Vragen wet en de jacht, beheer en schadebestrijding Wnb

kopje algemeen WBE

 

Onderwerp Vraag Antwoord Wetsartikel Wnb
Uitvoering faunabeheerplan Ben ik als jachthouder verplicht trendtelling die de faunabeheereenheid organiseert in samenwerking met de Wbe uit te voeren. U bent verplicht het faunabeheerplan uit te voeren, daarbij horen volgens ons ook de uitvoering van de trendtellingen  ten behoeve van een planmatige en doelmatige aanpak van het faunabeheer hiermee wordt het faunabeheerplan onderbouwd door trendtellingen van de populaties van in het wild levende dieren in het gebied waarop het faunabeheerplan van toepassing is. Artikel 3.12 lid 5
Uitvoering faunabeheerplan Ben ik als jachthouder verplicht om het faunabeheerplan volledig uit te voeren. Ja dat bent U als jachthouder. Artikel 3.14 lid 1 en  geeft  hierover het navolgende aan: Jachthouders met een jachtakte organiseren zich met anderen in een wildbeheereenheid, die de rechtsvorm van een vereniging heeft, ter uitvoering van het door de faunabeheereenheid vastgestelde faunabeheerplan en om te bevorderen dat een duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, bestrijding van schadeveroorzakende dieren en jacht worden uitgevoerd in samenwerking met en ten diensten van grondgebruikers of terreinbeheerders.

Art 3.12 lid 1 Het duurzaam beheer van populaties van in het wild levende dieren, de bestrijding van schadeveroorzakende dieren door grondgebruikers en de uitoefening van de jacht geschieden overeenkomstig het faunabeheerplan. Dit betekent dat alle vormen van jacht, beheer en schadebestrijding op basis van het faunabeheerplan door de jachthouders dienen te worden uit gevoerd.

Artikel 3.14 lid 1 Art 3.12 lid 1
Rapportageplicht afschotgegevens Ben ik nu verplicht om elk jaar alle afschotgegevens te registreren in het FRS of een ander registratiesysteem van de faunabeheereenheid ten behoeve van de uitvoering van het faunabeheerplan. Ja, dat bent U verplicht, zie hiervoor Artikel 3.13 Rapportageplicht jachthouders

 1. Jachtaktehouders verstrekken aan de desbetreffende faunabeheereenheden gegevens over de aantallen dieren, onderscheiden naar soort, die zij hebben gedood.

De faunabeheereenheid dient deze gegevens te gebruiken ter onderbouwing van het faunabeheerplan.

 Artikel 3.13 lid 1
Minimale leeftijd jachtexamen met geweer. Wat is de minimale leeftijd dat je een jachtexamen kunt doen voor de jacht met het geweer? Voor het praktijkexamen dien je op de dag van het praktijkexamen minimaal 16 jaar of ouder te zijn omdat je dan geen praktijk examen met het geweer mag doen. Voor het theoretisch gedeelte staat geen leeftijd genoemd.

Voor een jachtakte moet je tenminste 18 jaar of ouder zijn.

Aanvraagprocedure jachtakte Gaat de aanvraagprocedure voor een jachtakte ook wijzigingen Ja, dit geldt vooral voor de jachthouders met een jachtakte deze moeten nu ook kunnen aantonen bij de aanvraag van hun jachtakte, dat ze lid zijn van een Wbe, dit geldt alleen voor de jachthouders die als samenwerkende jachthouder lid zijn van een Wbe en waar dus de Wbe geen jachthouder is.

Hiervoor hebben wij een nieuw formulier gemaakt dat de Wbe verstrekt aan haar zelfstandige jachthouders, waarin zij aangeeft dat de betrokken jachthouder lid is van hun Wbe. Verklaring lidmaatschap Wbe samenwerkende jachthouders

Daar waar de Wbe de jachthouder is (inbreng jachtrechten) is de Toestemming in zijn gezelschap Jachthouder art 3.20 lid 1  voldoende om een jachtakte aan te vragen.

Artikel 3.14 lid 1 Wnb
Lidmaatschap Wbe Moet je als jachtaktehouder in 2017 bij de invoering van de Wet natuurbescherming  lid worden van een Wbe Nee, alleen jachthouders met een jachtakte dienen zich verplicht aan te sluiten bij een Wbe Artikel 3.14 lid 1 Wnb
Eisen aan gebruik geweer en jachtveld en bij het gebruik geweer bij beheer en schadebestrijding  In de Wet natuurbescherming is v.w.b. de eisen bepaald de wet zelf en in het Besluit Wet natuurbescherming Een jachtveld aan een aantal eisen voldoen voordat men er met een geweer mag jagen, beheer of schadebestrijden.Een jachtveld als bedoeld in artikel 3.26, eerste lid, onderdeel b, van de wet, heeft: een aaneengesloten oppervlakte van ten minste 40 hectare, per jachthouder die in zijn hoedanigheid als jachthouder gerechtigd is tot het uitoefenen van de jacht in dat jachtveld, en zodanige afmetingen dat in het jachtveld een cirkel met een straal van ten minste 150 meter kan worden beschreven.

