Nieuw ganzenbeheer in Limburg

ganzen-polderDe wens om in de winterperiode extra rust te bieden aan trekganzen in Nederland (en dus ook in Limburg) gecombineerd met de toenemende schade aan zowel landbouw ais natuur veroorzaakt door ganzen, is voor GS Limburg aanleiding geweest om aan de Faunabeheereenheid Limburg te vragen nieuwe beheerafspraken te maken. Deze hebben geresulteerd in het nu goed te keuren Faunabeheerplan Ganzen Limburg 2015-2019.

Het uitgangspunt voor het nieuwe uit te voeren ganzenbeheer is dat er rust voor de trekganzen is, die hier alleen in de winter verblijven. Daarnaast wordt er een duurzame populatie van de diverse soorten inheemse ganzen in stand gehouden, waarbij een goed evenwicht wordt gevonden tussen de omvang van de van nature voorkomende populaties en de risico’s (schade) die daarmee samenhangen.

Samenvattend:

o Meer rust voor trekganzen in winterperiode dan voorheen;

Het planmatig reduceren van overzomerende ganzen / standganzen (individuele ganzen die heel het jaar in Limburg blijven) tot een acceptabel schadeniveau bereikt is;
Meer populatiereductie van ongewenste ganzensoorten als Verwilderde Ganzen, Exotische Ganzen (met name Nijlganzen) en Canadese Ganzen dan voorheen.
Nadere Toelichting

Schadebeperking

In beginsel worden bij de uitvoering van Beheer & Schadebestrijding éérst werende en niet-dodende middelen ingezet om schade aan erkende belangen te voorkómen en/of te verminderen. Indien dit niet afdoende is, of indien de inzet van deze mlCdelen in billijkheid en redelijkheid niet van de grondgebruiker kan worden verlangd, is ook het inzetten van zwaardere middelen aan de orde. Dit omvat zowel het incidenteel aan verjaging ondersteunende afschot, als ook de mogelijkheid tot populatiereductie indien er geen andere bevredigende oplossingen zijn.

Beheer van Trekganzen & Standganzen in Limburg

Gekozen wordt voor winteropvang van trekganzen in aangewezen rustgebieden:

  • hier zal van 1 november tot en met 31 maart geheel geen verontrusting, verjaging of afschot van beschermde trekganzen plaatsvinden.
  • Per soort kan per regio (bijvoorbeeld het Maasplassengebied) worden gekozen voor de best passende manier van beheer, welke bepaald wordt door de verspreiding en het vóórkomen van de betreffende ganzensoort, en de in dat gebied mogelijk in het gedrang komende belangen (zoals o.a. gewasschade of natuurwaarden), en de daaraan gekoppelde gewenste schadeontwikkeling (afname schade en stabilisatie op aanvaardbaar niveau).
  • Daarnaast zullen er in de zomerperiode ook gedooggebieden zijn voor het gewenste aantal standganzen.
  • Daarbuiten zal het aantal zomerganzen gereduceerd worden.

Afzetkanalen van geschoten ganzen wordt geregeld (via levering Ganzenborsten aan Horeca voor menselijke consumptie en verwerking van de overige delen binnen de diervoederindustrie).

In gebieden met van nature hoge aantallen ganzen worden overeenkomsten tegen vergoeding aangeboden aan grondgebruikers die graslandpercelen als opvanggebieden willen aanbieden.

Ook kunnen deze gebieden een bijdrage leveren aan het beperken van de schade doordat er minder ganzen verjaagd worden, waardoor beoogd wordt de totale voedselopname van ganzen buiten deze opvanggebieden (en daarmee de totale schade) te verlagen.

Het nieuwe door alle aangesloten partijen (terreinbeheerders, boeren, jagers en
landeigenaren) gedragen ganzenbeheer zal na goedkeuring door Gedeputeerde
Staten vanaf :1 januari 2015 in Limburg met gezamenlijke inzet worden ingevoerd.

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk