Nieuwe Jachtbesluiten voor Belgische Vlaanderen

logo_hvv

Verschijning Belgisch Staatsblad op

Beste jagers,

De officiële versie van de wetteksten van het Jachtvoorwaardenbesluit en het Jachtadministratiebesluit zijn vandaag (12/06/2014) in het Belgisch Staatsblad verschenen. Zoals eerder al door ons gecommuniceerd, zullen deze besluiten in werking treden vanaf 1 juli. De officiële versie van de teksten kunt u terugvinden via deze link: Jachtvoorwaardenbesluit en Jachtadministratiebesluit.

HVV stelde in het verleden reeds een samenvattend document op met de voornaamste inhoud van het Jachtvoorwaardenbesluit en het Jachtadministratie. Het samenvattende document kunt u nog steeds raadplegen via deze link. De inhoud van de besluiten is sinds 25 april niet meer gewijzigd.

De wijzigingen aan het Soortenschadebesluit (eveneens goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 25 april) werden tot op heden nog niet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad.

Nieuwe regelgeving rond het jachtverlof

Vanaf 1 juli 2014 zal de nieuwe jachtwetgeving in voege treden. Samen met deze nieuwe regelgeving worden ook de voorwaarden voor het bekomen van het jachtverlof, zonder het afleggen van enige vorm van jachtexamen strenger. Uw HVV vat kort de mogelijke scenario’s samen:

 • U heeft in de afgelopen 10 jaar een geldig Vlaams jachtverlof verkregen.
 • U dient voor 30 juni 2014 een aanvraag in voor een jachtverlof voor het seizoen 2014-2015.
 • U heeft het afgelopen jachtseizoen een Vlaams Jachtverlof verkregen.
 • U kan op elk moment een aanvraag voor een jachtverlof voor het seizoen 2014-2015 indienen.
 • U heeft geen geldig Vlaams Jachtverlof bekomen in het afgelopen jachtseizoen en dient uw aanvraag in VANAF 1 juli 2014
 • OF u doet een aanvraag met behulp van een jachtakte/permis geldig voor het jachtseizoen 2014-2015 en afgegeven in:
 • Nederland
 • Groothertogdom Luxemburg
 • Wallonië
 • OF u doet mee aan het jachtexamen in Vlaanderen en ontvangt hiervoor een getuigschrift.
 • OF u heeft ooit een getuigschrift voor het afleggen van het jachtexamen verkregen in:
 • Wallonië(na 1 januari 1998)
 • Nederland
 • Groothertogdom Luxemburg
 • Frankrijk (na 1 januari 2003)
 • Duitsland
 • Oostenrijk

Een toelichting bij de nieuwe jachtbesluiten

De nieuwe jachtwetgeving is een feit. Op 25 april 2014 werden het nieuwe Jachtvoorwaardenbesluit, het nieuwe Jachtadministratiebesluit en het nieuwe Soortenschadebesluit definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering. De tekst van het Jachtvoorwaardenbesluit en het Jachtadministratiebesluit verscheen op 12 juni in het Belgisch Staatsblad. Beide besluiten zullen vanaf 1 juli 2014 effectief van kracht zijn.

Voor de jager verandert er heel wat. De wetgeving werd volledig overhoop gehaald, zowel wat betreft de structurering als de inhoud zijn er een hele reeks wijzigingen. Het Jachtdecreet en de nog geldige bepalingen uit de Jachtwet blijven ongewijzigd gelden. De 17 uitvoeringsbesluiten bij het Jachtdecreet vallen echter weg en worden geconcentreerd in slechts vier uitvoeringsbesluiten:

Het vijfjaarlijkse Jachtopeningsbesluit (reeds operationeel sinds de zomer van 2013) waarin de openingstijden voor de gewone en de bijzondere jacht op wildsoorten worden aangegeven;
Het Jachtvoorwaardenbesluit dat de voorwaarden met betrekking tot de uitoefening van de jacht op het terrein specifieert;
Het Jachtadministratiebesluit waarin de administratieve verplichtingen opgenomen worden met betrekking tot het uitoefenen van de jacht;
Het Soortenschadebesluit dat nagenoeg identiek is aan het Wildschadebesluit van 2009, enkele wijzigingen in acht genomen. Het Soortenschadebesluit regelt het vergoeden van schade door de overheid (in specifieke omstandigheden), veroorzaakt door jachtwild en beschermde soorten. Het Soortenschadebesluit heeft geen impact op de schade voor rekening van de jachtrechthouder.
Hubertus Vereniging Vlaanderen heeft haar uiterste best gedaan om de belangen van de jagers en de jacht in Vlaanderen optimaal te verdedigen. We weten allemaal dat dit in een regio als Vlaanderen geen evidente zaak is. Op een aantal punten hebben we het verschil kunnen maken, maar voor enkele andere punten volgde de wetgever onze standpunten niet.