Art 3.12 Besluit wet natuurbescherming  geeft bij de berekening van de oppervlakte, bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, en tweede lid, worden niet meegerekend:

 • gronden die zijn gelegen op een afstand van meer dan 350 meter van het middelpunt van een cirkel met een straal van 150 meter die het dichtst bij die gronden in het jachtveld kan worden beschreven;
 • andere gronden dan die, bedoeld in onderdeel a, die van het middelpunt, bedoeld in onderdeel a, uit in rechte lijn slechts bereikbaar zijn over grond die tot een ander jachtveld behoort
 • openbare, verharde verkeerswegen, niet zijnde grindwegen;
 • begraafplaatsen, en
 • bebouwde kommen van de gemeenten als bedoeld in artikel 3.21, derde lid, van de wet en onmiddellijk aan die kommen grenzende terreinen.
 • Als afzonderlijke jachtvelden worden beschouwd, ook ingeval zij grenzen aan gronden waarop het aan dezelfde persoon of personen is toegestaan om de jacht uit te oefenen:
 • gronden als bedoeld in het derde lid, onderdelen a of b;
 • delen van gronden waarbij de verbinding tussen deze delen op enig punt smaller is dan 50 meter, en
 • delen van gronden die van elkaar worden gescheiden door een autosnelweg als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 of
 • door een water, breder dan 10 meter, indien de jachthouder niet gerechtigd is om daarop de jacht uit te oefenen.

Jachtveldeisen

Artikel 3.26, eerste lid, onderdeel b art. Art. 3.12 Besluit Wnb
Kastval gebruik bij  jagen of schade bestrijden Is een kastval en kraaienvangkooi een geoorloofd middel om schade mee te bestrijden en mag ik verwilderde katten met een doorloopkooi vangen? Bij de tot jagen geoorloofde middelen komen we de kastval niet meer tegen. Het is echter wel een geoorloofd middel voor schadebestrijding van vos, kraai en kauw, die op de landelijke vrijstellingslijst staan. In het Besluit beheer en schadebestrijding dieren worden in het Besluit Wnb artikel 3.9 de middelen opgesomd die daarbij mogen worden gebruikt. Hieronder ook de door u genoemde doorloopkooi, kastval en de kraaienvangkooi.

Middelen voor beheer en bestrijding van schade

Artikel 3.9 Besluit wnb.

Als middelen als bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, onderdeel a, van de wet worden aangewezen:

 1. geweren;
 2. b. honden, niet zijnde lange honden;
 3. haviken, slechtvalken en woestijnbuizerds;
 4. kastvallen;
 5. vangkooien;
 6. vangnetten;
 7. eendenkooien;
 8. bal-chari, en
 9. slag-, snij- of steekwapens.
Artikel 3.9 Besluit Wnb
Bijvoeren grofwild Als de weersomstandigheden zo  slecht zijn voor langere tijd dat het wild en reeën en edelherten moeilijk voedsel kunnen vinden, is het dan toegestaan om voederbieten, hooi en mais etc. verstrekken? Artikel 3.32 Wnb geeft hierover aanHet is verboden in het wild levende edelherten, damherten, reeën of wilde zwijnen en dieren van de soorten, genoemd in artikel 3.20, tweede lid, bij te voeren.Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van het verbod, bedoeld in het eerste lid, indien sprake is van:

 1. bijzondere weersomstandigheden, of
 2. een tijdelijk natuurlijk voedseltekort en het welzijn van de dieren in het geding is.
Artikel 3.32 Wnb
Houtduiven voeren Is het toegestaan houtduiven te voeren, bijv. om schade aan gevoelige percelen te voorkomen, en te bejagen met het geweer? Een houtduif is en blijft een wildsoort. Hier is sprake van zogenaamd afleidend voeren. Men moet dan echter wel 200 meter van de voerplaats afblijven als men de duiven wil bejagen met het geweer. art 3.1 B-Wnb en  art.3.6 lid 12 Besluit Wnb
Houtduiven bejagen op de stoppel. Is het toegestaan om op een stoppel van graan houtduiven te bejagen in een gesloten jachtseizoen? Ja, er mag op de stoppelakkers worden gejaagd gedurende de periode dat de jacht op de houtduiven is gesloten, daar de houtduif landelijk is vrijgesteld bij schade of te verwachten schade . art 3.1 B-Wnb en art 3.15 lid 5 Wnb 
Loslopende honden Mogen honden die loslopen gewoon in het veld wild opjagen? In artikel 16, lid 3 van de Ff-wet staat dat een ieder verplicht is te verhinderen dat een dier dat hem toebehoort of onder zijn toezicht staat, in het veld dieren opspoort, doodt, verwondt, vangt of bemachtigt. Het gaat hier niet alleen over honden maar ook bijvoorbeeld over katten en roofvogels.
Voorkomen onnodig lijden bij de jacht, beheer en schadebestrijding. Mag ik een gans die ik heb aangeschoten laten lopen om andere te lokken? Je dient niet alleen de wildsoorten tegen onnodig lijden als gevolg van uitoefening van de jacht te beschermen, maar alle diersoorten bij het beheer en schadebestrijding
Uitzetten konijnen Mag ik konijnen uitzetten? Artikel 14 van de Ff-wet zegt onder meer dat het verboden is dieren in de vrije natuur uit te zetten. Onder dit begrip dieren valt al het wild, maar ook de overige dieren (bijv.verwilderde katten en of reeën)
Vervoer opgezette vos. Mag ik een opgezette vos hebben en gebruiken bij de kraaienjacht? Als je kunt aantonen dat men de vos overeenkomstig de geldende wet- en regelgeving heeft verkregen, dan wel legaal in het buitenland heeft verkregen, mag men de vos in bezit (voorhanden) hebben en dus ook gebruiken als lokker bij de schadebestrijding van de kraai . vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten.
Wild ophalen in buurmans jachtveld Mag ik een aangeschoten haas die dood omvalt in een naastgelegen veld (andere jachthouder) met geweer ophalen? Volgens de wet mag u een stuk wild dat u hebt geschoten en in buurmans jachtveld is gevallen, ophalen. Het is geen jagen in de zin van de wet. U dient uw geweer wel te ontladen en open te breken voordat u dit veld betreedt, anders handelt u in strijd met de bepalingen van art. 3. 26 Wn Indien daarbij gebruik maakt van een jachthond, dient deze aangelijnd te zijn.

