Jachtakte België

Landschap-Vlaanderen
De jacht in Vlaanderen wordt toegepast op twee manieren: de valkerij of de jacht met het vuurwapen. Iedereen die wil jagen met het vuurwapen moet minstens 18 jaar zijn en eerst slagen voor een jachtexamen. Dat examen wordt jaarlijks georganiseerd door het Agentschap voor Natuur en Bos en bestaat uit een theoretisch en praktisch gedeelte, waaruit uw kennis en uw vaardigheid moet blijken op gebied van natuur, wetgeving en wapens. Zodra u geslaagd bent, kunt u een jachtverlof, geldig voor één jachtseizoen, aanvragen. Dat betekent natuurlijk nog niet dat u eender waar mag jagen.

Jachtverlof en jachtvergunning

Iedereen die in Vlaanderen met een vuurwapen wil jagen, moet een Vlaams jachtverlof of een Vlaamse jachtvergunning hebben.

 
 • Het jachtverlof is een persoonlijk document en is geldig voor 1 jachtseizoen.
 • Wie een geldig Vlaams jachtverlof heeft, kan een jachtvergunning aanvragen voor genodigden die niet in het Vlaamse gewest wonen. Die jachtvergunning is een persoonlijk document en is geldig voor vijf vooraf bepaalde dagen in een jachtseizoen.

Voorwaarden

Jachtverlof

 • U moet minstens 18 jaar zijn.
 • U moet geslaagd zijn voor het theoretisch jachtexamen en het praktisch jachtexamen.
 • U moet een aansprakelijkheidsverzekering voor de jacht (jachtverzekering) hebben afgesloten.
 • U mag geen ernstige veroordelingen op uw naam hebben staan.
 • U moet de Vlaamse jachtbelasting en eventueel de provinciale jachtbelasting betalen.

Jachtvergunning

U moet een jachtverlof hebben en ook de Vlaamse jachtbelasting (en eventueel een provinciale jachtbelasting) betalen. U kan dan een jachtvergunning aanvragen voor iemand die u wil uitnodigen voor de jacht.

De persoon die u uitnodigt voor de jacht moet

 • minstens 18 jaar zijn
 • buiten Vlaanderen een jachtverlof hebben
 • fysiek en psychisch in aanmerking komen om te jagen in Vlaanderen.

Procedure

Documenten voor jachtverlof

Om een jachtverlof aan te kunnen vragen, hebt u onderstaande documenten nodig.

 • Getuigschrift van slagen voor theoretisch en praktisch jachtexamen ((opent in nieuw venster))
  of
  • een Vlaams jachtverlof geldig voor het voorgaande jachtseizoen
  • of een Waals of Luxemburgs jachtverlof van het huidige jachtseizoen
  • of een Nederlands jachtakte voor het huidige jachtseizoen.
 • (als u geen rijksregisternummer hebt) recente foto van uzelf
 • uittreksel uit het strafregister of een geldig jachtverlof uit Wallonië, Nederland of Luxemburg
 • attest van medische en psychische geschiktheid

 • geldig verzekeringsgetuigschrift

 • (als u niet via het e-loket betaalt) betalingsbewijs. In de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg moet u ook een provinciale belasting betalen. Voeg daarvan een bewijs van de uitgevoerde betaling bij uw aanvraag. Deze provinciale belasting kunt u niet via het e-loket betalen.

Op de website van het Agentschap Natuur & Bos vindt meer details over alle documenten die u nodig hebt om een jachtverlof aan te vragen ((opent in nieuw venster))

Documenten voor jachtvergunning

Om een jachtvergunning aan te kunnen vragen, hebt u de volgende documenten nodig:

 • bewijs van bekwaamheid om te jagen (een kopie van het geldig jachtverlof van het land waar de genodigde woont of verblijft)
 • recente pasfoto van de persoon voor wie de jachtvergunning bestemd is
 • verklaring van degene die het jachtverlof aanvraagt dat de persoon voor wie de jachtvergunning bestemd is, fysiek en psychisch in aanmerking komt om te jagen in Vlaanderen. Ook zijn/haar voorgeschiedenis wordt bekeken (geen ernstige veroordelingen). Deze verklaring is opgenomen in het aanvraagformulier.
 • als de genodigde geen rijksregisternummer heeft, een kopie van zijn of haar identiteitsbewijs
 • (als u niet via het e-loket betaalt) betalingsbewijs. In de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant en Limburg moet u ook een provinciale belasting betalen. Voeg ook daarvan een bewijs van de uitgevoerde betaling bij uw aanvraag.