Met deze nieuwsbrief geven wij u graag de hoofdlijnen uit deze besluiten mee. Deze vloeien voort uit een uitgebreide samenvatting die uw HVV samenstelde. U kan deze raadplegen via deze link.

Voor de volledige teksten die werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad verwijzen wij u graag door naar deze link: Jachtvoorwaardenbesluit, Jachtadministratiebesluit. De tekst van het Soortenschadebesluit verscheen nog niet in het Belgisch Staatsblad. Hierbij de link naar tekst die goedgekeurd werd door de Vlaamse Regering: Soortenschadebesluit. Aan deze tekst zullen geen inhoudelijke wijzigingen meer optreden. Het is de tekst die verschijnt in het Belgisch Staatsblad die als officiële wettelijke tekst geldt.

Wij willen graag alle kabinetten die ons de laatste jaren met een luisterend oor ontvangen hebben van harte bedanken. Een speciale dank gaat naar de kabinetten Leefmilieu en Landbouw. Dankzij de jarenlange wederzijdse positieve inbreng kan de jagerij steeds beter haar verantwoordelijkheid opnemen in de strijd naar meer natuur en biodiversiteit. Laat ons hopen dat we in de toekomst op hetzelfde elan samen kunnen verder bouwen.

Faunabeheerplan wordt noodzaak voor elke jager

De beheerplannen van WBE’s en onafhankelijke jagers worden gelijkgeschakeld. Een WBE of een onafhankelijke jager die wil jagen op om het even welke jachtwildsoort op zijn jachtterrein(en), heeft in de toekomst nog maar één optie: een faunabeheerplan indienen. De dossiers van erkende WBE’s en de goedgekeurde beheerplannen kleinwild blijven nog wel geldig tot hun einddatum.

Jachtrechten en jachtplan: een pijnpunt in de nieuwe jachtwetgeving

In de nieuwe wetgeving moet een schriftelijke jachtpachtovereenkomst voorgelegd worden bij uitbreiding van het jachtrevier. Ook wanneer overlappen optreden, zal een schriftelijke jachtpachtovereenkomst moeten worden voorgelegd aan de arrondissementscommissaris.

Duidelijkheid over gebruik jachtmiddelen

In de nieuwe wetgeving wordt eindelijk meer duidelijkheid geboden over het gebruik van dode en kunstmatige lokdieren, lokfluitjes, kastvallen, …

Een groot pluspunt is daarenboven dat de duivencarrousel opnieuw wordt toegelaten voor de bijzondere jacht en de bestrijding op houtduif.

Patrijs: strengere voorwaarden

Het nieuwe voorwaardenbesluit stelt strengere voorwaarden voorop voor de jacht op de patrijs. Jacht op patrijs kan enkel nog in de erkende wildbeheereenheden. Bovendien komen enkel wildbeheereenheden die gedurende de voorgaande drie jaren voor de opening een gemiddelde voorjaarsstand van minimaal 3 koppels patrijzen per 100 hectaren open ruimte telden nog in aanmerking voor de jacht op de patrijs. Tot slot geldt als voorwaarde om de patrijs te mogen bejagen dat uit het faunabeheerplan moet blijken dat een patrijsvriendelijk beheer wordt gevoerd.

Everzwijn als topprioriteit

Met de nieuwe wetgeving geeft de wetgever een duidelijk signaal: de everzwijnenproblematiek wordt een topprioriteit. Naast de reeds toegelaten jachtmiddelen en -technieken worden ook aankorrelen en het gebruik van honden tijdens de grofwildjacht mogelijk. Bij de bijzondere jacht en bestrijding zullen geweren met kunstmatige lichtbronnen of voorzieningen om het dier te belichten mogen gebruikt worden.

Verwilderde kat wordt no-go zone voor jagers

De verwilderde kat wordt een no-go zone voor jagers, of toch wat het (diervriendelijk) doden ervan betreft. Net als vroeger kan de kat nog steeds gevangen worden met behulp van een kast- of kooival. Als na controle blijkt dat het effectief een verwilderd exemplaar betreft, dan dient deze aangeboden te worden aan het asiel.

Met weidelijke groeten
Uw HVV-Team

Print Friendly, PDF & Email

Reageren is niet mogelijk