Kort verslag behandeling Wet Natuurbescherming van 25 juni 2015 in Tweede Kamer

hierbij een kort verslag van de belangrijkste punten en amendementen voor de wijzigingen die werden ingediende door de diverse fracties.  Het debat startte om 14.30 uur en werd rond 20.30 uur afgesloten.

De bespreking in de Tweede Kamer was na de behandeling in de commissie vergadering van vorige week, de finale discussie in de Kamer. De stemming over het wetsvoorstel inclusief de wijzigingsvoorstellen vindt naar verwachting volgende week woensdag 1 juli plaats rond 13.00 uur. Na de stemming is het proces in de Tweede Kamer afgerond en zal de wet vervolgens door de Eerste Kamer getoetst gaan worden.

Hierbij de belangrijkste punten en uitspraken van deze plenaire vergadering van donderdag 25 juni.

In de vergadering werd duidelijk, dat er een meerderheid is in de kamer die zich naar verwachting  zal uitspreken voor het behoud van de 5 wildsoorten en tegen extra administratieve lasten voor de jager in de vorm van afschotplannen. Drie fracties, GroenLinks, SP en PvdD, blijven pleiten voor afschaffing van de jacht.
In het huidige voorstel zijn, voor een deel als gevolg van het amendement, vier dingen opgenomen.

  • Er komt een integraal plan voor drie jachtregimes ( Jacht, beheer en schadebestrijding); dat is in de huidige FF-wet, alleen voor beheer en schadebestrijding het geval.
  • Er komt een rapportage plicht voor iedere jachthouder van het afschot achteraf en niet vooraf op basis van tellingen.
  • Er komt een publicatieverplichting van de Fbe, zodat alle gegevens openbaar zijn; deze plicht was er nu niet omdat het allemaal zelfstandige stichtingen waren.
  • De structuur van de Fbe verandert naar een vereniging en er komt inspraak van natuurorganisaties waaronder organisaties die zich met dierenwelzijn bezighouden. Dit is een wettelijke verankering waardoor zij een positie krijgen in het besturen van de faunabeheereenheden.
  • Ook kunnen andere organisaties en deskundigen geraadpleegd worden door de Fbe.

PvdA  ( Leenders) ;

In de nieuwe wet, uitgebreid met ons amendement, moeten jagers vooraf een faunabeheerplan maken, moeten ze achteraf gaan tellen en moeten ze verantwoording afleggen. De jacht wordt dus aan banden gelegd en komt daarmee in dienst te staan van de natuur. Natuurorganisaties krijgen stemrecht en worden onze ogen en oren. Zo kunnen we ervoor zorgen dat jacht noodzakelijk is en in dienst staat van de natuur. De natuurorganisaties kunnen meebeslissen over alle vormen van de jacht. Ons doel is: jacht in dienst van de natuur. Mevrouw Van Veldhoven D66 noemde het “ecologisch evenwicht in de natuur“. Dat wordt veel beter bereikt in deze wet en met dit aanvullende amendement.

Staatssecretaris Mevr Dijksma

In de beantwoording van de vragen gaf de staatssecretaris, mevrouw Dijksma, nogmaals aan dat jacht zal worden ingekaderd door het onderdeel te maken van het Faunabeheerplan en dat maatschappelijke organisaties de mogelijkheid krijgen om mee te praten en mee te beslissen in de Faunabeheereenheden. Voor haar telt dat er een goede balans wordt gevonden, die recht doet aan de verschillende standpunten over de jacht. Het is belangrijk dat jacht, populatiebeheer en schadebestrijding transparant worden gemaakt, dat er centrale sturing is middels een faunabeheerplan en ook dat er in het bestuur van faunabeheereenheden ruimte komt voor wat zij vreemde ogen zou willen noemen.Daarnaast verplicht de nieuwe wetgeving jagers afschot te registreren en moeten jachthouders lid worden van de plaatselijke WBE. Hiermee kiest de politiek voor echte transparantie achteraf in plaats van schijntransparantie vooraf.

Op grond van het wetsvoorstel zoals dat nu luidt, kan de verplichting om te handelen overeenkomstig het faunabeheerplan strafrechtelijk worden gehandhaafd. Wanneer deze nieuwe Natuurwet zal worden ingepast in de Omgevingswet zal een evaluatie plaatsvinden van de werkwijze met betrekking tot de jacht, zoals die straks onder de nieuwe Natuurwet zal gaan plaatsvinden.

Zie het gehele verslag van de plenaire vergadering Wet natuurbescherming:Verslag behandeling WET NATUURBESCHERMING plenaire vergadering van 25 juni 2015

Print Friendly, PDF & Email

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.