Het beste is om hierover afspraken te maken met de buurjagers.

art. 3.26 Wn
Wildtellingen met kunstlicht toegestaan? Mag ik bij de reewildtelling kunstlicht gebruiken? Dit is niet toegestaan. Art.  verbiedt (opzettelijk) verontrusten van beschermde inheemse dieren. Je kunt hiervoor via de FBE een ontheffing aanvragen.
Tonen jachtakte in veld Moet ik als jager mijn jachtakte etc. in het veld bij mij hebben en moet ik deze tonen als de politie daar naar vraagt?  Het is verboden te jagen zonder voorzien te zijn van: een geldige jachtakte, voorzover het betreft het jagen met een geweer (art 38 Ff-wet); Ja, de politie is als toezichthouder in de Flora- en faunawet aangewezen en kan ingevolge artikel 5.17 lid 1. Algemene Wet bestuursrecht inzage vorderen van uw jachtakte. Art 38 lid a; art. 4.7 Algemene Wet bestuursrecht art 38 Ff-wet 
Fouilleren in veld Mag de politie mij fouilleren op patronen en lege hulzen? Dat mag alleen indien men wordt verdacht van het plegen van een strafbaar feit, ons advies is om altijd hieraan mee te werken aan het verzoek  van controlerende ambtenaren, omdat het weigeren daarvan kan worden geïnterpreteerd als misbruik van de bevoegdheid wapens voorhanden te hebben. art. 5.17 lid 1, Algemene Wet bestuursrecht
Gehouden damherten doden4. Mag je een damhert in een omrasterd gebied (hertenkamp) (kleiner dan 5000 ha) met toestemming van de eigenaar doden? 5. Het gekweekt grofwild mag slechts worden gedood indien het geweer en de munitie voldoen aan de eisen zoals gesteld in artikel 10 en 11 van het Besluit beheer en schadebestrijding;6. Bij het doden van gekweekt grofwild mag geen gebruik worden gemaakt van militairekogelpatronen, met inbegrip van fosfor- of lichtspoorpatronen, noch van volmantel-kogelpatronen of kogels die niet vervormen bij het treffen van het dier;7. Bij het doden van het gekweekt grofwild mag de afstand tussen dier en schutter ten hoogste 25 meter bedragen;8. De houder van het verlof dient er zorg voor te dragen dat zijn burgerrechtelijke aansprakelijkheid, voor schade waartoe het verrichten van die handelingen met gebruikmaking van een geweer aanleiding kan geven, door een verzekering is gedekt (NOJG). CWM 2014
Voerplek voor eenden Mag je een voerplek voor de wilde eenden maken? Ja, dit is niet verboden. De wet geeft dat men dan 200 meter van voerplek waar lokvoer wordt gebuikt niet mag  jagen, dit geldt niet voor een eendenkooi, want daar maakt voeren deel uit van de jachtwijze. art. 53, lid 1 onder l Ff-wet
Uitgebroken damherten Wanneer mogen deze worden gedood en met welke toestemming? Het gaat hierbij eigenlijk om gehouden (huis)dieren. Dit zijn, ingevolge artikel 4 onder a Ff-wet, geen beschermde inheemse dieren. De Flora-en faunawet is hierop dus niet van toepassing. Met toestemming van de eigenaar kunnen zij door een persoon als bedoeld in de Circulaire WWM 2014 worden gedood met een speciaal verlof van de korpschef. Wanneer de openbare orde en veiligheid in het geding is kan de burgemeester de eigenaar passeren. Meestal hebben de Boa’s dit speciaal verlof CWM 2014
Aangeschoten wild in veld buurjager Mag ik aangeschoten wild doden in het veld van mijn buurjager? U bent verplicht het dier onnodig lijden te besparen (art 37 ff-wet). U bent echter niet bevoegd uw geweer in het veld van uw buurman te gebruiken of uw hond vrij te laten zoeken. Tegenstrijdig dus. Om problemen te voorkomen kan met het beste hierover afspraken maken met de buurjager en de Wbe .  Art 37 Ff-wet
Houtduif en konijn buiten geopend jachtseizoen. Zijn de houtduif en het konijn ook buiten de geopende tijd bejaagbaar? Voor de soorten houtduif en konijn geldt in principe een geopend jachtseizoen en dus beperkt bejaagbaar. Maar omdat houtduif en konijn het gehele jaar door belangrijke schade aan de landbouw aanrichten in het gehele land, staan ze op de landelijke vrijstellingslijst. Dit betekent dat er binnen het werkgebied van de WBE schade is of dreigt in het huidige of het komende jaar, deze bestreden mogen worden. Bij gebuik een geweer is de 40 ha-regeling van toepassing. art. 46 en art. 65 Ff-wet / art. 10 Jachtregeling
Ontheffing Wanneer mag ik die gebruiken? Een ontheffing is een toestemming van de provincie om beschermde inheemse dieren te verjagen, te vangen of te doden. De ontheffing wordt in de regel aangevraagd door de Faunabeheereenheid op basis van een faunabeheerplan. De ontheffing krijgt u in het algemeen via de Wildbeheereenheid. Als u de ontheffing gaat gebruiken heeft u schriftelijke toestemming nodig van de grondgebruiker. Voor het gebruik een geweer is de 40 ha regeling van toepassing art 3.17 Wnb
