangrijk!

Om u dit duidelijk te maken, worden op speciale oefendagen onder andere een voor-de-voetjacht en een drijfjacht nagebootst. Ook moet u uit oogpunt van veiligheid en weidelijkheid kunnen beoordelen of er al dan niet met een hagelgeweer kan en mag worden geschoten.

Bij alle drie praktijkonderdelen zijn geweren op de schietbaan aanwezig.

Lijst erkende schietbanen, Bekijk de schietbanenlijst

Cursuspaspoort

Bij aanvang van de cursus ontvangt u een cursuspaspoort. Dit paspoort geldt als toegangsbewijs voor de cursusactiviteiten.

Intranet cursisten Cursisten die zijn ingeschreven voor de cursus Jacht & Faunabeheer hebben tijdens het cursusseizoen toegang tot het intranet van de SJN. Op het intranet kunt u als cursist o.a. oefenvragen maken en actuele gegevens vinden over cursus- en examenactiviteiten. Na afloop van het cursusseizoen vervallen automatisch uw gebruikersgegevens. Voor het intranet dient u in te loggen op de startpagina van de SJN.

Kosten cursus Jacht & Faunabeheer

Jaarlijks opent in juni de inschrijving voor de cursus die in november start.

Het lesgeld voor de SJN-cursus Jacht & Faunabeheer 2018/2019 bedraagt € 505,– incl. 21% btw. U dient het lesgeld direct bij uw aanmelding te betalen. Pas na ontvangst van uw gegevens en van het lesgeld wordt u ingeschreven voor de cursus Jacht & Faunabeheer.

In het cursusgeld zijn niet begrepen de kosten van het praktijkgedeelte van de opleiding. U moet hierbij denken aan patronen, instructies, het gebruik van schietbanen en dergelijke. De hoogte van deze kosten is afhankelijk van het aantal praktijkinstructies dat u nodig heeft om het examenniveau te bereiken. U mag er echter van uitgaan, dat de minimale kosten ongeveer € 1.000,– bedragen. Ook voor het examen moet u apart betalen. In 2018 bedraagt het examengeld € 465,– incl. 21% btw voor het gehele examen (theorie én praktijk). De kosten voor patronen dient u tijdens het examen ter plaatse aan de schietbaan te betalen.

Locaties cursus Jacht & Faunabeheer

Onder voorbehoud zullen de twaalf theorie-avonden van de SJN-cursus Jacht & Faunabeheer 2017/2018 in de onderstaande plaatsen worden gegeven.

In Biddinghuizen worden de theorielessen overdag gegeven op zes zaterdagen of zondagen (twee theorielessen per dag), waarbij u de mogelijkheid heeft de lessen af te wisselen met het volgen van schietinstructies.

Groningen BEDUM op maandagavond
Friesland WIRDUM op dinsdagavond
Drenthe GROLLOO op woensdagavond
Overijssel DEURNINGEN op dinsdagavond
Overijssel ZWOLLE op donderdagavond
Gelderland ALMEN op woensdagavond
Gelderland ZOELEN op donderdagavond
Utrecht DE BILT op woensdagavond
Noord-Holland ASSENDELFT op maandagavond
Zuid-Holland MOERKAPELLE op dinsdagavond
Zuid-Holland ALBLASSERDAM op woensdagavond
Zeeland KRABBENDIJKE op maandagavond
Noord-Brabant GOIRLE op donderdagavond
Noord-Brabant OIRSCHOT op woensdagavond
Limburg OHÉ EN LAAK op dinsdagavond
Flevoland BIDDINGHUIZEN op zondag (overdag!)
Flevoland BIDDINGHUIZEN op zaterdag (overdag!)

De cursus Jacht & Faunabeheer start in november 2019.

U kunt zich nu hiervoor aanmelden.

zie ook de Algemene regelingen SJN-cursus Jacht & Faunabeheer

Het theoriegedeelte van deze opleiding is niet zozeer moeilijk als wel zeer omvangrijk: het cursusboek bestaat uit ongeveer vijfhonderd pagina’s. De aandacht gaat uiteraard uit naar de verschillende al dan niet te bejagen diersoorten. Maar niet alleen de verschillende wildsoorten worden uitgebreid besproken. Er zijn ook hoofdstukken gewijd aan de flora- en faunawetgeving, jachthonden, wapens, ecologie en wildstand, wildziekten, landbouw, jachtbeheer, de verzorging van geschoten wild en gedragsregels.