Op de website van het Agentschap Natuur & Bos vindt u meer details over alle documenten die u nodig hebt om een jachtvergunning aan te vragen ((opent in nieuw venster))

Aanvraag indienen

U kunt het jachtverlof of de jachtvergunning op twee manieren aanvragen.

 1. Via het E-loket Fauna en Flora ((opent in nieuw venster)), waar u ook meteen de belasting kunt betalen of een bewijs kunt opladen dat u via overschrijving betaald hebt. U vindt in dat e-loket ook een handleiding. Aanvragen via het e-loket is alleen mogelijk voor Belgen.
 2. Bij het arrondissementscommissariaat van uw provincie (PDF bestand opent in nieuw venster) per post of per mail. In de provincies Oost-Vlaanderen en Limburg kan het ook aan het loket. In dit geval moet de belasting worden betaald via overschrijving en moet u ook een aanvraagformulier invullen.

Op de website van het Agentschap Natuur & Bos vindt u meer details over de procedure

Bedrag

 • Een jachtverlof kost 150 euro. Een jachtverlof waarmee u alleen op zondag mag jagen, kost 105 euro.
 • Een jachtvergunning kost 40 euro.

Sommige provincies rekenen ook nog een provinciale belasting (PDF bestand opent in nieuw venster) aan.

Op de website van Agentschap Natuur & Bos vindt u alle details over betaling voor het jachtverlof ((opent in nieuw venster)) en betaling voor de jachtvergunning ((opent in nieuw venster)).

Wetgeving

Het Jachtdecreet van 24 juli 1991. Op 25 april 2014 keurde de Vlaamse Regering nieuwe uitvoeringsbesluiten van het jachtdecreet goed. Hierdoor werd de jachtregelgeving ((opent in nieuw venster)) sterk vereenvoudigd.


Bedrag:

Om in België te kunnen jagen is het bezit van een Waalse of Vlaamse jachtakte verplicht. Indien in geheel België gejaagd wil worden zijn dus twee aktes noodzakelijk. Er zijn verschillende type jachtakten:
Wallonië             Vlaanderen
–akte geldig elke dag                                 € 223,10             €  150
–akte geldig alleen op zondagen                       —                €  105
–(gast)akte of logeerakte                             € 37,18             €    40

In Wallonië geldig voor 5 opeenvolgende dagen, in Vlaanderen voor 5 dagen die tevoren moeten worden aangegeven.

Sommige provincies rekenen ook nog een provinciale belasting (externe website) aan.

Wetgeving:

Deze werd recentelijk volledig herschreven:

– Jachtopeningsbesluit 2013
– Jachtvoorwaardenbesluit 2014
– Jachtadministratiebesluit 2014
– Soortenschadebesluit 2014

De volledige tekst – http://www.hunting.be/wp-content/uploads/Jachtwetgeving.pdf

Algemeen: Jacht in België

Het jachtrecht is in België gebonden aan het bezit van de grond, maar kan worden overgedragen of worden verhuurd. Behalve in de regio Brussel, waar alle jacht is verboden, kan jacht worden uitgeoefend op aaneengesloten gebieden van:

 • 25 ha. in noordelijk Wallonië,
 • 50 ha. in zuidelijk Wallonië en
 • 40 ha. in Vlaanderen.

Aangezien België een federatie van redelijk onafhankelijke gebieden is er verschil in de jachtwetgeving van de verschillende regionen. De Jachtwet van 1882 is door regionale decreten aangepast namelijk het Vlaamse decreet van 24 juli 1991, het Brussels decreet van 29 augustus 1991 (jachtverbod) en het Walloonse decreet van 30 juni 1994

Aanvraag jachtakte door buitenlanders

Recentelijk is voor het Vlaamse gewest nieuwe regelgeving vastgesteld voor de jacht. Een van deze wijzigingen heeft consequenties voor het aanvragen van jachtverloven door personen die niet over de Belgische nationaliteit beschikken (artikelen 7 en 9 van het jachtadministratiebesluit van 25 april 2014). Het genoemde besluit maakt onder andere een onderscheid tussen aanvragers die wel en niet beschikken over een Nederlandse jachtakte.