Aanwijzing diersoorten Wanneer mag ik die gebruiken? De aanwijzing  van een diersoort wordt gedaan door de provincie op basis van haar eigen beleid. De aanwijzing voor het bestrijden van een diersoort, mag met de schriftelijke toestemming grondgebruiker, tenzij de provincie heeft bepaald dat deze toestemming niet nodig is (bijvoorbeeld voor het vangen van muskusratten). Als gebruik gemaakt mag worden van het geweer is de 40 ha regeling van toepassing. art 3.15 en art 3.16 Wnb
Gebruik ontheffing Waar kan ik vinden wanneer ik gebruik mag maken van een ontheffing ree of wild zwijn. Dit wordt per provincie geregeld in de ontheffing aan de hand van het Faunabeheerplan. art 3.17 Wnb
Jagen, beheer en schadebestrijding op koningsdag Mag ik jagen of beheer en schade bestrijden op Koningsdag Ja, dat mag volgens art 53 lid d, hier staan de dagen dat het verboden is te jagen; d. op zondagen, de nieuwjaarsdag, de tweede paas- en pinksterdag, de beide kerstdagen en de hemelvaartsdag; art 53 ff-wet lid 1 onder d.
Jagen met sneeuw Mag ik nog jagen als er sneeuw ligt en er sprake kan zijn van spoorsneeuw Als de grond met sneeuw bedekt is en er anders dan voor de voet wordt gejaagd mag dat op alle soorten wild. De wilde eend en de houtduif mogen steeds bejaagd worden als de grond met sneeuw bedekt is. De provincie kan echter op grond van bijzondere weersomstandigheden de jacht sluiten. art. 46, lid 5 Ff-wet; art. 53, lid 1 sub g; ?art. 15, lid 4, Jachtbesluit
EU-vogelrichtlijn gebieden Mag ik jagen in een vogelrichtlijn gebied en ook aan beheer en schadebestrijding doen? In gebieden die aangewezen zijn als beschermd gebied in het kader van de EU-vogelrichtlijn wordt de jacht niet geopend. Dit staat niet in de betreffende Vogelrichtlijn, maar in de Flora- en faunawet (art.46 Ff-wet). Het niet mogen jagen (= het opsporen etc, en doden van wild) geldt niet indien dat jagen geschiedt ter uitoefening van een vrijstelling, aanwijzing of ontheffing, dus voor beheer en schadebestrijding, met schriftelijke toestemming van de grondgebruiker. art. 46, lid 3 sub c  art. 53 lid 1 onder a Ff-wet; art. 15 Jachtbesluit
Gedode kraaien als preventieve maatregel Mag ik gedode zwarte kraaien op ter voorkoming van schade ophangen in het veld ter voorkoming van schade? . Indien u deze kraaien heeft geschoten of gekregen van een jager, mag u deze gebruiken om andere kraaien van de schadegevoelige objecten/percelen weg te houden. art. 11 Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten
Toestemming grondgebruiker naast jachthuur op basis van een jachthuurovereenkomst.  Moet ik ook toestemming van de grondgebruiker hebben, ook al heb ik de jacht gehuurd? Het jachtrecht heeft u nodig om te jagen op wildsoorten, de toestemming van de grondgebruiker hebt u nodig voor het beheren/schadebestrijden. De Flora- en faunawet maakt een heel scherpe scheiding tussen jacht en beheer/schadebestrijding. Jagen is het benutten van wild in de tijd dat de jacht erop is geopend en mag gedaan worden door de jachthouder (en anderen met diens toestemming). Om te kunnen beheren of schade te bestrijden hebt u – naast een ontheffing of vrijstelling – toestemming van de grondgebruiker nodig. Deze toestemming is in de jachthuurovereenkomst van onze Wbe opgenomen als een machtiging welk als voordel heeft dat u deze namens de grondgebruiker mag verstrekken en dus niet van iedere toestemming een kopie hoeft bij te voegen. art. 65, lid 1 en 6 Ff-wet
Bestrijding vossen Wanneer mag ik een vos schieten? De vos staat op de landelijke vrijstellingslijst en mag worden gedood bij schade of te verwachten schade binnen het werkgebied van een Wildbeheereenheid. Het gebruik van het geweer mag alleen tussen zonsopkomst en –ondergang. De provincie kan een ontheffing geven voor het gebruik van een lichtbak, om ook ’s-Nachts te mogen schieten art 3.1 besluit wnb en art 3.17 Wnb
Eksters Mogen eksters nog bestreden worden? De ekster behoort tot de beschermde inheemse diersoorten. Deze soort mag alleen verontrust, gevangen en gedood worden op basis van een vrijstelling of ontheffing. De provincie kan een vrijstelling of ontheffing geven voor een soort wanneer deze in (delen van) de provincie belangrijke schade veroorzaakt. art. 65, 68 Ff-wet;art. 3 BBSD bijlage 2 Beheer en schadebestrijding
Fretteren met buidels en klepvallen Is het volgens de Flora- en faunawet toegestaan te fretteren met buidels  of de zgn klepvallen met toestemming van de grondgebruiker ? Degrondgebruiker kan u toestemming geven voor fretteren met de middelen die zijn toegestaan in het Besluit beheer en schadebestrijding dieren. Hierin worden de zgn klepvallen niet toegestaan en alleen, maar buidels genoemd. Schadebestrijding is het hele jaar toegestaan omdat het konijn landelijk is vrijgesteld indien er schade is of het komend jaar dreigt binnen het werkgebied van de WBE. Indien er een ontheffing wordt verleend voor industrie, sportterreinen of begraafplaatsen, dan kun de klepvallen wel worden toegestaan art. 65, lid 6 Ff-wet; Artikel 5 BBSD memorie van toelichting op FF-wet.
