De faunabeheerder gemeente Echt-Susteren en Sittard-Geleen
Nieuwsbrief 4e kwartaal Faunabeheereenheid Limburg

Nieuwsbrief 4e kwartaal Faunabeheereenheid Limburg

Faunabeheereenheid Limburg


Werksituatie FBE

Sinds de uitbraak van COVID-19 volgen wij als FBE de RIVM maatregelen. Daarom werken wij sinds maart jl. al zoveel mogelijk vanuit huis en vergaderen wij bij voorkeur online.
Zoals gewoonlijk zijn wij per mail bereikbaar en wij schakelen de telefoon zo vaak mogelijk door. Echter doordat Lisette en Angelique parttime werken en er ook weer aan vergaderingen wordt deelgenomen, zijn wij niet altijd direct telefonisch bereikbaar.
Wij zullen de RIVM maatregelen voor het thuiswerken blijven volgen, totdat anders wordt aangegeven. Van eventuele wijzigingen zullen wij iedereen daar uiteraard van op de hoogte brengen.

Wijziging FBE Bestuur Limburg

Er heeft een wisseling in het Bestuur van de FBE plaatsgevonden.
Mevrouw Görtz van de LLTB heeft haar zetel neergelegd en dhr. Indenkleef is tijdens de Algemene Bestuursvergadering op 1 juli jl. aangetreden als nieuw bestuurslid binnen het FBE bestuur.

Faunabeheerplannen 2020-2026

Het nieuwe faunabeheerplan 2020-2026 is medio oktober ter goedkeuring naar de provincie gestuurd. 20 November zullen de faunabeheerplannen door Gedeputeerde Staten toegelicht worden aan de Provinciale Staten in een commissievergadering, hierna kan de goedkeuring volgen. Achter de schermen wordt er door de provincie al hard gewerkt aan het opstellen van alle nieuwe ontheffingen voor de komende 6 jaren gebaseerd op het nieuwe faunabeheerplan. Wij hopen deze nog eind van dit jaar te mogen ontvangen.

Monitoring

De cijfers van de Voorjaarstelling  zijn inmiddels verwerkt en staan op onze website vermeld.
Vanwege de Covid-19 uitbraak is er tijdens de voorjaarstelling minder geteld door de WBE’s, waardoor er geen goede vergelijking voor geheel Limburg kan worden gemaakt met voorgaande jaren.

Wilde zwijnen

Zoals al eerder aangekondigd wordt in overleg met de provincie en de Jagersvereniging getracht het wegvallen van de diensten van Cor Kouters op te vangen.

-1- Voor het melden en onderzoeken van verdachte geschoten dieren en dood-gevonden dieren zonder duidelijke doodsoorzaak zal op korte termijn vanuit het Ministerie iemand worden aangesteld. Zodra hier meer over bekend is zullen wij dat direct aan u doorgeven.

-2- Voor het identificeren van de dieren zijn inmiddels vanuit de FBE Limburg naar iedere WBE doosjes met wildmerken voor Wild zwijn gestuurd, zodat deze in het karkas kunnen worden aangebracht bij dieren die in de voedselketen worden gebracht. Het wildmerknummer kan vermeld worden op de GP verklaring en het Trichinen formulier.
Die WBE’s die tot op heden nog geen afschot hadden hebben nu alvast 10 stuks op voorhand gekregen voor de toekomst. Deze merken zijn in FRS niet gebonden aan jachtveld, WBE of Beheerjaar, dus kunnen langere tijd gebruikt worden.

-3- Wij willen u vragen deze merken aan uw leden te geven zodra ze een Wild Zwijn geschoten hebben. De WBE secretaris en/of Zwartwild coördinator dient zélf het afschot in FRS in te voeren (net zoals dat voor de Reewild-merken mogelijk was), en daarna kan de GP verklaring worden uitgedraaid.
De toegezonden wildmerken zijn NIET gekoppeld aan een veld, dus ieder wildmerk kan eenmalig op elk willekeurig veld worden afgemeld via Melden > Afschot grofwild > Nieuwe afschotmelding van grofwild.
Maak de registratie zo compleet mogelijk, dus vul echt alle velden in, ook aantal feuten en bijstaande dieren!
Het is de bedoeling dat voor dood gevonden dieren ook een Wildmerk wordt dichtgeknepen, en dat dit nummer vermeld wordt bij de registratie in het FRS bij Valwild onder “Opmerkingen”, zodat er voor alle dieren een wildmerknummer registratie terug te vinden is.

LET OP: Het is NIET de bedoeling dat een individuele jager zelf deze wildmerken gaat afmelden in FRS, maar dat de WBE secretaris en/of WBE zwartwild coördinator dit doet. Dit om er zeker van te zijn dat in FRS echt ALLE velden goed zijn ingevuld, en ook omdat per Wild Zwijn er nog enkele aanvullende gegevens aan de FBE gestuurd moeten worden om de registratie sluitend te houden.
In FRS kunnen namelijk een aantal zaken NIET vastgelegd of achteraf eruit gehaald worden, vandaar dat wij u daarom vragen om naast de registratie in FRS een aantal zaken los te noteren en die wekelijks aan ons toe te zenden, waarna wij dit gebundeld doorgeven aan de provincie.

De extra per week aan de FBE Limburg te leveren gegevens zijn:
1. Het Wildmerknummer
2. Bij gebruik van Nachtzicht: de bron van de nachtzichtapparatuur als die gebruikt is:
   a. Uitleen van FBE Limburg
   b. Subsidie SSWL van Provincie
   c. 100% Eigen aanschaf
3. Eigen gebruik of in de handel, Destructie / Biomassa?
4. Wel of geen bijzonderheden?
Naar alle WBE’s is een Excell formulier gestuurd wat men eventueel daarvoor kan gebruiken.
Ter overbrugging heeft de FBE Limburg de tussenliggende periode in FRS ingevoerd aan de hand van de ontvangen overzichten afschot Wild Zwijn. Vanaf nu alleen nog de ontbrekende gegevens 1x per week aan de FBE Limburg toesturen, waarna wij zorgen voor de verplichte rapportage aan de Provincie.

-4- Voor het trichinen onderzoek zijn inmiddels 4 inleverpunten in Limburg ingericht, t.w.
— Inleverpunt Noord-Limburg Henk Lemmen sr.
— Inleverpunt Midden-Limburg Dennis Jacobs en André Bekkers
— Inleverpunt Zuid-Limburg Hubert van Loo
Het is de bedoeling dat de WBE-leden die een Wild zwijn hebben geschoten en die dit in de wildhandel willen brengen, een uniek wildmerk aan het Wilde zwijn bevestigen en dat dit wildmerk ook gebruikt wordt voor de verdere administratieve verwerking van de Trichinekeuring.
Belangrijk is dat er voldoende hygiëne wordt toegepast bij het inpakken van het monster dat moet bestaan uit tenminste 100 gram schoon spierweefsel zonder vet, huid of haren en een stukje weefsel van het middenrif.

De Jagersvereniging heeft op 30 oktober jl. aan alle WBE’s het nieuwe aanvraagformulier Trichine onderzoek verstuurd, waarop staat aangegeven bij wie het Wilde zwijn monsterweefsel ter keuring kan worden aangeleverd. Deze monsters worden verzameld en gekoeld bewaard tot de maandagavond 18.00 uur. In de nacht van maandag op dinsdag worden deze dan vervoerd naar de Gezondheidsdienst voor Dieren waar ze worden onderzocht. Normaliter is de volgende dag ná 16.00 uur de uitslag bekend. Deze zal zoveel mogelijk rechtstreeks naar de aanleverende jager worden gecommuniceerd om onnodig tijdverlies te voorkomen.
De provincie is voornemens om de kosten van het Trichinen onderzoek en het vervoer ervan te blijven subsidiëren.

-5- Voor het afnemen van de steekproef Bloedmonsters voor het Ministerie zal op korte termijn een nieuwe persoon gezocht worden. Het is de bedoeling dat deze dan zoals Cor Kouters ook inzage krijgt in het FRS systeem, zodat hij overzicht heeft waar de steekproef monster het beste genomen kunnen worden.

Ontheffingen

De lopende ontheffingen zijn geldig t/m eind december op basis van de actuele faunabeheerplannen. Mocht de provincie de deadline van het verstrekken van de nieuwe ontheffingen vóór 31 december a.s. niet gaan halen, dan zullen wij wederom om een korte
verlenging bij de provincie vragen van de huidige ontheffingen. Wij zullen t.z.t. iedereen op de hoogte gaan brengen op welke manier dit proces zal geschieden.

Kolganzen

Vanaf 1 november jl. zijn de Perceelsgebonden Machtiging Kolganzen en Grauwe gans buiten Maasplassengebied in FRS beschikbaar voor gebruik op kwetsbare gewassen.

Wilde zwijnen – Ontheffing Geluiddemper alleen voor afschot Wild zwijn

De provincie Limburg staat de geluiddemper voor op het geweer toe als middel voor afschot van diverse diersoorten, zoals voor afschot van Wilde Zwijnen.
Werknemers in dienstverband kunnen vervolgens op basis van ARBO-regelingen via hun werkgever bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid (Justis) een ontheffing tot het voorhanden hebben van een in principe verboden wapenonderdeel aanvragen. Justis is de
instantie die ontheffing kan verlenen voor het in bezit mogen hebben en inzetten van een dergelijk wapenonderdeel.
Na overleg met het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Justis, heeft de Faunabeheereenheid Limburg in het kader van preventie van de Afrikaanse varkenspest in Limburg voor een grote groep jagers in één keer een ontheffing gekregen van Justis tot het
mogen kopen en bezitten van een geluiddemper voor het geweer ten behoeve van afschot van Wilde Zwijnen.
Vervolgens hebben diverse jachthouders een verlof aangevraagd bij het Team Korpscheftaken van de politie (eenheid Limburg) tot het voorhanden mogen hebben, dragen en vervoeren van een gemarkeerde geluiddemper. Dit verlof is verleend of de verlofaanvraag is in behandeling genomen en wordt mogelijk verleend, zodat men een geluiddemper kan gaan kopen en deze mag bezitten. Tenslotte mag men deze geluiddemper op basis van de provinciale ontheffing ook inzetten voor het doden van Wilde Zwijnen in Limburg.

Om verwarring te voorkoming, willen wij erop wijzen dat men alléén bevoegd is om de geluiddemper in te zetten voor afschot van Wilde Zwijnen in Limburg.
Dus niet voor beheer en schadebestrijding van andere dieren waarbij de provinciale ontheffing een geluiddemper al wel als toegestaan middel tot het doden van dieren heeft genoemd, zoals Vos of Ree.
De voorwaarde dat de demper alleen via afschot Wild Zwijn mag worden gebruikt, staat genoemd in het besluit van het Ministerie van Justitie (ontheffingverlening).

Kalender

  • 25 december 2020 t/m 1 januari 2021 FBE kantoor gesloten
Print Friendly, PDF & Email