Nieuw: Als u in het bezit bent van een Nederlandse jachtakte, is er inderdaad geen bezwaar omtrent het gedrag gevonden. Aanvragers die beschikken over een Nederlandse jachtakte kunnen, ten behoeve van de aanvraag om een Vlaams jachtverlof, volstaan met de overlegging van de volgende bescheiden:

1. Recente pasfoto
2. (Een volledige kopie van) de geldige Nederlandse jachtakte
3. Een bewijs van verzekering aangaande burgerlijke aansprakelijkheid
4. Een bewijs van betaling ter zake van de verschuldigde jachttaks

Voor meer informatie verwijzen wij u naar Schrijven met betrekking tot aanvragen verlengen jachtverlof in Vlaanderen waarin de procedure nader wordt omschreven. Deze procedure is van toepassing bij alle Vlaamse jachtcommissariaten.

Arrondissementscommissariaat-jachtakte-Belgie-

Voor de volledigheid wijzen wij u er op dat de “schriftelijke verklaring van de ambassade” die in de bijlage is genoemd, enkel van toepassing is op Nederlandse aanvragers die niet beschikken over een Nederlandse jachtakte. Voorts wijzen wij u erop dat de V(erklaring) O(mtrent) G(edrag) voor Wallonie wel noodzakelijk blijft.

Gast- of logeerakten:

kunnen alleen worden aangevraagd voor personen die buiten de betrokken regio wonen. De gastheer dient daarbij enige formaliteiten te vervullen.
De Nederlandse jager moet dus door een Belgische jachtaktehouder worden uitgenodigd.

De Belgische jager dient voor zijn Nederlandse gast een logeerakte aan te vragen. Hiervoor heeft hij nodig een kopie van de Nederlandse akte, een pasfoto en een verzekeringsbewijs voor België. Leden van de NOJG, die bij de NOJG zijn verzekerd kunnen dit verzekeringsbewijs gratis bestellen bij het bureau van de NOJG. Daarbij dient te worden aangegeven of het bewijs in het Nederlands voor Vlaanderen, of Frans voor Wallonië dient te zijn.

Voor het vervoer van het wapen naar België is een Europees Vuurwapenpaspoort nodig. Dit is verkrijgbaar bij de instantie waar ook de Nederlandse jachtakte wordt aangevraagd.
Het is toegestaan om de op dit paspoort vermelde wapen(s) te vervoeren evenals 200 patronen. Geweren en munitie dienen afzonderlijk te zijn verpakt.
Sinds de wetswijziging van 2006 zijn de kogel kalibers .308 en .30-06 in België op jacht wel toegestaan.

Bron Informatie:
Koninklijke St. Hubertus Club van België, 410 Boulevard Lambermont, B-1030 Brussels.
tel. 00 32 2 248 25 85. fax. 00 32 2 248 25 95

Bewijs van goed gedrag

Aanpassing procedure Verklaring omtrent het Gedrag (VOG)

Wie en Belgische jachtakte wil aanvragen, moet een Verklaring omtrent het Gedrag (VOG) overleggen. In overleg met het ministerie van Justitie kwam de volgende tekst tot stand.

Bij de aanvraag van een Belgische jachtakte moet worden overlegd:

 • kopie van de Nederlandse jachtakte,
 • specifiek verzekeringsbewijs (in het Frans of Nederlands)
 • kopie van het jachtdiploma
 • Verklaring omtrent het Gedrag “Attest van Achtbaarheid”

De Verklaring omtrent het Gedrag (vroeger bewijs van goed gedrag) dient te worden aangevraagd bij de dienst burgerzaken in de gemeente waar men woonachtig is. De gemeente stuurt de aanvraag door naar het ministerie van Justitie (COVOG) die wanneer alles in orde is de VOG verstrekt. Het aanvragen van een VOG gebeurt via een aanvraagformulier: aanvraagformulier-vog-np-1.3_tcm123-418661-2013 De verwerking van een aanvraag duurt ongeveer 4 weken.

Arrondissementscommissariaten Vlaanderen

Bij de aanvraag dient men aan te tonen dat een VOG noodzakelijk is. Tot nu toe kon dit door overlegging van de Belgische wetteksten. De ambtenaar van de gemeente moet echter éénduidig vast kunnen stellen voor welk doel de aanvraag wordt ingediend. Een kopie van de wettekst sluit andere doelen niet uit. De aanvraag kan in ontvangst genomen worden, indien een organisatie het aanvraagformulier ondertekend heeft en in sommige gevallen wanneer de aanvrager een ondertekend schrijven kan overleggen waar uit het doel van de aanvraag blijkt.