Toestemming grondgebruiker Ik heb een jachtveld van 45 ha  en weinig tijd om de kraaien en houtduiven te bestrijden, maag iemand anders wel de toestemming grondgebruiker doorschrijven of verstrekken indien ik hiervoor gemachtigd ben?  De jachthouder mag aan een andere jager toestemming geven om buiten zijn aanwezigheid duiven en kraaien te bestrijden ,dit met de  toestemming van de grondgebruiker om gebruik  te maken van vrijstellingen en ontheffingen in zijn jachtveld. art. 65, lid 6 Ff-wet
Toestemming grondgebruiker en houtduif Wanneer mag ik houtduiven schadebestrijden en waar moet ik aan voldoen in een niet geopend jachtseizoen? Indien  je de toestemming grondgebruiker hebt van een veld dat voldoet aan de 40 ha-eis, (gebruik geweer). En als er binnen het werkgebied van de WBE in het huidige of komende jaar schade is of dreigt, mag de houtduif worden gedood (bejaagd). art. 49 en 74 Ff-wet; art. 10 en 11 Jachtbesluit
Landelijke vrijstelling diersoorten Welke dieren staan op de landelijke vrijstellingslijst? Mag ik deze soorten in mijn jachtveld bestrijden met het geweer? Konijn, houtduif, vos, Canadese gans, kraai en kauw staan op de landelijk vrijstellingslijst hetgeen inhoudt dat deze dieren het hele jaar mogen worden gedood, indien er binnen het werkgebied van de WBE op tenminste één perceel schade is of dreigt in het huidige of het komende jaar aan landbouw en/of fauna. Indien gebruik gemaakt wordt van een geweer is een jachtakte vereist evenals een schriftelijke toestemming van de grondgebruiker. Tevens is de 40 ha-regeling van toepassing, indien je gebruik maakt van een geweer. Bijlage 1 BBSD; art.65 Ff-wet
Gebruik kraaienvangkooi op zondag Mag een kraaienvangkooi ook worden gebruikt op zondag ? Voor het gebruik van de kraaienvangkooi is een provinciale ontheffing vereist. Tevens is het vangen en doden van dieren is verboden op zondagen, de nieuwjaarsdag, de tweede paas- en pinksterdag, de beide kerstdagen en hemelvaartsdag. Eventueel kan ook hiervoor ontheffing worden gevraagd bij de provincie. art. 74, lid 1c en art 3.17 Wnb
Houtduiven en konijnen schade bestrijden in geopend jachtseizoen. Mag ik houtduiven en konijnen met schriftelijke toestemming van de grondgebruiker (40 ha) ook  schade bestrijden in het kader van de landelijke vrijstelling om deze soorten kort te houden? Ja, ook tijdens de geopende jachttijd kan de grondgebruiker de vrijstellingen voor wildsoorten (laten) uitoefenen. art. 65 lid 7 Ff-wet
Voerplaats kraaien/kauwen Mag ik i.v.m. schadebestrijding een voerplaats maken voor kraaien/ kauwen? Het betreft hier een landelijke vrijstelling. U kunt gedurende het gehele jaar van dit middel gebruik maken. Natuurlijk moet u in bezit zijn van een toestemming van de grondgebruiker of de jachthouder moet dit recht aan u hebben doorgegeven namens de grondgebruiker. U hoeft hier niet 200 m afstand van de voerplaats te houden. art. 65 Ff-wet
Schade kraaien industrieterrein Is het toegestaan op een industrieterrein kraaienschade te Indien het jachtveld het karakter heeft van een bebouwde kom in de zin van de Flora-en faunawet mag men geen gebruik maken van het geweer. Men mag wel gebruik maken van een vangkooi. art. 74 Ff-wet, art. 5 Besluit beheer en schadebestrijding
Konijnen bestrijden op camping Waaraan moet ik voldoen om konijnen overlast op een camping te kunnen bestrijden. Indien de camping (vaste bebouwing) een gedeelte van het jaar gesloten is, mag u daar in die periode konijnen beheren en/of bestrijden met het geweer. Indien de camping tot de bebouwde kom wordt gerekend dan is het niet mogelijk daar konijnen met het geweer te beheren en/of bestrijden, echter wel met havik, fret en. buidels art. 53, lid 1 onder m Ff-wet
Bestrijden roeken binnen bebouwde kom Regelmatig wordt onze WBE gevraagd in te grijpen in de roekenpopulatie die door lawaai en uitwerpselen veel overlast veroorzaakt bij een aantal bewoners in de bebouwde kom. Wat zijn hier de wettelijke mogelijkheden? Het college van Burgemeesters en Wethouders kan ontheffing aanvragen bij de Minister van LNV Artikel 75 Ff-wet
