Aan- en verkoop wapen


Hoe te handelen en waar moet ik op letten bij de verkoop of aankoop van wapen ten behoeve van de jacht.

Om een vuurwapen te kunnen kopen van een particulier of een erkende wapenhandelaar in Nederland, dient de koper zich te melden bij de afdeling bijzondere wetten van politie regio waar hij of zij woonachtig is, voor een Aanvraag voor een verlof tot het voorhanden hebben van een vuurwapen WM 3

Een verlof tot verkrijging is, zo volgt uit artikel 32, eerste lid, van de Wet Wapens en Munitie (WWM), alleen nodig voor houders van een verlof tot het voorhanden hebben alsmede voor houders van een jachtakte (zie de laatste alinea van dit onderdeel voor de verkrijging van wapens door personen die op andere gronden bevoegd zijn om een wapen van categorie III voorhanden te hebben).
WM3 – verlof tot verkrijging van een vuurwapen

Hiertoe dient u te overleggen:

Uw verlof of jachtakte of alle bescheiden voor de aanvraag van een verlof of jachtakte;de gegevens van de verkoper, t.w.:

– Naam en voorletters of naam handelaar;
– adres;
– evt. klantnummer;
– jachtakte of verlof nummer.

de gegevens van het vuurwapen, zoals:

– wapensoort;
– merk;
– kaliber;
– serienummer.

Na positief op de aanvraag tot verkrijging is beslist door de korpschef voor het desbetreffende wapen en hiervoor evt. een verlof/jachtakte tot het voorhanden hebben afgeeft of dit wapen bijschrijft op een reeds eerder aan betrokkene verleend verlof/jachtakte), wordt het verlof tot verkrijging (WM2) door de koper opgehaald en afgegeven bij het ophalen van het vuurwapen aan de verkoper.

De navolgende handelingen dienen dan door de verkoper en koper te worden verricht;

De persoon die het wapen overdraagt, dient het verlof tot verkrijging in ontvangst te nemen.
Teneinde zeker te zijn dat het wapen aan de rechthebbende wordt overgedragen zal hij ook de identiteit van de verkrijger moeten vaststellen en op het WM2 in te vullen;
het soort identiteitsbewijs,
het nummer,
alsmede de datum van afgifte daarvan en
de afgevende instantie, op het verlof tot verkrijging moeten noteren.
Daarnaast zal hij zich ervan moeten vergewissen dat het desbetreffende wapen op een aan betrokkene verleend verlof of verleende jachtakte staat bijgeschreven.
Eerst na deze handelingen en controles te hebben uitgevoerd, mag hij het wapen overdragen.
De verkrijger dient, binnen de vermelde termijn, zoals aangegeven op het verlof, na de verkrijging het wapen ter controle aan te bieden aan de korpschef, die hem het verlof of de jachtakte heeft verleend, zodat deze kan verifiëren of de op het verlof of de jachtakte vermelde gegevens overeenstemmen met de gegevens van het wapen.
De verkoper dient na controle en ondertekening, het verlof tot verkrijging in te leveren bij Bijzondere Wetten van de politie in de regio waarin zijn woonplaats ligt en zorgt dat het wapen van zijn bijlage jachtakte/Europees vuurwapenpaspoort wordt verwijdert, denk hierbij ook aan medegebruikers van het wapen.

WM3 – verlof tot voorhanden hebben van een (vuur)wapen en munitie

Een dergelijk verlof wordt aangevraagd bij Bureau Bijzondere Wetten wanneer u wenst te beschikken over een vuurwapen. Hiertoe dient u te overleggen:

De medewerkers van Bureau Bijzondere Wetten zullen zich er van willen overtuigen of u in de gelegenheid bent op een veilige manier de (voor gebruik ongeschikte) (vuur)wapens voorhanden te houden. Daartoe zal een huisbezoek plaatsvinden.

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.