Bij het indienen van de aanvraag bij de gemeente dient men in het bezit te zijn van een geldig identiteitsbewijs en de leges ad € 30,05 te betalen.

Het aanvraagformulier moet worden ondertekenend door de Procureur des Konings van het gebied waar de akte wordt aangevraagd in België.

Vlaams Jachtopeningsbesluit 2013-2018:

Wanneer is jagen toegelaten en op welk wild?

Vlaanderen heeft een nieuw Jachtopeningsbesluit. Daarin staat wanneer op welke wildsoort mag gejaagd worden tussen 3 juli 2013 en 1 juli 2018. Opvallende nieuwigheid is de uitbreiding van de jacht op everzwijnen. Om belangrijke schade door de sterk groeiende populatie everzwijnen te voorkomen, is de bijzondere jacht voortaan het hele jaar door toegelaten. Ook de jachtperiode op Canadaganzen en grauwe ganzen werd verruimd.De periode 2013-2018 omvat 5 jachtseizoenen die telkens beginnen op 1 juli en eindigen op 30 juni van het betrokken jaar. Behalve voor 2013, want daar start de jachtperiode op 3 juli 2013 (de dag van publicatie van het besluit in het Staatsblad).

 Wildsoort   Gewone jacht Bijzondere jacht ( ivm schadebestrijding)
 Grof wild Wild zwijn van 1 januari tot en met 14 juli en van 1 augustus tot en met 31 december van 1 januari tot en met 31 december
  Reegeit en reekalf van 1 januari tot en met 31 maart  /
  Reebok van 1 mei tot en met 14 september  /
  Edelhert, damhert en moeflon van 1 oktober tot en met 31 december van 1 januari tot en met 30 september
 Klein wild Patrijs van 15 september tot en met 14 november  /
  Haas van 15 oktober tot en met 31 december  /
  Fazanthen van 15 oktober tot en met 31 december  /
  Fazanthaan van 15 oktober tot en met 31 januari  /
 Waterwild Grauwe gans van 15 augustus tot en met 30 september van 15 juli tot en met 14 augustus en van 1 oktober tot en met 31 januari
  Canadese gans van 15 augustus tot en met 31 maart van 1 april tot en met 14 augustus
  Wilde eend van 15 augustus tot en met 31 januari van 15 juli tot en met 14 augustus
 Overig wild Konijn van 15 augustus tot en met 28 of 29 februari van 1 maart tot en met 14 augustus
  Houtduif van 15 september tot en met 28 of 29 februari van 1 maart tot en met 14 september
  Vos van 15 oktober tot en met 28 of 29 februari van 15 mei tot en met 14 oktober
  Verwilderde kat van 1 januari tot en met 31 december  /
Opmerkingen
 • van 15 oktober tot en met 14 november is de gewone jacht op patrijs alleen geopend voor erkende wildbeheereenheden. Jacht op patrijs is bovendien alleen onder strikte voorwaarden toegelaten op bij elkaar aangrenzende jachtterreinen;
 • ook op smient is de bijzondere jacht toegelaten. En dat van 15 oktober tot en met 14 november, voor zover op de bejaagde percelen door de jachtrechthouder schade kan worden aangetoond aan de andere landbouwteelten dan permanent grasland. Op kievit is bijzondere bejaging mogelijk van 1 maart tot en met 14 augustus. Herinner dat bijzondere jacht alleen is toegelaten wanneer er geen alternatieven zijn om belangrijke schade aan gewassen, weiden of eigendommen te voorkomen (voor vogelsoorten die tot jachtwild behoren alleen ter preventie van schade aan gewassen en weiden), ter bescherming van de wilde fauna en flora of voor de instandhouding van de natuurlijke habitats en in het belang van de veiligheid van het luchtverkeer;
 • de gewone jacht op verwilderde katten mag alleen worden beoefend met kastvallen met een maximumvolume van 1.000dm³, waarin de gevangen dieren zich vrij kunnen bewegen. Bovendien moet de kast in gesloten toestand (in de zijkant ter hoogte van het maaiveld) minstens één vrije opening hebben met daarin een cirkel van minstens 6,5cm diameter. Katten met een halsband of ander visueel merkteken moeten onmiddellijk worden vrijgelaten, al dan niet nadat ze door een dierenarts werden gecastreerd of gesteriliseerd, of worden overgebracht naar een asiel.
Print Friendly, PDF & Email

Reacties zijn gesloten.