Drukjacht Wat verstaat de wetgever eigenlijk onder “drukjacht”? In reactie op een motie waarin de regering opgeroepen wordt om druk- en drijfjacht opnieuw te verbieden, reageerde minister Veerman als volgt: ”Druk- en drijfjacht is in Nederland al sinds 2002 verboden. Afschot van wilde zwijnen wordt alleen toegestaan in het kader van noodzakelijk populatiebeheer of schadebestrijding. Afschot vindt in principe plaats via het leggen van lokvoer. Als die methode door het Faunafonds niet effectief wordt geacht omdat er in een jaar teveel natuurlijk voedselaanbod is, wordt de één-op-één methode toegestaan. Daarin wordt één persoon toegestaan wilde zwijnen op een rustige manier binnen het schootsveld van één geweerdrager te brengen. De dieren worden niet opgejaagd en kunnen met één geweerschot worden gedood. De één-op-één methode lijkt niet op de klassieke druk- en drijfjacht.” Kamerstuk 2006-2007, 30800 XIV, nr. 46, Tweede Kamer
Kogelgeweer t.b.v reewildbeheer Met wat voor soort geweren mag ik reeën schieten en op grond waarvan mag ik deze geweren dan voorhanden hebben, naar het veld vervoeren en dragen? Reeën mogen slechts gedood worden met geweren met een getrokken loop en met kogelpatronen waarvan de trefenergie ten minste 980 joule op 100 meter afstand van de loopmond bedraagt. Het voorhanden hebben van deze geweren wordt gedekt door uw jachtakte. In het Besluit beheer en schadebestrijding dieren, wordt in artikel 7 lid 2 aangegeven dat een geweer slechts mag worden gebruikt door personen die in het bezit zijn van een geldige jachtakte. Het vervoer naar het veld en het dragen van het geweer in het veld, vallen evenals het voorhanden hebben, onder de uitzonderingsbepalingen van de Wet wapens en munitie. Dat mag dus ook. art. 52 Ff-wet , art. 7 Besluit beheer en schadebestrijding
Medegebruik wapen Mag ik iemand anders wapen gebruiken bij de jacht, beheer en schadebestrijding? Het is in Nederland in principe niet toegestaan om een wapen te hanteren (vast te houden) dat niet op de eigen jachtakte staat. Er zijn echter situaties waarin het wenselijk is dat gebruik wordt gemaakt van wapens die op de naam van iemand anders zijn geregistreerd. Zo’n geval doet zich bijvoorbeeld voor wanneer zoon of dochter gaat studeren en in een studentenhuis gaat wonen. Het verdiend dan vaak de voorkeur om het wapen veilig bij de jagende ouders thuis op te slaan. Wanneer er voldoende wordt geoefend, door beide gebruikers kan het ook een oplossing zijn om bijvoorbeeld samen te doen met één kogelbuks voor het afschot van grofwild. Medegebruik van wapens is  toegestaan, mits aan enkele strikte voorwaarden wordt voldaan. De Circulaire Wapens en Munitie (CWM 2013) vermeld daarover het volgende:Gemeenschappelijk gebruik van wapens Daarom moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:1. Slechts één verlof- c.q. jachtaktehouder (A) is bevoegd het wapen thuis te bewaren (voorhanden te hebben). Dit houdt in dat de andere verlof- c.q. jachtaktehouder (B) die het wapen op zijn verlof respectievelijk jachtakte vermeld heeft staan, het wapen – alvorens hij dit gaat gebruiken voor het doel waarvoor hem een verlof respectievelijk een jachtakte is verleend – eerst bij A moet ophalen om het na gebruik terstond weer bij A terug te brengen;2. De verschillende verloven c.q. jachtakten moeten ten aanzien van het gemeenschappelijk wapen onderling naar elkaar verwijzen en moeten aangeven wie van de verlof- c.q. jachtaktehouders bevoegd is het wapen thuis te bewaren;Een wapen dat vermeld staat op twee verloven of jachtakten telt bij de A-houder (dit is dus degene die het wapen voorhanden heeft op het moment dat het wapen niet gebruikt wordt voor de beoefening van de schietsport of de uitoefening van de jacht door de B-houder) mee voor het maximum aantal wapens dat hij of zij (op grond van artikel 43 van de RWM) voorhanden mag hebben.Bij de B-houder (dit is dus degene die het wapen leent van de A-houder en na gebruik terstond weer bij A terug brengt) telt het wapen niet mee voor de bepaling van het maximum aantal wapens dat hij of zij voorhanden mag hebben. Het aantal wapens dat met gebruikmaking van deze constructie op een verlof c.q. jachtakte mag worden vermeld bedraagt maximaal 10 voor een verlof en maximaal 12 vuurwapens voor een jachtakte.In het kort betekent dit dat een wapen door een ander gebruikt mag worden, mits dat op de akte is vermeld. Het wapen mag echter alleen opgeslagen worden bij de A-houder. De medegebruiker (B) mag het wapen voor de jacht bij de A-houder ophalen en moet het terstond na de jacht weer bij de A-houder terugbrengen. De B-houder mag het wapen dus nooit in huis bewaren (ook niet in de kluis!)!!!  CWM 2014
Belang aantonen kogelgeweer t.b.v. grofwild. Sinds enkele jaren mogen mijn jachtmaat en ik zo nu en dan helpen bij het afschot van reegeiten. Ik heb toen een buks gekocht en ben een aantal keren mee geweest. Wij zijn dan gast van een combinant, die ons soms wel, soms niet uitnodigt. Nu moet ik het redelijk belang aantonen om de buks op mijn akte te houden. Maar we horen soms pas in december of we weer een uitnodiging krijgen. Hoe kan ik nu bij de aanvraag van de akte een redelijk belang aantonen? In de circulaire Afgifte Jachtakte Flora- en faunawet staat  dat men een “ redelijk belang” moet hebben voor het bijschrijven van een grootkaliberbuks. Iemand die schriftelijk kan aantonen dat hij in de afgelopen drie jaar betrokken is geweest bij beheer van reewild, heeft daarmee dat redelijk belang aangetoond. U toont het redelijk belang aan doordat uw gastheer schriftelijk verklaart dat u in de afgelopen drie jaar betrokken bent geweest bij schadebestrijding en beheer. Bij deze verklaring (“buksenbriefje”) dient een kopie van de aan uw gastheer doorgeschreven vergunning bijgevoegd te worden. Een model is vanuit www.knjvintranet.nl via het menu formulieren te verkrijgen/downloaden. Het gaat dan afhankelijk van de situatie om één van de formulieren 5.1 t/m 5.4. CWM 2014
Eisen aan Jachtgeweren Ik heb verschillende soorten geweren op mijn jachtakte staan. Met welke geweren mag ik de jacht beoefenen? Indien de jacht op wild (haas, fazant, konijn, houtduif, wilde eend en patrijs) is geopend mag deze worden uitgeoefend met hagelgeweren, kalibers 12, 16, 20 en 24. Als het een enkelloops hagelgeweer betreft, mag dit een magazijn hebben dat ten hoogste twee patronen kan bevatten. Verder mag u bij de jacht op konijn of houtduif gebruik maken van een kogelgeweer met een nominaal kaliber van .22 inch of 5.58 mm. Wanneer het magazijn meer dan twee patronen kan bevatten, dient het geweer voorzien te zijn van een grendelinrichting. Voor beheer en schadebestrijding mogen afhankelijk van de soort ook groot kaliber buksen worden gebruikt. art. 50 Ff-wet; art. 12 Jachtbesluit; art. 5 Besluit beheer en schadebestrijding
Loodhagel Is het gebruik van loodhagel onder de bepalingen van de Flora- en faunawet verboden? Ja, want in het Jachtbesluit en het Besluit Beheer en Schadebestrijding staat bij de voorschriften over patronen: het gebruik van hagelpatronen die metallisch lood bevatten is niet toegestaan. art. 13, lid 2 Jachtbesluit; art. 5 Besluit beheer en schadebestrijding
Semi-automatische wapens (hagel en kogelgeweer) Welke regels  gelden voor semi-automatische geweren? Een semi-automatisch wapen is een vuurwapen dat af te vuren is zonder tussen de schoten een handeling uit te voeren waardoor de kogel afgevuurd kan worden. De wet stelt eisen aan de geweren die mogen worden gebruikt: een enkelloops hagelgeweer met een magazijn dat ten hoogste twee patronen kan bevatten; een kogelgeweer met een magazijn dat ten hoogste twee patronen kan bevatten, tenzij het is voorzien van een grendelinrichting waarmee het wapen handmatig schot voor schot wordt geladen. Semi-automatische wapens zijn dus toegestaan, mits ze aan bovengenoemde eisen voldoen. art. 12 Jachtbesluit en art. 7 Besluit beheer en schadebestrijding
Luchtbuks Mag een grondeigenaar met een luchtbuks op zijn erf/grond een houtduif schieten? Neen, de grondgebruiker mag niet met een luchtbuks op een houtduif schieten, omdat hij dan een geweer gebruikt dat niet aan de wettelijke specificaties van artikel 13, lid 1 onder b van het Jachtbesluit voldoet. artikel 13, lid 1 onder b van het Jachtbesluit en art. 7 Besluit beheer en schadebestrijding
Wapenverlof en Jachtakte Ik ben in het bezit van zowel een jachtakte als een verlof tot voorhanden hebben van (vuur)wapens WM4. Nu wil ik mijn klein kaliber kogelgeweer laten bijschrijven op mijn jachtakte en mijn verlof WM4 laten vervallen. Om mijn schietvaardigheid als jager op peil te houden, wil ik met mijn kleinkaliber kogelgeweer gaan oefenen op de schietbaan. Is dit toegestaan of moet ik naast mijn jachtakte ook nog mijn WM4-vergunning aanhouden? Artikel 44 van de Regeling Wapens en Munitie geeft mogelijkheden voor het vervoer naar en van de schietbaan van wapens die op de jachtakte staan vermeld. De vrijstelling voor het vervoer – van de woning naar de schietbaan – geldt voor wapens en munitie die de jager gerechtigd is voorhanden te hebben. U hoeft dus geen WM4-verlof aan te houden. artikel 44 van de Regeling Wapens en MunitieCWM 2014
Welke geweren mag ik hebben? Welke geweren kunnen op mijn jachtakte worden bijgeschreven? Alle wapens, die zijn toegestaan voor de jacht, beheer en schadebestrijding kunnen worden bijgeschreven op de jachtakte. Welke wapens dat zijn, ziet u in onderstaand schema.Overzicht toegestane geweren en munitie voor het doden van dieren:- Diersoort wapen kaliber munitie- Haas hagelgeweer 12 t/m 24 hagel max. 3,5 mm doorsnede- Fazant hagelgeweer 12 t/m 24 hagel max. 3,5 mm doorsnede- Wilde eend 12 t/m 24 hagel max. 3,5 mm doorsnede- Houtduif 12 t/m 24 hagel max. 3,5 mm doorsnede kogelgeweer .22 inch. of 5,58 mm- Konijn 12 t/m 24 hagel max. 3,5 mm doorsnede kogelgeweer .22 inch of 5,58 mm- Ree kogelgeweer (min. één getrokken loop) met een trefenergie op 100 meter van tenminste 980 joule- Edelhert, wild zwijn en damhert kogelgeweer minimaal 6,5 mm trefenergie op 100 meter van tenminste 2200 joule art. 12 en 13 Jachtbesluit; art. 7 Beheer en schadebestrijding
