De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Nieuwe jachthuurovereenkomst provinciegronden Limburg

Nieuwe jachthuurovereenkomst provinciegronden Limburg

Nieuwsbericht Jagersvereniging afdeling Limburg 

De Jagersvereniging afdeling Limburg heeft na een goed gesprek met gedeputeerde Gabriëls kunnen bereiken dat de jachthuurovereenkomsten voor de meeste gronden, die eigendom zijn van de provincie weer voor 6 jaren worden verlengd. Deze verlenging was noodzakelijk omdat de oude huurovereenkomsten afliepen op 31 december jl. waardoor delen van jachtvelden onbejaagbaar zouden kunnen worden voor jacht beheer en schadebestrijding met het geweer.

Na een tweetal verlengingen heeft de provincie nu besloten om de aflopende jachthuurovereenkomsten niet opnieuw te verlengen per 1 februari, maar deze te vervangen door een nieuwe Jachthuurovereenkomst. “jacht op afroep”

Conform de nieuwe jachthuurovereenkomst “jacht-op-afroep” kan ieder perceel van de provincie Limburg meegeteld worden voor het aantal hectares en de benodigde cirkels in een jachtveld. De provincie heeft hiervoor een beslisboom gemaakt, waarop de provincie Limburg een afweging kan maken om “jacht-op-afroep” wel of niet toe te kennen.

Om de afgesproken werkwijze met de provincie in de praktijk werkbaar te houden is het erg belangrijk dat de jacht op afroep alleen wordt ingeroepen voor die percelen waar jagers tijdens het jachtseizoen DAADWERKELIJK een haas, een fazant of een wilde eend verwachten te kunnen schieten.

Alle overige afschot – van ontheffingen tot de landelijke vrijstelling – is immers al op basis van de huidige overeenkomst toegestaan. Om dit maatwerk te kunnen leveren is het van groot belang dat niet U als WBE die selectie maakt, maar de individuele jager voor zijn jachtveld. Immers, alleen HIJ weet waar tijdens het””jachtseizoen de drie te bejagen wildsoorten daadwerkelijk verwacht kunnen worden.

De meeste WBE’s hebben inmiddels de nieuw aangeboden huurovereenkomst ondertekend ingeleverd. Deze zijn inmiddels ook al doorgezonden naar de provincie voor ondertekening.

Indien de WBE nog niet in de gelegenheid is geweest om de nieuwe huurovereenkomst met de provincie te verlengen betekent dit voor u, als jachthouder in Limburg dat u ná 31 januari niet meer deze gronden met een geweer mag betreden in het kader van jacht, beheer en schadebestrijding omdat u dan de Wet natuurbescherming overtreedt hetgeen tot intrekking van uw jachtakte kan leiden.

Inmiddels hebben al 21  van de 31 WBE’s ondertekend en ingeleverd (stand 30 januari 2022).

Uw WBE kan u berichten wanneer zij weer over een nieuwe huurovereenkomst op de provinciale gronden beschikt.

Print Friendly, PDF & Email