Nieuwe maatregelen tegen vogelgriep | Jachtverbod blijft gehandhaafd waarschijnlijk tot 13 dec 2014

Nieuwe maatregelen tegen vogelgriep

Om de uitbraak van vogelgriep in Nederland te bestrijden, neemt Staatssecretaris Dijksma een nieuw pakket maatregelen. Het landelijk vervoersverbod van 72 uur wordt vervangen door een gerichte regionale aanpak met aanvullende maatregelen voor de komende weken. De afgekondigde zones rondom de besmette bedrijven in Hekendorp, Ter Aar en Kamperveen blijven van kracht. Alle maatregelen zijn erop gericht om te voorkomen dat vogelgriep zich kan verspreiden en blijven naar verwachting 21 dagen in stand ( tot en met 13 december)

Regeling maatregelen regio’s bestrijding vogelgriep 2014

Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 november 2014, nr.WJZ/14191875, houdende maatregelen in regio’s in Nederland in verband met de preventie en bestrijding van hoogpathogene aviaire influenza.

Toelichting

Op 20 november 2014 is een standstill ingesteld vanwege enkele uitbraken van hoogpathogene aviaire influenza (hierna: HPAI) ofwel vogelgriep. HPAIIis een besmettelijke dierziekte, die tot hoge sterftecijfers  kan leiden bij vogels en kan worden overgedragen op mensen (zogenoemde zoonose). Het isoleren van de gevonden besmettingshaard en het voorkomen van verdere verspreiding van de ziekte is daarom van het grootste belang. Tijdens de standstill gold een totaal vervoersverbod voor aile risicovolle dieren en risicovolle producten. Daarmee zijn de in eerste instantie meest dringend vereiste maatregelen voor iedereen die vogels in gevangenschap houdt dan wei zakelijk of prive met vogelhouders te maken heeft, genomen.

Het wordt thans verantwoord geacht de standstill op te heffen. In het zogenoemde beschermingsgebied,een gebied met een straal van 3 kilometer rand een besmet bedrijf en het zogenoemde toezichtsgebied, een gebied met een straal van 10 kilometer rand een besmet bedrijf blijven evenwel maatregelen van kracht. Hiermee wordt (mede) uitvoering gegeven aan Richtlijn nr. 2005/94/EG van de Raad van 20 december 2005 betreffende communautaire  maatregelen ter bestrijding  van aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40 (PbEG 2005, L 10).

Uit het oogpunt van de bestrijding van HPAIen het voorkomen van verdere uitbraken van deze ziekte blijft het evenwel noodzakelijk in heel Nederland maatregelen te treffen om verdere verspreiding van de ziekte tegen te gaan. Onderhavige regeling voorziet in deze maatregelen.

Deze regeling voorziet in regionalisering. Nederland wordt opgedeeld in een viertal regia’s. Binnen deze regia’s gelden diverse maatregelen. Opgemerkt wordt dat de maatregelen die binnen de regia’s gelden gelijk zijn.

Binnen de regia’s gelden ten eerste diverse vervoersverboden. Het vervoer van risicovolle dieren en producten zeals gevogelte, eieren, dieren van bedrijven waar ook pluimvee wordt gehouden, melk, mest, sperma en diervoeder is in bepaalde gevallen verboden. Uitgangspunt is dat wanneer het vervoer van deze dieren en producten wei is toegestaan,dit  vervoer geregionaliseerd plaatsvindt. Dat betekent dat de vervoersbewegingen die zijn toegestaan aileen plaats mogen vinden binnen een regia. Vervoer van de betreffende dieren en producten naar een andere regia is in beginsel dus niet toegestaan. Binnen een regia zijn vervoermiddelen die bepaalde dieren en producten vervoeren voorzlen van een sticker. Aan iedere regia is een bepaalde sticker gekoppeld. Overigens is het onder voorwaarden mogelijk lege vervoermiddelen naar een andere regia te verplaatsen en deze voertuigen van een sticker van dat gebied te voorzien.

Naast de vervoersbeperkingen zijn er in de regia’s enkele andere maatregelen van kracht. Dit betreft de zogenoemde bezoekersregeling, het verbod op wedstrijden en tentoonstellingen met vogels, het verbod om te jagen en in het wild levende dieren te vangen of te doden en de verplichting commercieel gehouden gevogelte af te schermen en op te hokken.

Deze regeling wordt op basis van artikel 31van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren bekendgemaakt op internet en treedt op dat moment in werking. De media zullen worden ge’informeerd over deze bekendmaking. Voor de volledigheid wordt de regeling ook aan de Staatscourant aangeboden voor publicatie.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.