Voorhanden hebben loodhagel Mag ik loodhagel voorhanden hebben voor de jacht in het buitenland? Ja, dat mag. Het gebruik van loodhagel is in Nederland verboden. CWM 2014
Wapens en jachtakte Hoeveel wapens  mag ik op de jachtakte hebben? Houders van een jachtakte mogen in principe ten hoogste zes wapens voorhanden hebben. De vijfjarige overgangstermijn om zeven of meer wapens voorhanden te hebben is in 2001 vervallen. Als je echter de noodzaak voor elk der wapens kunt aantonen dan is vermelding van meer wapens op de akte mogelijk. Art. 43, lid 2 en CWM-2014
Duur jachthuurovereenkomst Duur jachthuurovereenkomst Voor een periode tussen zes en twaalf jaar. De Flora- en faunawet staat toe dat een jachthuurovereenkomst wordt afgesloten voor minimaal 6 jaar en maximaal 12 jaar. Huurder en verhuurder mogen deze periode zelf invullen. art. 2, lid 1 Jachtbesluit
Ruilverkaveling/landinrichtingsproject? Hoe moet ik handelen met mijn jachthuurovereenkomsten bij een op handen zijnde ruilverkaveling/landinrichtingsproject? Heeft u met de verhuurder van de jacht van te voren afgesproken dat de overeenkomst eindigt op het tijdstip dat de eigendom van de betrokken grond bij het passeren van de akte van toedeling in andere handen overgaat, dan vervallen uw jachtrechten op deze grond(en).Heeft u een dergelijke afspraak niet gemaakt dan geldt art. 35 FF-wet, dat bepaalt dat bij eigendomsoverdracht van de grond, de jachthuurovereenkomst in stand blijft.U kunt dit dus zelf van te voren schriftelijk regelen. art. 35 Ff-wet
Gebruik jachthuurovereenkomsten Kan de politie bij het uitgeven van jachtaktes eisen welke jachthuurcontracten moeten worden gebruikt? Neen, elke overeenkomst kan worden gebruikt, indien aan de eisen gesteld bij of krachtens de wet wordt voldaan. De Wbe jachthuurovereenkomsten voldoen geheel aan deze eisen. zie:Standaard-jachthuurcontract-wbe Meervoudige-jachthuurovereenkomst- art. 35 Ff-wet
Jachthuurcontract en overlijden Eindigt de jachthuurovereenkomst automatisch als (de) verhuurder overlijdt? Een jachthuurovereenkomst eindigt niet automatisch bij het overlijden van de verhuurder. De rechten en plichten gaan over naar de erven. Het is echter wel toegestaan om in de overeenkomst op te nemen dat deze eindigt bij overlijden van de verhuurder of huurder. art. 7:229 BW
 Verkoop breekt geen huur Een boer in mijn jachtveld heeft een half jaar geleden 10 ha verkocht aan de Dienst Landelijk Gebied (DLG). De afgesproken huur met de boer bestond uit wild. De jachthuurovereenkomst loopt nog vijf jaar. De nieuwe eigenaar heeft ons laten weten ons als jachtgerechtigden te accepteren, maar vraagt tegelijkertijd een vergoeding van euro 4,54/ha per jaar. Mijn vraag is, kan dat? Moet de overeenkomst met voorwaarden van het lopende contract niet door de nieuwe eigenaar worden aangehouden?  Art. 35 van de Ff-wet geeft aan dat koop geen huur breekt. Alleen indien beide partijen het oude contract willen verbreken, kan een nieuw contract worden opgesteld. Ook de bestaande afspraken over de tegenprestatie blijven van kracht. art. 35 Ff-wet
 Wederverhuur jachtrecht Ik wil mij aansluiten bij een andere jachtkombinatie. Mijn jachthuurovereenkomsten lopen nog 3 jaar jaar door. Is het mogelijk om het jachtrecht voor de resterende tijd van 3 jaar aan een ander door te verhuren? Deze mogelijkheid is er. Men heeft hiervoor schriftelijke toestemming nodig van de verhuurder en de wederverhuur dient te geschieden bij schriftelijke en gedagtekende huurovereenkomst. De minimumduur van zes jaar geldt niet voor de wederverhuur, u kunt dus voor 3 jaar wederverhuren. art. 34, lid 1 Ff-wet; art. 2 Jachtbesluit
Betaling jachthuur Een jager betaalt zijn jachthuur niet. Is de verhuurder nu vrij om de jacht te verhuren aan een andere jager? De verhuurder kan een aangetekende brief sturen waarin hij meldt dat hij, indien de jager niet binnen 2 weken heeft betaald, de jachthuurovereenkomst met goedvinden van beide partijen als beëindigd ziet (buitengerechtelijke ontbinding). Reageert de jager niet binnen de genoemde tijd, geldt de overeenkomst als ontbonden en dan kan aan een ander worden verhuurd. Art 251 Burgerlijk Wetboek
Print Friendly, PDF & Email

Reacties gesloten.