Nieuwsbrief Faunafonds – Ganzenschade in de winterperiode

ganzenschade

Hoewel het ganzenakkoord van tafel is geven provincies aan dat zij het beleid voorlopig op basis van de uitgangspunten van het akkoord invullen. Als gevolg hiervan is bestrijding van ganzen in deze winterperiode, tot 1 april 2014, geen voorwaarde om voor een tegemoetkoming van het Faunafonds in aanmerking te komen.

Begin december 2013 hebben de G7 partners (De12Landschappen, de Federatie Particulier Grondbezit (FPG), de Landbouw- en Tuinbouworganisatie Nederland (LTO), Natuurmonumenten, Stichting Agrarisch en Particulier Natuur- en Landschapsbeheer Nederland, Staatsbosbeheer en Vogelbescherming Nederland) en het IPO geconstateerd dat er geen verder draagvlak is voor de invoering van het G7 Ganzenakkoord. Als gevolg hiervan is het nu aan de individuele provincies om het beleid ten aanzien van de overwinterende ganzen uit te stippelen. Provincies hebben hierover aangegeven daar waar mogelijk te willen aansluiten bij de uitgangspunten van het akkoord. De exacte invulling per provincie zal de komende zomerperiode duidelijk moeten worden.

Eén van de uitgangspunten uit het akkoord was dat bestrijding van overwinterende ganzen geen voorwaarde (meer) is om voor een tegemoetkoming in de ganzenschade in aanmerking te komen. Vooruitlopend op de provinciale beleidsinvulling hebben de provincies het Faunafonds gevraagd om bij verzoekschriften die deze winter zijn ingediend geen controle op ver- en bejagingsinspanning ter voorkoming en beperking van schade uit te voeren. Hierom is het deze winterperiode (tot 1 april) niet nodig ganzen te bestrijden om een vergoeding van het Faunafonds te kunnen krijgen. Dit geldt zowel bij schade op kwetsbare als op niet kwetsbare gewassen.

Dat het treffen van maatregelen (verjaging en ondersteunend afschot) geen voorwaarde is om voor een tegemoetkoming in de schade in aanmerking te komen, wil overigens niet zeggen dat de ganzen niet bestreden mogen worden. Buiten de begrensde foerageergebieden en Natura 2000 gebieden worden deze winterperiode nog gewoon ontheffingen verleend ter bestrijding van de ganzenschade. Mocht u de schade willen bestrijden neem dan contact op met faunabeheereenheid of provincie om de mogelijkheden na te gaan.

Bij schade die ontstaat door overzomerende ganzen na 1 april geldt dat bestrijding wel weer een voorwaarde is om voor een tegemoetkoming van het Faunafonds in aanmerking te kunnen komen. Bij verzoekschriften die daarop betrekking hebben worden de ver- en bejaaginspanningen wel weer getoetst.

Print Friendly, PDF & Email
Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.