De veelheid en variëteit aan informatie wordt verklaard in het voorwoord van het cursusboek.

,,Hij (de jager) zal in zijn wijze van faunabeheer de instandhouding/verbetering van de biotopen en het behoud van een zo gevarieerd mogelijke populatie als belangrijkste voorwaarden dienen te erkennen. Slechts dan kan naast het beheren en de zorg voor het leefgebied van het wild sprake zijn van verantwoord jagen”, aldus de voorzitter van Stichting Jachtopleidingen Nederland, A. Koops van ‘t Jagt.

De woorden van de voorzitter vinden herhaaldelijk hun weerslag in het cursusboek. Bij de meeste samenvattingen van de hoofdstukken wordt nogmaals herinnerd aan de verantwoordelijkheid van de jager voor het instandhouden van de biotopen. Daarnaast is het cursusboek voornamelijk een uitvoerige en droge opsomming van feiten en weetjes.

Een kleine opsomming van het hoofdstuk ‘waterwild’ geeft een indicatie wat de aanstaande jager wordt geacht te weten.

In 46 pagina’s wordt stilgestaan bij de verschillende soorten waterwild: vooral eenden en ganzen. Van elke soort worden gedetailleerd het uiterlijk, voorkomen, biotoop, en soms gedrag, voedsel, manier van voortplanting en verdere leefwijze beschreven. Het gaat hier lang niet altijd om soorten die normaliter in Nederland te zien zijn. Ook soorten die hier niet voorkomen of niet bejaagd mogen worden, worden beschreven. Zo zijn er alleen al 21 eendensoorten die (in vogelvlucht, dus van onderen) herkend dienen te worden aan uiterlijke eigenaardigheden. Het lesmateriaal resulteert in oefenstof als: noem zeven soorten zwemeenden of noem de ganzensoorten van het geslacht Branta.

De cursist wordt eveneens geacht goed met een wapen te kunnen omgaan. Dit wordt geoefend en geëxamineerd op de schietbaan. De cursist moet ten minste zes instructiedagen met het hagelgeweer hebben gevolgd en vier met de kogelbuks voordat hij praktijkexamen mag doen.

De cursus kent zijn eindpunt in het examen. Wie het diploma wil behalen dient twee multiple-choice theorie-examens goed af te leggen.

Het praktijkexamen bestaat uit kleiduivenschieten (gehaald bij 18 uit 25 treffers), schieten met klein kaliber en de omgang met het wapen in een gefingeerde jachtsituatie. Minder dan 50 procent van de cursisten slaagt meteen de eerste keer voor het gehele examen.

Lijst erkende schietbanen voor het oefenen praktijk examen.

Bekijk hier de schietbanenlijst

De rondeprijzen kunnen per schietbaan verschillen. Als richtprijs kunt u het beste rekening houden met:

 • Hagel: € 30.–
 • Kogel: grootkaliber: € 20.–

De rondeprijzen zijn all-in, d.w.z.:

– hagelschieten is inclusief 25 patronen, kleiduiven, instructie, baanhuur en bediening machines;

– grootkaliberschieten is inclusief 4 patronen, instructie, baanhuur en schietkaarten.

Jachtsituaties schieten op vliegend wild

De derde voorwaarde, de beschikking hebben over een eigen terrein van minimaal 40 aaneengesloten hectares, is in Nederland niet zomaar te regelen. Veruit de meeste jagers hebben geen eigen (kostbaar) jachtveld. Er zijn verschillende mogelijkheden om toch aan de jachtakte te komen. Allereerst kan een jachtveld worden gepacht. De jager kan dat alleen doen of met anderen in een jachtcombinatie. Vooral jachtcombinaties komen veel voor. De vereiste minimale grootte van het jachtveld is gerelateerd aan het aantal personen in de combinatie. Met acht personen dient het veld minimaal 8 maal 40 hectare groot te zijn. De kosten van de pacht kunnen sterk verschillen. De een compenseert de boer met een aantal stuks geschoten wild. De ander betaalt, in het uiterste geval, ongeveer honderd euro per hectare grond voor een contract van een jachtveld.

