De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Nieuwsbrief 2e kwartaal 2019 Faunabeheereenheid Limburg

Nieuwsbrief 2e kwartaal 2019 Faunabeheereenheid Limburg

Uitbreiding team FBE Limburg

Sinds medio februari is ons team uitgebreid met Lisette de Hoop. Zij zal voor een periode van 2 jaar als projectmedewerker zich vooral gaan bezighouden met het opstellen van de nieuwe faunabeheerplannen 2020-2026.

Nieuwe Faunabeheerplannen

Er wordt momenteel hard gewerkt aan de faunabeheerplannen Exoten, Verwilderde dieren & Onbeschermde soorten, het faunabeheerplan Vogels Luchthavens en het nieuwe faunabeheerplan 2020-2026.

Begin februari hebben wij de ontheffing bruine rat, zwarte rat, huismuis en verwilderde duif van de provincie ontvangen, waarmee beroepsmatig plaagdierbestrijders alternatieven kunnen gaan gebruiken bij het beheer van deze diersoorten, zowel in de bebouwde kom als ook in gebouwen. Sinds de Wnb op 1 juli 2018 is aangepast, werd het voor de provincie mogelijk een ontheffing te verlenen voor het bestrijden van deze diersoorten waarin het geweer en aanvullende middelen mogen worden gebruikt.

Rapportages

Wij adviseren afschot direct te registreren, minimaal op jachtveldniveau, maar het liefst op de plek waar het afschot is gepleegd. Formeel is er binnen Limburg de verplichting voor het registreren van afschot van de wildsoorten binnen 1 maand na sluiting jachtseizoen, en voor de vrijstelling 1x per kwartaal. Voor al het overig afschot dat via ontheffingen geschiedt geldt de verplichting deze uiterlijk in de maand januari te registreren over de periode van het voorafgaande kalenderjaar of binnen één maand na beëindiging van een ontheffing.

Inventarisatie belopen vossenburchten en kraamburchten

Ter onderbouwing van het nieuwe Faunabeheerplan Limburg 2020-2026 en de op basis daarvan aan te gaan vragen nieuwe Vossen beheerontheffingen hebben wij u begin oktober jl. gevraagd ons vóór 1 juli 2019 te informeren over het aantal Belopen Vossenburchten en het aantal Kraamburchten er in uw WBE aanwezig zijn.

Graag ontvangen wij de locaties als duidelijk zichtbare stippen op een kaart van uw werkgebied (digitaal of als papieren kaart per post indien dat voor u eenvoudiger is).

Specifiek voor deze telling moet u de benodigde gegevens verzamelen van uw leden, en dan voor de winterperiode (sneeuwsporen!) op een kaart de belopen Vossenburchten aangeven, en op een andere kaart de in het voorjaar (jongen!) waargenomen Kraamburchten, en deze

2 kaarten dan vóór 1 juli 2019 aan de FBE Limburg sturen.

Op verzoek van een aantal WBE’s hebben wij het mogelijk gemaakt de burchten in frs te registreren. U mag dus zoals hierboven vermeld 2 kaarten aanleveren, maar u mag ook de belopen burchten en kraamburchten via frs registreren.

Er zijn 2 telplannen aangemaakt hiervoor t.w. ‘Telplan belopen Vossenburchten 2018-2019’

en ‘Telplan Kraamburchten 2019’.

Exotendag

Op zaterdag 23 februari jl. heeft de jaarlijkse Exotendag plaatsgevonden om te komen tot een verlaging van zowel het aantal Nijlganzen als Canadaganzen in Limburg. Deze actie is een uitvoeringsactie van het reguliere faunabeheerplan waarbij de streefaantallen voor ongewenste ganzen zo laag mogelijk zijn. In totaal zijn er 252 Nijlganzen en 79 Canadaganzen geschoten op deze dag. Dit is het hoogst aantal geschoten Canadaganzen, sinds het begin van het organiseren van de Exotendag in 2011. Het aantal geschoten. Nijlganzen neemt de laatste 2 jaar weer toe.

Ontheffingen

40 ha lijnvormige elementen:

Begin dit jaar hebben wij de ontheffing 40 ha lijnvormige elementen van de provincie ontvangen. Hiermee is het mogelijk gemaakt het geweer in te zetten zonder daarbij te voldoen aan een minimaal oppervlak van 40 hectare aaneengesloten bejaagbaar veld. Van deze ontheffing mag alleen gebruik worden gemaakt om het gebruik van het geweer mogelijk te maken op langgerekte (lijnvormige) percelen zoals watergangen (Waterschap) of infrastructuur (bijvoorbeeld ProRail of Rijkswaterstaat) en mag alleen worden ingezet in combinatie met andere ontheffingen of opdrachten voor het doden van beschermde dieren o.b.v. het faunabeheerplan 2015-2020.

Brandganzen:

Vanaf 1 mei jl. is voor alle WBE’s in Noord- en Midden-Limburg de Algemene Machtiging Brandganzen in FRS beschikbaar. Voor Zuid-Limburg (waar nog maar weinig overzomerende Brandganzen zijn) is de Perceelsgebonden Machtiging beschikbaar. Deze ontheffing is geldig t/m 31 oktober a.s.

Spreeuwen:

Vanaf 15 mei t/m 31 oktober a.s. is de ontheffing Spreeuw Vangen en Verplaatsen beschikbaar en de ontheffing Spreeuw afschot is beschikbaar vanaf 1 juni t/m 15 november. Deze afschot ontheffing wordt alleen verstrekt voor kleinfruit en de grondgebruiker dient over een asia vogelafweerpistool te beschikken als eerst in te zetten werend middel.

Kalender

  • 6 april Voorjaarstelling
  • vóór 8 april Registratie reewildtelling in frs
  • 22 april 2e Paasdag FBE kantoor gesloten
  • vóór 1 mei Registratie voorjaarstelling in frs
  • 30 mei Hemelvaart FBE kantoor gesloten
  • 10 juni 2e Pinksterdag FBE kantoor gesloten
  • vóór 1 juli aanleveren kaarten belopen vossenburchten en kraamburchten
Print Friendly, PDF & Email