Daarnaast is de eigenaar/pachter van het jachtveld wettelijk verplicht tot het in standhouden van een redelijke wildstand en moet hij schade door wild aan landbouwgewassen zoveel mogelijk voorkomen. Het pachten van grond is overigens niet noodzakelijk. Ook is het mogelijk te worden uitgenodigd door een pachter of eigenaar van een jachtveld. Met deze schriftelijke uitnodiging kan eveneens de jachtakte (voor een jaar) worden aangevraagd.

Jachtexamen

Het jachtexamen is wettelijk geregeld in de Regeling Natuur art 3.9 

3.3.2. Inhoud examens

Artikel 3.9

 1. De kennis, bedoeld in artikel 3.18, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit natuurbescherming, wordt getoetst met: ten minste vijftig meerkeuzevragen, waarvan:

1°.    vijftien vragen over de onderwerpen, bedoeld in artikel 3.18, eerste lid, onderdeel a, onder 1°, 2°, 3° en 4°, van het Besluit natuurbescherming;

2°.    tien vragen over de onderwerpen, bedoeld in artikel 3.18, eerste lid, onderdeel a, onder 5° en 6°, van het Besluit natuurbescherming;

3°.    tien vragen over de onderwerpen, bedoeld in artikel 3.18, eerste lid, onderdeel a, onder 7° en 8°, van het Besluit natuurbescherming;

4°.    tien vragen over de onderwerpen, bedoeld in artikel 3.18, eerste lid, onderdeel a, onder 9° en 10°, van het Besluit natuurbescherming, en

5°.    vijf vragen over de onderwerpen, bedoeld in artikel 3.18, eerste lid, onderdeel a, onder 11° en 12°, van het Besluit natuurbescherming;

b. ten minste vijfentwintig meerkeuzevragen, gesteld met behulp van beelddragers, waarvan:

1°.    vijftien vragen over de onderwerpen, bedoeld in artikel 3.18, eerste lid, onderdeel a, onder 1° en 2°, van het Besluit natuurbescherming, en

2°.    tien vragen over de onderwerpen, bedoeld in artikel 3.18, eerste lid, onderdeel a, onder 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8°, 9°, 10°, 11° en 12°, van het Besluit natuurbescherming.

 1. De schietvaardigheid en vakbekwaamheid, bedoeld in artikel 3.18, eerste lid, onderdeel b, van het Besluit natuurbescherming, worden getoetst door middel van:
  1. het schieten op ten minste vijfentwintig kleiduiven met hagel;
  2. het doen van ten minste vier schoten in twee series van twee schoten met groot-kaliber kogelgeweer op een doel gelegen op een afstand van ten minste vijftig meter, en
  3. het tonen van weidelijk gedrag en bekwaamheid in het veilig omgaan met een geweer in ten minste tien gesimuleerde situaties.
 1. Een jachtexamen is uitsluitend met gunstig gevolg afgelegd indien degene die het examen aflegt:
  1. van de vragen, bedoeld in het eerste lid, ten minste 70% goed heeft beantwoord;
  2. bij het schieten, bedoeld in het tweede lid, onderdeel a, ten minste achttien van de vijfentwintig kleiduiven heeft geraakt;
  3. bij het doen van schoten, bedoeld in het tweede lid, onderdeel b, ten minste drie treffers heeft die zijn gelegen binnen een cirkel van vijftien centimeter, en
  4. weidelijk gedrag en bekwaamheid als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, naar het oordeel van de organisatie die het examen afneemt, heeft getoond.

Theorie

Het jachtexamen voor de jacht met een geweer bestaat uit een theorie-examen en een praktijkexamen.

Het theorie-examen bestaat uit 75 meerkeuzevragen waarvan 25 vragen aan de hand van een aantal getoonde afbeeldingen. De onderdelen waarop wordt getoetst kunt u vinden in de Examenregelingen Jacht met een geweer.

Ten minste 70 procent van de vragen moet goed zijn beantwoord om voor het theoretisch onderdeel te slagen. Bij 75 vragen is dat dus 53 goede antwoorden of meer.

Praktijk

Het praktijkexamen bestaat uit drie onderdelen:

Vaardigheid met het hagelgeweer
Er worden 25 kleiduiven geworpen, verdeeld over vijf schietposten. U bent geslaagd voor dit onderdeel als u 18 treffers of meer heeft gescoord en mits u het geweer veilig heeft gehanteerd.

Vaardigheid met de kogelbuks
Er worden twee aaneensluitende series van elk twee patronen geschoten op één en dezelfde schietschijf met de afbeelding van een ree op ware grootte op een afstand van 100 meter.
Alle vier schoten moeten vallen binnen een vaste cirkel met een diameter van 20 cm. op het blad van het ree. U bent geslaagd als drie van deze vier schoten zijn gevallen binnen een verplaatsbare cirkel met een diameter van 15 cm. Vanzelfsprekend moet u ook bij dit onderdeel het geweer veilig hebben gehanteerd.

Jachtpraktijk
Bij dit onderdeel wordt de praktijk van de jacht nagebootst. U dient uit oogpunt van veiligheid en weidelijkheid te beoordelen of al dan niet geschoten kan en mag worden.
De examinator stelt op basis van een tevoren vastgestelde normering de hoogte van het cijfer vast.

Inschrijven

Verzending
Het volledig ingevulde aanmeldingsformulier met de vereiste stukken dienen uiterlijk 1 juli 2017 in het bezit te zijn van het examenbureau. Wij adviseren u een aangetekende verzending. Scannen en mailen kan ook. Het e-mailadres is: info@jachtexamens.nl

In 2019 bedraagt het examengeld € 465,– incl. 21% btw voor het gehele examen (theorie én praktijk). De kosten voor patronen dient u tijdens het examen ter plaatse aan de schietbaan te betalen.

Betaling
Vriendelijk verzoeken wij u het voor u geldende examengeld over te maken op IBAN: NL73 SNSB 0821 0976 36 t.n.v. SJN examenbureau te Amersfoort onder vermelding van uw naam en volledige voorletters! Het bedrag dient uiterlijk 1 juli 2019 te zijn bijgeschreven op genoemde rekening. Bij betalingen vanuit het buitenland dient ook te worden vermeld de BIC: SNSBNL2A.

Binnen drie weken na ontvangst van uw aanmeldingsformulier én uw betaling, zenden wij u een bevestiging van inschrijving voor het examen en verdere informatie.

Praktijkexamen jacht met een geweer
Bent u jonger dan 16 jaar, dan kunt u niet deelnemen aan het praktijkexamen Jacht met een geweer. Kandidaten dienen op de dag van het praktijkexamen 16 jaar of ouder te zijn.

U kunt alleen deelnemen aan de onderdelen ‘Vaardigheid met het hagelgeweer’ en ‘Vaardigheid met de kogelbuks’ als op de examendag uit de stempels van de erkende schietbanen blijkt dat u:

 • ten minste zesmaal een instructie met het hagelgeweer en
 • ten minste viermaal een instructie met de kogelbuks hebt gevolgd.

Bent u cursist van de SJN-cursus Jacht & Faunabeheer, dan is dit eenvoudig te regelen. U moet dan wel de door u gevolgde schietinstructies door uw instructeur in uw cursuspaspoort laten afstempelen!

Alleen als u geen mogelijkheid ziet het vereiste aantal stempels te behalen, dient u zich ook aan te melden voor de veiligheidstest.

Afmeldprocedure

Als u zich wilt terugtrekken van het examen of de veiligheidstest, dient u dit schriftelijk te melden aan het examenbureau.
Trekt u zich terug nadat uw inschrijving is bevestigd en de oproep nog niet is verzonden, dan bent u € 87,50 (incl. 21% b.t.w.) annuleringskosten verschuldigd.
Trekt u zich terug nadat de oproep is toegezonden, dan vindt geen restitutie van het betaalde examengeld plaats. Er vindt ook geen restitutie plaats, indien u zich niet schriftelijk terugtrekt.

Neemt u niet deel aan het septemberexamen, dan kunt u in december a.s. een aanmeldingsformulier voor het voorjaarsexamen 2018 downloaden.
Sluitingsdatum inschrijving: 1 februari 2018.

Als aan alle voorwaarden is voldaan en ook blijkt dat de aanvrager van onbesproken gedrag is (geen strafblad heeft), wordt de jachtakte verstrekt voor € 85,–. Dan mag de jager zich jager noemen.

Voor informatie:

Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN),

Amsterdamseweg 16, 3812 RS Amersfoort,

Tel:033 463 16 1 4 | Fax: 033-463 86 03 | E-mail: info@jachtopleiding.com

Postbus 1642 – 3800 BP Amersfoort

 

image_pdfimage_print

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.